Beli canski list - Grad Belišće

31 srp 2019 ... Sve su to događanja koja su obilježila vrući, spar- ni i kišoviti ... ke kulture Valpovo – Belišće, od. 1. do 5. ... tu ZTK-a Valpovo-Belišće i 2018.

Beli canski list - Grad Belišće - Srodni dokumenti

Beli canski list - Grad Belišće

31 srp 2019 ... Sve su to događanja koja su obilježila vrući, spar- ni i kišoviti ... ke kulture Valpovo – Belišće, od. 1. do 5. ... tu ZTK-a Valpovo-Belišće i 2018.

Beliscanski list - Grad Belišće

2 lis 2019 ... stavu i državi, a tiču se one poznate. “definicije” mjesta, uloge ... piju, Moj Ivane, Zelene oči, Inati se Slavonijo, Sve poštivam, svo- je uživam, Lijepa li si, ... fraziram tekst iz Rombergovog Blossom Ti- me), i dalje nadahnjuju i ...

Belišćanski list broj 5 - Grad Belišće

Branko Uvodić, poznati voditelj ovakvih revija, znalački je predstavljao sudionike i njihove nošnje. 3. Ženska pjevačka skupina KUD-a Šokadija iz Bocanjevaca ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA 4/19 Belišće ... - Grad Belišće

29 tra 2019 ... cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2019. godinu, na području Grada Belišća ... Kupoprodajna cijena za nekretninu iz članka 1. ove Odluke određuje se u ... 2016. godine i glavnom projektu broj 26/16 izrađenom od Ureda ...

bl-12 - Grad Belišće

Piškorjanac, Matija Francuz, David Šomođi, Dojkić, Krešimir Šarčević i Dalibor Milo-. Radio je u tom poslu ... Sport i kultura. Članovi HVIDR-e Belišće ak-.

Brosura HR - Grad Belišće

Lonicera peryclimenum-kozja krv. Izletište. Stara Drava. Stara Drava je najatraktivnije rekreacijsko područje stanovnika Donjeg Miholjca. Na području izletišta ...

Untitled - Grad Belišće

18 ožu 2019 ... dugo u noć pobrinuli članovi TS. Fijaker. Posljednjeg dana mani- festacije okupljenima se uz za- mjenicu gradonačelnika Ljerku. Vučković ...

službeni glasnik - Grad Belišće

22 ruj 2014 ... 10. LIMARIJA. SEBASTIJAN. Belišće, ... LIMARIJA ŠIMIĆ. Belišće, ... Cijena radova. /m/. /m/. /kn/. Belišće. Ulica Borici i Matije. Gupca. Izgradnja.

glavni građevinski projekt - Grad Belišće

3 lis 2018 ... Ovlašteni inženjer građevinarstva. Rješenje pod brojem 2002. 31 551 BELIŠĆE. P. Zrinskog 10. Tel: 031/66 52 75. Email: [email protected]

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 9/19 ... - Grad Belišće

11 pro 2019 ... EXPERT d.o.o. Donji Miholjac,. 3. ... Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac,. 5. ... Infokom d.o.o., Županijska 17, OSIJEK.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 11/17 ... - Grad Belišće

26 ruj 2017 ... bojanke sa biblijskim motivima ... Obilježeni su svi planirani dani kroz kalendar događanja, ... Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. 8.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 12/18 ... - Grad Belišće

30 pro 2018 ... GEBRUDER d.o.o. Bizovac, K. Tomislava 80. Članak 3. Za provedbu postupka nabave iz članka 1. ove Odluke imenuju se ovlaštene osobe: 1.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 4/11 ... - Grad Belišće

31 ožu 2011 ... stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij). Trenutno u okviru Doma Zdravlja Valpovo djeluju ambulatne ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 13/18 ... - Grad Belišće

28 stu 2018 ... Gradsko vijeće usvaja Plan i Program rada te Financijski plan Vijeća romske ... u Belišću („Službeni glasnik općine Belišće“ broj 4/95 i „Službeni ... sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek,.

