ESPD-obrazac

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD). Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju. Za postupke ...

ESPD-obrazac - Srodni dokumenti

ESPD-obrazac

Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD). Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju. Za postupke ...

ESPD - Info-puls.hr

24 tra 2018 ... e-ESPD obrazac – elektronička verzija ESPD obrasca u .xml formatu ... Kreirani eESPD obrazac prilaže se uz dokumentaciju o nabavi kao ...

List of ESPD services - Europa

10 Jul 2019 ... Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Yes [email protected] ... [email protected] October 2018 ...

List of ESPD services - Europa EU

10 Jul 2019 ... Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. Yes [email protected] ... [email protected] October 2018 ...

ESPD - Ministarstvo unutarnjih poslova

pakiranje 800 do 1000 g. (VEGETA Podravka 1 kg ili jednakovrijedan) ... Đuveč konzervirani, limenka, pak. 4000 g. ili slično,. I kvalitete. (1306) kg. 7.000. 3.

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Obrazac 1 - TMF-a

Obrazac 1. EVIDENCIJA PRISUSTVA mesec i godina: U obrazac se unosi prisustvo ili odsustvo zaposlenog. Datum. Ime i prezime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...

Obrazac M-4

Образац М-4. ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, ... 10. Месеци. Дани. Радна места – послови, основ за рачунање стажа осигурања с.

Obrazac ONTO.pdf

DODATAK XII. Obrazac ONTO. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: Datum otvaranja: Datum zatvaranja: Adresa sjedišta:.

Obrazac ONTO-P.pdf

Obrazac ONTO-P. OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA PRIJEVOZNIKA OTPADA. Naziv tvrtke/obrta: Godina: .Idresa sjedišta: Ime i prezime odgovorne ...

Obrazac 2-IN

Obrazac 2-IN – Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja ... perceptivne sposobnosti: brza reakcija na složene vizualne informacije. Adaptacija ...

OBRAZAC 1b

Tijelo koje je izdalo putovnicu ili osobnu iskaznicu: The authority that has issued passport or identity card: Mjesto i datum izdavanja: Place and date of issuance:.

Obrazac PP-MI-PO

MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNU I UPLATI POREZA NA POTROŠNJU. ZA RAZDOBLJE OD. DO. Obrazac PP-MI-PO. Red. broj. POREZ NA POTROŠNJU.

Obrazac KPO

KNJIGA O OSTVARENOM PROMETU. PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA. PRIHOD OD DELATNOSTI. Redni broj. Datum i opis knjiženja od prodaje ...

obrazac cz-9

Подаци о запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за заштиту и спасавање). Назив струке - занимања. Број извршилаца. Назив струке - ...

OBRAZAC RSV-3.pdf

9 lis 2011 ... Page 1. 1. 2. udruga zaklada fundacija. Da. Ne. Priložen grafički prikaz ... OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA.

OBRAZAC 2 bh.cdr

2. Po{iljalac/Izvoznik. 8. Primalac. 14. Deklarant/Zastupnik. I.B.. I.B.. I.B.. 3. Obrasci. 4. Tovarne liste. 5. Naimen. 6. Ukupan br. paketa 7. Referentni broj. 9. Osoba ...

obrazac r1

(6) Upisuju se sati prema kalendaru radnog vremena poslodavca za mjesec iz ... god. života djeteta. Od 7. god. života djeteta i njega supružnika. A0. A1. B0. C0.

Obrazac PPI-2

Образац ППИ-2. Јединица локалне ... 1 - Пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину на обрасцу ППИ-2 дужан је да поднесе порески обвезник:.

Obrazac PPI-3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac 1 16 SC - MON KS

Uz prijavni obrazac prilažem sljedeću dokumentaciju: 1. univerzitetsku diplomu;. 2. uvjerenje o državljanstvu;. 3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci;.

OBRAZAC 8a

OBRAZAC 8a. FORM 8a. 1????/12. Identitet utv en: The identity was determined: Ime i prezime podnositelja prijave: Name and surname of the applicant:.

Obrazac D

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA VINKOVCI. 86 LUTRING KATARINA. 10000 ZAGREB. IV. GIMNAZIJA ZAGREB. 87 MAGLICA IVANA.

Obrazac 1 I Z J A V A

Ova izjava se daje u svrhu kupovine stana temeljem javnog poziva za kupnju stanova po modelu „zagrebačke stanogradnje“ u naselju Podbrežje u Zagrebu.

Obrazac 2

OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020. OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI. NAZIV PROJEKTA: ...

Obrazac POU

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da sam ugradio opremu i uređaje, pomoću kojih se precizno mjeri i registrira ...

TL2 obrazac (pdf)

T2L. Pošiljatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Primatelj: Ulica i kućni broj: Poštanski broj i grad: Broj pošiljke: Sadržaj pošiljke: Masa pošiljke (u kg):.

Obrazac CV - HEP-a

Obrazac CV. Prezime i ime. MBG. OIB. Adresa prebivališta. Telefon. Mobitel. E-mail adresa. Ime oca. Ime majke. Državljanstvo. Poduzeće. Datum rođenja.

TZ obrazac

Obrazac TZ. PODRUČNIURED. _. ISPOSTAVA. _ nadležna prema sjedištu pravne ili prebivalištu fizičke osobe naziv pravne osobe / ime i prezime fizičke osobe, ...

obrazac

Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može podnijeti žalbu dekanu Fakulteta, putem urudžbenog zapisnika, najkasnije u roku od 24 sata ...

