Закон о добробити животиња

Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и ... хемијских материја, осим у обуци службених паса;. 7) хватати ... Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на ... 11) имена лица која ће учествовати у спровођењу огледа из члана 36.

Закон о добробити животиња - Srodni dokumenti

Закон о добробити животиња

Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и ... хемијских материја, осим у обуци службених паса;. 7) хватати ... Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на ... 11) имена лица која ће учествовати у спровођењу огледа из члана 36.

Понашање животиња

4. Садржај. Како се користи овај речник. 6-9. Животињски свет. 10-11. Понашање животиња. 12-13. Разноврсне животиње. 14-15. Сисари. 16-17. Птице.

Најплеменитија животиња Врсте и боје коња

о албинизму. Вранац – коњ црне боје. Ако на глави има белу линију, која може бити шира или ужа, онда је то лисасти вранац, ако од- мах изнад копита ...

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Обична чигра. Велика бела чапља. 1-II; 2-II ... Обична грмуша. Грмушa ... Смукуља. Белоушка. Рибарица. 1-II; 4-IV. 4-IV. 1-II, Рез 6; 4-ІІЛУ. 1-II; 4-IV. 1-II; 4-IV.

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ...

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности ...

222. ЗАКОН

о стамбеним односима. Пречишћени текст сачињен је од Закона о стан- беним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59),. Закона о изменама и ...

ЗАКОН

„Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је упућен на рад у иностранство издаје се за период за који је осигураник упућен.

591. ЗАКОН

Керовец Јелена Жељко, Кнежевић Мате Антун, ... развод ници: Абдулоски Ибрахима Фикмет, Ни-« ... заставници I класа: Босанчић Павла Борислав,.

закон - Глава ЛНР

5 мар 2019 ... запуск 5 новых лав и восстановление 1 лавы ш/у «Луганское» по ГУП ЛНР «Центруголь» и 2 по ГУП ЛНР «Антрацит». 3.1.2.

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ

кредити во свое име и за своја сметка;. 2. “Поштенска банка” е правно лице во Република Македонија основано согласно со одредбите од овој закон, ...

ЗАКОН О ЛИЗИНГУ

Уговор у коме су давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга исто лице не сматра се уговором о финансијском лизингу у смислу овог закона, већ ...

ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА

издавање прекршајног налога, поступак извршења одлуке, регистар ... Прекршајни суд је обавезан да орган старатељства надлежан према ... Органи који су по овом закону обавезни да извршавају заштитне мере дужни су да о.

Закон о удружењима

Проглашава се Закон о удружењима, који је донела Народна скупштина ... Овим законом уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и ... друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Службени гласник СРС", ...

Закон о ловству

drugim sredstvima za lov, te sa lova~kim psima, kao i kretawe van puteva koji ... li }e koristiti pravni lijek bez obzira na to da li je rije~ o redovnom ili vanrednom ...

ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГ

подвижен и недвижен предмет, како и правата и обврските на страните во ... Спрема давател на финансиски лизинг за кој ќе се утврди дека не работи.

закон Кулона

“релятивистский закон Кулона”, а также формулы для силы ... Кулонова сила (первое слагаемое), отталкивающая электрические заряды будет равна: 2.

ЗАКОН ДРЕВНОСТИ

когда и никем больше не нарушалось. Дворы зарос- ли травой... За одно лишь столетие заброшенные города майя оказались поглощенными джунгля-.

Закон о уџбеницима

материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу (у ... Припремање, одобравање и издавање уџбеника за установу која ... истраживања коришћена у припреми рукописа, опис електронског додатка и.

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ

Уговор о закупу стана закључује се у писменој форми и садржи нарочито: уговорне стране; време и место закључења уговора; податке о стану који је ...

Закон Божий

Самая краткая молитва к Божией Матери · Молитва ... сказать семье, — школу Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу ... 15) «Краткое учение о Богослужении Православной Церкви», прот.

Закон 115-ФЗ - Qiwi

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-‐ФЗ, от 16.11.2005 N 145-‐ФЗ) ... в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее ...

ЗАКОН О ИНЖЕЊЕРСТВУ

комисијом коју формира Комора инжењера Србије (у даљем тексту КИС) на предлог струковних комора. Стручни испит може полагати лице које је ...

ЗАКОН О РАДУ

11 објављен 21.07.2014. године, ступио на снагу 29.07.2014. године, осим измена ... Правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са законом, ...

ЗАКОН ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

Инфериорна добра: пад дохотка-пораст тражње. • Цена сродних добара (супститути и комплементи). • Супститути: пад цене једног добра- пад тражње ...

Закон о окупљању грађана

Закон о окупљању грађана. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 51/92. ... За одржавање реда на јавном скупу одговоран је сазивач.

Закон о основној школи

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник СРС", број 5/90), као и одредбе ...

Закон сохранения импульса

проекции на ось x импульс не меняется (что понятно и при анализе сил: в пренеб- режении силой тяжести на шарик действует только сила нормальной ...

Закон о високом образовању

Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se uz poštovanje ljudskih prava i ... prigovor u roku iz stava 5. ovog člana, kao i izveštaj koji Komisija usvoji nakon isteka ... visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska ... znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg stepena i vrste studija.

ЗАКОН РАДИОАКТИВНОгО РАСПАДА

Ц е л и: ознакомить учащихся с законом радиоактив- ного распада; создать его компьютерную мо- дель и программу на языке программирования;.

