1 Pojam funkcije više promjenljivih

U grafickom predstavljanju funkcija više varijabli, uobicajena su dva nacina, pomocu nivo linija i pomocu grafa. Definicija 1.3. Za datu funkciju f : Rn → R i realan ...

1 Pojam funkcije više promjenljivih - Srodni dokumenti

1 Pojam funkcije više promjenljivih

U grafickom predstavljanju funkcija više varijabli, uobicajena su dva nacina, pomocu nivo linija i pomocu grafa. Definicija 1.3. Za datu funkciju f : Rn → R i realan ...

REALNA FUNKCIJA VIŠE NEZAVISNO PROMJENLJIVIH

Metoda najmanjih kvadrata. • Često za neku funkciju imamo podatke za samo konačno mnogo vrijednosti argumenata. • Npr., tražnju nekog proizvoda možemo ...

1 Pojam funkcije - Poincare

1 Pojam funkcije f : X → Y gde su X i Y nepr—zni skupovi @X E domenD Y E kodomenA je funkcija —ko. (∀x ∈ X)(∃!y ∈ Y )f(x) = yD @z— sv—ki element iz ...

POJAM FUNKCIJE U NASTAVI MATEMATIKE prijedlozi za ...

rješavanje jednadžbi i nejednadžbi s apsolutnim vrijednostima, ograničiti računanje aritmetičkih i j g j algebarskih izraza s višim korijenima, ograničiti analitičko ...

Pojam funkcije u matematici - STEM genijalci

Motivacija za uvodenje matematickog pojma funkcije Linearna funkcija Primjer linearne funkcije vise varijabli Definicija funkcije Kako prepo. Zadavanje funkcije.

Funkcije više varijabla II.

3.8 Deriviranje složenih funkcija. Kod derivacije složene funkcije jedne varijable imamo: Ako je у 0 /#x$ i x 0 g#t$, gdje su / i g difer- encijabilne funkcije imamo:.

Funkcije više varijabla I.

3.3 Funkcije više varijabli. Definicija 3.1 Neka je D % R m. $ R ! ! R. Funkciju. / , D ( R nazivamo realnom funkcijom od m realnih varijabla. #x1,x2, ..., xm$ * D.

8 Funkcije više promenljivih

naziva se totalni diferencijal funkcije z = f(x, y) u tacki (x, y) koji odgovara priraštajima nezavisno promenljivih ∆x i ∆y i oznacava se sa dz ili df ili df(x, y). Neka je ...

funkcije više varijabli - Fsb

Geometrijski prikaz funkcija više varijabli. Podsjetimo se grafa funkcije jedne varijable. Graf funkcije y = f(x) u zadanu koordinatnom sustavu x,y cine sve tocke.

Pojam funkcije u nastavi matematike – nekad i danas

1 tra 2014 ... Iako je ova općenita definicija mogla promijeniti shvaćanje pojma funkcije, Eu- ler je svoju knjigu posvetio razvoju diferencijalnog računa ...

EKONOMIJA 55. Tržište: pojam i funkcije. 56. Sfere neefikasnosti ...

Sa gledišta obima (tj. broja učesnika i vrste konkurencije) razlikujemo tržišta (stanja):. 1. Slobodne konkurencije - koju određuju: 1) Atomiziranost ponude i ...

Uvod u funkcije više varijabli

Skalarne funkcije vise varijabli Parcijalne derivacije Gradijent; plohe u prostoru Odredivanje lokalnih ekstrema skalarnih funkcija Uvjetni ekstre. Uvod u funkcije ...

Funkcije više varijabli - [email protected]

Funkcija više varijabli je f : Rn → Rn f (x, y) = x2y2, f (x, y, z)=(xy, yz, yz). 3. Šta je ralika izmed¯u funkcije jedne varijable i funkcije više varijabli? 4.

Opisati pojam, zadaće, ulogu, funkcije, te najvažnije usluge ...

Opisati turističke usluge u kongresnom turizmu kao uslugu turističkih agencija. Popis preporučene literature (poglavlja koja obuhvaćaju sadržaj potreban za ... prava kojima je regulirano poslovanje turističkih agencija u Republici Hrvatskoj.

Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija

(to je parcijalna derivacija po varijabli y; tu x0 stoji, a y se mijenja oko y0). Vidimo da su parcijalne derivacije u to£ki dva broja. Poput funkcija jedne vari- jable ...

Taylorova formula za funkcije više varijabli - TVZ

Diferencijalui sałum funkcija nije varijabli. Panecijalue decinveije. Neka je zalumo funkcija fi s2 - R (S2ER² al drive varijable to fi(x,y) - f(x,y) ili żelino li molaziti.

Lokalni ekstremi funkcije više varijabla

Lokalni ekstremi funkcije vi²e varijabla. Definicija 1.0.1 Za funkciju f dviju varijabli kaºemo da ima lokalni maksi- mum u to£ki (x0,y0) ako postoji okolina te to£ke ...

