zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ...

-ega, -ag/ -aga u genitivu jednine, a navezak je -a. U dativu je jednine u nekih oblika moguce birati izmedu alomorfa -em/-emu,. -ami -amu/-ame. Isto vrijedi i za ...

zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ... - Srodni dokumenti

zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ...

-ega, -ag/ -aga u genitivu jednine, a navezak je -a. U dativu je jednine u nekih oblika moguce birati izmedu alomorfa -em/-emu,. -ami -amu/-ame. Isto vrijedi i za ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

SIBILARIZACIJA U SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM ...

SIBILARIZACIJA U. SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU. Jezicni zakoni, kao uostalom i svi drugi, ogramceni su vremenom i prostorom.

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

Brojevne riječi u hrvatskom književnom jeziku - FFOS-repozitorij

Opisana je sklonidba brojevnih riječi i glavnih brojeva, zatim upotreba, morfološka obilježja i distribucija brojevnih riječi. 2. Pristup brojevima u gramatikama ...

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

O INSTRUMENTALU JEDNINE IMENICA VRSTE I

Jezik, 44, Sanda Ham, O instrumentalu jednine imenica vrste i svojih suvremenika (Šenoe, Kovačića, Gjalskoga, Kozarca, Kumičića, Kršnjavoga,. Tordinca .

Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim ...

U gramatikama se, naravno, nalaze i primjeri s većim brojem slogova kao ȍbičāj i dȍgovōr. BHŽ dopušta u ovih imenica naglasak jednak dativnomu, a Babić i ...

sklonidba imenica - e-Sfera

Sklonidba je promjena riječi po padežima. U hrvatskome jeziku razlikujemo sedam padeža, koji odgovaraju na padežna pitanja: nominativ. Tko ili što postoji?

SKLONIDBA TUĐICA I POSUĐENICA

uspoređivati s tim pravopisom. Izvorno pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, ... ski, opširno bavi transkripcijom i transliteracijom stranih imena. Prema . izdanju.

SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU NASLIDOVAN'JU

2005. Prihvaćen za tisak 14. IX.2005. 87. RASPRAVE INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE 31 (2005). SKLONIDBA IMENICA U MARULIĆEVU.

Sklonidba neodređenoga oblika pridjeva - e-Sfera

Sklonidba pridjeva koju si upoznao u udžbeniku naziva se pridjevna sklonidba. Po toj se sklonidbi sklanjaju određeni pridjevi, koji odgovaraju na pitanje Koji?

EURI I EURA ROD I SKLONIDBA POZAJMLJENICA NA ... - Crosbi

oĉekivano dobiva sufiks -ic-a i postaje kemica kako ne bi bilo dvojbe o rodu, ... mizernih 50%, ali nedjeljom ne moţeš oĉekivat da ćeš pogoditi sva finala. ... Molim tri broja za poljski loto, s obzirom da znam koliko ste sretne ruke. ... extensive corpus of 150 words (e. g. euro, Euro, dildo, bijenale, finale) with several thousand.

sklonidba imenica u govoru jesenja - Srce

SKLONIDBA IMENICA U GOVORU JESENJA. Govor dijela Župe Jesenje i Općine Jesenje pripada području arhaičnih kaj- kavskih govora Zagorja i doline rijeke ...

143 SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA I NAGLASNA ...

Jezik, 55., T. Bošnjak Botica, Z. Jelaska, Sklonidba muških dvosložnih imena... 144. Uvod. Osobno ime i prezime bitan su dio identiteta svakoga čovjeka, ali i ...

Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama

pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, suvremeniji i raznovrsniji primjeri iz novinskih tekstova odgovaraju opisima Hrvatskoga pravopisa. R. Katičić (1971: 42/43) ...

170 SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA I NAGLASNA ...

SKLONIDBA MUŠKIH DVOSLOŽNIH IMENA. I NAGLASNA DVOJNOST. Tomislava Bošnjak Botica i Zrinka Jelaska načnost navođena u prvih sedam izdanja ...

EURI I EURA ROD I SKLONIDBA POZAJMLJENICA ... - darhiv - unizg

15 ruj 2017 ... Akordi: Svi durovi i molovi, arpeggia i »duo style« (istodobno ... Pa ja sve ovo pijem, espresa, turske, kole, djuseve, kisele vode... ne zna im se broj na dan. ... dogaĊaj kaţem sam sebi kako nema šanse da zaboravim no već.

Sanda Ham (Osijek, Hrvatska) SKLONIDBA BROJEVA U JEZIKU ...

SKLONIDBA BROJEVA U JEZIKU JOSIPA KOZARCA. Abstract: The paper describes morphological characteristics of numerals in the language of Josip Kozarac ...

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

KULTURA JEZIKA U KNJIŽEVNOM DJELU

Sedam zvonara majke Marije, Novele s ratnih dopisnica i Probuđeni dje- dovi, vidjet ćemo, točno ovim redom, sve češće javljanje tih novih riječi i sve veću brigu ...

