106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Gđa Ljubomirka Vidović. 23. januar 2018 godine. Zahtjev. Poštovana Gdjo Vidović,. Obraćamo vam se za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za izradu ...

106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma - Srodni dokumenti

106_470_1 Lustica bay - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Gđa Ljubomirka Vidović. 23. januar 2018 godine. Zahtjev. Poštovana Gdjo Vidović,. Obraćamo vam se za izdavanje Urbanističko-tehničkih uslova za izradu ...

pdf 150 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

organa - Uprava za nekretnine - Područna jedinica Tivat.) Saglasno ... Arbutus unedo, Cedrus atlantica, Cedrus deodora, Cedrus libani, Chamaerops humilis,.

pdf 300 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

-Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je. 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

knjiga 2 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE NACIONALNI PARK. SKADARSKO JEZERO. NACRT PLANA. Knjiga 2 - ANALITIČKO DOKUMENTACIONA OSNOVA ...

EKOLOGIJA.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 нов. 2010 ... Slijepi miševi – korisni vampiri. (strana 5). PROJEKTI: Zeleni paket ... Zovu ih vampiri jer najčešće love noću ... energetski efikasne zgrade. Jed-.

Knjiga 4 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

familije Anguidae (blavor i slijepić), osam vrsta zmija (familija Colubridae). ... Pseudopus apodus Pallas, 1775 Blavor, Balkanski subendem. ... Žalar sljepić. II. III.

1. UVOD - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Izradi Studije lokacije za područje Žabljak Crnojevića pristupa se sa ciljem provjere ... To je biljka koja se pojavi kada voda opada, ima dugačko, kopljasto lišće, ...

Untitled - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Smejka" / "JADRAN" Perast, broj: UP/1-05-152/2014-14, datuma 19.10.2017. ... P 2; P 2 terasa i P 2 Pk sa konzervatorskog aspekta je prihvatljiva, a imajući ...

LOKACIJA br - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

suveniri, odjeća i oprema za plažu, igračke i slično), dok su stalni objekti više okrenuti ... o Šator za manifestacije, događaje ili promocije je fabrički proizveden i ...

SPU DPP trafostanica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

(zelenbać), Ophisaurus apodus (Pallas 1775) (blavor), Anguis fragilis Linnaeus 1758. (sljepić), Coluber gemonensis (Laurenti 1768) (primorski smuk), Malpolon.

SEKTOR 21 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kedar, glicinija, petolisna lozicatekoma, kamelija, pitosporum, melija, nješpula, juka, agava, ... sa unutrašnje strane regulacione linije),visina sadnice min 3-5m.

Ekologija - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2010 ... različite životinje kao mravojedi, morske krave i slonovi. Odatle je riječ ,,slon” u imenu. Zato se naučnici zalažu da se ovaj red zove sengiji.

betonitet - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Mediteranski Brevijar,Predrag Matvejevic. U ovoj knjizi je hronoloski opisan razvoj sireg konteksta Mediterana, u kom se potenciraju poteskoce prilagodjavanja ...

Kotor.pdf - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

3 сеп 2018 ... na dijelu katastarske parcele broj 946 KO Prčanj I, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “PRČANJ", Opština Kotor (Sl.list CG, opštinski ...

Download - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 сеп 2015 ... pletna, na plaži je moguće iznajmiti skuter, pedalino, pro- bati vožnju gumama, kao i ... kineski magazin conDe nast traveler - regent PORTO ...

SPU Prokletije - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Slijepić, Fam. Lacertidae: Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - planinski gušter, Podarcis muralis. (Laurenti, 1768) Zidni gušter, Podred Serpentes, Fam. Colubridae: ...

Mačić Drago - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

10 јул 2018 ... Prčanj 147. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o zahtjevu za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije stambenog objekta ...

1055_2618_1 Perla doo - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Molim Vas da razmotrite naš zahtjev i nadjete mogućnost da u zakonskim okvirima realizujemo što prije ovaj projekat. Unaprijed hvala na ažurnosti. Srdačan ...

IVAN DO”, Žabljak - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

PUP Žabljak / NIVO sagledavanja 2 generalno urbanističko rješenje za centar lokalne ... Zeljaste biljke: Dianthus sanguineus, D. bertisceus, D. integer., Trollius ...

UPI 1401_5_66_2 Mans - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kotlovima za centralno grijanje koji su ručno loženi. ... od 26-31%. Prilikom loženja je primijećeno da, iako je peć savremene konstrukcije i opremljena ... odgovarajuću studiju izvodljivosti posebno treba izračunati uticaj emisije štetnih gasova.

Milinović Dragoslav - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

4 сеп 2018 ... KO Kostanjica, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana "Kostanjica - Izmjene i dopune",. Opština Kotor ("Službeni list Crne Gore, opštinski ...

PPPN NP Lovcen - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

jugoistok grebenom do puta Krstac - Ivanova Korita, a zatim istim putem ... osnovni tekst ovog Priloga ili tekst koji je preuzet iz prethodno pomenutih studija.

