Mehanizam izmjene plinova u ljudskome ... - Edutorij - e-Škole

objasniti važnost disanja na nos (B). • objasniti nastajanje glasa (E). • opisati tijek udisaja i izdisaja (F). • objasniti biološku oksidaciju (stanično disanje) (A, C, D).

Mehanizam izmjene plinova u ljudskome ... - Edutorij - e-Škole - Srodni dokumenti

Mehanizam izmjene plinova u ljudskome ... - Edutorij - e-Škole

objasniti važnost disanja na nos (B). • objasniti nastajanje glasa (E). • opisati tijek udisaja i izdisaja (F). • objasniti biološku oksidaciju (stanično disanje) (A, C, D).

Edutorij - e-Škole

Dostupan je na mrežnoj stranici: https://edutorij.e-skole.hr, a uz materijale koje su izradili nastavnici i učenici hrvatskih osnovnih i srednjih škola te stručnjaci.

kemija - Edutorij - e-Škole

objašnjeni su pojmovi brzine i dosega, te ravnoteže kemijske reakcije. ... Također, učenici mogu na temelju zadane kemijske jednadžbe crtati grafikone ...

Sav sam požutio - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: kisele kiše, sumpor, sumporasta kiselina, sumporna kiselina, ... Fotografije učenike trebaju uputiti na sumpor. Besplatne ... i monoklinski sumpor.

glukoza - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: fotosinteza, glukoza, organski spoj, stanično disanje, Trommerov i. Fehlingov reagens. Korelacije i interdisciplinarnost: - Biologija. - Fizika.

Matematika - Edutorij - e-Škole

U ovome modulu učenici 2. razreda susreću se s novim skupom brojeva, s kojim do sada nisu ... <<KOMPLEKSNI BROJEVI- zadaci za dodatnu vježbu.docx>> ...

oblo… - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: napredna. Ključni pojmovi: geometrijsko tijelo, kugla, mreža piramide, mreža prizme, mreža stošca, mreža valjka, obujam piramide ...

Vatra i led - Edutorij - e-Škole

... reaktanata izračunajte koliko iznose ukupna promjena entalpije i reakcijska entalpija. Na temelju vrijednosti reakcijske entalpije nacrtajte entalpijski dijagram.

Soli - Edutorij - e-Škole

Predmet: Kemija. Razred: 2. Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: srednja. Ključni pojmovi: hidroliza soli, konstanta produkta topljivosti, produkt ...

1. modul - Edutorij - e-Škole

Savjetnik za metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja: doc. dr. sc. Ivan Vicković. Stručnjaci za inkluzivno obrazovanje: Mara Modrić, prof. rehab., prof. dr. sc.

gujavica - Edutorij - e-Škole

spominje kao kišna glista? Koja bi važna životna funkcija gujavici bila onemogućena u pustinjskim uvjetima? S učenicima nakon rješavanja kviza provjerite ...

elektrokemija - Edutorij - e-Škole

opisati galvanski članak kao izvor električne energije. ✓ predvidjeti kemijske reakcije koje će se dogoditi na elektrodama galvanskog članka. ✓ izračunati napon ...

Plastika - Edutorij - e-Škole

nastavnih sadržaja učenicima pojasnite pojmove: polimeri i polimerizacija, umjetni i prirodni polimeri, sirovina za proizvodnju umjetnih polimera, svojstva i ...

Fizika - Edutorij - e-Škole

sedmi i osmi razred osnovne škole te prvi i drugi razred opće gimnazije (Fizika 7, ... Zadaci u rješenju nude samo konačan odgovor bez detalja kako se do njega dolazi. ... Izradom "tornja" gustoće, učenici uspoređuju gustoće različitih tvari.

Daleki rođaci Tko smo? - Edutorij - e-Škole

usporediti osobine čovjeka i ostalih primata u građi kostura (B) ... evolucija? Što je biološka evolucija? Jeste li ikada nacrtali svoje obiteljsko stablo? ... poticati na donošenje zaključaka koje iznose tijekom izrade prezentacija u skupini sa.

Vodikove veze - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: elektronegativnost, međumolekulske interakcije, polarne i nepolarne molekule, vodikova veza. Korelacije i interdisciplinarnost: • Informatika.

Zajedno smo skup(A) - Edutorij - e-Škole

Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: operacije sa skupovima, presjek, razlika skupova, skup, unija. Vennov dijagram.

Jesam li simetričan? - Edutorij - e-Škole

centralnosimetrični likovi. Korelacije i interdisciplinarnost: - Informatika. - Likovna kultura. - Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Obrazovni ishodi ...

Litar kubni. Što? - Edutorij - e-Škole

preračunavati mjerne jedinice obujma (A). *U zagradama su ... Može li se poznata mjerna jedinica za tekućinu izraziti i na nešto drukčiji način, tj. u nekoj drugoj.