LATINSKI ELEMENTI U SRPSKOHRVATSKOM KNJižEVNOM ...

skom jeziku, 2) činjenicu da je latinski bio zvaničan jezik u banovini. Hrvatskoj ... da su latinski nazivi mjeseci prošli kroz narodno sito, što se nikako ne bi moglo ...

PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

i moviranim femininuma (neprijatelica 'žena neprijatel', nečisnica 'žena neči- stnik'). Sufiksalnim su izvođenjem od pridjeva nastali prilozi neprestance, nepresta ...

50 O STANDARDNOM I KNJIŽEVNOM JEZIKU Radoslav Katičić ...

jezik doduše jest književni jezik, ali nije svaki književni jezik standardni. ... Naziv standardni jezik u svijetu, pa tako i u nas, ne pripada starijemu sloju jezi-.

O POLOŽAJU ROMANIZAMA U NAŠEM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

riilba>I1S1JVia (bracera), ruiređenj:e igirada (đardin, fontana), naki.ta d. ulkras-a.1. (aoje<le, mad·re perla), ,kJubnih na1priaiv1a i(tiramola, bonagracija), ...

O MANJE POZNATOM KNJIŽEVNOM STVARALAŠTVU IVANA ...

dvadesetak samostalnih književnih izdanja, uglavnom zbirki pjesama i po- etskih zapisa: ... kao što su Vladimir Nazor, Maslinov vijenac, Dobrojutro more, Visoka žuta žita, Dobriša Cesarić, Dragutin Tadijanović itd., ali i činjenica da su njegovo ... i jedna od glavnih tema cjelokupnog Golubova (ne samo) književnog opusa.

Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku

čizmica, dekla > deklica, frajla > frajlica), imenica sa završim skupom. -ica (bilo da ... najčešće hipokoristično značenje (»Vi fioličice, v travici zavite!« Št flora 7).

PREZIMENA, TOPONIMI, ETNICI I KTETICI U KNJIZEVNOM JEZIKU

hrvatskih lingvista« (J, XXII, 2). 25. veljače 1975. u Zagrebačkom lingvističkom krugu P. Šimunović i ja izlagali smo o temi Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u.

41thercegovina u književnom djelu antuna ... - Repozitorij UNIZD

njegovih dviju pjesama Hercegovina (iz Preobraženja) dok su pisali o njegovu ... Antun Branko Šimić bio je također zaokupljen svojim zavičajem u neknjiževnim tekstovima ... Dok "slavni" Bachelardov esej, "unatoč svomu uopćenom naslovu",.

značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku

21 lip 2016 ... riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica. Ključne riječi: kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje. 1. Uvod.

Mit kao tema i referentno opće mjesto u posttridentskom književnom ...

Juraj Baraković; Vila Slovinka; mit u književnosti; humanizam; posttridentsko ... Juraj Baraković; Vila Slovinka; myth in literature; humanism; Post-Tridentine Era.

41thercegovina u književnom djelu antuna branka šimića

Antun Branko Šimić bio je također zaokupljen svojim zavičajem u neknjiževnim ... "Između ljubavi i smrti – dvije pjesme A. B. Šimića (ličnosti i djela pjesnika)", ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka ... - unizg

njihov prijevod te će se objasniti o kojim je tipovima ekvivalenata riječ. ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ... HJP – Diccionario monolingüe de la lengua croata de Hrvatski jezični portal, 2015 d.

prevođenje frazema u književnom tekstu i ... - darhiv - unizg

izložiti niz primjera iz stručnoga teksta i njihov prijevod te će se objasniti ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ...

Djelovanje Agitpropa prema književnom radu i izdavaštvu ... - Zenodo

čovjeka”.21 Novi je pravac u umjetnosti bio zadani socrealizam, a cjelokupan je društveni i kulturni život bio podređen njegovim idealima te marksističkom.

Pastoralni i mitološki elementi i njihov ostvaraj u književnom opisu ...

stvaralaštva Marina Držića, jednog od najvećih autora hrvatske književnosti uopće. Naime, radi se o ... Marin Držić – biografija. Marin Držić, jedno od najvećih ...

Ženskost i ženstvenost u Krležinom književnom opusu rane ... - unizg

mladi će Krleža oblikovati svoj osobit umjetnički izričaj koji će postati temelj za ... fazama umjetničkog stvaralaštva (npr. drame ​Saloma​,​Vučjak​,​Galicija​,.

pravi tvorbeni mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku

mer, kopačica nije ništa drugo nego kopač znak ženskog pola.» (B. Ćorić ... lovica “žena lovac”, pevati “pjevati” > pevec “pjevač”, pevica, pevka “pjevači- ca”).

