strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore - Srodni dokumenti

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama ... - Vlada Crne Gore

31 мар 2019 ... Bez dobre prakse upravljanja i odlaganja, hemikalije predstavljaju rizik ... dokument je izrađen kako bi se pomoglo državama u pripremi ... Sapun, organski površinski aktivna sredstva, preparati za ... 15, pri kojoj su život izgubila dva radnika i 2009. godine izlivanje kaustične sode koja nije imala ozbiljnije.

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

strategija - Vlada Crne Gore

5 јун 2018 ... značajno povjerenje javnosti uživaju i sektori obrazovanja ... Video zapisi, fotografije, infografici, citati u slikama, sa mogućnošću interakcije.

rezime predloga strategije upravljanja otpadom ... - Vlada Crne Gore

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana ... Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Službeni list Crne Gore“, broj 35/12);.

Vlada Crne Gore Ministarstvo prosvjete STRATEGIJA RAZVOJA ...

stabilnom finansiranju visokog obrazovanja, adekvatnijem odgovoru potrebama tržišta rada, većem stepenu internacionalizacije, jačanju istraživačke ...

strategija razvoja poštanske djelatnosti u crnoj ... - Vlada Crne Gore

telegram), kupovinu preko Interneta (web-shop) i sve vrste plaćanja (web račun), a u najskorije vrijeme se očekuje i imlementacija sistema RPM (Registrated ...

strategija razvoja stručnog obrazovanja u crnoj ... - Vlada Crne Gore

16 јан 2020 ... Evropske unije kroz Program IPA 2 za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu i ... obrazovanja u Crnoj Gori (2020-2024) usaglašena je i sa ... 40%, najmanje 75% ljudi u dobi od 20 do 64 godine mora biti zapošljeno.

Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019–2023 - Vlada Crne Gore

21 мај 2019 ... Stoga je nacionalni strateški dokument u oblasti prava djeteta za ... za ostvarivanje prava djeteta 2019–2023. podržalo je Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj ... svijesti same djece o njihovim pravima.42 Niz kampanja za dječja.

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

glasilo hrvata crne gore - Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

In Memoriam: Jakša Fiamengo. Krajem prošle godine zauvijek je otišao Jakša Fiamego. Uredništvo Glasnika ... došla u Boku, supruga mu,. Anđela umrla je od ...

almanah fudbalskog saveza crne gore - Fudbalski savez Crne Gore

Kalezić Bojan), Shimura Noboru, Marković Stevan, Young Seop. Kim (od 82. Vukmarković Nino), Petrović Aleksandar. Šef stručnog štaba: Marčić Rudolf.

swot analiza ekonomije crne gore - Centralna banka Crne Gore

1. SWOT analiza - pojam, definicija i mogućnosti primjene. SWOT analiza je analitički metod za identifikovanje značajnih unutrašnjih i spoljašnjih faktora.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

Propozicije Druge lige Crne Gore - Fudbalski savez Crne Gore

25 јун 2019 ... Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice. Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz ...

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

Međunarodno priznanje Crne Gore - Period ... - Univerzitet Crne Gore

Velika istočna kriza 1875-1878. • Osim sa osmanskim ... Evropske sile (Austro-Ugarska, Velika Britanija, uz podršku Francuske i Italije) ne žele da priznaju ...

istorijski institut univerziteta crne gore - Univerzitet Crne Gore

Цијена по једном броју у продаји за Црну Гору је 4 €, а двоброја ... cio tantum: complete uero dimidio anno, omnia praedicta bona perueniant ad heredes pri-.

Strojevo pravilo Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

snaga i odjeljenje ručnih raketnih bacača M79. 29. 1.1. Postrojavanje, kretanje, okretanje i radnje s oružjem. 29. 1.2. Pozdravljanje. 35. 1.3. Prestrojavanje. 37.

Stomatološke komore Crne Gore - Stomatološka komora Crne Gore

za saniranje komplikacija karijesa i drugih oboljenje usta i zuba zna ajno više optere uju državni ... Marthaler TM, O'Mullane DM, Vrbic V. e prevalence of dental caries in Europe 1990-1995. ... Ukoliko se zubna pasta koristi u kombinaciji sa drugim pre- ... ura eno i izbjeljivanje donjih zuba koriš enjem individualnih kalupa.

IZVJEŠTAJ O STANJU U VOJSCI CRNE GORE ... - Vojska Crne Gore

vođenja5tokom angažovanja jedinica Vojske u međunarodnim misijama i operacijama, omogućila je kvalitetnu i racionalnu upotrebu snaga i vojne opreme.

JevreJske zaJednice crne Gore - Jevrejska zajednica Crne Gore

23 авг 2017 ... (Tekstovi preuzeti iz Jevrejskog almanaha Saveza jevrejskih opština Jugo- slavije). 27. Čije je ... je za autorska prava na pesmu “Čaje Šukarije”.

Pravilo službe Vojske Crne Gore - Vojska Crne Gore

Lice u službi u Vojsci pozdravlja Zastavu Crne Gore, Zastavu Vojske, zastavu ... Prostorija za prijavnu službu oprema se odgovarajućim tehničkim sredstvima i.

Vlada Crne Gore

kada se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske označava ... Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska nadležno. 5.

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

predlog - Vlada Crne Gore

3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim ... Poslije člana 37 dodaje se novi član, koji glasi: „Ĉlan 37a Mladi vozač ne smije ...

Intervju - Vlada Crne Gore

POBJEDA: Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih ... da se te eprahije registruju kao neka novina, nego jednostavno da bi imali ...

