Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

1 lis 2014 ... Zastara prava na traženje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima ... kad je nasljednik umro nakon okončanja ostavinske rasprave, a prije.

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

uprave, saradnja Porezne uprave sa drugim vladinim ... porezna mišljenja, drugačije uređene drugim ... Porezna uprava je Federalna uprava u sastavu.

obiteljski zakon federacije bosne i hercegovine - Vlada Federacije ...

posvojenje, skrbništvo, pravni učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, prava i ... (1) Obitelj u smislu ovog zakona je životna zajednica roditelja i djece i drugih ... dokaza medicinskim vještačenjem sud će odrediti rok do kojeg dokaz.

Zakon o maticnim knjigama Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matične knjige) ... Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se ...

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i. Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem ...

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

Zakon o prekrsajima Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument. (5) Radi obezbjeđenja plaćanja ...

Zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Ovim Zakonom propisuje se organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s ...

Krivicni zakon Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službeni ... Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili opštim aktom nadležnog ... protivpravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može iznositi dvostruki iznos te štete ...

Zakon o naslijeđivanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti ostaviočeve imovine. ... Rješenje kojim je raspodjeljena naknadno pronadjena imovina, sud će dostaviti i ...

Zakon o nasljeđivanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

ZAKON O NASLJEĐIVANJU. (Sl.list SRBiH br.7/80-267, 15/80-711). DIO PRVI. NASLJEDNO PRAVO. I - OPŠTE ODREDBE. Ostvarivanje nasljednog prava.

zakon o cestovnom prijevozu federacije bosne i hercegovine

prijevoza putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu; ... ovog zakona, u motornom vozilu se mora nalaziti pismeni ugovor o prijevozu, ...

Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine

(4) Zemljišnoknjižni uložak se sastoji iz natpisa (naslova) i tri odjeljka (A, B i C). Član 17. Natpis zemljišnoknjižnog uloška. U natpisu zemljišnoknjižnog uloška se ...

Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine

službenika obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci, osim ako nije drugačije određeno ovim Zakonom. (2) Neposredno nadređeni ...

Porodični zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

(2) Sud će odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta ... za stavljanje pod starateljstvo, za imenovanje staratelja i prestanak starateljstva ... Osobu koja je dužna davati izdržavanje sud će obavezati na plaćanje ...

Zakon o prebivalistu i boravistu Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU. DRŽAVLjANA ... Kao valjan dokaz za prebivalište smatraće se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da.

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

19 svi 2014 ... uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova; ... slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki. (2) U slučaju ... odnosi se i na knjige, kataloge i tisak. (4) Druge usluge koje ne ...

parlament federacije bosne i hercegovine 1018 ukaz zakon

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDI. Proglašava se Zakon o poljoprivredi koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ...

(5) Uknjižba je konačan upis prava na nekretninama, kojim se bezuvjetno stječu, ... Ako se radi o upisu promjene vlasništva potrebno je priložiti ugovor o ...

emijer - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

20,015.720,00 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naptatu 12.07.2019. godine. Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi: Bankarski sektor. fiO%.

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Obrtnička komora ...

četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unaprjeđenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se ...

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

transkript - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

za razdoblje 1. sječanj do 31. ožujka 2015. godine. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju dostavila nam je Vlada. Federacije radi razmatranja i davanja ...

Muslija protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

rukama u predjelu vrata i više puta je udario pesnicom u predio glave, stomaka i lica, kojom prilikom joj je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma donje ...

Scanned Document - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

LOT 2-impregnisana hrastova skretnička građa. Ugovor za javnu nabavku roba - impregnisana hrastova skretnička građa (LOT-2) dodjeljuje se ponuđaču ,, ...

zakono poreznoj upravi federacije bosne i hercegovine

za razrez, naplata i povrat poreza, žalbe na porezna rješenja, administrativne kazne za porezne prekršaje, podzakonski akti i porezna mišljenja, drugačije.

Sinergija u poreznoj politici Federacije Bosne i Hercegovine

1. Pojmovno određenje sinergije. Sam pojam sinergija ima široku primjenu. Vrlo često se koristi u mnogim naučnim disciplinama. Etimološko značenje ove riječi ...

izvjestaj o izvrsenju budzeta federacije bosne i hercegovine u ...

