Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske - Paragraf Lex

izvršiće u određenoj oblasti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga rada inspekcije. Inspektorata. Član 11. (1) Inspektorat vrši nadzor nad radom ...

Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske - Paragraf Lex - Srodni dokumenti

Nacrt zakona o inspekcijama Republike Srpske - Paragraf Lex

izvršiće u određenoj oblasti inspekcijski nadzor iz nadležnosti ili djelokruga rada inspekcije. Inspektorata. Član 11. (1) Inspektorat vrši nadzor nad radom ...

Nacrt zakona o faktoringu Republike Srpske

ЗАКОН. О ФАКТОРИНГУ. ГЛАВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом уређују се појам, предмет и врсте факторинга, уговор о.

Nacrt zakona o posredovanju u prometu ... - Paragraf Lex

9 pro 2019 ... agenta u posredovanju u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: agent ... (3) Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom koju za svaki ispitni rok sa liste ... 1) obavlja poslove posredovanja u prometu nekretnina suprotno ...

Nacrt prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

odstupali od domaćeg zakonodavnog okvira, pa je četvrtom izmjenom i dopunom Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 70/2017) stvoreno fleksibilno ...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O ...

Cilj Prijedloga Zakona o željeznici je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i to sa četvrtim željezničkim paketom, a koji je predstavljen ...

Nacrt prijedloga zakona o zakladama - Vlada Republike Hrvatske

Pravilnikom o upisu u zakladni upisnik (Narodne novine, br. 4/96, 103/01 i 144/10). U smislu važećeg Zakona o zakladama i fundacijama, zaklada je imovina ...

Nacrt prijedloga obiteljskog zakona - Vlada Republike Hrvatske

Također, Obiteljski zakon 2003 ne predviđa mogućnost zastupanja djeteta neovisno od njegovih roditelja u pojedinim obiteljskim sudskim postupcima, posebno ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i ... - Vlada Republike Hrvatske

Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11 i 144/12 – u daljnjem tekstu: ... kleveta. Kleveta kao kazneno djelo ostaje, ali se ograničava na slučajeve u kojima ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec,. Mursko Središće i Prelog. Općinski sud u Koprivnici za područje općina: ...

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom ...

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl.list RCG“ br. 39/04 i 23/05), u članu. 2 stav 1 tačka 3 riječ „dobrovoljnog“ zamjenjuje se riječju „dopunskog“. Član 2.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Također, odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za ... Članak 6. U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati ... U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi: ... U dosadašnjim stavcima 6. i 7. koji postaju stavci 7. i 8. riječi: „stavka 1.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ...

Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/2002, 125/2011,. 112/2012, 157/2013, u daljnjem tekstu: Zakon o sudskim pristojbama) ...

Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja ... - Paragraf.Me

Član 2. Sloboda misli je apsolutna i neprikosnovena. Član 3. Sloboda ispoljavanja vjere ili uvjerenja podliježe samo onim ograničenjima, neophodnim u ...

sporazum o slobodnoj trgovini između republike ... - Paragraf Lex

Pločice, štapići, vrhovi i slično za alat, nemontirani, od kermeta. 8211. Noževi sa sečivom ... Talog od vina; vinski kamen (streš). 2307.0000. Talog od vina; vinski ...

Nacrt zakona o turizmu i ugostiteljstvu

NACRT. ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU*. I. OSNOVNE ODREDBE ... picerije, konobe, objekata brze hrane, poslastičarnice, pečenjare, pekare i ...

Nacrt Zakona o osnovnoj skoli

Zakonom o osnovnoj školi (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se obavljanje ... o završenom osnovnom obrazovanju, u znak priznanja i posebna diploma o ...

Vrhovni sud Republike Srpske

kao punomoćnika, tako što su dana 22.08.2001. godine zaključili ugovor o zastupanju i toga dana tuženi je tužitelju dao punomoć za zastupanje u tom sporu; ...

USTAV REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/92 – prečišćeni tekst, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96,. 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, ...

