Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama-1 - SSRMIZ

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, ...

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama-1 - SSRMIZ - Srodni dokumenti

Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama-1 - SSRMIZ

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, iskrcavati, ...

1 NAREDBU O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

najmanja veličina gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju ... lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih ...

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama - Ministarstvo ...

lovostaj za pojedine vrste morskih riba i drugih morskih organizama, odnosno vrijeme kad se ne smiju loviti, sakupljati niti ... Kavala (Sciaena umbra). 30 cm.

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2008.

razdoblju dozvoljenom za lov velikih rakova, spomenut već kod hlapa, pa su oba ... od 150 do 284 grama (srednjak = 225,0 ± 51,55) i 7 jedinki arbuna, Pagellus.

Monitoring naselja riba i drugih morskih organizama 2010.

sipe (Sepia officinalis) i ostale pridnene vrste riba, rakova i glavonožaca. Listarice koje se u ... Lithognathus mormyrus (ovčica). 1. 0,01. 0,291. 0,02. UKUPNO.

EKTOPARAZITOZE UZGAJANIH MORSKIH RIBA

1 ruj 2003 ... Istra'ivanja ektoparazitoza uzgajanih morskih riba u razli~itim sredinama uzgoja provedena su tijekom godine 2003. na ~etirima razli~itim ...

CRVENA KNJIGA MORSKIH RIBA HRVATSKE Ivan Jardas ... - HAOP

Postotak zabilje`enih vrsta i podvrsta riba po pojedinim geografskim dijelovima Jadranskog mora ... Ulov i proizvodnja ribe i drugih morskih organizama u.

leksem riba u frazeologiji hrvatskoga i drugih europskih jezika

Fratar van ćelije riba je van mora. (Daničić 779; Kekez 108). (3) tal. ven. Un frate fora del su'convento, el xe com'un pesse fora de su'elemento. (Detoni 36).

Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih ...

26 мар 2015 ... Esad Merulić. 85. 3.100€. 41. Dani kulture Muslimana: književnost- jezik- tradicija. Suada Drpljanin. 85. 3.000€. 42. Dita e poezisë shqipe.

Crveni popis morskih alga i morskih cvjetnica Hrvatske - HAOP

Phaeophyta (smeđe alge) i Chlorophyta (zelene alge) imaju eukariotske stanice i pripadaju carstvu Protoctista. Morske cvjetnice (Magnoliophyta) također su.

Mreža za zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u ... - NETCET

22 јул 2013 ... Osam vrsta morskih sisara smatra se redovno prisutnim u ... puževe i druge bentičke oraganizme kao što su školjke ili ribe koje žive na dnu ...

Pravilnik riba, rakovi, skoljke, puzevi ...

Prema poreklu, riba se stavlja u promet kao morska i slatkovodna. 1. ... Krupna plava riba stavlja se u promet prema vrsti, i to: ... Kanjac (Serranus cabrilla).

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog ... - TTF

18 tra 2019 ... Uz putni nalog obavezno se prilaže Izvješće s puta i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci (računi za cestarine (ispis ENC), putne karte, ...

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih ...

17 stu 2014 ... načelnica za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Ministarstvo znanosti ... izleti. • školske ekskurzije. • terenska nastava. • škola u prirodi ... Primjer 1. ... 4. traži pisanu suglasnost roditelja (najkasnije tri dana prije.

pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih ...

škola plivanja - specifičan obvezujući oblik nastave. Tjelesne i zdravstvene kulture koji se u pravilu ostvaruje s učenicima drugoga ili trećega razreda osnovne ...

pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih ...

METALOIDA I DRUGIH OTROVNIH SUPSTANCIJA,. HEMIOTERAPEUTIKA, ANABOLIKA I DRUGIH. SUPSTANCIJA KOJE SE MOGU NALAZITI U.

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova u Radio ... - RTCG

o naknadama putnih i drugih troškova u Radio televiziji Crne Gore ... Putni troškovi na službenom putovanju u zemlji, pripadaju zaposlenom u visini vozne karte ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja

18 tra 2019 ... visina naknada putnih i drugih troškova za službena putovanja u tuzemstvo i inozemstvo, način obračuna i uvjeti isplata naknada putnih i ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova ... - GKMM Split

Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja i odobravanja putnih naloga, visina ... obračuna putnih i drugih troškova nastalih na službenom putovanju.

Pravilnik o upisu camaca i drugih plovila unutrasnje i pomï

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak upisa čamaca i drugih plovila u registar, izdavanja i produžavanja plovidbene dozvole, obrasci registra i ...