Korijen problema - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: iracionalne jednadžbe, korijeni, n-ti korijen realnog broja, račun s korijenima. Korelacije i interdisciplinarnost: - Hrvatski jezik. - Građanski odgoj.

Pitagorin poučak - Edutorij - e-Škole

Modul 4: Pitagorin poučak. Projekt je ... Zadaci su dani u obliku interakcija u kojima učenik dobiva povratnu ... Zadaci su oblikovani na jedan od sljedećih načina:.

Nevidljiva struja - Edutorij - e-Škole

sastaviti strujni krug s dvije (ili više) serijski/paralelno spojene žaruljice (A, B,. C). • nacrtati ... Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,.

Dizajn piramide - Edutorij - e-Škole

izračunati obujam pravilne četverostrane krnje piramide (D). *U zagradama su ... obujma i oplošja, prikažite im kratak videozapis Volumen triju četverostranih.

Eppur si muove - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: Foucaultovo njihalo, calendar, obodna brzina, precesija, revolucija Zemlje, rotacija Zemlje. Korelacije i interdisciplinarnost: - Geografija.

Oblik molekule - Edutorij - e-Škole

prirodno zauzimaju najpovoljniju geometriju, jednaku onoj koju predviđa VSEPR teorija. Prije rješavanja zadatka predviđanja geometrije učenicima dajte ...

Logaritamska funkcija - Edutorij - e-Škole

6.1. Logaritamska funkcija. 2. 6.2. Graf i svojstva logaritamske funkcije. 2. 6.3. Veza eksponencijalne i logaritamske funkcije. 3. 6.4. Računanje s logaritmima. 3.

Redoks-reakcije - Edutorij - e-Škole

prepoznati značenje redoks-procesa u svakodnevnom životu (F) ... nastavu učenici mogu izvesti i još poneki primjer redoks-reakcija iz organske kemije,.

Arhitekti u košnici - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: srednja. Ključni pojmovi: mnogokut, popločavanje ravnine, pravilni mnogokut. Korelacije i interdisciplinarnost: - Likovna kultura.

Ionska veza - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: anion, ionska veza, izoelektronske čestice, kation, nabojni broj iona, polumjer iona. Korelacije i interdisciplinarnost: - Biologija. - Fizika.

Formati papira - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: A4, eksponencijalni rast, formati papira, geometrijska sredina, ... An i Bn. Kolike su dimenzije papira formata C0 u milimetrima (zaokruženo na.

Čvrsti kao stijena - Edutorij - e-Škole

Možemo li u laboratoriju proizvesti živo vapno učenici mogu provjeriti izvođenjem pokusa Žarenje puževe kućice ili ljušture školjkaša. Tijekom pokusa učenici u.

Matematička pozadina ljepote - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: Fibonaccijev niz, kvadratna jednadžba, razmjer, zlatni rez ... Michelangelovo Stvaranje Adama, ljuska Indijske lađice, ljudsko lice, Keopsova.

kladnost I tome slično… - Edutorij - e-Škole

primjene sukladnosti, sličnost trokuta i primjene, sukladnost trokuta. Korelacije i ... izreći i ilustrirati poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta (A, C). • modelirati i ...

Dvostruko nepoznato Dosje x - Edutorij - e-Škole

rješavati linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (A). • matematički modelirati situaciju iz stvarnoga života linearnom jednadžbom s dvije nepoznanice te ...

One su svugdje, one su svemoguće, one će imati ... - Edutorij - e-Škole

poučavanja su časopis Bioznalac str. 15-27; 52-64; 133-147; 259-268 i interaktivni sadržaj Žive stanice (Cells alive) . 2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete ...

Zašto učimo kemiju? - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: kemija, pokus ili eksperiment, prirodne znanosti. Korelacije i ... navesti nekoliko zanimanja povezanih sa primjenom znanja iz kemije (E).

Čemu znanstveni zapis - Edutorij - e-Škole

kilometar, petametar, pikometar i yoctometar). Neka zatim napišu rečenicu koja počinje s „Jeste li znali…“ i u kojoj je iskorišten podatak koji su pronašli iskazan ...

kiseline, baze i soli - Edutorij - e-Škole

Kiseline. 4.2. Baze. 4.3. Ravnotežna konstanta ionizacije vode i pH-vrijednost. 4.4. Soli. 4.5. Puferi. 4.6. Usustavljivanje gradiva o otopinama, kiselinama, ...

priručnik za nastavnike kemije - Edutorij - e-Škole

međusobno mogu spajati, kojom vrstom kemijske veze i u kojem omjeru. Znatan ... imaju diskalkuliju, vodite brigu da se zadaci daju s jednostavnim brojevima.

Izračunaj mi površinu Tangram - Edutorij - e-Škole

mnogokut, površina mnogokuta, složeni lik ... U mrežnu mapu na OneDriveu ili Google disku postavite sliku kvadrata za ... Površina nepravilnog mnogokuta.

