Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3. Cijeli ...

temelj su diskretni skupovi i diskretne funkcije; ... Definicija Za skup A kažemo da je podskup skupa. B ako je A sadržan u B ... kardinalni broj ako su ekvipotentni.

Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3. Cijeli ... - Srodni dokumenti

Diskretna matematika 1. Skupovi 2. Matematiˇcka logika 3. Cijeli ...

temelj su diskretni skupovi i diskretne funkcije; ... Definicija Za skup A kažemo da je podskup skupa. B ako je A sadržan u B ... kardinalni broj ako su ekvipotentni.

MATEMATIˇCKA LOGIKA 1 skripta

Ova skripta iz matematicke logike nastala je na osnovu zabilješki iz kolegija Ma- tematicka logika ... U šestoj tocki razmatramo neke testove valjanosti za logiku sudova (rezolucija i glavni test). ... ”Moguce cu danas doci na posao.” ”Ako gledam ...

matematiˇcka logika - eLibrary Home

kako su simboli x, i y skupovi, kao matematicki objekt, izraz x y je zapravo ured.ena ... Individualne promenljive, znak jednakosti i simboli logickih veznika su.

Diskretna matematika - PMF-MO

Ako je d zajednicki djeljitelj od b i c, onda d|nzd(b, c). Zaista, d dijeli b i c, pa onda dijeli i bx cy, te tvrdnja slijedi iz Teorema 1.2. Definicija 1.3. Reci cemo da su ...

DISKRETNA MATEMATIKA

17 феб 2003 ... funkcija f : A ↦→ B i g : B ↦→ C oznacava se sa g◦f, dok se slaganje relacija ρ ... Rubikova kocka, koja je bila izuzetno popularna pocetkom.

KOMBINATORNA I DISKRETNA MATEMATIKA

KOMBINATORNA I DISKRETNA. MATEMATIKA. Zadaci za kolokvij. 1. Na ispitu je bilo 5 zadataka, a polozili su studenti koji su riješili barem 2 zadatka. Ispitu su ...

diskretna matematika - [email protected]

Booleova algebra, teorija algebarskih struktura, kombinatorika, teorija grafova ... valjanost tablice istine za disjunkciju, koristeći samo pravila logike iskaza.

diskretna matematika - ALAS

DISKRETNA MATEMATIKA, Osnove kombinatorike i teorije grafova. Zbirka rešenih ... 24. − Komitet od devet clanova treba da izabere predsednika, sekretara i.

diskretna matematika - ResearchGate

milje po kiši, kako bi stigao na predavanje, i predavao je u mokroj odeći. ... Odrediti tablicu, napisati parove i ispitati osobine relacije. x y ρ. -2. -1. 0 ... po abecedi.

Diskretna matematika Andrej Dujella - PMF-MO

Ako je d zajednicki djeljitelj od b i c, onda d|nzd(b, c). Zaista, d dijeli b i c, pa onda dijeli i bx cy, te tvrdnja slijedi iz Teorema 1.2. Definicija 1.3. Reci cemo da su ...

Skripta predmeta Diskretna matematika - MI SANU

4 феб 2011 ... oznacavaju redom sa N (pretpostavicemo na dalje da je 0 ∈ N), Z i Q, ... Neke od osnovnih osobina operacija nad skupovima formulisane su teo- ... kojima se u vezu dozvode kardinalnosti skupova rešenja polaznih problema i ... su i zašto neki zadaci teški, tj. koliko je vremena i prostora potrebno da bi.

diskretna matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

PREDIKATSKA LOGIKA. 16. 1.5.1. VALJANE FORMULE. 18. 1.6. ZADACI. 21. 2. OSNOVNI ... Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja.

Skripta s vježbi za kolegij Diskretna matematika

7 Funkcije izvodnice. Do sada smo pod rje²enjem kombinatornih problema uglavnom podrazumijevali zatvorenu formulu, npr. n! za broj permutacija ili (n.

