prijedlog prema - FFOS-repozitorij

... slaţu oko značenja padeţa, dok neki od njih u opisu oblika ne uzimaju u obzir kategoriju značenja. Ključne riječi: dativ, lokativ, prijedlog, navezak, značenje ...

prijedlog prema - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

prijedlog prema - FFOS-repozitorij

... slaţu oko značenja padeţa, dok neki od njih u opisu oblika ne uzimaju u obzir kategoriju značenja. Ključne riječi: dativ, lokativ, prijedlog, navezak, značenje ...

Stavovi prema Romima - FFOS-repozitorij

do toga da se i Romi manje trude jer se od njih to očekuje. Samoispunjavajuće proročanstvo može biti jedno od objašnjenja niskih obrazovnih postignuća ...

Dekameron Giovannija Boccaccia prema ... - FFOS-repozitorij

SADRŽAJ. 1.UVOD … ... prethodi Dekameronu. Ključne riječi: renesansa, Giovanni Boccaccio, Dekameron, novela, srednjovjekovni exemplum ... Boccaccio. Jedan dio rada posvećen je i utemeljenju novoga žanra (novele), Žanra koji se ... Na početku je naveden kratki nacrt fabule, napominju se kratki uvodi za svaki dan, a ...

Imovinski odnosi unutar obitelji – prema ... - FFOS-repozitorij

Žena je ostala vlasnik svoje imovine, te je svaki bračni partner raspolagao ... najistaknutiji oblik sklapanja bračnog ugovora. Contrados je institucija ... Tablica 2. – Predmeti doneseni kao miraz, primjer popisa predmeta donesenih kao miraz.

Stereotipi i predrasude prema starijim osobama - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: stereotip, predrasuda, starije osobe, ageizam, diskriminacija ... Najprije će biti definirani konstrukti stereotipi, predrasude i ageizam. Zatim će biti ...

Empatija prema vanjskim grupama - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

5. NEURALNA PODLOGA EMPATIJE. 5.1. Zrcalni neuroni. Pretpostavlja se da u neuralnoj aktivnosti empatije važnu ulogu imaju zrcalni neuroni. Ovi neuroni.

Morfosintaktički savjeti Stjepka Težaka prema ... - FFOS-repozitorij

17 srp 2017 ... zbirnih imenica, povratno-posvojna zamjenica svoj i dr. ... upotrebljavati posvojne zamjenice za prvo i drugo lice jer se time izražava afektivnost ...

povezanost stavova prema vožnji, poznavanja ... - FFOS-repozitorij

Mladi vozači su u statistikama prezastupljeni i kao kršitelji prometnih pravila i kao žrtve. ... Ključne riječi: mladi vozači, stavovi, prometna sigurnost, prometno ponašanje, prometni propisi ... Kao pokazatelji normalnosti distribucije korišteni su Kolmogorov-Smirnov test, koeficijenti ... Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Organizacija nastave povijesti prema ishodima ... - FFOS-repozitorij

ključne riječi: metodika nastave, nastava povijesti, taksonomija, ishodi učenja, povijesna ... Tablica 3. Bloomova taksonomija i tri područja učenikove osobnosti.

Politika nacističke Njemačke prema mladeži i ... - FFOS-repozitorij

1 ruj 2018 ... Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi Adolfa Hitlera i nacističke stranke u stvaranju velikog Trećeg. Reicha, po nacionalsocijalističkoj doktrini morao se stvoriti novi identitet njemačkog naroda. ... bila je Njemačka radnička mladež.

Odnos Nezavisne Države Hrvatske prema rasnim ... - FFOS-repozitorij

kojoj je sve bitne političke odluke donosio ustaški pokret pod vodstvom Ante Pavelića. Državne su vlasti oblikovale specifičan odnos prema različitim vjerskim i ...

uloga radnih vrijednosti i stavova prema radu ... - FFOS-repozitorij

čimbenici), kroz osobne stavove i subjektivne norme (teorija planiranog ponašanja) ili percepciju poželjnosti i izvodljivosti ponašanja (model poduzetničkog ...

S KOJIM SE PADEŽOM SLAŽE PRIJEDLOG prema?

tivom, ili bolje: je li onaj padežni oblik uz prijedlog prema dativni ili lokativni? ... se sad' raspoznae trećij padež od sedmoga, ovaj se predlog govori sa sedmim: ...

prijedlog kolekcije odjeće za lovstvo prema anketnom istraživanju

Hrvatski lovački savez (HLS), kao krovnu organizaciju. U HLS-u ... Točnije, suvremeno organizirano lovstvo u Hrvatskoj počinje 1881. godine u Zagrebu gdje.

Prijedlog rang liste učenika prema kriteriju darovitosti - Grad Rijeka

19 stu 2018 ... 1 JELUŠIĆ DARIJAN. Put Lovrankini 5. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka. 78,5. Strossmayerova 19. Prva sušačka hrvatska gimnazija u ...

Odgovoran sestrinski pristup prema pacijentu - Dr Med | Repozitorij ...

Empatija-ključ humanističkog odnosa medicinske sestre i pacijenta . ... Pacijent često proţivljava strah i tjeskobu koju ljubazna medicinska sestra lako moţe.

uvod prema prof - Repozitorij Medicinskog fakulteta

fetalni pokreti se mogu zapaziti standardnim 2DUZV oko 8. tjedna trudnoće dok ... tjedana trudnoće. 37, 38. NaĊeno je da je u terminu prosjeĉan broj krupnih ...

stavovi medicinskih sestara prema duhovnosti - Repozitorij MEFOS

6 lip 2011 ... Nada Prlić, prof. Rad ima 31 list, 18 tablica i 1 ... Briga o zdravlju i zdravstvena njega dugo kroz povijest povezani su sa religijama i tradicijama ...

