535-04/3-19-12 pročišćeni tekst 15.07.2019. otvoreni postupak ...

15 srp 2019 ... ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno odjeljak B: ...

535-04/3-19-12 pročišćeni tekst 15.07.2019. otvoreni postupak ... - Srodni dokumenti

535-04/3-19-51 pročišćeni tekst 31.07.2019. otvoreni postupak ...

31 srp 2019 ... Za Grupu 1 – Tablet, tableti moraju imati predinstalirano i predodabrano sučelje na ... f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju.

535-04/3-19-12 pročišćeni tekst 15.07.2019. otvoreni postupak ...

15 srp 2019 ... ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak α za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata, odnosno odjeljak B: ...

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2019. (pročišćeni tekst)

Pravilnik o kategorizaciji sportaša. - pročišćeni tekst-. (3) Temelj za kategorizaciju je odgovarajući sportski rezultat ili poredak koji sportaš pojedinačno.

pročišćeni tekst plana nabave 2019. - Splitsko-dalmatinska županija

6 svi 2019 ... Oglasnik PLAN NABAVE. 9 E-BAG-6/19 USLUGE CATERINGA ZA POTREBE SDŽ. 55520000-1. 99.000,00 Postupak jednostavne nabave.

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK ...

6 апр 2016 ... najniža ponuñena cijena ... SILEN BLOKOVI G3. - kom. 10. 9. ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuñena cijena vršiće se na sljedeći način: ... IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE.

dokumentacija za nadmetanje – otvoreni postupak javne nabave

19 lip 2018 ... epidemijskog soja 027. *Xpert EV - automatizirani ... 98.718,00 = 2.961,54 kn). Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude.

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke

5) ukupna ponuĊena cijena i ponuĊene pojedinaĉne cijene za prvu godinu primjene okvirnog ... Zamjena selen blokova, gumi lagera i stabilizatora na balans ...

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne ... - EPCG

19 јун 2018 ... Zabranjen pristup nezaposlenima kom. 10. 5. Zabranjen pristup neovlašćenim licima kom. 10. 6. Zabranjeno stavljanje u pogon kom. 20. 7.

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za ...

29 дец 2016 ... najniža ponuđena cijena ... Tuš za rapidograf, 23ml ... Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove dostave roba na adresu Naručioca.

pročišćeni tekst

Dopušteni koeficijent prolaska topline u slučaju panelnog grijanja . ... Tablica 1. Najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta prolaska topline, U [W/(m2・K)], ...

otvoreni postupak javne nabave - HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ - HZPP.HR

SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA http://www.hzpp.hr/javna nabava i https://eojn.nn.hr/Oglasnik/prethodno savjetovanje ...

S T A T U T O S N O V N E Š K O L E OMIŠALJ (Pročišćeni tekst)

13 lis 2016 ... Pročišćeni tekst Statuta škole obuhvaća Statut od 26. studenog 2015. godine., te Izmjene i dopune ... IZLETI I EKSKURZIJE. Članak 21. ... (1) U izvođenju odgojno-obrazovnih sadržaja, osobito izvannastavnih aktivnosti, Škola ... (1) Unutarnji rad i poslovanje Škole uređuje se Pravilnikom o kućnom redu.

Pročišćeni tekst - Grad Trogir

dijela građevnog područja naselja, moguć je samo pod uvjetom da se ... (2) Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa, pristupni put i potporni zidovi.

Zakon o radu (pročišćeni tekst)

Pročišćeni tekst Zakona o radu obuhvaća Zakon o radu (»Narodne novine«, br. ... (1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom ...

pročišćeni tekst - Grad Pula

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela ... Pula, 07. ožujka 2016. ... jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15 i 75/15) ... Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske.

pročišćeni tekst - Srednjobosanski Kanton

Stručne ispite iz člana 1. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: stručni ispit) provodi ... obrazovanju, učitelje, nastavnike i stručne saradnike u osnovnom školstvu te ... srednjem školstvu za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u ... g) pratiti i vrednovati napredovanje odgojitelja, učitelja, nastavnika, profesora ili ...

ODREDBE ZA PROVOĐENJE PROČIŠĆENI TEKST

Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine. 2. Uvjeti za ... određuju minimalni standardi koje građevne čestice moraju zadovoljavati kako bi se na njima ... infrastrukturu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnički uvjeti. ... boravka ljudi (npr. bolnice, starački domovi, đački domovi, moteli, hoteli i sl.). (8).

NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST NN 3/17 od 11.01.2017. NN 41 ...

11 sij 2017 ... ... investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« ... na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. siječnja 2017. godine donijela je.

03 2014 Statut APU pročišćeni tekst - UNIRI

Članak 2. Naziv Akademije je: Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Članak 3. Sjedište Akademije je u Rijeci, Slavka Krautzeka 83, Rijeka.

