UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ...

25 svi 2016 ... Ako su skupovi A i B ekvipotentni i skup A je konačan, onda je i skup B konačan. Jednostavna posljedica teorema 8.1 je: Korolar 8.4.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ... - Srodni dokumenti

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ...

25 svi 2016 ... Ako su skupovi A i B ekvipotentni i skup A je konačan, onda je i skup B konačan. Jednostavna posljedica teorema 8.1 je: Korolar 8.4.

UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU SADRŽAJ

prvi De'Morganov zakon . Na sličan način može se provjeriti i drugi zakon . Primjer 3. Negirati sljedeće sudove pomoću De'Morganovih pravila: (a) „Pada kiša i ...

Uvod u matematičku logiku - MI SANU

5 јан 2016 ... Odeljak 5. 33. §5.1. Prirodna dedukcija bez jednakosti. 33. §5.2. Zamena ekvivalenata (sintaksna). 34. §5.3. Preneksna normalna forma. 35.

Uvod u matematičku logiku - Prirodno-matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za matematiku. Smjer. Svi smjerovi. Semestar. Prvi. Naziv modula. Uvod u matematičku ...

UVOD U TEORIJU SKUPOVA SADRŽAJ

riješenja. NEJEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA. Geometrijsko značenje apsolutne vrijednosti realnog broja je udaljenost tog broja od ishodišta.

Uvod u logiku

Znacenje drugih rijeci ne utice na korektnost dedukcije. Te druge rijeci shvatamo kao prom- jenljive, pa je dedukcija prelazak sa jednog broja formi na novu ...

Uvod u tradicionalnu logiku. - Filozofija.org

konkluzija bude pravilna, ali neistinita, ali i da bude pogrešna, a ipak istinita. Istina konkluzije u pravilnom silogizmu ovisi od istinitosti premisa, i to prema ovim.

Uvod u logiku - Univerzitet Crne Gore

Logika kao oblast matematike 10. Iskazna logika. Jezik iskazne logike 12. Iskazna formula 13. Indukcija po slozenosti 14. Citanje iskazne formule 14. Semantika ...

Uvod u neizrazitu logiku Propozicijska logika

De Morganovi zakoni aa. = abba abba. ∨=∨ ... Zakon kontradikcije a ∧. = Min[a, ] = Min[a, 1− a] ≠ 0 if a ≠0,1. Zakon isključenja trećeg a ∨ =Max [a, ] = Max[a, ...

Leigh S. Cauman, Uvod u logiku prvog reda

Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004, 361 str. Nakon du®eg vremena u hrvatskom se prijevodu pojavio ud®benik iz suvre- mene logike (logike prvog reda).

Uvod u teoriju elastičnosti

Elastična sila. U području linearne deformacije čvrstih elastičnih tijela vrijedi Hookeov zakon: E je Youngov modul elastičnosti. Izotropni materijali imaju jednaka ...

UVOD U TEORIJU BROJEVA

Direktno slijedi adx bdy = d · (a, b) = m pa je dx, dy traºeno cjelobrojno rje²enje. Prethodni teorem pokazuje kako su brojevi a i b relativno prosti ako i samo ako.

Uvod u kvantnu teoriju

... umesto opadanja emisione moći, njeno dalje narastanje – što je u fizici poznato pod nazivom »ultraljubičasta katastrofa«. Sa druge strane Vinova formula: kT.

Uvod u teoriju telekomunikacionog saobraćaja

Slućajne promjenljive u telekomunikacijama. Osobine geometrijske raspodjele. • Srednja kvadratna vrijednost. • Varijansa. • Funkcija generisanja vjerovatnoća.

Uvod u teoriju vodnogospodarskih sustava

2 tra 2019 ... Teorija sustava se razvila kao jedan novi pogled na svijet kojim se sve pojave i objektivna realnost tretiraju kao sustavi koji su u neprekidnoj ...

Uvod u teoriju brojeva - Odjel za matematiku

(2) Ako je a djelitelj broja b, tada je a djelitelj i svakog višekratnika od b. (3) Ako je a djelitelj brojeva b i c, tada je djelitelj i brojeva b c, b − c i b · c. Dokaz.

Uvod u Teoriju operatora - PMF Tuzla - Univerzitet u Tuzli

Sadrzaj ii. 7 Ograniceni linearni operatori na Hilbertovim prostorima 125 ... 7.3 Konjugovani operator na Hilbertovim prostorima . ... a u normiranim prostorima sa.

Uvod u teoriju brojeva Andrej Dujella - math.e

Ako je d zajednicki djeljitelj od b i c, onda d|(b.c). Zaista, d dijeli b i c, pa onda dijeli i bx cy, te tvrdnja slijedi iz Teorema 1.2. Definicija 1.3. Reci cemo da su ...

Uvod u teoriju brojeva Borka Jadrijevic PREDAVANJA i ... - FESB

Definicija 1.1 Neka su a ,0 $ i b cijeli brojevi. ... prirodan broj a i proizvoljan cijeli broj b postoje jedin- ... su u parovima relativno prosti ako je 423!ai,aj"0%.