Pravilnik o ocjenjivanju meda i drugih pčelinjih proizvoda - Bee fest

različitih vrsta (lipa, bagrem, kadulja, livadno bilje i dr.), a može biti monoflorni i poliflorni. Medljikovac je med što ga pčele proizvode od medne rose (crnogorice ...

67 02.06.2014 Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih ... - Azoo

2 lip 2014 ... PRAVILNIK. O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-. OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE. I. OPĆE ODREDBE.

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno ... - Preporod

(2)Školski izlet je oblik izvanučioničke nastave koji obuhvaća poludnevni ili cjelodnevni zajednički ... OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE.

Pravilnik o prenošenju ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih ...

наставе и других испуњених обавеза), са других високошколских установа, између различитих ... Право на упис - прелазак на студијски програм Факултета, на промену студијског програма ... извршити испис студента. Члан 12.

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU - PBF

i unapređivanje zaštite na radu prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i ... (1) Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na ... 3) Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporedi radnik za kojeg ...

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10), članka 38. Statuta ... Ovim Pravilnikom o protupožarnoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) razrađuju se.

Pravilnik o zaštiti od požara

i unapređenjem zaštite od požara kao i otklanjanje opasnosti od izbijanja i širenja ... Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji normativne , organizacione ... Zaposleni koji ne odgove tačno na sva postavljena pitanja, dužan je da u roku ...

Pravilnik o zaštiti na radu - HNK

Odbor zaštite na radu čini intendant ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu , specijalist medicine rada u skladu s ...

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

stručnjak zaštite na radu,. • specijalist medicine rada te. • povjerenik radnika. Predsjednik odbora je dekan ili njegov ovlaštenik. Odbor se sastaje jedanput u tri.

PRAVILNIK o zaštiti na radu u poljoprivredi (SL, br. 34/68) - ILO

Ako je traktor iz članka 28. ovog pravilnika na gumenim kotačima, mora biti za vrijeme rada sa pogonskim koturom i remenicom uzemljen radi odvođenja ...

Pravilnik o zaštiti od požara 2014.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) u Dječjem vrtiću Bosiljak. (u daljem tekstu: ... odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

pravilnik o zaštiti od požara - RiTeh

zabranjeno je zaključavanje vrata predavaonica i izlaznih vrata iz zgrade za ... zatvorenom, kako bi se spriječio pristup neovlaštenim osobama. ... objekta s vanjske strane postavlja se natpis "PLINSKA KOTLOVNICA- NEZAPOSLENIMA.

Pravilnik o zaštiti na radu - VUKA

15 sij 2013 ... 1. 18. Flaster 2cm x 5m. 1. 19. Škare sa zaobljenim vrhom. 1. 20. Ziherice. 5. 21. Sanitetna vata 100 g. 1. 22. Specifikacija sadržaja. 1 ...

Bolesti riba na Svjetskom simpoziju o uzgoju riba u ribnjacima toplih ...

uloge virusa u nastanku bolesti. U Evropi vla- daju kod šarana dvije virusne bolesti: zarazna štetno djelovanje nekih algi vodena bolest i boginje. Sarig u svome ...

Sistematika riba Biologija i patologija riba Stranica 1/95 - HLEDE.net

Krvotok. Optok krvi u riba je jednosmjeran. Srce se sastoji od tri dijela: venskog zatona, klijetke i pretklijetke. Za razliku od morskih pasa, grgeč i ostale ...

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

a) Ograde i smjerokazni stupići. Članak 42. Oštećene ograde (zaštitne, žičane, pješačke i dr.), treba popraviti najkasnije u roku od deset dana po uočenom ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Pomorski fakultet

11 pro 2018 ... Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). Osposobljavanje radnika za rad na siguran način ...

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka. - STSI

naših zaposlenika, kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito ...

Pravilnik o zaštiti od požara - Slobomir P Univerzitet

Pravilnikom o zaštiti od požara „Slobomir P Univerzitet Slobomir Bijeljina“, (u ... 2) Mjere zaštite od požara u objektima, skladištima, arhivama i ostalim.

SVEUČILIŠTE SJEVER PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

poslodavac ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu kod poslodavca, specijalist medicine rada te povjerenik radnika za zaštitu na radu. Mandat članova ...