Metodički pristupi književnom djelu Antuna ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: Antun Gustav Matoš, nastava, program, učenici, metodika, mogućnosti, inovacije ... Ulomak iz novele „Camao“ upotrijebljen je za analizu Matoševa osebujnog ... http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/hrvatski-3.pdf.

Metodički pristupi književnom djelu Miroslava Krleže - FFOS-repozitorij

obrada pjesme „Snijeg“, drame Kraljevo, novele „Baraka Pet Be“, pjesme ... dvije pjesme dodatni sadržaj za usporedbu i razvijanje vještine pisanja. Pjesme ...

figure preobražaja u književnom delu danila kiša i prima ... - Index of

granici svedočanstva i fikcije u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča, odnosno ... Levi je ipak iskoristio „pogodnosti“ koje mu je pružao boravak u hemijskoj ... pesnik-samozvanac u visokoj, asketskoj stolici Njegoševoj i, iskoristivši aplauze, ... dnevni red dolazi izum oružja kako bi se rešio problem sa drugim „ja“:.

Židovi u Hrvatskom zagorju1

tamo osnovana jedna od prvih židovskih općina u Hrvatskoj, a ujedno su u Varaždi-. 1 ... samo imena ili prezimena pretpostaviti je li netko Židov ili ne, ali uzmemo li tu pret- ... Među prvima, u noći 14/15. lipnja stradala je židovska imovina u.

PČELARSTVO U HRVATSKOM ZAGORJU

radikale u organizmu. Izvrstan za imunitet u svako doba godine. Slika 17. Propolis kapi. (Izvor: https://www.facebook.com/pages/OPG-Pčelarstvo-Herceg/) ...

UNIVERBIZACIJA U HRVATSKOM NAZIVLJU*

... se može definirati kao nastanak jedne riječi od značenjski istovrijednoga spoja riječi. Đ. Otašević (1997: 52) prikupio je različite nazive za nastajanje leksičkih.

CD-ROM-ovi U HRVATSKOM MUZEJSKOM IZDAVAŠTVU

osoblje, radno vrijeme i cijena ulaznica), aktivnosti (izložbena, izdavačka ... Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu, uz izložbu hrvatske sakralne baštine Hrvati: ...

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

Lagomanija zavladala Hrvatskom - Femina.hr

Na predstavljanju knjige "Lagom", autorice Linnee Dunne, u Hoću knjigu Megastoreu, o švedskom umijeću uravnotežena života govorili su veleposlanica ...

Predodžbe Skandinavije u suvremenom hrvatskom i ...

Skandinavske zemlje čine Švedska, Norveška i Danska, a njih tri s Finskom i Islandom čine nordijski krug zemalja, no ponekad se, govoreći više o kulturnom, ...

KOMPARACIJA PRIDJEVA U SUVREMENOME HRVATSKOM ...

Komparacija pridjeva koji komparativ tvore od supletivnih osnova......................... 48 ... I najvjerojatnije jednom od najškrtijih u svijetu , piše njemački Bild (Posao).

PERFORMANSE PODUZEĆA U HRVATSKOM SEKTORU ...

Ključne riječi: post-ulazne performanse, ICT sektor, veličina poduzeća, ... pozitivnom odnosu vjerojatnosti preživljavanja i veličine start-up poduzeća je da.

Poslovno dopisivanje na hrvatskom i engleskom

26 lip 2000 ... dina poučava poslovni engleski jezik u jednoj trgovačkoj školi. Oboje su već godinama ... Dopis službenim ustanovama.......................................

GLAGOLI KRETANJA I PREFIKS PO- U HRVATSKOM

nazivaju inkoativni glagoli, no taj pojam u literaturi označava glagole koji označuju promjenu stanja, tj. početak novog stanja, npr. pozelenjeti, dok se za glagole ...

Božićnim pjesmama putujemo Hrvatskom

“Narodnim pjesmama “putujemo” Hrvatskom”. Integrirana nastava. Glazbene kulture/ ... doplovio je svojim brodom na Rab sa svojom družicom Wallis. Rab ...

Dr. sc Jadranko Jug⃰ ZADUŽNICA U HRVATSKOM PRAVNOM ...

kojom se njezin izdavatelj obvezuje ispuniti obvezu upisanu u toj ispravi ... podnesen zahtjev za izravnu naplatu postupa kao u povodu rješenja o ovrsi koje je ... tražbine kako bi nakon toga od vjerovnika potraživao stečeno bez osnove ...

NEUTRALIZACIJA PRIDJEVA U HRVATSKOM ILI SRPSKOM ...

neutralizacija nastaje kad se u tvorbi ili u morfologiji akustički izjednače, neutraliziraju, dvije ili više različitih riječi. Tako se npr. pridjevi izvedeni sufiksom -ast od ...

Novi zavjet u hrvatskom ruhu

što su Beowulf, Pjesma o Rolandu i Pjesma o Cidu, da se vidi koliko iskustva imam u tome poslu. Razumije se da sam pritom mo- rao poštivati običaje i metode ...