I Uvod u teoriju privrednog rasta i razvoja - Univerzitet Crne Gore

Granica proizvodnih mogućnosti pokazuje kombinacije autputa koje je privreda u stanju da proizvede pri raspoloţivim faktorima proizvodnje i raspoloţivoj ...

Dokaz meta-teorema adekvatnosti za logiku sudova u sustavu ...

8 ruj 2017 ... meta-teorem adekvatnosti, dokaz meta-teorema adekvatnosti, prirodna dedukcija, račun sudova, izvodi, logika sudova, sintaksa logike sudova, ...

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

Filozofski osvrt na teoriju relativnosti

u Einsteinovu slučaju razlika između specijalne i opće te- orije relativnosti. Specijalna teorija relativnosti odgovara induktivnom načinu nastajanja teorije, a opća ...

Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju

Refleksivnost unatrag 30-40 godina predstavlja jednu od najpopularnijih tema na području društvenih znanosti. Ona je shvaćena ne samo kao karakteristika ...

Algebra skupova - Element

Pojam skupa. Operacije sa skupovima. ... 1. ALGEBRA SKUPOVA. 7. Zadaci. 1.1. U kakvom su odnosu skupovi ∅, {∅}, {{∅}}? 1.2. Zadani su ... koja su rješenja.

Unija i presek skupova

Наставна јединица: Унија и пресек скупова. 7. Васпитно-образовни задаци: Упознавање ученика са појмом скупа, његовим значењем и потре-.

TkH br. 16 Pravo na teoriju - Teorija koja Hoda / TkH

kao i politike vezano za estetiku, koja igra značajnu ulogu drugoj polovini 20. veka, nije samo u povezivanju ... Zar ovo nije upadljivo slično načinu na koji veridičko ... Čudovišni je paradoks našega vremena da se jezik novih medija više ... ...strojevi kao da su predložili mogućnost zadataka i rješenja o kojima pripad-.

PDF 732 KB - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

Godine 1987. vraća se na Filozofski fakultet Univerziteta u Beogra- du kao redovni profesor za predmete Savremena filozofija i Aksio- logija. Dva puta je boravio ...

KATEDRA ZA TEORIJU, SOCIOLOGIJU I FILOZOFIJU PRAVA ...

FILOZOFIJU PRAVA. Holizam i pravo prof. dr Dragan. Mitrović. Rodno pravo prof. dr Dragica. Vujadinović. Političke i pravne teorije prof. dr Dragica. Vujadinović.

Elementi logike i teorije skupova

Za ilustraciju dokaz imo De Morganov zakon pod brojem 5. Dokaz provodimo tako da dokazujemo da je svaki element skupa c A B ujedno i element skupa c A ...

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF-MO

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

presjek skupova A i BA B - skup A bez skupa BA × B

[a, b〉. = {x ∈ R : a ≤ x<b}. 〈a, b]. = {x ∈ R : a<x ≤ b}. 〈a, b〉. = {x ∈ R : a<x<b}. {a, b, c} − skup elemenata a, b, c. Grcki alfabet. Ime slova Malo slovo Veliko slovo.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU OSIGURANJA - Dunav osiguranje

napominjemo da je današnja Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d. osnovana ... raspršili su nade u drastično smanjenje emisije karbon-dioksida, neophodne.

^ASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU FINANSIJA 1-6 FINANSIJE 2012.

31 окт 2012 ... Prevod rezimea: mr Jasmina Knežević ... Bez okretanja na Indo−Pacifik, što je ... nija na srpskom tržištu. ... ign Policy online http://www.for− ... bitka. Spretnim kombinovanjem asorti− mana može se uticati na njegovu visinu.

Figura neprijatelja - Institut za filozofiju i društvenu teoriju ...

Musina „tri srca junačka“: Srpsko-albanski odnosi u usmenoj epskoj tradiciji ... Ova pomirljiva poruka iz albanske pesme predstavljala bi prikladan završetak priče ... diskursima, kao što je to, na primer, radio Herbert Spenser (Herbert Spencer) ili ... ЈОВАНОВИЋ, В. (2011) Вардарска бановина 1929-1941, Београд: ...

Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

13 lip 2019 ... SPERANZA d.o.o., Trakošćanska 30, 10 000 Zagreb, ODB:56831241098. 4. NOVE BOJE MEDIA d.o.o. Benkov put 11, 10 000 Zagreb, ODB: ...

1.2. 1.2. Podskup skupa. Presjek skupova - Element

Promotrimo Vennov dijagram koji prikazu- je kontinente okruzene Atlantskim i Tihim oceanom. Koje kontinente okruzuju oba oceana? 7 www.element.hr.

Skupovni simboli A ∪ B - unija skupova A i B A ∩ B - presjek ...

Skupovni simboli. A ∪ B - unija skupova A i B. A ∩ B - presjek skupova A i B. A B - skup A bez skupa B. A × B - Kartezijev produkt skupova A i B.