118-0-Rev-08-000 223 - Vrhovni sud Republike Srpske

ugovor o poklonu kojim je M. Ž. kao poklonodavac poklonila nekretnine ... kopija se nalazi u spisu je naslovljen kao darovni ugovor, a ugovorne strane kao.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Naziv Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 6/16, 39/16, ... U članu 1 riječi: “dopunsko zdravstveno osiguranje” brišu se. Član 3. U članu ... 11) osigurana lica za liječenje osnovnog oboljenja i stanja i to: malignih bolesti ... utvrđivanje ovog prava, kao i provjera korišćenja ovog prava, u cilju sprječavanja.

19. Nacrt zakona o obvezatnim osiguranjima u prometu

uvećanjem promjene indeksa potrošačkih cijena na malo – koji utvrđuje i objavljuje Federalni zavod za statistiku – koji je vrijedio zadnjeg dana prethodne.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Nacrt PRIJEDLOG ZAKONA O ...

ZAKONA PROISTEĆI. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07) utvrđuju zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje ...

Nacrt konačnog prijedloga obiteljskog zakona

obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, ... 25/2013 i 5/2015) - u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2003.

nacrt zakona o računovodstvu i reviziji fbih

Komisija), formirana u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Bosne i ... registar obuhvataju se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica ili novog pravnog ... novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2017. godine.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

nacrt zakona o turistickoj djelatnosti - Vlada TK

(1) Za pružanje usluga putničke agencije putnička agencija je dužna da utvrdi opšte uslove putovanja. ... (1) Uslugama iznajmljivanja vozila (rent-a-car) smatra se iznajmljivanje putničkih automobila ... (Minimalno-tehnički uslovi) ... kategorija se uvodi iz potrebe kako bi se uredilo tržište i stvorili što povoljniji uvjeti za rad i.

Z A K O N O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE - INTEGRALNI ...

1 Ovaj Integralni tekst sadrži tekst Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/04), koji je stupio na snagu 1.1.2005.

zakon o radu republike srpske

ugovora o radu, odlukom o prijemu, odlukom o izboru i imenovanju i drugim pravnim ... (3) Prava iz radnog odnosa nastaju danom kada radnik stupi na rad po jednom od ... Sporazumni prestanak radnog odnosa ... Datum: 4. jul 2018. godine.

Untitled - Vrhovni sud Republike Srpske

V. iz G. L., kojeg zastupa G. B., advokat iz B. L., Ulica ... br. ..., radi predaje u posjed nekretnina, vrijednost spora 20.000,00 KM, odlučujući o reviziji tužitelja protiv.

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

29 јун 2008 ... Farmaceutska komora Republike Srpske ul. Save Kovačevića br. 21 Banja Luka. ZA IZDAVAČA. Prim. mr ph Jagoda Radaković, predsjednik.

SADR Ž AJ - Željeznice Republike Srpske

15 дец 2019 ... Rezervacija obavezna iz polazne stanice. ○. - (Ispred imena sl. ... 3) 20% od RVC za povratna putovanja u unutrašnjem i međuentitetskom ...

ZA STICANjE DRŽAVLjANSTVA REPUBLIKE SRPSKE - BiH ...

Zahtjev upućen Ministarstvu uprave i lokalne samouprave. (zahtjev se dobija u šalter sali). 2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija). 3.

врховни суд - Vrhovni sud Republike Srpske

Pobijanom presudom, odbijena je kao neosnovana tužba, protiv osporenog akta, bliže označenog u uvodu ove presude, kojim je uvažena žalba V. D..

Rusenje Republike Srpske konacno

16 феб 2014 ... ljudožderskog lonca: Imperija, prevrat i sudbina“ Nebojše Malića. Moj zaključak ... druge da analiziraju uspešne obmane kojima su, u ranijoj epizodi istog serijala ... Republike Srpske i njihovi problemi poslednja briga aktivista ove ... Na srpskom jeziku objavljeno je (a zatim prevedeno, između ostalih, i na.

Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

27 нов. 2017 ... duvan za samostalno motanje-rezani duvan, duvan za lulu, duvan za ... objektima u kojima se vrši prodaja duvanskih proizvoda, u skladu sa ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti zraka

Način praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ... novine, broj 21/2007 i 150/2008), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih.

Nacrt Zakona o planu i programu specijalizacija i subspecijalizacija

specijalizacija/ supspecijalizacija; uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ... stomatologije i farmacije čiji sastavni dio čini popis vještina koje specijalizant ...

Nacrt Na temelju članka 26., 34. 44 i 48. Zakona o ... - Grad Varaždin

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana,. 11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba,. 12. održavanje horizontalne i vertikalne prometne ...

Nacrt prijedloga Zakona o morskom ribarstvu - MPS Uprava ...

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ 152/11.),. - Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma („Narodne novine“ ...

Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju 23.04.2015.

Za osigurana lica u dopunskom zdravstvenom osiguranju doplatu obezbjeđuje Fond ili društvo za osiguranje, a najviše do jedne prosječne zarade u Crnoj Gori ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. ŽELJEZNICI. Članak 1. U Zakonu o željeznici (Narodne novine, br. 94/13 i 148/13) u ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog ...

plovidbe, koju kao prihod Državnog proračuna, plaćaju sve jahte i brodice bez ... i 45/2014), odnosno Pravilniku o brodicama i jahtama (Narodne novine, br.

Nacrt prijedloga Zakona o hrv. braniteljima iz Domovinskog ... - POSI

Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne ... prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. ... i duplo manja od sadašnje najniže mirovine koja u 2017. godini iznosi 2.046,60 kn ... (8) Nakon isteka sedam godina i dobivanja novog osobnog automobila HRVI iz ...

nacrt prijedloga zakona o poštanskim uslugama, s konačnim ...

32. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. Tisak je ... 12. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje potrebnih.

Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u, lipanj 2017. - Posi.hr

dala mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s ...

Nacrt zakona o trgovini - Подручна привредна комора

24 мај 2019 ... 13) продавница употребљаване робе (second hand shop), ... Откуп производа из члана 73. овог закона који се обавља у откупним ...

Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u, lipanj 2017. - POSI

dala mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s ...

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Nacrt Prijedlog Zakona broj______

Od stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne ... te nekretnine, još jednom odgoditi na određeno vrijeme do 1. siječnja 2017.

Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona - Ured za zakonodavstvo

izw5enje svih pojedinadnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi obiteljskog zakona. 2014 te se primjenjuje Obiteljski zakon 2003. Danom objave ...

nacrt zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI,. OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA S INVALIDITETOM. Član 1.

NACRT Na osnovu čl. 174 Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.List ...

građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije ("Službeni list RCG", broj 81/08). Član 19. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana ...

TOR ZRS Organization and Accounting - Željeznice Republike Srpske

20 нов. 2018 ... tekovinom EU za željeznice, restrukturisale ŽRS radi unapređenja njene ... imovinom u državnim preduzećima, uključujući i (male) željeznice, ...

22.10.2015. godine Vrh - Vrhovni sud Republike Srpske

22 lis 2015 ... navedenih nekretnina, a u nemogućnosti fizičke diobe izvršiće se civilna dioba, a sve to u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, ...

Porodicni zakon Republike Srpske - Prnjavorac

Ovako će sud postupiti i kad je od zahtjeva za sporazumni razvod braka odustao samo jedan od bračnih supružnika. (4) Na način iz prethodnog stava sud će ...

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

Zakon o nasljedivanju Republike Srpske - Prnjavorac

(1) Nasljednik se može odreći nasljeđa izjavom do završetka rasprave o zaostavštini. (2) Odricanje važi i za potomke onoga koji se odrekao od nasljeđa ako nije ...

Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske - Prnjavorac

18 мај 2017 ... smještaja, ishrane i pića i druge uobičajene usluge u ugostiteljstvu ili samo usluge smještaja,. 5) ugostiteljski objekti za ... utvrđenih normativa,.