119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ...

5 mar 2013 ... Kvantitativne in kvalitativne metode za opredelitev upoštevnega trga. 120 razumevanja panoge, ekonomije, prava in tehničnih posebnosti, ...

119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ... - Srodni dokumenti

119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ...

5 mar 2013 ... Kvantitativne in kvalitativne metode za opredelitev upoštevnega trga. 120 razumevanja panoge, ekonomije, prava in tehničnih posebnosti, ...

Kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja

Od 90-tih godina i kvantitativne i kvalitativne relativno dovoljno razvijene. • Osnovna podjela: – Pozitivistička paradigma – kvantitativne metode.

Kvantitativne i kvalitativne metode istrazivanja.pdf Preuzmi

Od 90-tih godina i kvantitativne i kvalitativne relativno dovoljno razvijene. • Osnovna podjela: – Pozitivistička paradigma – kvantitativne metode.

integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v ... - De Gruyter

dihotomija med kvalitativno in kvantitativno tradicijo v zadnjih 20 letih (1). Cilj integracije metod ni zamenjati kvantitativni ali kvalitativni pristop, ampak okrepiti.

učinak treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne ...

Proizvodnja pšenice kao glavne sirovine u pekarskoj i srodnim industrijama iznimno je važna grana ... je li primijenjena treća prihrana ureom ili ne. Iz prikazanih ...

učinak treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne ... - VGUK

Procjenjuje se da će do 2050. godine na svijetu biti preko 9 ... 4. lista) važna je za sve pšenice, jer se u II i III etapi ... je li primijenjena treća prihrana ureom ili ne.

neparametrijske metode i. - Kvantitativne metode

18 tra 2018 ... Poligon frekvencija. Deskriptivna analiza ordinalnih i kvantitativnih varijabli. SEMINAR 18. NEPARAMETRIJSKE METODE I. 0. 50. 100. 150.

neparametrijske metode iii. - Kvantitativne metode

20 tra 2018 ... Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ) je neparametrijski koeficijent koji odražava veličinu povezanosti između dviju ordinalnih varijabli.

kvalitativne istraživačke metode u psihologiji - UniZd

polustrukturirani intervju; fokus grupe; sudioničko opažanje; studija slučaja; dnevnici; online kvalitativna istraživanja. 3. METODE ANALIZE PODATAKA U ...

KVANTITATIVNE METODE RAZISKOVANJA

16 jan 2017 ... PARAMETRI. KVALITATIVNA KVANTITATIVNA ... metoda analize vsebine ... kaj in kako bomo merili, vrsta in način vzorčenja, okvir analize.

Korelacija - Kvantitativne metode

Pearsonov produkt - moment koeficijent korelacije (r) predstavlja mjeru međusobne linearne povezanosti rezultata dviju standardiziranih varijabli, a izračunava ...

Primjena fokusnih grupa kao kvalitativne metode istraživanja u ...

Prednosti korištenja fokusne grupe u radu s djecom su da djeca bolje komuniciraju u grupi ... objektivniji, fokus je usmjeren na podatke, ali je upitna iskrenost ...

KVANTITATIVNE METODE ODLUČIVANJA – PROBLEM ...

JEDNOSTAVNE RAZDIOBE ULAGANJA. Bojan Kovačić i Tihana Strmečki, Tehničko veleučilište, Zagreb. Problemi razdiobe ulaganja općenito podrazumijevaju ...

TRANSFORMACIJE PODATAKA ... - Kvantitativne metode

MICROSOFT EXCEL. KM KIF. SEMINAR 4 ... Zadatak - U datoteci Judo.xls utvrdite rangove judaša na ... iznosi 215 cm, a standardna devijacija 12 cm. Učenik ...

faktorska analiza - Kvantitativne metode

FAKTORSKA ANALIZA. SEMINAR 12. KM KIF. Komponentni model faktorske analize. Metodom glavnih komponenata se iz skupa od m manifestnih varijabli na ...

regresijska analiza - Kvantitativne metode

Regresijska analiza je matematičko-statistički postupak kojim se utvrđuje odgovarajuća funkcionalna veza (relacija) između jedne zavisne ili kriterijske varijable ...

univarijatna analiza varijance - Kvantitativne metode

14 tra 2018 ... VARIJANCE. Ronald A. Fisher. (1890. – 1962.) Univarijatna analiza varijance ili ANOVA je statistički postupak koji je osmislio. Ronald A. Fisher ...

Kvantitativne metode. Zagreb: Kineziološki fakultet.

GRAFIČKI ZAVOD HRVATSKE d.o.o.. Naklada: ... omogućava sažeto izražavanje rezultata istraživanja i njihov pregledan prikaz ... (primjerice, uz pomoć bubnja za loto, generatora slučajnih brojeva i sl.). 1 izraz E ... 7 82,7 49 578,9. 8 81,2 64 ...