Diskretna matematika - Prirodno-matematički fakultet

Usmeno izlaganje 2. Vježbe i zadaci 2. 5. 1. 2. Princip matematičke indukcije. Princip definiranja indukcijom (rekurzijom). Binomni koeficijenti i binomni teorem.

M014 Obavezni 3. semestar Kombinatorna i diskretna matematika P ...

Kombinatorna i diskretna matematika. P V S. 2 2 0. ECTS. 5. Cilj predmeta. Upoznati studente sa osnovnim strukturama i metodama kombinatorne i diskretne.

Diskretna matematika sa zbirkom zadataka - Staro ... - Singipedia

2.4. RASELOV PARADOKS. 34. 2.5. ZADACI. 36. 3. RELACIJE I FUNKCIJE. 41. 3.1. RELACIJE. 42 ... Za operacije sa skupovima važe sledeći zakoni: ... očigledan. Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja (koraka).

Skupovi - matematika za 5. razred osnovne škole - Artrea

Elementi skupa A su: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. To pišemo: A = b) Skup B ima 6 elemenata. Elementi skupa B su: 2, 4, 6, 8, 9, 10. c) Broj 7 je element skupa A. d) Broj 5 ...

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni ...

PRIJEMNI ISPIT. MATEMATIKA. Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. Množenje, deljenje, rastavljanje na činioce, ...

Realni svet, matematika, jezik, logika

Apstrakcija se u matematici povezuje s idealizacijom, tj. dava em apstraktnim objektima takvih osobina kojih nema u ihovim realnim izvorima. Na primer, zbog ...

LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA [2pt] Iskazna logika [2pt]

Slicne transformacije se mogu vršiti i sa logickim izrazima, ali se ovde umesto algebarskih zakona koriste logicke ekvivalencije. 20. Primer. Dokazacemo da je ...

Matematiˇcka

Matematiˇcka kriˇzaljka. Zdravko Kurnik, Zagreb. Matematika je bez sumnje tezi nastavni pred- ... nak 24. 7. XXXIX. 10. Opseg pravo- kutnika kojemu su duljine stranica 12 i 34. 11. (1000 − 918) 1. ... cesto su potrebna dva nastavna sata. 3.

MATEMATIˇCKA ANALIZA II

MATEMATIˇCKA ANALIZA II primjeri i zadaci. Ilja Gogic ... 2 x − c. = −sin c. △. Zadatak 1.2 Nadite primjer funkcije koja nije derivabilna. Rješenje. Neka je f(x) ...

1.2. Matematiˇcka indukcija - Element

Faktorijele. Umnozak prvih n prirodnih brojeva oznacavamo ovako2 : n! := 1 · 2 · 3 · ... · (n − 1) · n . Broj n! citamo “en faktorijela”. Tako, primjerice, vrijedi: 1! = 1,.

matematiˇcka analiza i - mi.sanu

1 нов. 2011 ... funkcije, posebno pojam realne funkcije realne promenljive, a zatim i ... racuna, kao i njihova primena na ispitivanje osnovnih osobina realnih funkcija. ... glave nalazi se poglavlje Zadaci za vezbu, ciji je cilj da korisnicima ove knjige ... Radi lakšeg pracenja toka funkcije, polusegment [0,2π) podelicemo na.

matematiˇcka analiza 1 - unizg

S. Kurepa, Matematicka analiza 1: Diferenciranje i integriranje,. Tehnicka knjiga, Zagreb, 1984. S. Kurepa, Matematicka analiza 2: Funkcije jedne varijable,.

matematiˇcka analiza i - MI SANU

1 нов. 2011 ... funkcije, posebno pojam realne funkcije realne promenljive, a zatim i ... racuna, kao i njihova primena na ispitivanje osnovnih osobina realnih funkcija. ... glave nalazi se poglavlje Zadaci za vezbu, ciji je cilj da korisnicima ove knjige ... Radi lakšeg pracenja toka funkcije, polusegment [0,2π) podelicemo na.

