OPIS VODIČKOGA GOVORA

30 ruj 2015 ... Navezak –n. U vodičkom govoru zabilježena je pojava naveska –n u dvama primjerima: • mi ńiman a oni nami; ȁko se vr tin, ȁko ȉ en ćȁ ...

OPIS VODIČKOGA GOVORA - Srodni dokumenti

OPIS VODIČKOGA GOVORA

30 ruj 2015 ... Navezak –n. U vodičkom govoru zabilježena je pojava naveska –n u dvama primjerima: • mi ńiman a oni nami; ȁko se vr tin, ȁko ȉ en ćȁ ...

opis vodičkoga govora - darhiv

30 ruj 2015 ... Navezak –n. U vodičkom govoru zabilježena je pojava naveska –n u dvama primjerima: • mi ńiman a oni nami; ȁko se vr tin, ȁko ȉ en ćȁ ...

opis govora kukljice

Neke riječi mijenjaju značenje pod utjecajem odozgo, npr. pȃšta – nekoć slastičarski kolač, a danas tijesto koje se kuha. Riječ pȃšta s novim značenjem lagano ...

Gudek, dipl. rad "Opis govora G. Konjščine" - darhiv

šm jļati s „umiljavati se“, urẹń ča „orehnjača, kolač s orasima“. Na kraju se riječi ... uzročni prilozi: ftr c „u inat“, z tẹ „zato“, zakẹ „zašto“ itd. ▫ prilozi/ ... životu“; puca nĩje mẹkĩvala uč j z v nuga dẹčka „djevojka nije skidala oči s onoga momka“ itd.

Gudek, dipl. rad "Opis govora G. Konjščine"

šm jļati s „umiljavati se“, urẹń ča „orehnjača, kolač s orasima“. Na kraju se riječi ... uzročni prilozi: ftr c „u inat“, z tẹ „zato“, zakẹ „zašto“ itd. ▫ prilozi/ ... životu“; puca nĩje mẹkĩvala uč j z v nuga dẹčka „djevojka nije skidala oči s onoga momka“ itd.

cjenik 2019 šifra opis jm rab šifra opis jm rab podni odvodi ... - Pipelife

CJENIK 2019. VISOKOGRADNJA. ŠIFRA. OPIS. JM. RAB. HL406E. Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 s integriranim priključkom vode ...

cjenik 2015 šifra opis jm rab kn/jm šifra opis jm rab podni ... - Pipelife

Tuš-kanalica INOX za površinsku ugradnju uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm. KOM. ZQ.

Opis predmeta Opće informacije 1. OPIS PREDMETA

Opis predmeta. Opće informacije. Nositelj predmeta doc.dr.sc. Hrvoje Krstić. Naziv predmeta. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA. Studijski program. Preddiplomski ...

Akustika govora

medij koji provodi zvuk. - percepcija zvuka. Osnovna akustička svojstva govornih zvukova: - frekvencija (percipira se kao ton, pitch). - amplituda (glasnoća).

Pouk odrskega govora

Leksikon radija i televizije. https://obljetnica.hrt.hr/leksikon/i/impostacija-glasa/ (Dostop: 22. 3. 2019). LINKLATER, Kristin, 2006: Freeing the Natural Voice.

Rječnik dubrovačkog govora.pdf

Говор Дубровника је штокавски ијекавски са карактеристичном мелодиозношћу, условљеном акцентом, дужином слога и бојом изговорених гласова.

Sinteza govora in Govorec 3

Predstavili smo govorno zbirko, različne vrste sintez govora, transkripcije in transkribiranje govorne zbirke, grafem- sko-fonemsko pretvorbo in slovnično analizo.

Akustika govora - ffzg

medij koji provodi zvuk. - percepcija zvuka. Osnovna akustička svojstva govornih zvukova: - frekvencija (percipira se kao ton, pitch). - amplituda (glasnoća).

Z IGRO DO PRAVILNEGA GOVORA

VAJE IN GOVORNE IGRICE. A. URJENJE MOTORIKE USTNIC. 1. Otrok se čudi: se našobi O O O O… 2. Jezen otrok: posnemanje jeznega otroka, ki se šobi. 3.

KARAKTERISTIKE DONJOVLAŠKOG GOVORA

tost, analiza distribucije naglaska imenica pokazala je sledeće: (a) Dvosložne imenice na a, e ili o imaju u pravilu naglasak na prvom slogu: baba, crešnja, čaša ...