Procjena aritmetičke sredine populacije - Kvantitativne metode

aritmetička sredina aritmetičkih sredina slučajno odabranih uzoraka jednake veličine ... Brzi vizualni vodič Microsoft Excel 2003 za. Windows. Zagreb: Miš, str.

I OPISNE (KVALITATIVNE) EVALUACIJE ZNANJA UČENIKA

и особине ученика и наставника, представља извор бројних научних полемика на пољу образовања. Нумеричка и описна евалуација, упркос.

kvalitativne karakteristike digitalnog i konvencionalnog ofsetnog tiska

tisak polako se zamjenjuje digitalnim ofsetnim, što zbog brzine tiska što zbog konkurentne cijene. Ofsetni tisak ... Sve to prati i strahovit pad cijena digitalnih tiskarskih strojeva. ... Enhacement server; HP TIP Expansion Pack sa dodatnim RIP k i.

Koraci u sprovođenju kvalitativne studije - Biomedicinska istraživanja

davanje metoda kvalitativnih istraživanja. Ključne riječi: kvalitativna istraživanja, metod, koraci u istraživanju ... ja se primarno kvantitativno istraživanje, dok.

I OPISNE (KVALITATIVNE) EVALUACIJE ZNANJA ... - Svarog NUBL

описно. У суштини, нумеричко оцјењивање је позиционирање ученика на основу исказаног знања у опсег ординалне скале мјере. Сажето и опширно ...

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata ... - VGUK

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata pšenice u ...

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

Osnove kvantitativne analizne kemije I - Fakulteta za kemijo in ...

volumen pri titraciji na metiloranž. Za drugo titracijo odpipetiramo v erlenmajerico 20 ml vzorca in mu dodamo dve kapljici indikatorja fenolftalein. Raztopino.

KVANTITATIVNE OSOBINE DINAMIKE RASTA ALGI Scenedesmus ...

predikcijski matematički model rasta populacije alga Scenedesmus sp. 3. ... System (CELSS)) za meĎuplanetarna putovanja, zbog svojih nutritivnih vrijednosti i.

Osnove kvantitativne analizne kemije I - UM FKKT - Univerza v ...

gradivo za opravljanje laboratorijskih vaj pri predmetu Analizna kemija I ... Pri pripravi 1 l raztopine HCl s koncentracijo 0,1 mol/l odmerimo izračunan volumen.

utjecaj pliometrijskog treninga na kvantitativne promjene u ... - HRKS

Na morfološke mjere pliometrijski trening u ovom vremenskom razdoblju nije generirao veće promjene, što je bilo i očekivano. Košarkaši su u prosjeku dobili ...

Analiza odnosa tvrdoće jetre i slezene metodom kvantitativne ...

Enhanced liver fibrosis score; napredni kriterij fibroze jetre. EV. Prema eng. ... by Quantitative Measurement of Spleen Stiffness Using the FibroScan System.

Uporaba malo pozabljene kvantitativne genetike v selekciji živali

26 nov 2015 ... Populacijska genetika: sprememba s selekcijo. 26.11.2015. Izobraževanje - zahtevne strok. naloge. 5. F rekvenca osebkov. Genotip aa. Aa. AA.

II. 3. METODE

Navedeno dvostruko poimanje i odre≠enje metoda projektiranja proizlazi iz same rijeçi metoda, a uklapa se u dihotomiju projektiranje dizajniranje, koju ...

Metode

Metode. O METODIKI GEOGRAFSKEGA. PROUČEVANJA. Igor Vrišer *. Izvleček. Prikazane ... znanstvene kritike in, končno, kako objaviti znanstveno poročilo.

3-4 Spektroskopske metode

3.4Ad) Luminiscencija (Luminiscence). Elektroni uhvaćeni u pogrešku u kristalima mogu se osloboditi bilo grijanjem bilo zračenjem (fotonima, ionima) pri čemu ...

metode 3d digitalizacije - DPM

Ne-optičke. Princip: Projektovanje signala određene vrste na predmet ... Kod ove vrste optičkih skenera, laser neprestano radi, ali se jačina snopa sinusoidno.

Metode rada - PMF

U to su vrijeme uvedene napredne tehnike rada na terenu uključuju skice nalazišta i označavanje nalaza po horizontima. P R E D A V A N J A J . S R E M A C.

Konstruktivne metode U - PMF-MO

1) Konstrukcija kruznice zadanog polumjera ko- ja dodiruje dani pravac i danu kruznicu (me- toda presjeka). 2) Konstrukcija peterokuta kojem su zadana po-.