MATEMATIˇCKA ANALIZA Boris Guljaˇs - PMF-MO

knjiga, Zagreb, 1984. 2. S. Kurepa, Matematicka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1984. DOPUNSKA LITERATURA: 1. M. H. Protter ...

MATEMATIˇCKA ANALIZA Boris Guljaˇs

knjiga, Zagreb, 1984. 2. S. Kurepa, Matematicka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehnicka knjiga, Zagreb, 1984. DOPUNSKA LITERATURA: 1. M. H. Protter ...

Diskretna Furijeova transformacija

a onda može da se primeni cirkularna konvolucija ? Digitalna obrada signala. Primena DFT - Efikasno izračunavanje linearne konvolucije. N = 2 p. Izbor.

Diskretna Fourierova transformacija

Diskretna Fourierova transformacija ima široku primjenu u raznim poljima, a razlog tome je egzistencija brzog i efikasnog algoritma (FFT) za njeno racunanje:.

Vremenski diskretna Fourierova transformacija ... - [email protected]

20 stu 2019 ... b) Neka je [ ]. 1. x n signal signal [ ]. x n na koji djeluje šum (step smetnja amplitude 0.1 i/ili bijeli šum). Uporedite frekventne sadržaje signala [ ].

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Skupovi

Ako su elementi skupa C svi prirodni brojevi manji od 100 i ako je ... Svaki ucenik jednog odeljenja uci bar jedan od tri strana jezika: engleski, nemacki i ...

2 Skupovi

Skup A je pravi podskup skupa B, u oznaci A ⊂ B, akko je A ⊆ B i A = B. Partitivni skup skupa A je skup svih podskupova skupa A (oznaka P(A)). Unija skupova:.

Pogledaj cijeli sadržaj (PDF)

Käsnockerl 86. Pinzgauer Käsnockerl 86. Krumpir s purećim prsima i kiselim vrhnjem 86 ... Kiflice od dizanog tijesta s pekmezom 137. Međimurska gibanica 136.

ViO br 3 2019 cijeli.pdf - ZUNS

Ovakve pojmove treba da potraži u rečenicima i enciklopedijama. Posebnu pažnju bi ... Zagreb: Golden marketing ‒ Tehnička knjiga, Hrvatski studiji Sveučilišta u. Zagrebu. ... prezentacije i smotre arheološkog filma, etnološkog filma i slično. ... дијете у једном момену осјетити свој ликовни импулс и онда ће оним даром.

Prebrojivi skupovi

Dokaz: Neka je A prebrojivo beskonacan a B konacan skup. Pretpostavimo najpre da su A i B disjunktni skupovi. Predstavimo skupove A i B u obliku. A = {a1, a2 ...

2 Skupovi brojeva

racionalnih brojeva razlicit od 0 postoji njemu inverzni element x∗ = 1 x u odnosu na mnozenje. 2.4 Skup realnih brojeva. Skup realnih brojeva R predstavlja ...

Skupovi Zadaci

Zadaci. 1. Odredi skup X ako je {1,2,3} ∩ X = {2,3} i X ⊂ {2,3,4,5}. Naci sva rešenja! 2. Dati su skupovi ... Od 70 ucenika petog razreda njih 27 su clanovi dramske sekcije, 32 pevaju u horu a. 22 su sportisti. ... U školi matematike. '' Matematicki ...

Što su skupovi u školi - Fsb

pas i zec? Možda su, zapravo, elementi trećeg skupa ljudske spolne vrste, ... krug i kvadrat, ili su to možda konkretni trokut, krug i kvadrat nacrtani na slici (a)?.

Skupovi - Element

Sljedeca definicija je jasna: kazemo da je skup A podskup skupa B ako je A ... ako skup X ima n elemenata, onda partitivni skup 2X ima tocno 2n elemenata (vidi.

skupovi - unizg

SKUPOVI. Ivan Krijan. 27. 03. 2017. Za konačan skup S nam je lako odgovoriti na pitanje koliko on ima elemenata, jednostavno ih prebrojimo. No, što u situaciji ...