POVEZANOST GOVORA I MOTORIKE

2.2. FINE MOTORIČKE VJEŠTINE. Fina motorika je sposobnost pravljenja preciznih, sitnih pokreta ruku uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka.

Umijeće javnog govora - Mate.hr

Retorički kontekst. Komunikacijski proces: primjer s objašnjenjem ... Javni govor se ponovo nalazi pri samom vrhu popisa izvora najvećeg straha. Trema je ...

(Razvoj govora-prikaz slučaja)

1 ruj 2013 ... Bez obitelji, socijalne okoline, govor se ne bi mogao razviti, a samim time i ... provjeriti miče li dijete sve udove podjednako. Dijete ... puzenja. Osiguravanje stabilnog položaja na trbuhu i leđima preduvjet je za razvoj voljnog.

TURCIZMI U FRAZEMIMA HRVATSKIH GOVORA

2 ožu 2014 ... ćeprihvaćene termine: usvojenice kao posuđenice s visokim stupnjem »uklopljeno- sti u hrvatski jezik« (Samardžija 1998:57), ergotizme i riječi ...

uvod u digitalnu obradbu govora - Fer

4.1 Podjela glasova u hrvatskom jeziku. Na osnovu konfiguracije i otvora vokalnog trakta, glasovi u hrvatskom jeziku se dijele na tri osnovne grupe. To su:.

Patologija govora i disfazija DYSPHASIA

'Disfazija' je naziv za problem u komuniciranju. Imate problem s primanjem i reproduciranjem poruka. Još uvijek čujete i vidite. Moždana kap i povreda glave su.

Fonologija mjesnoga govora Prodana

Rezultat jotacije praslavenske skupine */t / i sekundarne skupine */təj/ ........................... ... Sonant /v/ kao rezultat ishodišne jezične skupine */və/ (< */vъ/, */vь/), u.

rječnik govora mjesta siverić

29 lip 2010 ... 10. CRTICE IZ POVIJESTI. »SIVERIĆ« BR. 18 elož – ljubomoran. emper – muški i ženski pleteni odjevni predmet s rukavima ili bez rukava koji ...

Begonja_Jezik i umijece govora II - UniZD

govoru. - poboljšati vlastite govorne sposobnosti na njemačkom jeziku ... 1 Uvježbavanje govorne vježbe (pro i kontra argumentacija) u manjim grupama. 7.

BROKINA ZONA – OD GOVORA DO MUZIKE

donji parijetalni režanj i gornji temporalni girus. Takođe je interesantna paralela između jezika i muzike i suštinski slične kompleksnosti muzičkih i jezičkih struk-.

Alijeteti i alteriteti draganićkog govora

leksikograf Magiser u poliglotski rječnik iz 1603. uvodi neke kajkavske riječi, ... Aleksandar je Belić kajkavštinu dijelio na sjeverozapadni ili zagorski dio.

Zvučnome atlasu hrvatskih govora

''Zvučni atlas hrvatskih govora'' nudi prikaz hrvatskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a organiziran je na način da za svaki od postojećih govora izvorni ...

rječnik bruškoga govora - Srce

zivi te vrste ribe; s. v. brod donose se nazivi za vrste brodova, posebno ... kndz, -a m sl. knez? 2 . vrst bijele ribe? v. ... ro, umrli pokomolttj -iZn svrše poraditi štogod? barem nešto uraditi ... poimas -g ž palma? palmina grana,.grančica. Nedija 'ol ...

NOVI PRILOZI PROUČAVANJU GOVORA ŽUMBERAČKIH ...

Možda ide ovamo još i nutarnji i jutarnji prema jutrni ARj 4, 696. ... hru- stati ARj 3, 721, rustina ŽU »kamenje« < hrust lat. frustum REW8. 3544, kati kem <ć tiskati ...

