однос радне меморије и математичких вештина код ... - doiSerbia

Апстракт. Радна меморија представља важан фактор индивидуалних разлика код деце у постигнућима у математици. Специфична компонента радне ...

однос радне меморије и математичких вештина код ... - doiSerbia - Srodni dokumenti

однос радне меморије и математичких вештина код ... - doiSerbia

Апстракт. Радна меморија представља важан фактор индивидуалних разлика код деце у постигнућима у математици. Специфична компонента радне ...

Моделовање математичких проблема у почетној настави ...

Проблемски задаци у почетној настави математике. Природа математичких садржаја је, пре свега, апстрактна, па је мишљење основно средство којим ...

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА И КОМПЕТЕНЦИЈА: БРЗИ ...

читим типовима дигиталних вештина, писмености и компетенција које се ... сман (Hoechsmann) и Појнц (Poyntz) (2012) тврде да значење и утицаји.

Асертивност - стил добре комуникације, вештина ефикасног ...

рајућа и др. Асертивна комуникација се може научити на асертивним тре- нинзима који подразумевају примену различитих техника, као и стицањем и.

фондација солидарности за превенцију радне инвалидности и ...

13 јан 2020 ... Бања Врућица се налази у централном делу Босне и Херцеговине у ... границе потребна је само лична карта, а за малолетна лица је ...

121 план детаљне регулације радне зоне у руменки - nsurbanizam

26 јан 2018 ... регулације насељеног места Руменка („Службени лист. Града Новог Сада”, број 21/15) (у даљем тексту: План гене- ралне регулације) ...

Скривљена повреда радне обавезе као отказни разлог - Правни ...

складу са законом.2 Свакако, отказ уговора о раду од стране послодавца због „понашања радника“, којим раднику престаје радни однос, у пракси се ...

КЛИНИЧКА КРИМИНОЛОГИЈА И ЊЕН ОДНОС СА ...

mnoge kojima se koristi psihologija, kao kriminalna, klinička ili bilo koja druga. U drugoj fazi kliničkog postupka postavlja se dijagnoza. Ovom dijagnozom treba ...

вијетнамски рат и однос социјалистичке федеративне ...

Југословенско-амерички односи након бомбардовања ДР Вијетнама и посете Косигина ... и због тога даје значајно место споразуму који носи његово име, ... враћање на старо, што се тиче трговине житом, памуком и осталим ...

однос традиционалних и савремених елемената у црквеној ...

се Гибардова (Gibberd) митрополијска црква (катедрала). Криста краља у Ливерпулу (Сл. 5) и Нимајерова (Niemeyer) катедрала у Бразилији (Сл. 6).

однос историје, стварности и умјетности у тетралогијама ...

чници”, „Докле гора зазелени” и „Гледајући доље на друмове”) и „Време ... ви романи (у „Егзистенцијалистички роман”): Зло прољеће, Лелејска гора.

однос личног идентитета и религиозности - Универзитет у ...

политеизам са својим специфичним схватањем агностицизма, за који каже „да није антитеза религије, па ни цркве, већ монотеизма и затворене цркве“.

однос монетарне и фискалне политике у економској политици

Циљање фискалног дефицита као фискална стратегија у земљама у транзицији . ... Јапану путем јена,у Великој Британији путем британске фунте и сл.), путем ... односно уколико се претвори у хиперинфлацију. ... јачање вредности националне валуте – хрватске куне (HRK) 2003. године (табела 6.9),.

однос нр кине са југославијом и србијом од 1977. до ... - Index of

Југославија, током Хладног рата, али и Кина, у току и након његовог ... положаја жена Вјера Ковачевић, председник ССОЈ Васил Тупурковски, министар.

однос знања, моћи и слободе у проклетој авлији иве андрића

Поред фра Петрове приче, пуноправно значење имају и прича о Ћамилу, ... пролог, епилог и осам поглавља, при чему распоред грађе одређује фактор ...

Однос музике и текста у одабраним циклусима соло песама ...

промену на релацији музика – поетски текст у оквиру једне песме и целог циклуса. ... интимног лирског света непознатих ранијим временима (љубав која нема обележја божанског, већ ... Снажни контрасти између вере и безнађа ...

Silentium est aurum: однос тишине и звука у филму на примеру ...

Тишина може да изрази много тога – можда и више него (вербални) говор. Говор тела, значајни погледи… Сетимо се само монтажних техника као што ...

kor 1.qxp - doiSerbia

kompanije supstitut ili dopuna međunarodnoj trgovini? Predmet ... MP 1, 2008 – Međunarodna trgovina i transnacionalne kompanije – supstitut ili dopuna. (str.

Proganjanje - doiSerbia

Vesna NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ komunikaciju sa drugim ljudima, ali i ostavlja pro- stor za zloupotrebu u smislu održavanja od ...

OnLine First - doiSerbia

VUČIĆEVIĆ Miloš1*, DOŠENOVIĆ Milan1, MITROVIĆ Marko2, SIMOVIĆ Nikola1,. MILČIĆ MATIĆ ... VUČIĆEVIĆ Miloš, DOŠENOVIĆ Milan, MITROVIĆ Marko,.

