Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije ...

c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća; d) godišnji plan rada ... (4) Matična knjiga grafički se oblikuje za ove vrste srednjih škola i obrazovnih programa: gimnazije ... (Tiskanje odnosno printanje obrazaca). (1) Osnovni ...

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije ... - Srodni dokumenti

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije ...

c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća; d) godišnji plan rada ... (4) Matična knjiga grafički se oblikuje za ove vrste srednjih škola i obrazovnih programa: gimnazije ... (Tiskanje odnosno printanje obrazaca). (1) Osnovni ...

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (''Sl ...

odnosno prometa koji obavljaju (u daljnjem tekstu: trgovačka knjiga). Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za ...

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige Na ...

9 srp 2019 ... c) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge-obrazac TKU; ... (1) Za nabavlјenu robu sastavlјa se kalkulacija cijena za trgovinu na veliko - Obrazac ...

Preuzmi Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi

OBLIK I [email protected] KNJIGE @ALBI. ^lanak 2. Knjiga `albi mora imati tvrde korice tamnoplave boje. Na vanjskoj strani prednje korice moraju biti zlatnom.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu vođenja ...

8 sij 2020 ... Unutrašnji promet mesnica. 5/14. „RUŽA“ d.o.o. Goražde. Goražde. 43 Drinske brigade br.20 ... „KONZUM“ trgovina na veliko i malo d.o.o. ...

Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige

Preduzeća i druga pravna lica i fizička lica koja su registrovana za obavljanje trgovine na malo (u daljem tekstu: trgovac na malo) vode trgovačku knjigu ...

pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima ... - Paragraf Lex

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije: 1) registar kandidata za vozače;. 2) dnevnik teorijske obuke;.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške ... - Prijava

(4) Obrasci za nastavni plan i program na srpskome jeziku štampat će se na srpskome jeziku i ćiriličnom ... q) individualno prilagođeni program (obrazac O-IPP),.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Evidencija o radnicima iz članka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatke o: ... (1) Evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke: ... objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu dana 1. rujna 2017.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije zaključenih ...

UGOVORA O TURISTIČKOM PUTOVANJU I ORGANIZOVANJU IZLETA. ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 od 11.04.2018). Član 1. Ovim pravilnikom ...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike ...

registar udruga i registar stranih udruga, sadržaj izvatka iz registra udruga i ... izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge.

Pravilnik o obrascu sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u ...

015/19 od 08.03.2019, 027/19 od 17.05.2019). Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se ...

Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o ...

1 окт 2012 ... Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja evidencije o količinama i vrstama otpada, sadržaju ...

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ...

Dozvola mora biti potvrñena od strane korisnika ribolovnog područja /zone i tako potvrñena vrijedi samo na ... broj dozvole;. 8. cijena dozvole. ... Ribolov za državljane Federacije i strane državljane sa stalnim nastanjenjem (prebivalištem) u. Federaciji do 14 ... Ribolovni štap iz stava 1. ovog člana smije imati najviše jedan.

Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima, sadržaju i obliku obrasca ...

i usluživanje gostiju, unutrašnja visina može iznositi 2,50 m, ako je u ugostiteljskom ... Broj umivaonika srazmjeran je broju postavljenih mjesta i to: - do 140 ...

neslužbeni pročišćeni tekst pravilnik o sadržaju i obliku ... - HANFA

4 lis 2018 ... Zakon – Zakon o leasingu (»Narodne novine« br. 141/13). 2. Ugovor – Ugovor o leasingu na način propisan člankom 52. Zakona. 3. Davatelj ...

pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz ...

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz neopasnog otpada isključivo radi njegove prerade uvoznik prilaže: 1) dokumentaciju o oznakama i vrstama otpada iz ...

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja ...

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna ... Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i ...

GRAĐEVINSKE KNJIGE. ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018). Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja i sadržina građevinskog ...

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika ...

GRAĐEVINSKE KNJIGE I KNJIGE INSPEKCIJE. ("Službeni list Crne Gore", br. 081/08 ... Građevinski dnevnik, građevinska knjiga i knjiga inspekcije vode se na ...

Pravilnik o načinu vođenja registra sponzorstava i donacija i ...

odnosno adresa), datum zaključenja ugovora o sponzorstvu/donaciji, datum uručenja sponzorstva/donacije), podatke o sponzoru/donatoru (ime i prezime i ...

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.pdf

propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja građevinskog dnevnika. ... Građevinski dnevnik svojim potpisom i pečatom overavaju nadzorni organ i ...

Pravilnik o sadržaju i načinu utvrđivanja individualnog plana ...

aktivne politike zapošljavanja, samostalno ili u saradnji sa nosiocem poslova zapošljavanja;. 5) rokove ... 6) dnevnik aktivnog traženja posla;. 7) saglasnost ...

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda ...

(1) Ovim se Pravilnikom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, osim ... zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene ... medicine rada pri ocjeni zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s ... (3) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslovima koje ...

Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu ... - Centar motor

putnog naloga za sva vozila koja prilikom obavljanja prijevoza moraju posjedovati putni nalog. Članak 2. Obrazac putnog naloga kada je razvijen ima dimenzije ...

Pravilnik o obliku sadrz nacinu podnosenja i popunj carin ...

