Stehiometrija kemijske reakcije - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: brojnost, iskorištenje reakcije, mjerne jedinice, mjerodavni reaktant, množina, reaktant u suvišku, stehiometrija kemijske reakcije, volumen.

Stehiometrija kemijske reakcije - Edutorij - e-Škole - Srodni dokumenti

Stehiometrija kemijske reakcije - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: brojnost, iskorištenje reakcije, mjerne jedinice, mjerodavni reaktant, množina, reaktant u suvišku, stehiometrija kemijske reakcije, volumen.

Redoks-reakcije - Edutorij - e-Škole

prepoznati značenje redoks-procesa u svakodnevnom životu (F) ... nastavu učenici mogu izvesti i još poneki primjer redoks-reakcija iz organske kemije,.

Kemijske reakcije - redoks reakcije - ZOAK FKIT

Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... Primjeri uvjeta a), b) i c) : ... REDOKS REAKCIJE : promjena oksidacijskog broja pojedinih atoma.

KEMIJSKE REAKCIJE

baza. ○ OH- ion – jaka baza, H. 2. O je njena konjugirana slaba kiselina. ○ spajanjem jake kiseline i jake baze nastaje otopina soli jake baze i jake kiseline.

Termodinamika (Kemijske reakcije)

viša od entalpije produkata, pa se promjena entalpije dogovorno označuje negativnim predznakom (A//<0), dok je za endotermne reakcije obrnuto (A//>0).

19. KEMIJSKE REAKCIJE i ENERGIJA

toplina oslobađa zove se egzotermna promjena (grč. egzo - van thermos - topao). • Najpoznatije su egzotermne promjene gorenje drveta, ugljena, zemnog ...

BRZINA KEMIJSKE REAKCIJE

zamutila se u dvostruko kraćem vremenu. • Na temelju pokusa može se zaključiti: Brzina kemijske reakcije povećava se s porastom koncentracije reaktanata.

kemijske reakcije - ZOAK FKIT

Jednadžba kemijske reakcije: prikaz kemijske ... Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... svake veze koju taj atom stvara s atomom drugog.

SAT KEMIJE 7. razred - Brzina kemijske reakcije

1. SAT KEMIJE 7. razred - Brzina kemijske reakcije. Pripremila: Ružica Milošević, učiteljica kemije. Brzina kemijske reakcije ovisi o vrsti reaktanata, njihovoj ...

Kemijske reakcije - e-kemija v 8. razredu - OŠ Belokranjskega ...

E-KEMIJA V 8. RAZREDU. UČNI LIST: KEMIJSKE REAKCIJE, 8. razred. A) ZAPIS KEMIJSKIH REAKCIJ. 1. Železo pridobivajo iz diželezovega trioksida v ...

4.2. jednadžba kemijske reakcije - Profil Klett

molekula klora kalotni modeli molekula klorovodika. Kvantitativno značenje: dvije molekule vodika reagiraju s jednom molekulom kisika pri čemu nastaju dvije ...

kvantitativno značenje kemijske reakcije - ZOAK FKIT

KVANTITATIVNO ZNAČENJE KEMIJSKE. REAKCIJE. 4. MJERODAVNI REAKTANT : reaktant koji će se u reakciji jedini potpuno potrošiti !!! (ako je η= 100 %).

Kako neke kemijske reakcije dovode do samozapaljivosti - Profil Klett

kao što su one iz skupine sušivih ulja, u kojih je laneno ulje upijeno u pamučni otpad ... se laneno ulje nanese na čvrstu, slabo poroznu površinu kao što je drvo, ...

Edutorij - e-Škole

Dostupan je na mrežnoj stranici: https://edutorij.e-skole.hr, a uz materijale koje su izradili nastavnici i učenici hrvatskih osnovnih i srednjih škola te stručnjaci.

gujavica - Edutorij - e-Škole

spominje kao kišna glista? Koja bi važna životna funkcija gujavici bila onemogućena u pustinjskim uvjetima? S učenicima nakon rješavanja kviza provjerite ...

Plastika - Edutorij - e-Škole

nastavnih sadržaja učenicima pojasnite pojmove: polimeri i polimerizacija, umjetni i prirodni polimeri, sirovina za proizvodnju umjetnih polimera, svojstva i ...

kemija - Edutorij - e-Škole

objašnjeni su pojmovi brzine i dosega, te ravnoteže kemijske reakcije. ... Također, učenici mogu na temelju zadane kemijske jednadžbe crtati grafikone ...

oblo… - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: napredna. Ključni pojmovi: geometrijsko tijelo, kugla, mreža piramide, mreža prizme, mreža stošca, mreža valjka, obujam piramide ...

Matematika - Edutorij - e-Škole

U ovome modulu učenici 2. razreda susreću se s novim skupom brojeva, s kojim do sada nisu ... <<KOMPLEKSNI BROJEVI- zadaci za dodatnu vježbu.docx>> ...