душе - doiSerbia

слободна душа, оставши без икакве везе са телом, остаје немоћна, а тамо ... душе, њен боравак на земљи до назначеног места у рају или у паклу,.

Pregled - doiSerbia

10 мар 2013 ... filozofska istraživanja ANUBiH (od 2010). 28. FILOZOFSKI VESTNIK. Prva godina izlaženja let. 10, št. 1, 1989. Impresum ljubljana (Novi trg 5): ...

Basaric 1.vp - doiSerbia

ciste su: jasno ograničena kružna hiperehogena promena, prisustvo cisti ćerki, odjek zadnjeg zida ciste i minimalna debljina zida ciste od 3mm uz prisustvo ...

прилози - doiSerbia

Pодаtак о tоме да је краљица Јелена (†1314) у свом дому сабирала девојке сиромашних родиtеља и tу их pодучавала леpом pонашању и руч- ном раду ...

27 Ruza Cuk.vp - doiSerbia

Б. Крекић, Франческо Балдела – млетачки трговац у Дубровнику, 1350–1389, Зборник Филозоф- ског факултета у Београду XIV-- 1 (1979) 145-152; P. Тук ...

za koricu_Layout 1 - doiSerbia

22 јан 2016 ... Salafizam je, prema shvatanjima njegovih predstavnika, pravac u islamu koji poziva na povratak načinu života i veri ranih muslimanskih ...

глобализација - doiSerbia

Глобализација представља релативно савремен појам у друштвеним наукама. До средине ... идеологизацију овог појма, чиме му се покушавају приписати позитивне или негативне карактеристике. Други део контроверзи се, ... С друге стране, тај исти политички или економски суверенитет су државе својом ...

Untitled - doiSerbia

brdanku i/ili kamilicu i/ili vrátic Vili američki vratić, i/ili hajdučku travu. Legend:C mit= ... Obični vratio 1% vazelin/Tansy 1% petrolatum. Američki vratić 1% ...

NT-1 ANURAJ.vp - doiSerbia

tem-de pend ent unit equal to the ef fec tive de layed neu - tron frac tion b (that is 1 $ = 1/b Dk/k). If the re ac tiv ity is greater than 1 $, the re ac tor will be super ...

originalni članci - doiSerbia

Milena Ražnatović Djurović*, Janko Janković†, Slavenka Janković‡. *Clinic of Dermatology and Venereology, Clinical Center of Montenegro, Faculty of.

fermi's paradox - doiSerbia

23 May 2009 ... resolution of Fermi's paradox is certain to tell us something about the ... FERMIJEV PARADOKS – POSLED I IZAZOV ZA KOPERNIKANIZAM?

Balcanica XLVII - doiSerbia

Rabic, 2009); Fojnički grbovnik (Fojnica: Franjevački samostan Fojnica, 2012); and ... II: Beogradski grbovnik II: fototipsko izdanje (Belgrade: Muzej primenjene ...

00 Impr&Cont - doiSerbia

već su a priori u odnosu na iskustvo. Kant bi takve stavove nazivao sintetičkim is- kazima a priori, dok savremeni filozofi nauke tvrde da su oni konvencije.

da li se vrlina mo e naučiti?1 - doiSerbia

O razvoju Platonove političke teorije u kontekstu evolucije njegove misli vid. Klosko 2007: 14-33. 3 ... Osim toga, mit o Prometeju i Epimeteju ima jedinstvenu ...

ASERTIVNI TRENING - doiSerbia

treninga asertivnosti kao kognitivno-bihejvioralne procedure, asertivnost definišu ... predvi ene jasno struktuirane bihejvioralne vežbe, možda i stepena izgra ...

Љиљана Грчић - doiSerbia

поменути „Двор Стојана Чупића“ у Салашу Ноћајском (Грчић Љ., Грчић М, 2007). Архитекта М. Л. Достанић пројектовао је „Двор Змаја од Ноћаја“, који ...

Emina Colak.qxd - doiSerbia

U ovom radu ispitivan je acidobazni status 74 pacijenta obolelih od HBI koji su na programu hemodijalize. Pacijentima su odre|ivani slede}i parametri: pH, pCO2 ...

Pseudomonas syringae - doiSerbia

... iz nekrotičnog tkiva pupoljka trešnje i šljive pripadaju patogenom varijetetu morsprunorum. ... je bio da se opišu simptomi bolesti na raznim vrstama voćaka, domaćinima ... višegodišnjih grana i debla kruške (Slika 1) (Gavrilović i sar., 2003 ...

Sindrom Brugada - doiSerbia

ogramu (EKG)-u: elevacija ST segmenta u prekordijalnim odvo- dima V1-V3 oblika ... zabeležen je normalan EKG nalaz (slika 3), nakon davanja propafenona u ...

Сопоћани и Градац - doiSerbia

UDK: 75.052.033.04:271.2-557 (497.11 Sopoćani/Gradac)”12“. Првобитно ... ва средњег века, Београд 1912, 394, 476, 580, 587, 593–594, 597, 600;. ССЗН ...