Metode pomakā (1)

medusobno kruto spojeni (4, 5, 6 i 8), a zglobnim cvor u kojem su svi štapovi ... Vektor je ukupnih vrijednosti sila na i-tome kraju štapnoga elementa Ōi, jÕ fg.

METODE IDENTIFIKACIJE

U automatici se blok dijagram koristi za prikaz sistema odnosno komponenata koji grade sistem upravljanja, te signala koji prolaze kroz sistem (tok informacija).

METODE RAZISKOVANJA

Najznačilnejši obliki metode spraševanja sta intervju in anketa. INTERVJU. STRUKTURIRANI INTERVJU: Je intervju, ki poteka ob vnaprej pripravljenih ...

BAB III METODE PENELITIAN

Major (The Chongqing Major: Statistics - Liquipedia Dota 2, 2019). 3.2. Metode Penelitian. Penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perancangan dimana AI ...

Metode izmjere

14 velj 2017 ... Satelitska GPS metoda ... GPS za izmjeru. ▫ za iskolčenje. ▫ za praćenje pomaka i deformacija ... vodotoci, međe kultura, granice parcela.

NASTAVNE METODE

ŠTO SU NASTAVNE METODE? ▫ Nastavne metode su putovi ili načini ... metoda. Prema istraživanjima, 2/3 svih govornih aktivnosti u nastavi pripada.

metode selekcije

Korišćenje testova prilikom selekcije kandidata ipak se povećava. ... Testovi uzoraka posla osmišljeni su tako da imitiraju posao u minijaturizovanom obliku i ...

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II. Drugi kolokvij 04.07.2014. 1. (a) Pokažite da su funkcije f(z) = c i f(z) = z, gdje je c kompleksna konstanta, analitičke u cijeloj.

MATEMATIČKE METODE FIZIKE I

2 velj 2019 ... Stokesov teorem. Promatramo relaciju koja je analogna Gaussovom teoremu, a povezuje plošni integral derivacije funkcije s krivuljnim ...

2. Anamneza, hir propedeutika i osn metode hir dg.pdf

Kaheksija (paraziti, neoplazije...) Gojaznost (edemi, ascites). Ponašanje (agresivnost. Trijas. Puls. Frekvencija disanja. Temperatura. Kontrakcija buraga ...

Predavanje 9_Statisticke metode

Rezultat «oluje mozgova» pretače se u dijagram. 3. Statističke metode kontrole kvalitete. 3.1.Dijagram uzroka i posljedica (Ishikawa dijagram,«riblja kost») ...

matematičke metode fizike i - PMF

Ispitni zadaci iz predmeta. MATEMATIČKE METODE FIZIKE I. 29. kolovoza 2012. Benjamin Fetić. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Odsjek za fiziku ...

Matematičke metode zike

Kada sam 2013. godine u ljetnom semestru preuzeo vođenje kolegija “Matematičke metode zike” na Fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, glavni problem preda ...

Matematiˇcke metode fizike

Predgovor. Ovo su bilješke prema kojima autor izvodi (je izvodio) predavanja iz kolegija Matematicke metode fizike, u petom semestru studija Fizika, nastavnicki ...

metode kalibracije kamera - Fer

Tangencijalna distorzija . ... Distorzija u optici leća označava odstupanje od idealnog modela projekcije ... Uglavnom što su jeftinije kamere, distorzija njihovih.

Matematicke metode u fizici

radna verzija 2014 | lipanj | 3. Ovo je radna, nedovršena verzija bilješki s vjezbi iz kolegija Matematicke metode fizike s 2. godine istrazivackog smjera fizike.

Formalne metode i izračunljivosti - PMF

Formalne metode i izračunljivost. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za ...

12.7. metode prikupljanja podataka

METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA. Metoda = put, način obavljanja neke delatnosti; ustaljen postupak usmeren na postizanje cilja;. Naučne metode = načini ...

NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

Metode sistemske analize

6 нов. 2015 ... Dijagram toka podataka. ➢ Osnovne komponente DTP-a. ➢ Hijerarhijska dekompozicija DTP-a. ➢ Sintaksa dijagrama toka podataka.

Metode istraživanja - VISER-u

strukturalizam, aksiologizam (subjektivni - za društvene nauke, ne može se dokazati, osporavati, meriti). • Metode prikupljanja podataka (ispitivanje, posmatranje ...

METODE RADA U PALEONTOLOGIJI

strane i nagriza razrijeđenom kiselinom. Nakon ispiranja, površina se zalije acetonom i na nju se prisloni prozirna acetatna folija. Nakon nekog vremena folija se ...

Metode reševanja vezij - pdf

Metoda superpozicije. Ločeno izračunamo tok skozi upor R, ki ga povzroča napetostni izvir 1. U (pri tem si mislimo, da je namesto 2. U kratek stik) in tok, ki ga ...