Ana Polović Dijalektalna pripadnost dugoreškoga govora

Duga Resa bi sigurno još dugo ostala nepoznata da prije ravno 100 godina, dakle ... sad deda je imal i sestru koja se je udala to znam, ovi drugi sve su umrli tu.

fonološke i morfološke karakteristike voloderskoga govora

17 lis 2017 ... Fonološki se obuhvaćaju prozodija, vokalizam i konsonantizam te se svakom od njih odreĊuju inventar, realizacija, distribucija i dijakronija.

o fonologiji govora crnoga luga - Srce

sonant j ponekad se realizira kao neslogotvorno i ( ): j ci 'jaje'. /l/ : l ska 'ljeska', gl dat 'gledati' ... Izostanak diftongizacije u crno- luškome govoru ... Ključne riječi: Crni Lug, Gorski kotar, kajkavsko narječje, fonologija. Keywords: Crni Lug ...

suglasnički sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora

zvučni šumnici ne mogu stajati na kraju riječi pred pauzom. ... uzom, tj. zvučni šumnici b, d, , g, z, ž i v u dočetnom položaju pred pauzom prešli su u svoje ...

RETORIČKA ANALIZA GOVORA AMERIČKIH PREDSJEDNIKA ...

Drugi razlog odabira predsjednika Kennedyja bila je tzv. Kubanska kriza. Kao jedno od najnapetijih razdoblja američke i svjetske povijesti ista vrlo vjerojatno ne ...

Testovi za ispitivanje govora i jezika - fasper

Testovi za ispitivanje govora i jezika. •Trijažni artikulacioni test. •Globalni artikulacioni ... smo obavili važan posao. DA. BABA DAPO Čitaću novine. jutros u lov.

UTJECAJ MEDIJA NA RAZVOJ GOVORA DJETETA

6 ruj 2018 ... Odrasli trebaju biti dječji sugovornici: pitači, slušatelji, poticatelji dječjih ... tablet) kako bi zadržali pažnju djeteta, što bi im omogućilo nesmetano.

119 udk: 316.775:177 korijeni suvremene kulture javnog govora u ...

Apstrakt: Marko Tulije Ciceron je sintetizirao sva njemu poznata znanja o govorništvu u Antičkoj Grčkoj i Antičkom Rimu. Uz vlastito govorničko obrazovanje ...

Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave

Živeti kak tikva v koruzi. skromnost, siromaštvo. Biti pon ... Turkinja – vrsta jestive, slatke, turkinja. bundeve koja se, preprezana na pola, peče u pećnici. Ako je ...

DIPLOMSKI RAD Subjektivna procjena nazalnosti govora kod ...

Nepce koje je krov usne šupljine anatomski razdvajamo na dva dijela, tvrdo i meko nepce. Tvrdo nepce čini prednji koštani dio nepca koji nastaje spajanjem ...

Morfologija govora Jabuke - Repozitorij UNIZD

25 ruj 2017 ... paradigmama imenica, pridjeva i glagola u proučavanome govoru. ... Određeni pridjevi srednjega roda također se dijele prema palatalnosti ...

zagrebački kaj – sociolingvistička usporedba govora mladih ...

„Klasični purgerski“ naĎe se još samo kod starijih Zagrepčana, mladi se više ne koriste njime. Veliki je dio govora starijih starosjedioca zapravo danas ...

Razvoj govora djece predskolske dobi

Razvoj govora djece predškolske dobi. Govor je ... Jezični razvoj je proces, jednako kao spoznajni, ... VJEŽBE ZA RAZVIJANJE ARTIKULACIJSKIH ORGANA.

Thesaurus podravskih kajkavskih govora - Srce

"kresi", "aldomaš", "likovo", "molitve za kišu",. "prešencije bestričanov", odlazak "na zdenec", pogačarke', "kumovina", "cimeri", "po cvrtiju",. "ladarice" žilavo se ...

Mapiranje govora mržnje na tviteru - H8Index

2. AUTORI. Tatjana Vehov ec, autorka projekta dr Aleksej Kišjuhas, sociolog. Svetlana Slijepčević ... relevantnim. S tim u vezi, aktere ovog istraživanja – javne ličnosti na Tviteru – moguće je svrstati ... Cambridge and London: Harvard University Press. Weber, A. (2009) ... већ психијатар, spodoba, gabor, posrnula plavuša.

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

Plet. šeflja; gl. tudi ženfandelc, žufangelc šibra || šě:bra -e; -e ž – 1. šipa; 2. naboj, napolnjen s šibrami šic* || šě:c -a; -ĝ m – dober, natančen strelec šica* || ší:ca ...