Beli grad

ju, vrstama i na~inu prostiranja gradova i drugih naseljenih mesta2 u srp- sko-hrvatskoj usmenoj ... ni pore|enje sa drugim bojama koje se javljaju kao epiteti uz grad — crni (Rijeka, Vrho- ... Arkadija, oblast u Gr~koj na Peloponezu, legendarna ...

urbanistički plan uredenja grada belišća - Grad Belišće

1 ožu 2004 ... HRVATSKE ŠUME p.o., Uprava šuma Osijek, Odjel za uređivanje šuma ... elementi za tapeciranje namještaja, zidne i stropne obloge itd.

S A D R Ž A J - Grad Beli Manastir

Geodetsku podlogu, ovjerenu od nadležnog ureda za katastar, osigurava Grad Beli Manastir. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM. PROPISIMA ...

godišnji izvještaj gradovi i općine – prijatelji djece grad belišće

Osijek. - Predstavnici Centra mladih Belišće sudjelovali su na konferenciji mladih u Osijeku pod nazivom "Tko te pita? EU pita". Mišljenja i prijedlozi mladih iz ...

SADR Ž AJ - Grad Beli Manastir

8. Zaključak o davanju suglasnosti HEP-PLIN. d.o.o. Osijek za izgradnju i održavanje gra evine: Distribucijski plinovod u Belom. Manastiru i naselju Šećerana .

natje č aj - Grad Beli Manastir

za sljedeća deficitarna zanimanja/studije: Proizvodno strojarstvo, Elektrotehnika, Medicina, Farmacija, ... pohađanje druge škole odnosno paralelno studiranje,.

neupravni akt - Grad Beli Manastir

24 svi 2018 ... Martina Bašić, Cret Bizovački, Braće Radića 22. 8. Darija Glavaš, Osijek, Svetog Petka 14. 9. Tomislav Venžera, Osijek, Dubrovačka 49. 10.

Godina III - Grad Beli Manastir

18 lip 2019 ... Beli Manastir o iznosu participacije za školsku godinu 2019. ... centar. Funkcijska klas. : 049 Ostali ekonomski poslovi. 3. RASHODI POSLOVANJA. 40.000,00 ... jedan traktor s odgovarajućim priključnim plugom kao i osobu ...

broj 3_13 - Grad Beli Manastir

Godina XV. Beli Manastir, 10. travnja 2013. godine. Broj 3. S A D R Ž A J. OSTALI AKTI. Str. 3. Statut Grada Belog Manastira (pročišćeni tekst) .

broj 11_13 - Grad Beli Manastir

17 pro 2013 ... Veterinarske stanice/ambulante u Županiji (prije svega Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o.) dužne su, u slučaju pojave zarazne bolesti ...

broj 6_12 - Grad Beli Manastir

području Grada Belog Manastira u 2012. godini .... 368. 84. ... 329 Ljetni kamp tehnike ... aktivnosti oko uređenja regionalni centra za gospodarenje otpadom.

Republika Hrvatska - Grad Beli Manastir

Manastir . HRVATSKA . [email protected] . OIB: 02079034243 . MB: 04342844 . ... Starco - Proizvodnja čeličnih naplataka za radne i poljoprivredne ...

a demontaže i rušenja - Grad Beli Manastir

Probijanje otvora u vanjskom nosivom zidu debljine 42cm opeka 12,5cm fasada, na katu postojeće građevine dimenzija. 230/310cm, sa utovarom u kamion, ...

broj 5_10 - Grad Beli Manastir

Tjedno radno vrijeme rasporeuje se na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka. ... predano oporabiteljima (Gumiimpex d.d. i Našicecement d.d.) 38,00t otpadnih ...

Beli Anđeo White Angel - Galerija slika Beli Andjeo

Galerija slika „BELI ANĐEO“ posluje na nekoliko lokacija u Beogradu, kao i na Zlatiboru, preko puta hotela Mona. Uz svaku sliku kupljenu kod nas, dobi-.

CZSS BELI MANASTIR Đurđa Kocijan Kralja Tomislava 37, Beli ...

Kocijan. Kralja Tomislava. 37,. Beli Manastir dipl. psiholog, prof. Psiholog ... Nives. Karabaić. Vršanska 21 a. 51500 Krk. Dipl.pravnik. Pravnik. 051/880-700.