Первый закон термодинамики

Термодинамически равновесное состояние тела или системы – это такое состояние теплового и механического равновесий элементов тела или ...

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ

6 дек 2018 ... момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;. (в ред. Федерального ...

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. "Сл. Лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" 31/93. Део први. ОПШТИ ДЕО. Глава I. ОСНОВНА ...

закон за - Македонска берза

43) ,,Прокурист” е физичко лице овластено од трговецот да го управува неговото претпријатие за награда и, притоа, да ги извршува сите дејствија.

Закон за високото образование

посебно значење за Република Македонија како дел од меѓуна- родниот и од ... 8. врши избор во наставно-научни звања доцент, вонреден професор и ...

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

15 јан. 2008 ... Дозвола за рекреативен риболов е исправа врз основа на која риболовците ... ловење со дозволена риболовна опрема и алат, без да се прават ... време во кое е дозволен лов на рибите и најмалата големина на.

Закон о ванпарничном поступку

У ванпарничном поступку суд може поставити привременог заступника сваком учеснику у поступку кад за то постоје услови из члана 84. Закона о ...

Закон Кулона - MathUs.ru

1 показаны силы F1 и F2, с которыми взаимодействуют два отрицательных заряда. − q1. F1. − q2. F2 r. Рис. 1. Кулоновская сила. Если заряды, равные ...

Закон города Москвы от 11 - Mos.ru

Герб города Москвы представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный ...

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

склучени врз основа на каталог на трговецот, ако потрошувачот имал можности да го прочита без присуство на трговецот или неговиот претставник, од ...

Закон о јавном здрављу

не само одсуство болести или неспособности;. 2) јавно здравље је скуп знања, вештина и активности усмерених на унапређење здравља, спречавање ...

закон республики беларусь - ILO

7 янв 2012 ... Статья 8. Сохранение врачебной тайны при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Сведения о применении ...

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

Радиоактивный распад относится к разряду вероятностных процессов, и к нему применимы методы статистического анализа. Уравнение ...

ЛЕКЦИЯ №1 1. ЭЛЕКТРОСТАТИКА 1.1. Закон сохранения ...

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 1.1. Закон сохранения электрического заряда. Еще в глубокой древности было известно, что янтарь, потертый о шерсть,.

1. ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ln N t a ...

ОСНОВНОЙ ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. Каждое радиоактивное ядро распадается независимо от поведения всех других ядер, а потому ...

Закон за Оперативно-техничка агенција - Акт.мк

... мерки и процеси за избегнување на внатрешни и надворешни компјутерски упади и хакирање, како и секаква злоупотреба од страна на вработените.

Закон Республики Беларусь от 26.06.2003 N 214-З(ред. от 04.01 ...

27 июн 2003 ... N 214-З. (ред. от 04.01.2014). "Об участии граждан в охране правопорядка" ... охране общественного порядка в случаях возникновения ...

Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017 ...

18 янв 2020 ... 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 480-ФЗ) ... В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение ...

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

3 мај 2007 ... за возачи; полагање возачки испит и проверка на оспособеноста на ... определување на површини на кои се вршат тест-возења, крос,.

ЗАКОН ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

раководење со Управата за јавни приходи, даночните надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при ...

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ...

се изрече за прекршок на правно лице, ако: - подигне меморијален споменик или спомен-обележје што не се содржани во. Програмата од членот 6 или ...

НОВЫЙ ЗАКОН О КВАРТИРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ...

1 янв 2018 ... домоуправа и не устранит нарушение не позднее, чем по истечении одного месяца с его возникновения, решением общего собрания.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018 ...

23 янв 2019 ... (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ, ... Государственная регистрация возникновения права.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ(ред. от 13.07.2015 ...

30 дек 2004 ... N 214-ФЗ ... (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 ... Государственная регистрация возникновения права ...

ЗАКОН О СТВАРНИМ ПРАВИМА ПРВИ ДИО

непокретним стварима ако припадају непокретности или их закон ... (2) Правним послом стицалац права својине не може стећи то право у већем ... књигама или у другим јавним регистрима та ствар уписана као својина само.

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ(ред. от 29.07.2017 ...

30 дек 2004 ... 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ) ... Государственная регистрация возникновения права собственности на.

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016 ...

7 янв 2017 ... возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;. (в ред. Федерального закона ...

А.И. Троцак ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ КАК ...

Kant and A. Schopenhauer, making the parallels with the Chr. Wolff's metaphysics. Also the author demonstrates how the principle was being transformed from ...

ЗАКОН О МЕЂУНАРОДНОМ ПРИВАТНОМ ПРАВУ

Члан 1 Област примене. Члан 2 Предност међународног уговора. Члан 3 Квалификација. Члан 4 Пребивалиште физичког лица. Члан 5 Пребивалиште ...

Закон за изменување и дополнување 03-12-2007

Националната класификација на дејноста (НКД);”. Точката 14 која станува точка 15 се менува и гласи: “15 "Општа клаузула за бизнис“ е назнака дека ...

ЗАКОН о здравственом осигурању - RFZO-u

3 апр 2019 ... ЗАКОН о здравственом осигурању. „Службени гласник РС”, број 25 од 3. ... здравственог осигурања у току трајања уговора о допунском, ...