VOKALIZAM GOVORA ZAGLAVA NA DUGOM OTOKU

(novo), stepȅndija (novo), petroȋd 'neopitroid' (novo) (vidi 2.7.4.); i > o / u (lȍfče ‖ lȕfče ‖ lȉfče ... celovȉti, celokȕpni; *cěn-: c na (G c n ) 'cijena', c n (komp. cenȉje) 'jef- tino'; *cěs-: cȅsta (novije); ... Zagreb: Alfa. Moguš, Milan. 1977.

KLASIFIKACIJA I AKCentuACIJA govoRA IStoČne LUDbRešKe ...

vora naselja istočno od Ludbrega, u smjeru Ludbreg – Legrad, nije prikaza- ... u ostalim pozicijama u riječi, npr. u primjeru od'ide 3. os. jd. vokal e otvoreniji je u.

NAJSTARIJI NAGLASNI TIP POSAVSKOGA GOVORA DANAS

Željko Jozić: Najstariji naglasni tip posavskoga govora danas. Raspr. Inst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 30 (2004), str. 73–83. 74 i krajnjem istoku posavske zone, ...

IVAN BROZ KAO PROUČAVALAC CRNOGORSKIH GOVORA

sama Broz je shvatio ozbiljno, pa je radi veće preciznosti želio lingvistika. IVAN BROZ KAO PROUČAVALAC. CRNOGORSKIH GOVORA. Adnan Čirgić.

analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika republike ...

5 svi 2018 ... Kada novoizabrani vođa – na primjer predsjednik -govori ... Prema tome, dobar govornik osim dobrog izražavanja, argumentacije, kontrole.

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vs kog govora od ...

nabava nekih predmeta, imanja, nekretnina; prinova preuzet u posjed: »Kuća je ... dobro; bez zastoja: »Iša nan je posal alavija.<< veselje otprilike; napamet ...

lingvistika govora kao lingvistička osnova verbotonalnog sistema i ...

jezika«,3 a te vrednote govornog jezika najjasnije se vide u govornom iz- ražavanju i odnose se na one postupke u našoj komunikaciji, koji se ne sastoje jedino ...

specifičnosti diskriminacijskog govora na portalu ... - FPZG repozitorij

Iako u hrvatskom pravnom sustavu poklič „Za dom spremni“ je kažnjiv po ... Naslov „Švedski standard, ali srpska posla: 15 minuta nakon otvaranja IKEA-e Srbi.

RJEČNIK KOMIŠKOGA GOVORA PREDGOVOR Ovaj je ... - Srce

Komiški je govor obrađen i kao punkt za izradbu Hrvatskosrpskoga ... oldit, olkocat - otkačiti ribu ili parangal. o l v i đ a t — ... za mole ga, kojega ni vidil po brodu.

o proučavanju crnogorskih govora do polovine ... - Matica crnogorska

7 A. A. Šahmatov, „Prilog istoriji akcenata u slovenskim jezicima“, Lingua. Montenegrina, br. 8, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica,. 2011, str.

Razpoznavanje tekočega govora v slovenščini z bazo ... - SDJT

prosto dostopen govorni material, transkribiranje izvedemo v celoti avtomatsko. ... učni korpus: večina obsega, avtomatska segmentacija in transkribiranje.

dr ĐORĐE OBRADOVIĆ : Ljudska prava i sloboda govora 139 ...

čela novinarstva i koji vlastitu granicu slobode ne šire iza granice ugrožavanja prava drugih ljudi. Ključne riječi: ljudska prava, novinarstvo, sloboda izražavanja, ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vd kog govora od ...

masta, čuvanje maslina do prerade ili soljenje mesa; (u novije vrijeme rade se od ... za sir, masline, soljenje ribe; 3. pren. debeo čovjek dem. od baril (služi za ...

GLAGOLI I GLAGOLSKE DOPUNE U RAZVOJU DEČIJEG GOVORA

Glagoli su nosioci predikacije u jeziku. Značenje glagola je središnja tačka rečenice oko koje se okupljaju svi elementi događaja, radnje, stanja koje glagol.

ŠTOKAVSKIH I ČAKAVSKIH GOVORA IZMEĐU KRKE I NERETVE

Jamatva, to nije niiše. ... Filozofskogi Filozofskogfakulteta u Zadru, 8, Zadar, 1970., 5-30. Brozović, Dalibor ... fakulteta u Zadru, Zadar, 24, 1985., 29-38. Kurtović ...