1055_474_11 Jugopetrol ad - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

15 мар 2016 ... -postojeći vodomjerni šaht ne odgovara propisanim minimalnim dimenzijama,. -potrebno razdvajanje mjerenja potrošnje postojećih ili ...

Nova godina - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1 дец 2016 ... Prvog januara nove, 2017. godine, na Trgu će sa početkom od 21 sat nastupiti grupe St.Luis band i. Lexington band. Svečani doček Nove ...

RATTAN SEDIA d.o.o. - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

23 јул 2019 ... za RATTAN SEDIA D.O.O.. BUDVA. Trg Slobode br. 2. Dostavlja se rješenje broj i datum gornji o saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju.

Scanned Document - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Podgorica, 13. maj 2019. godine. Podnosioci prijave: AD ,,Radoje Dakić" u stečaju. U STEČAJU. Stečajni upravnik: Mladen Marković. Janković Nebojša.

Ruža vjetrova - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

predstavnici su puž Littorina neritoides i ciripedni račić Chtalamulus depressus koji naseljava pukotine ovih stijena odnsno prostore kroz koje se sliva voda ...

2018. godine - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

prostor za suncobrane i ležaljke plaža granica kupališta suncobrani, ležaljke ... NAPOMENA: Uz lokacije 4.3 i 4.5 mogu se odobriti terase koje će se postavljati u ...

Labud Janković - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

cijelina 2.1.6, UP 2/963, na katastarskoj parceli broj 2386/2 KO Donja Gorica, u zahvatu. Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica" izmjene i dopune, Glavni ...

bar boljare tekst - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Detaljni prostorni plan autoputa Bar – Boljare (u daljem tekstu: Prostorni plan, Plan) ... Opštine Bar: cijele katastarske opstine Ğanj, Sutomore, Mišići, Zankovići, ...

ostrvo cvijeca - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Državna studija lokacije ”Kalardovo-Ostrvo cvijeća-Brdišta” ... Brdima, na obali Tivatskog zaliva, preko puta ostrva Miholjska Prevlaka. Prema ... izuzetni primjerci sadnica borova i čempresa). ... Dančulovina se obnavlja kao radni prostor: ateljei, laboratorije, sale za ... telekomunikacija, broadband interneta, televizije i dr .

UPI 1054_97_28 Ivan Boreta - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

plana „Bečići“, Opština Budva, urađen od strane „Veduta“ doo Budva od ... List nepokretnosti 628 - prepis, izdat od strane Uprave za nekretnine - PJ Budva,.

ministarstvo održivog razvoja i turizma izmjene i dopune plana ...

Na osnovu člana 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ... cjelogodišnji koji su aktivni tokom cijele godine. ... gliseri, gume za vučenje, fly board ...

1055_881_9 Nosova Svetlana - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcela je 3m, izuzetno 1.5m za parcele sa ... Nadstrešnice, terase na terenu, stepeništa, kao ni bilo koji drugi arhitektonski elementi ne ... U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti ... garaža površina jednog parking mjesta je približno 15m2.

Rt Đeran - Port Milena - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

lokacije "Rt Đeran - Port Milena" i shodno razvojnim potrebama stvore planski ... Nova gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz ...

UPI 1054_958_23 Ivan Boreta - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Revizija Glavnog projekta je urađena od stane „Veduta“ doo Budva, „ALL-ING“ doo ... List nepokretnosti 628 - prepis, izdat od strane Uprave za nekretnine - PJ.

ministarstvo održivog razvoja i turizma grafički dio izmjena i dopuna ...

za nekretnine. 3.2. Plutajući privremeni objekat ... Upravi za nekretnine. 9.12. Montažno demontažni ... Petrovac. Terasa ugostiteljskog objekta "Dominus".

Crna Gora Ministarstvo održivog razvoja i turizma Prostorno ...

U ovakvim analizama uzima se u obzir cijena potrebne infrastrukture i javnih objekata, koji ... studija za potrebe PPR Crne Gore "Prirodne i pejzažne vrijednosti prostora i ... odnosno keramičke cijevi za vodovod izgrađena je u ulicama i nalazi se ... 2000. 3. Mašina za pranje veša. 2000. 4. Grijalica za kupatilo. 1500. 5. Pegla.

05_5198_2 Zivkovic Jovica - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

parceli koju čini katastarska parcela broj 101 K.O.Orahovac I, u zahvatu. Urbanističkog plana naselja » Donji Orahovac i Dražin Vrt » Opština Kotor. MINISTAR.

106_3074_2 Zeljko Rajkovic - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

... kroz odgovor na ovaj zahtjev. Molim da u slučaju nemogućnosti izdavanja UT uslova za navedenu lokaciju ukratko date obrazloženje za isto. Unaprijed hvala.

1055_1988_9 Suad Cindruk - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

9 окт 2017 ... slobodna zelena površina na parceli bez površine za parkiranje ... prilaza osoba sa invaliditetom objektima, maksimalni nagib rampe je 1:12 za.

2 Kotor grafički dio Programa - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

kulturnih dobara. 2.2 Plutajući privremeni objekat. Akvatorijum ispred kat. parcele 63 i 64. K.O. Kostanjica mobilni plutajući pontoni privezište za čamce i brodove.