Southeastern Serbia - doiSerbia

The above-mentioned researchers note two-part singing samples from the ... wedding (svadba), harvest (žetva), Saint George's day (Đurđevdan),. Lazarus ...

05-Maric.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

deno je upotrebom restrikcijske endonukleaze Alu I, odnosno RFLP (Restriction. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56. No. 5-6, 423-430, 2006. 429. Mari} S et al.

о појму револуције - doiSerbia

Пре него што се запитамо да ли појам револуције има исто значење у свим овим ... Својеврсна апотеоза новог, присутна у позитивној употреби појма.

Multiorganska tuberkuloza - doiSerbia

Tuberkuloza je neobi~na infektivna bolest jer latentni period, izme|u infekcije i pojave bo ... vnog sistema, abdominalna, kao tuberkuloza kostiju i zglobova, ko`e, ...

Korupcija i seks - doiSerbia

Sanja Milutinović Bojanić. Centar za etiku, pravo i ... Pre nego što je korupcija, baš kao i seks, postala fetiš reč u medijima i po- litičkim govorima, pre ... politike radi o disciplinama), Aristotel je korupciju, tačnije ono što je ... svoje knjige Speculum drugog: žena, pre svega primenjujući drugačiji od ... Svaka je njena primedba ...

01-Stanimirovic.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

smislu najbolje je da se obavi pregled ulo`aka sa `i~anom re{etkom, jer ona is- tovremeno ... U borbi protiv varoe danas se pored hemijskih, preduzima niz bio- ... registrovana i u Evropskoj uniji je jedino hemijsko sredstvo ~ija je primena, uz ti-.

Doktorska disertacija - doiSerbia

15 сеп 2010 ... religije bez Boga, budizam, taoizam, konfučijanstvo, hinduizam, itd. Stoga se ... Religija je ovdje svedena na kulturni sistem, simbol pripadanja.

11 Tibor Zivkovic.vp - doiSerbia

Повеља у којој се Коломан јавља као rex Ungarie, Chroa- tie atque Dalmatiе, сачувана је у копијалној књизи оплатица Св. Марије у Задру. 8. Повеља из ...

12 Mihailo St. Popovic.vp - doiSerbia

4 Siehe dazu die Karte in: Koder, Gia mia ek nέou topoqέthsh, 45. 5 Ubersetzt in: Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod. Op{iren popisen defter.

ZA KORICU.indd - doiSerbia

nanošenjem određene količine ulja, koncentrovanih ili razblaženih u etanolu, na ... Ključne reči: Etarska ulja; timijan; cimet; karanfilić; Colletotrichum acutatum; ...

00 Impr&Cont.rtf - doiSerbia

Moral je predmet izučavanja etike, filozofske discipline koja za svoj predmet ... Strogo govoreći etika je teorija o moralu, dok je moral vrednosni kriterijum.

The effect of buckwheat - doiSerbia

R. Jevdjović1 and Radojka Maletić 2. Abstract: The effect of buckwheat seed storage duration on major indices of the quality was analysed. Seed collected in ...

diskurs globalizacije - doiSerbia

regulacije. Ovaj fenomen mo e se razumeti kroz diskurs Lacanovog „Univerziteta“, ... zivanje, koje ga uokviruje i fiksira, dodeljuje mu značenje (Miller,. 1990: 60) ...

Знак Сагите - doiSerbia

Интернет сајт „Знак Сагите“ ( www.znaksagite.com ) замишљен је као онлајн подршка истоименом издавачком пројекту, чији је превасходни домен.

I JAPANSKE ŠLJIVE - doiSerbia

Ključne reči: šljiva, duge rodne grančice, kratke rodne grančice, cvetni pupoljci, vegetativni pupoljci, rezidba. Uvod. Iako je šljiva najviše gajena voćka u Srbiji, ...

Ishrana i rak zeluca - doiSerbia

sprema, Cir na ielucu, hroniCni gastritis, polipi ieluca, pemi- ciozna anemija, operacija fiira na ielucu, operacija Cira na dvanaestopalafinom crevu, operacija ...

poslovni plan - doiSerbia

Poslovni ili biznis plan jeste planski dokument u kome se precizira pravac ... Za preduzetnike pisanje poslovnog plana je i prvi korak ka strategijskom pla-.

00 Impr&Cont04 - doiSerbia

Skeptički paradoks je argument koji dovodi u pitanje naše svakodnevno saz- ... značenje reči „moguće“ kao i ja, već na osnovu vašeg značenja dokazujete da ja.

Fabry disease, do we think enough about this ... - doiSerbia

Fabrijeva bolest, razmišljamo li dovoljno o ovom multisistemskom poremećaju? Prikaz tri ... različite manifestacije bolesti često dovode do pogrešne dija- gnoze i ...

ово је шаблон за монографију - doiSerbia

svako deseto dete rođeno u braku ili kohabitaciji pretvorenoj u brak. (Kiernan ... Kod Kineza za posao od jutra do mraka, i vikendom, dobije se. 1.000 dinara, bez ...