Skalarne funkcije više varijabli i parcijalne derivacije

Parcijalne derivacije. Parcijalna derivacija prvog reda funkcije f po nekoj njenoj varijabli. C je isto što i obicna prva derivacija izraza kojim je f opisana ako.

11. zadaci za vježbu iz Matematike2 Funkcije više varijabli ... - Fsb

Funkcije više varijabli. Parcijalne derivacije i diferencijali višeg reda. Lokalni i globalni ekstremi. 1. Odredi sve druge parcijalne derivacije funkcija: a)z = 2x y2.

Pojam i funkcije trgovine (i faktori razvoja trgovine)

(i faktori razvoja. II Lekcija trgovine). •Trgovina i kanali marketinga. •Definicija funkcija i istorijski razvoj trgovine. •Faktori razvoja trgovine. •Teorije trgovine. 1 ...

Ustavno pravo Pojam Ustav Pojam i bitna svojstva Predmetni ...

Konstitutivni akti Republike Srpske. Ustavno uređenje Republike Srpske. Organizacija vlasti Republike Srpske. Osnivanje i ustavno uređenje Federacije Bosne i ...

69 Analizirajmo prvi pojam. Pojam 'političko djelovanje' može se ...

Uz pojmove ~političko djelovanje« »znanstveno-tehnički svijet~. Franjo Zenko. Centar za povijesne zmntosti SveućHiJta, Zagreb. Sažet11k. Dvoznačnost ...

Bojno polje uma Što više svoj um izmeniš na bolje, više se i tvoj ...

Posveta. Želela bih ovu knjigu, Bojno polje uma, da posvetim svom najstarijem ... da bude snaga naše slabosti; dozvoli Njemu da ti da snage u teškim danima.

novo ruho konkavnosti funkcije izdataka i funkcije troškova

konkavna u cijeni prvog dobra, p1, i da je tako formulirana funkcija troškova konkavna u cijeni prvog faktora proizvodnje, w1, možemo zakljućiti ako grafove tih ...

1 PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE PERIODIČNOST FUNKCIJE ...

PERIODIČNOST FUNKCIJE. PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE. Ako je ( ). ( ). f x. f x. − = funkcija je parna i tada je grafik simetričan u odnosu na y osu.

Agregacione funkcije kao funkcije uticaja - Departman za ...

U [14] je pokazano da je monotono neopadajuće i da važi. (T)= , . Skup svih funkcija sledbenika je označen sa . Definicija skupa funkcija sledbenika postaje: (1).

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

funkcije i, op¢enito, potencije i polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne i ... vremena, potrebne su trigonometrijske funkcije (njihove inverzne funkcije zovu.

Nule funkcije i znak funkcije - Matematiranje

Odredjivanje znaka funkcije je ustvari odredjivanje intervala u kojem je funkcija ... ( Naravno, uvek moramo prvo odrediti Domen, pa tek onda Nule i Znak....) 1.

3. LIMES FUNKCIJE I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

Neprekidnost, monotonost i inverzna funkcija. Neprekidnost i monotonost, neprekidnost inverzne funkcije. Teorem (3.13). Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija ...

1 ASIMPTOTE FUNKCIJE (PONAŠANJE FUNKCIJE NA ...

Najpre moramo ispitati oblast definisanosti funkcije ( domen) pa onda tek krećemo na asimptote. Šta konkretno radimo? Tražimo tri vrste asimptota: vertikalnu ...

Nikad ne reci nikad više. Ranko Marinković: Nikad više, Hrvatsko ...

Sljedeći adaptator i redatelj Marinkovićeve proze bio je Kosta Spaić s već legendarnom predstavom Kiklop. Zajedničku kupku postavio je i prilagodio Paro.

više prostora za treninge više prostora za treninge - Portal grada ...

tretiranje maslina, pa se mogu pohvaliti pravom ekološkom pro- izvodnjom. Za lakši i uspješniji posao nabavili su i berač maslina, stroj koji tek na ovoj berbi ...

Matematicˇki pojam

osobitost je kvadrata u skupu pravokutnika,. “raspolavljanje ... 2) Pojmovi pravokutnik i romb imaju iste rodove. ... njicu trokuta, pravokutnik, romb, kvadrat i.

Pojam uprave - Vup

®Pojam uprava ima dvojako značenje: u jednom ... Javna uprava, koja predstavlja državnu upravu, lokalnu ... Hrvatskoj “lokalna samouprava i uprava” gdje je.

POJAM ODGOVORNOSTI

... na koje upućuje odgovornost: subjekt odgovornosti, objekt odgovornosti, za što je tko. 17 ... Ovako shvaćen, pojam odgovornosti pretpostavlja znanje, volju i slobodu kao nužne elemente ... Lice drugoga je golo, ranjivo, krhko. Drugi dolazi iz ...