1. modul - Edutorij - e-Škole

Savjetnik za metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja: doc. dr. sc. Ivan Vicković. Stručnjaci za inkluzivno obrazovanje: Mara Modrić, prof. rehab., prof. dr. sc.

Soli - Edutorij - e-Škole

Predmet: Kemija. Razred: 2. Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: srednja. Ključni pojmovi: hidroliza soli, konstanta produkta topljivosti, produkt ...

Vatra i led - Edutorij - e-Škole

... reaktanata izračunajte koliko iznose ukupna promjena entalpije i reakcijska entalpija. Na temelju vrijednosti reakcijske entalpije nacrtajte entalpijski dijagram.

Sav sam požutio - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: kisele kiše, sumpor, sumporasta kiselina, sumporna kiselina, ... Fotografije učenike trebaju uputiti na sumpor. Besplatne ... i monoklinski sumpor.

Fizika - Edutorij - e-Škole

sedmi i osmi razred osnovne škole te prvi i drugi razred opće gimnazije (Fizika 7, ... Zadaci u rješenju nude samo konačan odgovor bez detalja kako se do njega dolazi. ... Izradom "tornja" gustoće, učenici uspoređuju gustoće različitih tvari.

elektrokemija - Edutorij - e-Škole

opisati galvanski članak kao izvor električne energije. ✓ predvidjeti kemijske reakcije koje će se dogoditi na elektrodama galvanskog članka. ✓ izračunati napon ...

glukoza - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: fotosinteza, glukoza, organski spoj, stanično disanje, Trommerov i. Fehlingov reagens. Korelacije i interdisciplinarnost: - Biologija. - Fizika.

Ionska veza - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: anion, ionska veza, izoelektronske čestice, kation, nabojni broj iona, polumjer iona. Korelacije i interdisciplinarnost: - Biologija. - Fizika.

Jesam li simetričan? - Edutorij - e-Škole

centralnosimetrični likovi. Korelacije i interdisciplinarnost: - Informatika. - Likovna kultura. - Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Obrazovni ishodi ...

Vodikove veze - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: elektronegativnost, međumolekulske interakcije, polarne i nepolarne molekule, vodikova veza. Korelacije i interdisciplinarnost: • Informatika.

Čvrsti kao stijena - Edutorij - e-Škole

Možemo li u laboratoriju proizvesti živo vapno učenici mogu provjeriti izvođenjem pokusa Žarenje puževe kućice ili ljušture školjkaša. Tijekom pokusa učenici u.

Oblik molekule - Edutorij - e-Škole

prirodno zauzimaju najpovoljniju geometriju, jednaku onoj koju predviđa VSEPR teorija. Prije rješavanja zadatka predviđanja geometrije učenicima dajte ...

Logaritamska funkcija - Edutorij - e-Škole

6.1. Logaritamska funkcija. 2. 6.2. Graf i svojstva logaritamske funkcije. 2. 6.3. Veza eksponencijalne i logaritamske funkcije. 3. 6.4. Računanje s logaritmima. 3.

Nevidljiva struja - Edutorij - e-Škole

sastaviti strujni krug s dvije (ili više) serijski/paralelno spojene žaruljice (A, B,. C). • nacrtati ... Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,.

Korijen problema - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: iracionalne jednadžbe, korijeni, n-ti korijen realnog broja, račun s korijenima. Korelacije i interdisciplinarnost: - Hrvatski jezik. - Građanski odgoj.

Pitagorin poučak - Edutorij - e-Škole

Modul 4: Pitagorin poučak. Projekt je ... Zadaci su dani u obliku interakcija u kojima učenik dobiva povratnu ... Zadaci su oblikovani na jedan od sljedećih načina:.

Eppur si muove - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: Foucaultovo njihalo, calendar, obodna brzina, precesija, revolucija Zemlje, rotacija Zemlje. Korelacije i interdisciplinarnost: - Geografija.

Formati papira - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: A4, eksponencijalni rast, formati papira, geometrijska sredina, ... An i Bn. Kolike su dimenzije papira formata C0 u milimetrima (zaokruženo na.

Dizajn piramide - Edutorij - e-Škole

izračunati obujam pravilne četverostrane krnje piramide (D). *U zagradama su ... obujma i oplošja, prikažite im kratak videozapis Volumen triju četverostranih.

Litar kubni. Što? - Edutorij - e-Škole

preračunavati mjerne jedinice obujma (A). *U zagradama su ... Može li se poznata mjerna jedinica za tekućinu izraziti i na nešto drukčiji način, tj. u nekoj drugoj.

Daleki rođaci Tko smo? - Edutorij - e-Škole

usporediti osobine čovjeka i ostalih primata u građi kostura (B) ... evolucija? Što je biološka evolucija? Jeste li ikada nacrtali svoje obiteljsko stablo? ... poticati na donošenje zaključaka koje iznose tijekom izrade prezentacija u skupini sa.