Obrazac PO-J/M

Коришћење јесте укупан број јаја за лежење, стављених у инкубатор током претходне године. 1. ПОДАЦИ ЗА ЈЕДИНИЦУ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ...

ITP obrazac

(opservacija i intervju) i instrumente (testovi ličnosti, sposobnosti, profesionalnih opredjeljenja). Sarađuju i savjetuju roditelje. U cilju obezbjeđivanja dodatnih ...

Obrazac HUB 3

Fizička Pravna. Troškovna opcija: Valuta pokrića: BEN. SHA. OUR. Primatelj. (osoba):. Datum izvršenja: Obr. HUB 3 -. UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE ...

Obrazac PPI-4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-4. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

obrazac 3

mrtvačke pjege. - hladnoća leša. - truležne promjene. - mjesto na kojem je urmrla osoba pronađena (soba, kuhinja, ulica, šuma, more ili drugdje, navesti gdje) ...

OBRAZAC IM

Investitor. Projektant. ISKAZ MJERA ZA OBRAČUN VODNOGA DOPRINOSA. Način plaćanja (jednokratno/obročno/odgoda 5. (ozkonjenje). OBRAZAC IM ...

Obrazac B

SVEUČILIŠTE ZADAR. 976 MIKULČIĆ GRGIĆ DENISS. 48000 KOPRIVNICA. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI,ZAGREB. 977 MIKULEC KAROLINA.

Obrazac A

32100 VINKOVCI. ZDRAVSTVENA I VETERINARSKA ŠKOLA DR.ANDRIJE ŠTAMPARA VI. 15 ANDRIČEVIĆ IVANA. 34552 BADLJEVINA. GIMNAZIJA ...

Obrazac 1

kućanstva su nezaposleni ili neaktivni). Osoba živi u kućanstvu u kojem nema zaposlenih, s uzdržavanom djecom (djeca u dobi od 0 do 17 i/ili 18 do 24 ako su ...

OBRAZAC 1 bh.cdr

Zemlja otpreme/izvoza. 15. Zem. otpr.izv./{if. 17. Zem.odred./{if. a) b) a) b). 16. Zemlja porijekla. 17. Zemlja odredi{ta. 19. Kon. 20. Uslovi isporuke. 22. Valuta i ...

Obrazac P-PDV

Obrazac P-PDV 1. MINISTARSTVO FINANCIJA. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED: ISPOSTAVA: PRIJAVA. U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA ...

Obrazac PI

I Z J A V A. Izjavljujem pod materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da poslovne prostorije, uređaji i oprema, pomoću kojih se obavlja trgovačka ...

Obrazac PR

18 ožu 2019 ... HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE. Obrazac PR. Vaša kontakt osoba u HZZ- u ... PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM - PR. 1. PODACI O ...

Obrazac M-UN

a) zaposleni b) samostalne delatnosti v) poqoprivrednik g) korisnik penzije. *Oporeziv prihod koji sluжi kao osnovica na koju se plaћa doprinos. U dana. (M.P.).

Obrazac PDV - Solventa.hr

(tuzemni prijenos porezne obveze). X X X X X. 2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJNE U DRUGIM DRŽAVAMA. ČLANICAMA (isporuke na daljinu). X X X X X. 3.

OP obrazac - Finolog

Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу: Редни број. Презиме и име.

Obrazac A_PRIJAVA

15 pro 2017 ... 13. Registrirana pri (naziv registracijskog tijela). 14. RNO (broj u Registru neprofitnih organizacija). 15. Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN).

obrazac - Naftalina

Odabrati jednu od opcija: a) Ovim zahtijevam povrat novca na ... vlasnika transakcijskog računa) b) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za ...

obrazac za prijavu

UIO za BiH Lokacija: Datum ... Kontakt informacije će biti korištene za daljnu komunikaciju sa Vama. Molimo da pažljivo ... Razlozi zbog kojih ste napustili posao:.

obrazac - Chipoteka

e-mail: [email protected] OBRAZAC za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda ili usluga Chipoteka web shopa sklopljenog putem Internet ...

Obrazac PDV - RRiF

Podatci iz Evidencije za stjecanju dobara unutar EU (sadržaj nije propisan). Obračunski: obveza/pretporez. U načelu: II-5,6,7 = III-3. (Ali ako je stjecanje dobara ...

Obrazac 2 – Troškovnik

1 kol 2017 ... SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO - KOMIŽA. J.M. KOL. JED.CIJENA. (BEZ PDV). UKUPNO ... kamenu bitvu - kamen tipa Plano. kom. 1,0.

Obrazac PPI3.cdr

РЕПУБЛИКА СРБИЈА. Образац ППИ-3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА. Организациона јединица ...

Obrazac RPS - Solventa.hr

REPUBLIKA HRVATSKA. Obrazac RPS-1. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU. REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA. P R I J A V A. Popunjava DZS. MATIČNI ...

Obrazac zahtjeva.pdf

Upozorenje: Ukoliko je Vaš zahtjev nepotpun, neće biti prihvaćen (vidi pravilo 47. Poslovnika Suda). Posebno obratite pažnju na pravilo 47. stavak 2. (a) koje ...