Prvi koraci u laboratoriju - Edutorij - e-Škole

primijeniti pravila za izvođenje pokusa (D). *U zagradama ... znatiželju, demonstrirajte neki efektan i zanimljiv pokus, primjerice, Crna mamba,. Generator pare ...

Ostat ću uvijek isti - Edutorij - e-Škole

učenje na daljinu „Nikola Tesla“ za pojedine učenike (npr. učenicima s poremećajem čitanja i pisanja, s ADHD-poremećajem, oštećenjem sluha i dr.) treba biti.

Molekule sreće i nesreće - Edutorij - e-Škole

Predmet: Kemija. Razred: 8. razred, osnovna škola. Razina izvedbene složenosti: napredna. Ključni pojmovi: alkoholi, alkoholno vrenje, alkotest, bioetanol, ...

priručnik za učitelje kemije - Edutorij - e-Škole

Uz svaku DOS jedinicu u nastavi kemije za osmi razred osnovne škole predložene su ... razlučiti test reagense za dokazivanje nezasićenih ugljikovodika.

Problemski zadatci bez problema - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: modeliranje, osmišljavanje zadatka, problemski zadatci, sustav linearnih jednadžbi. Korelacije i interdisciplinarnost: • Fizika. • Učiti kako učiti.

Nedjeljiv – djeljiv (Atom) - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: atom elektron izotop kemijski element kemijski simbol neutron nukleonski (maseni) broj proton protonski ...

Reda mora biti! - Edutorij - e-Škole

Na temelju kojih su svojstava elementi poredani u periodni sustav elemenata? U ... Kad naprave tablice, osvrnite se na kriterije za organizaciju elemenata.

Projiciraj me ortogonalno Na gradilištu - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: ortogonalna projekcija točke na ravninu, ravnina projekcije. Korelacije i interdisciplinarnost: - Tehnička kultura. - Geografija. - Likovna kultura.

Stehiometrija kemijske reakcije - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: brojnost, iskorištenje reakcije, mjerne jedinice, mjerodavni reaktant, množina, reaktant u suvišku, stehiometrija kemijske reakcije, volumen.

O gibanjima nebeskih svjetova - Edutorij - e-Škole

na inačicama preglednika Google Moon i Google Mars te uključuju 3D prikaze terena). Neka pogledaju i videozapis 16 najvećih kratera u Sunčevu sustavu ...

Kemijska reakcija - gorenje - Edutorij - e-Škole

odrediti sudionike kemijske reakcije gorenja etanola (B). • razlikovati uvjete gorenje u ... Pokus 1: Gorenje alkohola etanola (demonstracijski pokus). Za pokus je ...

Putovanje jedne molekule - Edutorij - e-Škole

Slano ili slatko i osmoza. Koncepte osmoze i osmotskoga tlaka učenici mogu proučiti i eksperimentalno, tako što će izvesti pokus: „Venera, gherkin, šećer i sol ...

Mjerim, gledam, gradim - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: hipotenuza, kosinus, kut elevacije, kut nagiba, nasuprotna kateta, ... Visinu objekta učenici određuju mjerenjem kuta elevacije klinometrom.

Piši, crtaj, gledaj… linearno - Edutorij - e-Škole

Razred: 1. Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: napredna ... odrediti geometrijska svojstva pravca kao grafa linearne funkcije (B, D).

Naslov: Smjesti me u koordinatnu mrežu - Edutorij - e-Škole

Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: srednja. Ključni pojmovi: apscisa, ishodište, koordinata točke, koordinatna os, kvadrant, kvadratna mreža ...

Naslov: Problemski zadatci bez problema Je li to ... - Edutorij - e-Škole

modelirati problemski zadatak upotrebljavajući sustave linearnih jednadžbi (B, ... zadataka iz jednostavnog teksta, tj. prelazak iz tekstualnog u algebarski zapis ... Najbolje videouratke možete prikazati na Večeri matematike ili otvorenom danu.

Oni su stvarno totalno kul Osvajači kopna - Edutorij - e-Škole

trgovački centar; Vaš je prijatelj vidio sljepića u vrtu i želi ga ubiti jer se boji zmija, za koje kaže da su sluzave i opasne; Mama je izrazila želju da joj za rođendan ...

Primjena sile protiv volje - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: čimbenici koji utječu na pomak ravnoteže, kemijska ravnoteža, koncentracijska konstanta kemijske ravnoteže, tlačna konstanta ravnoteže.

Prenositelji poruka Mali vs. veliki - Edutorij - e-Škole

Predmet: Biologija. Razred: 8. razred, osnovna škola. Razina izvedbene složenosti: napredna. Ključni pojmovi: hormoni, žlijezde s unutarnjim izlučivanjem.

Jesam li simetričan? Simetrija svuda oko nas - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: centralna simetrija, os i središte simetrije, osna simetrija, osno i centralnosimetrični likovi. Korelacije i interdisciplinarnost: - Informatika.