Osovinsko optere}enje traktorskih skupova

vezane i razmjerno niske nabavne cijene, cijene rada ... ~esto u upotrebi poljoprivredni traktori Belarus 920 i. Belarus 952 umjesto traktora Steyr 8090.

MJERENJE DODIRNIH TLAKOVA KAMIONSKIH SKUPOVA

17 pro 2013 ... prikolicom i kamion s poluprikolicom tijekom prijevoza različitih vrsta tereta, način određivanja dodirnih ... tegljač – E8. ➢ kamion – B2, (tzv. solo ...

problematika ekvipotentnosti skupova u školskoj ... - Repozitorij PMF-a

oznaku , dokazao da su prebrojivi skupovi najmanji beskonacni skupovi. Mnogi ... Skupovi A i B su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bi- jekcija sa skupa ...

1 Osnovi matematicke logike i teorije skupova

sa p∨q (p⊕q), i koja je tacna ako je samo jedan od iskaza koji je sacinjavaju tacan, u protivnom je netacna. Ekskluzivna disjunkcija je definisana tabli-.

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

Teorija skupova Druga školska zadaca

Druga školska zadaca. 15. studenog 2019. (1) [1.5] Dokazite da je skup svih podskupova od R cija je sime- tricna razlika s Q konacan skup ekvipotentan skupu ...

Dijagrami u nastavi logike i teorije skupova

izra ajnim mo ima slede, redom, Venov (Symbolic Logic, 1881) i Persov (1896) ... gli dobiti koriste i odgovaraju i Ojlerov dijagram na kojem je sasvim jasno.

curriculum vitae - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

... u: Kritičke kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru, prir. Danijela Majstorović, Željko Radinković, Saša Laketa, Maja Mandić, Banja Luka, str. 87-.

Број 1/2013 - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

1 јан 2013 ... DAVIDOVI] - Institut za kriminološka i sociološka istra`ivanja u Beogradu. ... iznude novca, drugih vrijednih pokretnina i nekretnina; c) radnjama opisanim ... Ova takore}i dogma je bila prevazi|ena baš nalogom za ka`njavanje.

Prve strane.vp - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u ...

koriste, budući da neki stavovi i reči funkcionišu kao simptomi određenog glediš- ta. Stoga je bilo potrebno ... „Iskočio je malo iz koloseka nekih normalnih ljudi i okru io se ljudima koji ... ciji Rom, Ciganin, po volji i ljubavi pesnik“. U ovom, pak ...

Burdije - Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

sociološkom proučavanju stvaralačke ličnosti, a ceo ovaj teorijsko-analitički ... (tokom koje stiče neophodna praktična umeća) da bude novinar, ali obrnuto nije ... kao „izvrnuto ekonomsko polje“, bez kojeg moderno društvo ne bi bilo to što je- ... na koji Burdije opisuje film i novine vis-a-vis kulturnog kapitala), već su mediji.

Sponzorisanje strucnih skupova Abbvie 2017.xlsx

17 феб 2018 ... EUSTAR Scleroderma Course, Split. 23.02.-26.02.2017. Avio karte, transferi, i kotizacija za dr Draganu Petrović, dr Anu Zeković, dr Nemanju ...

Ettaedu – aplikacija za online prijavu stručnih skupova

Ettaedu – aplikacija za online prijavu stručnih skupova. Agencija za odgoj i obrazovanje uvela je novu e-aplikaciju za prijavljivanje stručnih skupova na.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element

nikada ne sretnu s osnovama teorije vjerojatnosti ... cjeline Kombinatorika i Vjerojatnost stavljene su ... zadaci jer nema puno racuna, formula i matema-.

Uloga fazi skupova u rangiranju objekata - Departman za ...

Biće predstavljeni fazi skupovi, fazi relacije, trougaone norme, operacije na fazi ... Sledi pregled definicija osnovnih operacija nad fazi skupovima u skladu sa [2].

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

Osmo javno sveučilište u Hrvatskoj uspješno spaja teoriju i praksu

... automatizacija, biomedicinska elektronika). • Multimedija, oblikovanje i primjena. • Proizvodno strojarstvo. • Graditeljstvo. • Tehnička i gospodarska logistika ...

Program za izradu skupova opće pripremnih vježba - Verzija 1.2

Opće pripremne vježbe imaju široku primjenu u nastavi kineziološke kulture, ali i u sportu, rekreaciji i kineziterapiji. One su sastavni dio sata kineziološke kulture ...

Crtice sa skupova zaposlenika Jadrolinije, lipanj 2018. - Sindikat ...

14 lip 2018 ... Predstavnici društva Jadrolinija, ... Pomorci i radnici društva Jadrolinija ... određenog na neodređeno vrijeme za radnike na kopnu, uz opasku kako će se ... sistematizaciji radnih mjesta, samo radno mjesto „šalterski radnik“.

Uvod 1. Uvod Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke ...

Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke mjere, uzgoj otpornih ... ulja i ekstrakti razliĉitih biljaka, pa tako i Aloe vera kao mogućnosti korištenja u.