Vukovar Priljevo Kudeljarska - Grad Beli Manastir

betonsku podlogu na osi trase (uljevi, čeoni zidovi propusta, zidovi, stubišta, okna, ... instalacije, dobavu i postavljanje zaštitne cijevi na postojeću instalaciju, te ... i ugradnja betonskih opločnika tipa "eko ispuna" koji se postavljaju na kolnim.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR ...

zaštite. 1:25.000. 4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Gradsko naselje Beli Manastir. 1: 5.000. 4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Naselje Šećerana. 1: 5.000 ...

Zavod za prostorno planiranje dd ... - Grad Beli Manastir

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Osijek, Ispostava Beli Manastir,. Kralja Tomislava 55,. U Belom Manastiru djeluju sudovi i pravosuđe:.

Zavod za prostorno planiranje d.d. - Grad Beli Manastir

odvodnju, Razvojno geodetska služba, Beli Manastir. 12. Hrvatske vode Zagreb ... užeg prostora Grada Belog Manastira, u okviru kojeg je naselje Šećerana na.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD BELI MANASTIR GRADSKO ...

URBROJ: 2100/01-10-07-17-1. Beli Manastir, 5. svibnja 2017. Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i. 121/16) ...

93 Beli grad.pdf - Српска академија наука и уметности

sprovodi regulaciju poljoprivrednih parcela, puteva, mostova, akvedukta, grani~nih ... ma {iroko semanti~ko polje prideva beli u koje — pored osnovnog zna~e- ... Марково село bug. БНТ. I. 529 epski. 1 град големи bug. БЮЕ. 722 epski. 1.

PRILOG 1 . Troškovnik radova - Grad Beli Manastir

Suhomontažni sistem polaganja. Kako se radi o ... Izrada slijepog okvira za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 svijetlog otvora posebno se ne ...

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR, K.TOMISLAVA 2, BELI ...

Planirano trajanje ugovora/okvirno g sporazuma. 32. MATERIJALNI RASHODI. 190.380,00. 218.800,00. 321. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA. 11.800, ...

Remote Desktop Redirected Printer Doc - Grad Beli Manastir

U 2017.godini Grad Beli Manastir nije imao obveze po kamatama za primljene zajmove. 5. Na kraju ... JAVNI BILJEŽNIK LANA ALBERT -B.M.. 04.01.2018.

Kalendar turističkih događanja 2019. - Grad Beli Manastir

vinogradi, peku se kobasice i slanina, kuha se čobanac i degustira vino. ... jedinstven način, baranjski i brojni drugi umjetnici će vam prikazati svoja umijeća ...

Jed. mjere Količina Jed.cijena Ukupno - Grad Beli Manastir

Jed.cijena. Ukupno. 1.) PRIPREMNI RADOVI. 1-02 GEODETSKI RADOVI ... elemenata poprečnog presjeka (slivnika, drenaže, rubnjaka, slivničkih veza i sl.). ... Obodna krutost PP cijevi je SN 8 prema EN ISO 9969, spajanje cijevi uporabom.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR IZRADIO

budući je prostor cijele Baranje pa i Grada Beli Manastir bio privremeno okupiran ... 15.698. 2.600 Pulmotološka, radiološka. 180. 43. 2. Ljekarna. Beli Manastir,.

GRAD BELI MANASTIR PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Osijek. Direktor. 031/244-888. 031/243-243 - dežurni. Priprema i aktiviranje ekipa ... ured Osijek odnosno nadležni veterinar epizootijske jedinice – Grada Beli ...

ʺSlužbenom glasniku Grada Belog Manastiraʺ ... - Grad Beli Manastir

18 lip 2019 ... Odluka o davanju gradskih stanova u najam ........ 218 ... mladih Grada Belog Manastira u 2018. godini .... 232. 49. ... davanje u zakup poslovnog prostora na području ... Stanice Osijek, jer je financiranje ovih aktivnosti uređeno posebnim propisima. ... propisanih Pravilnikom te utvrđuje listu kandidata koji.

Odluka o davanju gradskih stanova u najam - Grad Beli Manastir

4. osobe koje stan koriste na temelju sklopljenog ugovora o najmu stana s ... sačiniti zapisnik o primopredaji stana kojim se utvrđuje stanje u kojem se stan ...