Arhitekti u košnici - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: srednja. Ključni pojmovi: mnogokut, popločavanje ravnine, pravilni mnogokut. Korelacije i interdisciplinarnost: - Likovna kultura.

Zajedno smo skup(A) - Edutorij - e-Škole

Razred, srednja škola. Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: operacije sa skupovima, presjek, razlika skupova, skup, unija. Vennov dijagram.

Projiciraj me ortogonalno Na gradilištu - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: ortogonalna projekcija točke na ravninu, ravnina projekcije. Korelacije i interdisciplinarnost: - Tehnička kultura. - Geografija. - Likovna kultura.

Ostat ću uvijek isti - Edutorij - e-Škole

učenje na daljinu „Nikola Tesla“ za pojedine učenike (npr. učenicima s poremećajem čitanja i pisanja, s ADHD-poremećajem, oštećenjem sluha i dr.) treba biti.

Nedjeljiv – djeljiv (Atom) - Edutorij - e-Škole

Razina izvedbene složenosti: početna. Ključni pojmovi: atom elektron izotop kemijski element kemijski simbol neutron nukleonski (maseni) broj proton protonski ...

Putovanje jedne molekule - Edutorij - e-Škole

Slano ili slatko i osmoza. Koncepte osmoze i osmotskoga tlaka učenici mogu proučiti i eksperimentalno, tako što će izvesti pokus: „Venera, gherkin, šećer i sol ...

One su svugdje, one su svemoguće, one će imati ... - Edutorij - e-Škole

poučavanja su časopis Bioznalac str. 15-27; 52-64; 133-147; 259-268 i interaktivni sadržaj Žive stanice (Cells alive) . 2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete ...

O gibanjima nebeskih svjetova - Edutorij - e-Škole

na inačicama preglednika Google Moon i Google Mars te uključuju 3D prikaze terena). Neka pogledaju i videozapis 16 najvećih kratera u Sunčevu sustavu ...

Čemu znanstveni zapis - Edutorij - e-Škole

kilometar, petametar, pikometar i yoctometar). Neka zatim napišu rečenicu koja počinje s „Jeste li znali…“ i u kojoj je iskorišten podatak koji su pronašli iskazan ...

kiseline, baze i soli - Edutorij - e-Škole

Kiseline. 4.2. Baze. 4.3. Ravnotežna konstanta ionizacije vode i pH-vrijednost. 4.4. Soli. 4.5. Puferi. 4.6. Usustavljivanje gradiva o otopinama, kiselinama, ...

Matematička pozadina ljepote - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: Fibonaccijev niz, kvadratna jednadžba, razmjer, zlatni rez ... Michelangelovo Stvaranje Adama, ljuska Indijske lađice, ljudsko lice, Keopsova.

Dvostruko nepoznato Dosje x - Edutorij - e-Škole

rješavati linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom (A). • matematički modelirati situaciju iz stvarnoga života linearnom jednadžbom s dvije nepoznanice te ...

Molekule sreće i nesreće - Edutorij - e-Škole

Predmet: Kemija. Razred: 8. razred, osnovna škola. Razina izvedbene složenosti: napredna. Ključni pojmovi: alkoholi, alkoholno vrenje, alkotest, bioetanol, ...

Kemijska reakcija - gorenje - Edutorij - e-Škole

odrediti sudionike kemijske reakcije gorenja etanola (B). • razlikovati uvjete gorenje u ... Pokus 1: Gorenje alkohola etanola (demonstracijski pokus). Za pokus je ...

kladnost I tome slično… - Edutorij - e-Škole

primjene sukladnosti, sličnost trokuta i primjene, sukladnost trokuta. Korelacije i ... izreći i ilustrirati poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta (A, C). • modelirati i ...

priručnik za učitelje kemije - Edutorij - e-Škole

Uz svaku DOS jedinicu u nastavi kemije za osmi razred osnovne škole predložene su ... razlučiti test reagense za dokazivanje nezasićenih ugljikovodika.

Prvi koraci u laboratoriju - Edutorij - e-Škole

primijeniti pravila za izvođenje pokusa (D). *U zagradama ... znatiželju, demonstrirajte neki efektan i zanimljiv pokus, primjerice, Crna mamba,. Generator pare ...

Problemski zadatci bez problema - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: modeliranje, osmišljavanje zadatka, problemski zadatci, sustav linearnih jednadžbi. Korelacije i interdisciplinarnost: • Fizika. • Učiti kako učiti.

Mjerim, gledam, gradim - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: hipotenuza, kosinus, kut elevacije, kut nagiba, nasuprotna kateta, ... Visinu objekta učenici određuju mjerenjem kuta elevacije klinometrom.

Izračunaj mi površinu Tangram - Edutorij - e-Škole

mnogokut, površina mnogokuta, složeni lik ... U mrežnu mapu na OneDriveu ili Google disku postavite sliku kvadrata za ... Površina nepravilnog mnogokuta.