Državna studija lokacije - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

5.5 5.9 4.7 3.8 2.9 2.1 3.3 3.5 2.6 5.5 7.5 6.5. 53.8. Padavine. 10.0 9.1 9.2 11.8 7.3 6.2 4.4 2.9 5.4 9.9 11.7 10.2 98.1. Pljusak kiše. 0.2. 0.1 0.1 0.2 0.8 0.4 0.5 0.6 ...

6 Ulcinj grafički dio Programa - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Moguce zastakljivanje terase u zimskom periodu. Potrebno ... montažno demontažne drvene konstrukcije na drvenoj ... nadstrešnice). Tipsko, modularno ...

upi-107-7-2978-2 krsto baletić - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme. ... dužnosti. Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka.

obrađivač: ministarstvo održivog razvoja i turizma ... - Vlada Crne Gore

urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta ... 3.800-4.000 stanovnika i 2588 stanova, od toga 60% stanova za turističke namjene. ... **br zaposlenih je prema standardu 30-50m2 posl prost/zaposl ... malom instalisanom snagom ( LED ), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom.

Prostorni plan Crne Gore - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Dostignuti nivo urbanizacije i glavni problemi gradova. Gradovi kao centri i nosioci privrednog razvoja - Gradovi i druga urbana naselja u Crnoj Gori čine centre.

strategija razvoja ruralnog turizma crne gore - Ministarstvo održivog ...

21 нов. 2018 ... Seosko domaćinstvo je domaćinstvo koje ima odgovarajuće objekte koji ispunjavaju ... Morače do planine Lole, sa izvorom rijeke Morače. Opština. Kolašin ... zelenih poslova, kreativnih industrija, ICT usluga i online prodaja.

T Mobile 1102-3515-2-2009 - Ministarstvo održivog razvoja i turizma

U prilogu dopisa dostavljamo Vam rješenje kojim se izdaje upotrebna dozvola za baznu stanicu na lokaciji Popovo selo, u selu Vlahovići, Rovci, Opština Kolašin ...

Strategija razvoja održivog turizma - NP Kornati

Zbog iznimnih prirodnih ljepota, turizam na Kornatskom otočju datira iz 70-tih godina prošlog stoljeća ... Gornje Kornate – Sitski i Žutski otočni niz s ukupno 51 kopnenom jedinicom ... nautičkih milja, a od Šibenika i Zadra oko 15 nautičkih milja. ... 4.4.2. Izleti. Brodari i/ili turističke agencije koje organiziraju izlete u NP Kornati ...

Akcijski plan razvoja kulturnog turizma - Ministarstvo turizma

Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN55/2013). ... znamenitosti i događanja osmi su motiv dolaska turista u Hrvatsku, s time da je ...

Kreiranje modela održivog razvoja turizma u urbanim destinacijama

temelji na konceptu razvoja (društveno-gospodarski razvoj u skladu s ekološkim ograničenjima) ... otoku Ugljanu u zadarskom arhipelagu, a u jednome se dijelu spominju grad Slunj u ... Pokazatelj je pritiska turizma u destinacijama u kojima su more i plaže resursno ... je najljepše kad turist vidi da je nama dobro“. Ipak ...

Politika održivog razvoja turizma u okvirima Evropske ... - Singipedia

Održivi razvoj turizma – pojam, principi i aktivnosti… ... u radu pomažu ministri inostranih poslova i jedan član Komisije (najčešće potpredsednik). Evropski savet ...

Uporedna analiza održivog razvoja planinskog turizma ... - Singipedia

Studijski program: MENADŽMENT U TURIZMU. Tema: UPOREDNA ANALIZA ODRŽIVOG RAZVOJA. PLANINSKOG TURIZMA ALPSKE I DINARSKE REGIJE.

Temeljem Strategije razvoja turizma RH do ... - Ministarstvo turizma

22 velj 2017 ... bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl.

Strategija održivog razvoja kulturnog turizma za stari grad Dubovac ...

kojih moraju biti dvorac, tartan uzorak i zvuk gajdi. Najam dvorca za vjenčanje iznad 10 osoba košta 1000 £. Dvorac je zbog svoje pitoresknosti pogodan za ...

upi-107-7-961-2 edvard spahija - Ministarstvo održivog razvoja i ...

EDVARD SPAHIJA. Gomila bb. HERCEG NOVI. U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji. OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE.

1055_2391_5 Pavlicevic Radoman - Ministarstvo održivog razvoja i ...

zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari ... Građevinska linija je linija na, iznad i ispod površine zemlje ili vode do koje je ...

Predlog DPP autoputa Bar - Boljare - Ministarstvo održivog razvoja i ...

svega 7.040 ha obradivih površina, od čega su 828 ha oranice, 376 ha ... Parking za putničke automobile, teretna vozila i autobuse sa 20, 8, odnosno 2 mjesta;.

upi_107_7_1653_2 dragan savic - Ministarstvo održivog razvoja i ...

izdavanje licence za revizora, na osnovu čl. 125 i 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore ” br. 64/17) i člana 46 ...