Redakcijski pročišćeni tekst - Ministarstvo graditeljstva

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. - Postupak izdavanje ... Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole i izmjene ... obiteljska kuća jest građevina stambene namjene na ... okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu;.

pravilnik o radu /pročišćeni tekst - Ekoplus

ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Članak 72. Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je ako ...

Pročišćeni tekst ID UPU Čilipi - Općina Konavle

12 pro 2014 ... Velika nakupina sige istaložene preko urušenog kršja i blokova tvori ... zvučni tonovi i osvjetljavaju različito obojene indikatorske lampice.

Neslužbeni pročišćeni tekst - Parlamentarna skupština BiH

motorna vozila i koja je kao takva označena propisanim prometnim znakom; ... (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje ... (3) Za vrijeme vuče neispravnog vozila na vozilima moraju biti uključeni uređaji za.

pročišćeni tekst - Hrvatska liječnička komora

prate pomoćni registar liječnika – članova Komore zaposlenih na području svog županijskog povjerenstva te pravovremeno izvještava središnje stručne.

535-05/8-18-02 Pročišćeni tekst, 30. svibnja 2018. godine ...

30 svi 2018 ... 10000 Prilaz Ivana Visine 1-3. 4. Osijek. 31000. Šetalište Kardinala F. Šepera 1D. 5. Rijeka. 51000. Lošinjska 16. 6. Split. 21000 Mike Tripala 6.

KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA PROČIŠĆENI TEKST

Posebni uvjeti rada. Članak 8. (1) Poslodavac samostalno utvrđuje svoj organizacijski ustroj, organizacijske i radne dijelove, strukturu i broj radnika i uvjete koje ...

Pravilnik - pročišćeni tekst - Varaždinska županija

Varaždin, 22.03.2017. Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije sadrži Pravilnik o dodjeli stipendija ...

Statut Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst)

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras utvrdio je dana 1. oţujka 2016. pročišćeni tekst Statuta. Sveučilišta u Zagrebu. STATUT SVEUĈILIŠTA U ...

DISCIPLINSKI PRAVILNIK pročišćeni tekst I. OPĆE ODREDBE ...

d) zabrana igranja odre enog broja prvenstvenih ili kup utakmica ili me u- ... materijalnu štetu za sve sudionike odre enog natjecanja (sportska prognoza i sl.).

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA OŠ „RIKARD KATALINIĆ JERETOV ...

Izleti, ekskurzije i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole.

redakcijski pročišćeni tekst zakona o obveznim odnosima

Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ... kapare, ili tražiti vraćanje dvostruke kapare. ... Potvrda o primitku za prijevoz.

Pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 2018.g.

Na inozemnim gradilištima primjenjuje se Dodatak Kolektivnog ugovora za ... Akontacija za terenski dodatak isplaćuje se radniku najkasnije posljednji radni dan ...

Zakon o kreditnim institucijama - neslužbeni pročišćeni tekst - HNB

(1) U izvršavanju svojih ovlasti Hrvatska narodna banka vodit će računa o ujednačavanju supervizorskih alata i postupaka pri primjeni ovoga Zakona, Uredbe ...

Pravilnik pročišćeni tekst ustroj radnih mjesta 23.10.17.

Položajna radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14 ...

STATUT ZDRAVSTVENE ŠKOLE, SPLIT (pročišćeni tekst)

2 tra 2019 ... značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zdravstvene škole, Split (u daljnjem ... i druge aktivnosti organiziraju se u skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan Škole.

Zakon o proračunu - pročišćeni tekst - Ministarstvo financija

4.a doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih ... zakonom o izvršavanju državnog proračuna, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna nije drugačije ... korisnika jesu dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (Neslužbeni pročišćeni tekst)

poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, ... službenika te odreena pitanja od značaja za ureivanje i ostvarivanje prava, ... Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i.

– pročišćeni tekst – - Vatrogasna zajednica Zadarske županije

vatrogasno odlikovanje za međunarodnu suradnju. 3. vrste znamenja: -. „vatrogasna mladež“. 4. vrste posebnih povelja i plaketa. -. Povelja i plaketa s likom ...

Pravilnik o radu - pročišćeni tekst - Dr. Andrija Štampar

odmor te prava na naknadu plaće za vrijeme godišnjeg odmora; plaćeni ... Odluku o potrebi zapošljavanja radnika donosi ravnatelj na prijedlog voditelja ... Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade ... Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dijela godišnjeg ...

PRAVILNIK o diplomskim ispitima (pročišćeni tekst) - KBF Đakovo

4 ožu 2014 ... Članak 1. Pravilnikom se uređuju pravila i postupci izrade diplomskoga rada (diplomskog seminara), polaganja diplomskoga ispita, prava i ...

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (Urednički pročišćeni tekst ...

(Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 – Zakon o ... (2) Opunomoćenik kome je dana opća punomoć može poduzimati samo ...

ZAKON O LEASINGU -Neslužbeni pročišćeni tekst - Agencija za ...

ugovor o leasingu, prava i obveze subjekata u poslovima leasinga, prestanak ugovora o leasingu, registracija vlasničkih i drugih prava nad predmetom leasinga ...