Komanski most - Vlada Crne Gore

Anđela Jovanović, predstavnik zaposlenih i. - Nebojša Obradović, predstavnik korisnika. Broj: Podgorica, ____ 2017. godine. VLADA CRNE GORE.

dokument - Vlada Crne Gore

članom 19 stav 1 istog zakona ima pravo da protiv ovog rješena u roku od 8 dana izjavi žalbu nadležnom sudu, s tim što se taj rok računa u skladi sa stavom 3 ...

atlas - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... Atlas crnogorskih plaža (katastar plaža), kako bi se precizno ... ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi,.

Untitled - Vlada Crne Gore

... godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na radno ... Vrijeme trajanja javne rasprave: od 27.03.2019. godine do 17.04.2019. godine. ... VICTA. Mladuilonac. Potpis ministra, odnosno rukovodioca organizacione ...

Sektor 36 - Vlada Crne Gore

urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekata i uređenje prostora (vrsta ... 3.800-4.000 stanovnika i 2588 stanova, od toga 60% stanova za turističke namjene. ... **br zaposlenih je prema standardu 30-50m2 posl prost/zaposl ... malom instalisanom snagom ( LED ), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom.

izvještaj - Vlada Crne Gore

Zavod za statistiku je donio i niz internih propisa kojima se zaokruţuje jedna velika cjelina u ... domaćih turista koje do sad nisu bile uraĎene, kao i drugi brojni ekonomski pokazatelji poput: veličine i ... modul 2.03.03.novač i finansije. 3 srednja.

Sektor 5 - Vlada Crne Gore

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata pejzažno urediti u duhu mediteranske vrtne arhitekture. Prostor treba oplemeniti autohtonim rastinjem, ...

zaključci - Vlada Crne Gore

30 јан 2014 ... sljedeća motorna vozila: - motorno vozilo FAP 1314 SIAV p/r, registarski broj M-1228, godina proizvodnje 1982, broj motora 128593, broj šasije ...

Ugovor - Vlada Crne Gore

Ugovor o izvođenju radova će biti realizovan u skladu sa FIDIC Pink book (MDB ... Avansna uplata se ne vrši prije nego što Sporazum o Komisiji za rješavanje ...

informacija - Vlada Crne Gore

21 сеп 2018 ... odloženo do riješavanja imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj dionici puta. Direkcija javnih radova je u prethodnom periodu donijela odluku o ...

Vlada Crne Gore, na sjedni

6 дец 2018 ... U 2019. godini bruto konzum planiran je na 3551.5 GWh i pokriva se na sljedeći način: - proizvodnjom iz ... briketi u iznosu od 350 tona, drvni peleti u iznosu od 54,408 tona. U energetskim ... Drveni ugalj. 0,029302 (MJ/kg) ...

vlada crne gore - Herceg Novi

22 апр 2019 ... ... o potrebi procjene izrade elaborata za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata ... koje se može zahtijevati izrada elaborata. 1.

lučki radnici - Vlada Crne Gore

PREDLOG. ZAKONA. O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA O. ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU (LUČKI RADNICI) BROJ ...

Ruža vjetrova, sa - Vlada Crne Gore

uvećanja cijena zemljišta i nekretnina, kao i rasta cijena proizvoda i usluga. ... Pinus halepensis. Platanus sp.. Cedrus sp. Albizzia julibrissin. Juniperus sp.

Crna Gora - Vlada Crne Gore

12 феб 2015 ... miliona € za finansiranje projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori-dodatno ... žice za povezivanje, plastične kanalice, ... perforiranih podmetača za kablove sa poklopcem ... B.48 Dostavljanje i instalacija samoljepljive.

ECO Lodge:Layout 1.qxd - Vlada Crne Gore

radio sa kolibama na zemljištu zajednice. U BOT sporazumu ... džungli. Lapa Rios je idealno mjesto za odmor za ljude koji vole prirodu i otvoreni su da ... caju dominantnih vjetrova i njihovih frekvencija, opsegu spoljnjih tem- peratura, količini ...

šljunka i pijeska - Vlada Crne Gore

18 мај 2019 ... (ŠLJUNKA I PIJESKA) IZ KORITA RIJEKA LIM I GRNČAR ... Na Slici 4 je prikazan raspored podslivova rijeke Lim u Crnoj gori, a u tabeli 8 ukupan ... usvajanje, Uprava za vode organizuje i sprovodi javnu raspravu u roku od ...

uprava carina - Vlada Crne Gore

UPRAVA CARINA. PRIMJENA CARINSKE TARIFE ... 2) Carinska tarifa. Pojam. Carinska ... napomene;. 3) osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife.

PROGRAM ZA UNAPREĐENJE ... - Vlada Crne Gore

Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji će se sastojati od 10 programskih linija. ... Izrada/unaprjeđenje informacionih/ softverskih rješenja za.

informacija zaključke - Vlada Crne Gore

ovlasti ovlaštenih službenih osoba Vojne policije“ prema kojem je Vojna policija OS RH ovlaštena postupati. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske će o ...

Na osnovu Ċlana 17 - Vlada Crne Gore

28 дец 2015 ... krajnjeg potrošača ili hrane upakovane za direktnu prodaju; ... Odredba stava 4 ovog člana ne primjenjuje se na staklene boce, ... vina, likere, pjenušava vina, aromatizovana vina i druge proizvode dobijene od voća, osim.

Strategija reforme pravosuđa - Sudovi Crne Gore

zaštitu prava i brži pristup pravdi, u pojedinim sferama reforme pravosuđa i ... pravde, sudstva, Državnog tužilaštva, Sudskog i Tužilačkog savjeta i Centra za ...

id dup-a industrijska zona kap-a podgorica - Vlada Crne Gore

„kolaci soli“, livnicka šljaka i istrošene vatrostalne opeke. Ovi elementi ... u dijelu gdje zeleni pojas nije planiran sadnja se moze obaviti i u rupama duz trotoara.