Tvornica EcoCortec i Grad Beli Manastir – Uspješnom ... - Boris Miksic

27 lip 2013 ... EcoCortec d.o.o. OIB: 51209568696 www.ecocortec.hr [email protected] Bele Bartoka 29. 31 300 Beli Manastir. CROATIA. Tel.: 385 31 705 ...

list vrbanj uskrs 2009 REDOS.FH10 - Grad Stari Grad

Konj. Otac i sin stoje nad uginulom životinjom. Jedini konj kojeg imadoše. Otac plače, a ... valjda on na mene da sam konj kad ... da su na pisanici nacrtani i dva.

novigradski list - Grad Novigrad

ca Plodine. Članica Uprave. Đozi Heberling i gradonačel- nik Grada Novigrada-Citta- nova Anteo Milos, svečanim činom presijecanja vrpce otvo- rili su 68.

[email protected] LIST - Grad Beograd

28 мај 2014 ... предмет јавног позива, висина средстава која су на распо- лагању за предмет јавног ... Маријана Мојсиловић, из реда грађана,. – Мирослав ... Дотација осталим удружењима грађана фонд Иван. Батинић. 200,000.

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKO RJEŠENJE DUROPACK BELIŠĆE doo ...

ambalažnog papira i ambalaže, a Belišće d.d. je danas vodeća kompanija papirne i ... Leistritz turbinske komponente. Belišće d.o.o., Fochista. Belišće d.o.o..

ANALIZA SITUACIJE - Turistička zajednica Belišće

razvoja turizma na području grada Belišća u sljedećih desetak godina. ... ambalažne industrije jugoistočne Europe i tvrtke Harburg Freudenberger Belišće d.o.o. ... posao turističkog vodiča educirano je 5 osoba: Mario Jukić, Krunčica Rupić,.

list građana pregrade - Grad Pregrada

pe koje su napravljene iz donirane drvene građe. Time je prostor priveden potpunoj svrsi. Na inicijativu članova Vijeća mjesnih odbora grada Pregrade ...

Drenovski list broj 21. [pdf, 1 MB] - Grad Rijeka

TakoĎer panterova muhara ima i ucrtkan obod oko klobuka, za razliku od bisernice ... pjesma razveselila i ganula svakoga od nas. Razmjenom simboličnih ...

Priločki list br. 15 - 2015. - Grad Prelog

1 sij 2016 ... Prelog gdje je bio autor 2 patenta, zatim Končar Donji Kraljevec,. Heplast te LPT ... dionici Donji Kraljevec – Prelog realizirani u suradnji sa Župa- nijskom upravom za ... tuljci, karte, puževi, lude gljive, semafori, ftičeki su se ...

Priločki list br.13 - 2013. - Grad Prelog

22 svi 2014 ... Na temelju zahtjeva tvrtke Rotocomerc d.o.o. Prelog donesena je odluka o navedenim izmjenama, a svrha izmjena i dopuna bila bi usklađenje ...

Drenovski list broj 1. [pdf, 240 KB] - Grad Rijeka

22 velj 2006 ... OGRANAK DRENOVA. 51000 Rijeka, Cvjetna ulica 2 tel. 254-813 e-mail: [email protected] Drenovska biblioteka otvorena je 1985. kao ...

Drenovski list broj 25. [pdf, 3 MB] - Grad Rijeka

Aikido sekcije s voditeljicom Danicom Sinožić pri OŠ Fran. Franković. Prestankom rada Aikido sekcije, Taekwondo sekcija nastavlja samostalnim radom.

Drenovski list broj 33. - Grad Rijeka

21 ruj 2013 ... UREDNIČKI ODBOR: Christian Grailach, Marina Frlan Jugo, Božana Maršanić, Marino Štefan, Robert Zeneral ... Sanjin Pertinač, Zla-.

Priločki list br. 17 - 2017. - Grad Prelog

5 sij 2018 ... plaketu za malo trgovačko društvo, primila tvrtka b.t.c.. d.o.. Nedelišće, za srednje trgovačko društvo Sobo- čan interijeri d.o.o. iz Murskog ...

Drenovski list broj 5. [pdf, 845 KB] - Grad Rijeka

ponavljanja prometnih nezgoda i nesreća na tim mjestima. Kako je kod nas na ... Boris Valjan, drugi Dino Tomasini, a treći Vedran Dukić. - u natjecanju 19 ...