Meldola u procesu manirističkih strujanja prema ... - Repozitorij UNIZD

MANIRIZAM. Dvadesetih godina dvadesetog stoljeća službena povijest umjetnosti konačno je priznala manirizam kao samostalnu stilsku pojavu između ...

prema hibridnoj knjižnici: poslovanje narodne ... - Repozitorij FFRI

Primjer narodne knjižnice (Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija). S obzirom da sam određeno vrijeme provela na praksi u Gradskoj knjižnici i ...

individualni radni odnosi prema zakonu o radu - Repozitorij ...

Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu. Na otkaz ugovora o radu ne primjenjuju se odredbe ...

društveno odgovoran marketing prema okolišu - Repozitorij UNIPU

IKEA posjeduje više od 700 000 solarnih panela koji opskrbljuju njihove poslovnice električnom ... Slika 4. PLATSA ormar iz IKEA kolekcije. Izvor: IKEA.com ...

stavovi trudnica i njihovih partnera prema dojenju - Repozitorij MEFOS

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i United Nations Children's Fund ... mlijekom, bez dodatka pića i dohrane tijekom prvih šest mjeseci života, te za ... nezadovoljavajuće stanje kada je riječ o duljini isključivog dojenja (Tablica 1). Kako bi ...

rodne i dobne razlike u stavu prema sportskom ... - Repozitorij UNIZG

kako je klađenje više zabavnije i uzbudljivije muškoj u odnosu na žensku ... Frekvencije (f) i postoci (%) odgovora na česticu „U kladionici možemo ... zanimljiva tema za razgovor: „stavljam 1000 kuna na Rumunjsku, sigurno će dobiti“; no.

hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920 ... - Repozitorij UNIZD

hrvatskog iseljeništva u španjolskoj Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata", Migracijske i etničke teme, 4. (1988), br. ... dok se Ljubomir Antić osvrnuo na Hrvate u ... godine. 143 Osim iseljenika koji nisu imali već unaprijed dogovoren posao,.

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

Elektroničke knjige - FFOS-repozitorij

21 kol 2012 ... audio knjige, Digital Archives bazu, te tiskane knjige izdavača Salem Press40. ... relevantnim sadržajima na Wikipediji i YouTube-u. 87Amazon ...

Pohlepni algoritmi - FFOS-repozitorij

No, za mnoge probleme pohlepni algoritam ne uspije proizvesti optimalno rješenje. Ključne riječi: algoritam, pohlepni algoritam, vremenska složenost algoritma ...

Perspektivizam kod Nietzschea - FFOS-repozitorij

Friedrich Nietzsche, Volja za moć, u: Friedrich Nietzsche, Volja za moć; slučaj Wagner; Nietzsche kontra Wagner,. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006, str. 9-497.

Ideja Univerziteta - FFOS-repozitorij

Matice hrvatske naslovljen Čemu obrazovanje?: Razmatranja o budućnosti sveučilišta. Prvi izbor i prijevod potpisuje akademik Branko Despot, a drugi urednički ...

Ilirski ratovi - FFOS-repozitorij

kao što su Ardijejci, Autarijati, Dardanci, Partini, Dasareti i tako dalje. Izvori koji pružaju uvid u povijest ilirskih područja djela su rimskih i grčkih kroničara i ...

Darovita djeca - FFOS-repozitorij

Darovita djeca. SAŽETAK. Darovitost čini interakcija osnovnih skupina osobina: natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, osobina ličnosti i visokog stupnja ...

Heuristička nastava - FFOS-repozitorij

7 Učeničke kompetencije i suvremena nastava, Daria Tot, Odgojne znanosti, Zagreb, God. 12, 2010., br. 1, str. 67. 8 V. Poljak, Nastavni sistemi, str. 26-27 ...

Knjiga o Jobu - FFOS-repozitorij

Knjiga o Jobu unutar biblijskog kanona zauzima odrednicu mudrosne književnosti, a cijelu skupinu obilježava usredotočenost na Boga kao izvor mudrosti.

Matošev enciklopedizam - FFOS-repozitorij

iverje, Umorne priče bio je zadatak kolegice Josipe Bogdanović. Pri njezinom iščitavanju, najčešće se susretala s tragovima znanja iz predmeta hrvatski jezik i ...

Mediji i propaganda u NDH - FFOS-repozitorij

Stupovi nove države biti će vjera, domovina i Poglavnik. Običnome se ... Radio, u NDH krugoval, je igrao vrlo bitnu ulogu od samog stvaranja NDH te je gledan,.

međusobna privlačnost - FFOS-repozitorij

Međusobna privlačnost odnosi se na pozitivne osjećaje prema drugoj osobi te sklonost da se s njom bude u kontaktu. Istraživanja su proučavala što sve može ...

Interpersonalna privlačnost - FFOS-repozitorij

međuljudsku privlačnost do teorija usmjerenih na specifične vrste privlačnosti kao što su prijateljstvo i romatične veze. Budući da se privlačnost posebno ističe u ...

Bachov apsolutizam - FFOS-repozitorij

plemićkih obitelji – činovnike zbog grubosti često se nazivalo Bachovi husari.25. 6. Odraz apsolutizma na kulturni i društveni život. Kulturno-književna scena ...