Izmjenama i dopunama Bud2eta Federacije BiH za 2018. godinu, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 miliona ...

izvje š tajinformacija - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

1 sij 2019 ... aktivnosti na prodaji tri korištena vozila u vlasništvu FBA, koja su prodana ... licitacije „u paketu“, po načelu „viđeno – kupljeno“, uz primjenu metoda ... Sparkasse. Leasing. d.o.o.. Sarajevo. Neposredna. - obimna kontrola. 5.

Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Aplikant, gospodin Milenko Višnjevac, državljanin Bosne i Hercegovine, ... Za relevantno domaće pravo i praksu vidjeti odluku za slučaj Jeličić koja je gore.

Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

U predmetu Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine,. Europski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući u Vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik.

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

nacrt – 27 january 2005 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

27 sij 2005 ... zastarjelost, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za ... da se podvrgne vanbolničkom liječenju zavisnosti od alkohola i droga u.

strategija razvoja drvne industrije federacije bosne i hercegovine za ...

Strategija razvoja drvne industrije Federacije BiH za period 2016 – 2025. godina. 2 ... tipova i vrsta za namještaj, stakla za namještaj, ljepila i ostalih pratećih ...

prostorni plan federacije bosne i hercegovine za period ... - Vlada TK

okruženja (prodaja na vanjsko tržište). ... potrošača prirodnim gasom samo jednim transportnim pravcem i izvorom, svrstava BiH u zemlje ... nije dopušteno probijanje bedema radi trasiranja pristupnih putova na imanja; ... seosko naselje.

žfbh-info 31.indd - Željeznice – Federacije Bosne i Hercegovine

Osposobljena pruga Maglaj-Zenica ... Lukama Zadar i Šibenik Unska pruga je jako bitna jer ... Ličkoj pruzi, Unska pruga koristi kao alternativni pravac za.

strategija upravljanja vodama federacije bosne i hercegovine 2010.

biološki dva puta (ljeto i jesen). Standardno, od ... 2019.)- vizija BiH 2019. bez mina je ujedno i uvjet za mogući pristup melioracinim površinama. 284 Odredba o ...

ljekarska/liječnička komora federacije bosne i hercegovine pravilnik ...

Ljekarska/Liječnička komora FBiH. Član 2. Postupci licenciranja ljekara/liječnika, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju: 1) postupak izdavanja licence ...

Rodić Milorad i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

27 мај 2008 ... ih ostali zatvorenici zlostavljali od dana dolaska u zatvor u Zenici sve dok nisu dobili poseban smještaj u bolničkoj jedinici zatvora Zenica.

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH - Prnjavorac

kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, ...

Zakon o unutrasnjoj trgovini Federacije BiH - Prnjavorac

1) Pod trgovinom u smislu ovog zakona smatraju se kupovina i prodaja robe i ... daljinu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem interneta, prodaja.

Zakon o izvrsnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

prijedlogu za izvršenje, rješenje po prigovoru na rješenje o izvršenju, ... (3) Rješenje kojim je prigovor odbijen postaje pravosnažno ako žalba ne bude u roku ...

Zakon-o-radu-Federacije-BiH-2016 - Prnjavorac

4 tra 2016 ... e. uvjetima vraćanja u zemlju. ... (1) Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ...

Zakon o vanparnicnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

slučaju kad nije izvršena parcelizacija zemljišta po odredbama zakona kojim je regulirano prostorno uređenje. V - UREĐENJE DRUGIH VANPARNIČNIH ...

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - Prnjavorac

15/2016 i 15/2020). I. OPĆE ODREDBE ... (2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvrđuje se posebnim zakonom. Član 2 ... (2) Ubrzana amortizacija može biti do 50% viša od stopa propisanih članom 19. stav (2) ovog zakona.

Zakon o privrednim društvima Federacije BiH - Prnjavorac

21 lis 2015 ... prilikom zastupanja društva dužan je uz potpis staviti naznaku da nastupa kao prokurist. (3) Prokura prestaje opozivom od društva i otkazom od.