Pravilnik o zaštiti na radu - dom duga zagreb

Radi provođenja i unapređivanja zaštite na radu ovim se Pravilnikom ... Ispitivanjem ugrađenih instalacija, sustava, radne opreme i radnog okoliša. 3. ... 3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim.

pravilnik o zaštiti na radu - Brijuni Rivijera

9 tra 2012 ... Uprava je dužna primjenjivati pravila i mjere zaštite na radu od uvođenja zaposlenika u posao do prestanka radnog odnosa. Pravila i mjere iz ...

pravilnik o zaštiti na radu - Institut za fiziku

22 pro 2015 ... radu (u tekstu koji slijedi ZNR), pravila zaštite na radu, te prava, ... pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada ... namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA U SKLADIŠTIMA ... - EcoMission

Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93., 33/05. i ... dijela objekta) požarnim zidom minimalne otpornosti na požar od najmanje 90 minuta.

pravilnik o zaštiti od požara - Institut za fiziku

15 pro 2015 ... rješenje MUP-a o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;. • plan i program ... Zakona o zaštiti od požara za obavljanje poslova zaštite od požara ... Sva vrata na skladištima trebaju biti od ne gorivog materijala.

pravilnik o zaštiti osobnih podataka - idioma.hr

Gaj Tomaš, Belišće, Kralja Tomislava 113 (u nastavku teksta: Obrt), kao voditelj osobnih podataka korisnika svojih usluga i potencijalnih korisnika svojih usluga ...

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH ... - EcoMission

put za izlaženje je dio ugostiteljskog objekta kojim se u slučaju požara ... Vrata otporna na požar moraju imati uređaj za automatsko zatvaranje vrata, ... odgovarajuće odredbe hrvatskih propisa za projektiranje, gradnju i održavanje plinskih kotlovnica. ... 8. za kamp nije izrađena procjena ugroženosti i plan zaštite od požara ...

Pravilnik o zaštiti na radu 2019 - Zoo Zagreb

radna kuta. - jednokratne rukavice od lateksa. - jednokratna medicinska higijenska maska*. - zaštitno odijelo -ljeto/zima. - zaštitne rukavice. - zaštitne cipele s ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Grad Rijeka

23 srp 2019 ... Donosi se Pravilnik o zaštiti na radu, u predloženom tekstu. 2. ... Za radna mjesta s posebnim uvjetima rada osim općih uvjeta utvrđeni su i ...

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

2) izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Dom zdravlja Andrijevica

Radna bluza,. - Radne pantalone,. - Radne kecelje, kape, marame, maske i kaljaĉe,. - Radne rukavice razne vrste,. - Cipele i klompe,. - Radne jakne.

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU U ŠUMARSTVU (Objavljen u "Sl ...

uskladištenju šumskih sortimenata; uređivanju i uzgoju šuma; sabiranju šumskog sjemena u krošnjama stabala; smolarenju i rukovanju opasnim i štetnim ...

PRAVILNIK O ZAŠTITI RADNIKA OD IZLOŽENOSTI BUCI NA RADU

Svrha i područje primjene. 1. Ovim se pravilnikom utvrđuju minimalni zahtjevi zaštite radnika od rizika po njihovo zdravlje i sigurnost koji proizlaze ili mogu ...

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka - Svijet Beba

(NN 106/2012) ( u daljnjem tekstu ZZOP) uprava poduzeća eBurza Grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava) na svojoj sjednici održanoj 29.01.2018. donosi ...

pravilnik o zaštiti na radu - Osnovna škola Sračinec

13 ožu 2015 ... Povjerenik radnika za zaštitu na radu… ... Pravilnikom o zaštiti na radu ( u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se u Osnovnoj školi (u ... Zaštita na radu u Školi se provodi obavljanjem poslova zaštite na radu te primjenom.

PRAVILNIK O ZASTITI NA RADU.pdf - Srednja strukovna škola ...

12 ožu 2015 ... Zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog procesa, ... koji nije položio stručni ispit stručnjaka zaštite na radu ako je na ...

pravilnik o zaštiti na radu - Hrvatski prirodoslovni muzej

14 velj 2019 ... nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu, propisima donesenim na temelju njega te ... popis radnih mjesta na kojima se koriste osobna zaštitna sredstva. Članak 5. ... surađuje s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, ...

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog gradiva.pdf - Industrijsko ...

Industrijsko – obrtničkoj školi Slavonski Brod (u daljem tekstu: Škola) uređuje se ... cjelokupnog arhivskog i registraturnog gradiva Škole obavlja Državni arhiv.

pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili ...

pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom

Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom poslodavac mora na temelju mjera iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika planirati aktivnosti radnika na ...