Cijeli brojevi - Antonija Horvatek

PREDZNACIMA. Pri tom plus (kao predznak) ne treba govoriti/pisati. 1.) Napiši koji se brojevi zbrajaju u sljedećim zadacima, tj. dopuni tablicu: zadaci zbrajamo.

Skini cijeli broj (PDF) - Medicinar - MEF

e-mail: [email protected] http:// medicinar.mef.hr. Glavni i odgovorni urednik. Davor Franičević. Zamjenica glavnog urednika. Dana Vanjak. Urednički odbor:.

Pogledaj cijeli sadržaj (PDF) - Ice i Pice

Varivo od leće 85. Krem-juha od slanutka i smokava 101. Juha od vrganja i krumpira s tjesteninom 131 glavna jela. Šugo s palentom 20. Poširani filet kunića na ...

Cijeli članak - Stomatološki vjesnik

Ključne riječi: Kompjutersko-grafički model, zglobne površine, frankfurtska horizontala. Šuljak-Lončarević Azijada. Stomatološki fakultet. Univerziteta u Sarajevu.

1. prirodni i cijeli brojevi - Element

k = 3 , dobivamo trokratnik broja b i tako redom. Kazemo da je a djeljiv brojem b ili da b dijeli a. Primjer 3. Napišimo sve djelitelje broja 18. Djelitelji broja 18 su: 1 ...

cijeli brojevi - Alka script

proširivanje i skraĆivanje raZloMaka ..................................................................189 svođenje raZloMaka na Zajednički naZivnik ......................................................193.

razlomak cijeli broj - matzelcic.com.hr

RAZLOMAK CIJELI BROJ. Razlomak će biti cijeli broj ukoliko je nazivnik djelitelj brojnika. ZADATAK: 6.12. (2.kolo) Koliko postoji prirodnih brojeva x za koje je ...

Skini cijeli broj (PDF) - Medicinar

Odakselagnija - uzbuđenje izazivaju ujedi. Olfaktofilija ili osmolagnija - specifičan miris ljudskog tijela. Parafilijski ili seksualni infantilizam - želja odrasle osobe.

Prirodni i cijeli brojevi - Element

Prema tome, djeljenik je 392, a djeljitelj 21, pri cemu su to najmanji prirodni brojevi koji zadovoljavaju postavljeni uvjet. Naime, takvih parova prirodnih brojeva ...

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

SKUPOVI TOČAKA U RAVNINI

SKUPOVI TOČAKA U RAVNINI. 1.) Što je ravnina? 2.) Kako nazivamo neomeđenu ravnu plohu? 3.) Što je najmanji dio ravnine? 4.) Kako označavamo točke? 5.

Skupovi - zadaci - Matematiranje

Već smo rekli da se skupovi najčešće predstavljaju Venovim dijagramom. Da naučimo kako se popunjava Venov dijagram sa dva i sa tri skupa.... Primer 1.

3 Otvoreni i zatvoreni skupovi

Skup A ⊆ Rn je otvoren ako vrijedi. ∀x ∈ A, ∃r > 0, K(x, r) ⊆ A. Otvorena okolina tocke x ∈ Rn je svaki otvoreni skup koji sadrzi tocku x. Propozicija 3.2.

Skupovi brojeva - Element

Podsjetimo se, skup svih prirodnih brojeva označavamo s N,. N ={. } 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Količnik cijelih brojeva istog predznaka je pozitivan, a različitih predznaka ...

Prebrojivi skupovi - unizg

20 pro 2017 ... Jedan od 'najpopularnijih' iracionalnih brojeva je svakako 1 . √ ... Skup svih prirodnih brojeva zadaje se navodenjem nekoliko njegovih prvih ...