Prijedlog Izmjena i dopuna PPŽ-pročišćeni tekst - Splitsko ...

Općine-Cista Provo (dio), Lovreč (dio), Proložac (dio), Runovići,. Zmijavci, Grad-Imotski, ... 390 P-3896. Hvar. Hvar. Kameni portal crkve Gospe od Anuncijate.

STATUT OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (pročišćeni tekst).pdf

Grb je u štitu na plavom polju, u sredini je biskupski štap i dvije žute crte. Ĉlanak 6. Zastava Općine je plave boje. Svečana zastava je jednobojna, plave boje, ...

Statut DZ PGŽ (pročišćeni tekst) - Dom zdravlja Primorsko-goranske ...

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća Statut Doma zdravlja Primorsko-goranske županije ... Članak 4. Sjedište Doma zdravlja je u Rijeci, Krešimirova 52 a. Sjedište ... Promet novčanih sredstava Doma zdravlja obavlja preko jedinstvenog računa ... Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima HZZO-a obračunava.

Odluka o građevinskom zemljištu - neslužbeni pročišćeni tekst

Građevinskim zemljištem (u daljnjem tekstu: zemljište) smatra se zemljište ... propisana je posebnim zakonom, suglasnost će se izdati sukladno odredbama prostornih ... Na zemljištu na kojem je u zemljišnim knjigama kao vlasnik upisan Grad, ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu TŠČ – pročišćeni tekst 2017.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ... Škole, izvođenju nastavnog plana i programa, odgoja i obrazovanja mladeži, ... izleta. - pregledava pedagošku dokumentaciju svih razrednih odjela i ...

PROČIŠĆENI TEKST PLANA NABAVE 2018. god. - Splitsko ...

19 pro 2018 ... Oglasnik. 37 E-BAG-30/18 MREŽNA OPREMA, PRINTERI SKENERI. 32420000-3. 10.01.2018. 05.11.2018. Obrisana. 108.000,00 Postupak.

Neslužbeni pročišćeni tekst ZAKONA O OBVEZNIM ... - Hanfa

ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU. (»Narodne novine«, br. ... Ovim se Zakonom uređuju obvezna osiguranja u prometu. Prijenos pravnih ...

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI (Uredniĉki proĉišćeni tekst ...

za koje je osnivaĉka prava Republika Hrvatska prenijela na jedinice podruĉne ... Hrvatskoj, ima prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovim.

Zakon o hrvatskom državljanstvu pročišćeni tekst zakona ... - Refworld

II. STJECANJE DRŽAVLJANSTVA. Članak 3. Hrvatsko državljanstvo stječe se: 1. podrijetlom;. 2. rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske;. 3. prirođenjem;.

neslužbeni pročišćeni tekst pravilnik o sadržaju i obliku ... - HANFA

4 lis 2018 ... Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13). 2. Ugovor – Ugovor o leasingu na način propisan člankom 52. Zakona. 3. Davatelj ...

OVRŠNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst zakona, Narodne ...

3 kol 2017 ... ... ovrhe na novčanim sredstvima. ... obustavu ovrhe, pravomoćno rješenje o ovrsi na novčanoj tražbini po računu ostaje upisano u. Očevidniku ...

Pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije

7 ožu 2014 ... zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja. Varaždinske županije ("Službeni vjesnik varaždinske ...

Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

23 ožu 2017 ... Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Supetra obuhvaća Odluku o ... tekstualnog dijela Plana - odredbi za provođenje - u knjizi pod naslovom ... ograde, pergole (brajde, odrine), ognjišta, prostor za odlaganje ...

Pročišćeni tekst odluke o PP Općine - Općina Plitvička Jezera

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Plitvička ... 0,8 m) površine do 15 m2, pergole, brajde, roštilji do 1,5 m². • Uređena površina ... Pod stambenom građevinom namijenjenom za individualno stanovanje.

hrvatska komora zdravstvenih radnika pročišćeni tekst statuta ...

10 lis 2011 ... Hrvatske komore zdravstvenih radnika je na svojoj sjednici održanoj dana 03. veljače 2010. godine, uz suglasnost ministra zdravstva i ...

pročišćeni tekst odluke o donošenju prostornog ... - Općina Petrijevci

9 lis 2017 ... duhovno-rekreacijski centar Emaus ... (1) Obiteljske stambene građevine su obiteljske kuće s najviše dvije ... interne prometne površine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka,.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske ...

Donosi se Prostorni plan Istarske županije (u daljnjem tekstu: Plan). ... Istarsko priobalje - Gradovi: Pula, Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj i Vodnjan, Općine: ...

Pravilnik o kategorizaciji sportaša - veljača 2018. (pročišćeni tekst)

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA. Članak 2. (1) Zakonom o sportu povjereno je Hrvatskom olimpijskom odboru (dalje u tekstu: HOO) utvrđivanje kategorizacije ...