Centralnoafrička republika. CF. 140. Crna Gora. ME. 499. Čad. TD. 148. Češka. CZ. 203. Čile. CL. 152. Danska. DK. 208. Djevičanska ostrva. VG. 092. Dominika.

Nacrt - PRAVILNIK o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne ...

Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. („Narodne novine“, broj 94/15. i 3/17.). Članak 4. (1) Učenici s problemima u ponašanju su učenici čija ...

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog ... - Građevinske dozvole

propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja građevinskog dnevnika. Član 7. ​. Ako nadzorni organ u toku vršenja stručnog nadzora utvrdi da izvođač ...

Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika ...

Registar budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. (Obrazac RBK) ... način vođenja Registra proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Registar).

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građ ...

Књига инспекције и грађевински дневник воде се на градилиштима на ... Грађевинска књига је документ у који се уписују тачни подаци о количинама.

PRAVILNIK o načinu vođenja Registra posrednika Na osnovu člana ...

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Glavnu knjigu čine listovi ... pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Registar se vodi i u ...

Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija Bosne i ...

osnivač fondacije strani fizički subjekt ili Izvod iz Registra, kada je osnivač fondacije ... (Zahtjev za upis brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja i fondacije).

Pravilnik o načinu vođenja evidencija vojnih obveznika i ... - MORH

(1) Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike ... (2) Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica u koju je.

pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za ...

6 јул 2018 ... Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon); ... člana jedan primjerak glavnog projekta izrađuje se u analognoj formi za potrebe ... budu kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu vršenja radnji koje ...

radnji koje je čuvar ovlašten da preduzima u toku obavljanja poslova fizičke zaštite objekta, prostora i imovine, kao i način upotrebe fizičke sile i vatrenog.

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita ... - vlada usk

23 stu 2017 ... Komisijom za polaganje stručnog ispita koju imenuje ... Zakona o državnoj službi, stručni ispit polažu u slijedećim ... za višu odnosno srednju stručnu spremu iz člana 5. stav ... neposredno nadređeni državni službenik. Član 4.

Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja ...

navod iz izjave o nespojivosti s dužnostima državnog službenika, u smislu člana ... (1) Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti ... primjeri dati u Okviru kompetencija u Prilogu 3, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Uputa o obliku, sadržaju i upotrebi naloga za plaćanje HUB 3 i HUB ...

U tu svrhu banke su standardizirale nove obrasce platnog prometa HUB 3 i HUB 3A. Jedna od najvažnijih točaka je uvođenje standardiziranog oblika broja ...

Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije, s ...

9 ruj 1999 ... b) druge bolesti koje utječu na invalidnost; c) sporedne bolesti koje ne utječu na invalidnost. (2) Glavna ... M 45 ANKILOZANTNI SPONDILITIS.

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra ...

Јединствени регистар рачуна садржи податке о динарским и девизним ... Народна банка Србије води Јединствени регистар рачуна у електронском ...

Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u ...

Pismeni dio lsplta. Kandidatlkinja je rjesio pismeni test koji se sastoji od 10 pitanja sa ponudenirn opcijskim odgovorima (test je sastavni dio ovog Zapisnika) .

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU ...

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU I ... Potpisivanje i odgovornosti za potpisani projekt odnosno dio projekta. ... Tekstualni dio glavnog projekta .

Pravilnik o sadrzaju obracuna place.pdf

naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu ovoga ...

Pravilnik o jedinstvenom obliku i kroju vatrogasne odore

Vatrogasni amblem dan je u prilogu 2. ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Kapa zimska je klasičnog oblika s presavijenim donjim dijelom. Izrađena je od.

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA ...

(1) Idejni projekt izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom i po potrebi prethodno izrađenim idejnim rješenjima. (2) Idejni ...

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta – NN 118/19

12 pro 2019 ... (1) Idejni projekt izrađuje se za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom i po potrebi prethodno izrađenim idejnim ...

18 13_2_2008 Pravilnik o sadrzaju studentske isprave - FOI

Studentska iskaznica sadrži sljedeće podatke i sadržaje: – oznaku »X«;. – naziv visokog učilišta na koje je student upisan;. – broj studentske iskaznice;.

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Zakona o zaštiti na radu ("Sl. list RCG", br. 35/98), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donosi. PRAVILNIK. O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU ...

PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA ...

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata zaštite od požara za ... 1. ovoga članka služe za projektiranje mjera zaštite od požara pri izradi ... 2. prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog.

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA

Ovim se Pravilnikom podrobnije propisuje obvezni sadržaj i elementi idejnog projekta, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja i označavanje idejnog ...

Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije

l) Projekat izvedenog stanja objekta je glavni projekt sa unesenim svim ... objekata i obim projekta izvedenog stanja, projekta upravljanja i održavanja objekata, ...

Pravilnik o obliku i sadrzini poreske prijave za ... - Poreska uprava

PRAVILNIK o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje ... Podgorica,25.decembra 2017.godine ... Troškovi amortizacije koji se priznaju u poreske svrhe. 7.

Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj ...

Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, ... strani od glavnog ulaza u gradilište neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se.

Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata - Ministarstvo ...

27 окт 2017 ... Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, ... u gradilište, neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se zasebnim.