Pojam momenta

Varignonov teorem (sl. d.): moment sile tF u odnosu na tocku A jednak je zbroju momenata njezinih komponenata tFi u odnosu na tu tocku: Ĺ. MtF{A“ trt. F {A ˆ tF ...

KAZALIŠTE KAO POJAM

dramaturgija, povijest kazališta, estetika kazališta i teorija i metodologija teatrologijskih istraživanja. 6. 4 Usp. Nikola BATUŠIĆ, Uvod u teatrologiju, Zagreb, ...

Matematicˇki pojam - PMF-MO

osobitost je kvadrata u skupu pravokutnika,. “raspolavljanje ... 2) Pojmovi pravokutnik i romb imaju iste rodove. ... njicu trokuta, pravokutnik, romb, kvadrat i.

Pojam testiranja - CET

Testiranje je veoma važna aktivnost u razvoju softvera koja je posebno dobila na zna- ... Programiranje je intelektualan posao koji je podložan greškama.

1. POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE. 1.1 Osnove definisanja organizacije. -neodredjenost prilikom upotrebe termina organizacija. -organizacije je višeznačni ...

1. POJAM ODNOSA S JAVNOŠĆU

Odnosi s javnošću predstavljaju umeće rada i govora koji će stvoriti povoljno ... Korporativni (proslave godišnjica, posete i obilasci, sajmovi, forumi, seminari, ...

Taj bolni pojam bijekcije*

21 lis 2015 ... Ključne riječi: funkcija, injekcija, surjekcija, bijekcija. Pojam funkcije. Funkcija je jedan od najvažnijih matematičkih pojmova. Učenici se s njime ...

1. Pojam menadzmenta - VSSP

Ova definicija objainjava menadzment sa stanoviSta samo funkcije vodenla 1eng. ... Radi preglednosti dajemo prikaz definicija menadzmenta (okvir l.). Okvir 1.

Pravni pojam novca

U °lanku autor ukazije na funkcije novca, analizira razna teorijska miň- ša˝a o novcu ... novac) su pokretne stvari, potroňne stvari i stvari odreŠene po rodu. Nov-.

1.1. Pojam gibanja - Element

Brzina. 1.3. Pravocrtno gibanje. 1. Neka zvijezda je od Zemlje udaljena 50 godina svjetlosti. Kolika je ta udaljenost izražena u kilometrima? Brzina svje- tlosti je c ...

SREDNJOVJEKOVNI POJAM GRADA

Rijeka ili Bale nisu “gradovi”, dokazuje da je riječ o crassa ignorantia i o nepoznavanju osnovnih pojmova srednjovjekovne povijesti. Bilo bi, dakako, potpuno ...

Plazma - otkriće i pojam

Četvrto stanje materije ili plazma javlja se u Zemljinoj atmosferi na visinama ... kojima je Zemlja bila predstavljena u vidu male namagnetisane kuglice (koja je ...

Pojam računovodstva - EFOS

financijsko i poslovno izvješćivanje i interpretiranje računovodstvenih politika. L. Crnković, J. Martinović, Financijsko računovodstvo, Ekonomski fakultet u ...

Nietzscheov pojam nihilizma

2 Danko Grlić, »Smisao i sudbina filozofije Friedricha Nietzschea« u: Friedrich ... 55 Goran Gretić, »Nietzscheovo tumačenje historije«, Politička misao, 44/3 ... krunu nasmijanoga, tu krunu vijenca od ruža: vama, braćo moja, bacam tu krunu!

Pojam dvojnog razlomka

може заменити разломачком цртом, имамо: : b a d c d c b a. = . Тај израз је двојни разломак. Дефинисати двојни разломак и његове чланове. Пошто је :.

Pojam i karateristike kurikuluma

Pojam ''kurikulum'' vezuje se za pedagogiju iz doba baroka i znači ''tok obrazovanja''. Ovaj pojam u svom obrazovnom značenju ostao je u upotrebi u ...

POJAM TROFAZNIH SISTEMA

potrošača. ▫ Linijski (međufazni) napon je napon između dva voda trofazne struje. ▫ Linijska (međufazna) struja je struja koja prolazi jednim vodom trofazne linije.

POJAM UNDERGROUNDA UNDERGROUND

figuracijom u umjetnosti desetog desetljeća, odnos underground umjetnika prema ... (krajnje uvjetno) američki pop art, njemačka socijalna umjetnost dvadesetih ...

1. Pojam i vrste simulacija - EFOS

simulacije. ▫ Objasniti pojam simulacijskog modeliranja i korake simulacijskog procesa. ▫ Navesti vrste simulacijskih modela. ▫ Navesti vrste metoda koje se ...

POJAM KULTURE U RASPRAVAMA O MULTIKULTURALIZMU

kulturalizma, neke od njezinih utemeljuju ih definicija kulture ostavile su trajan upliv ... To je pojam u smislu a culture, to jest kultura nekoga druπtva ili druπtvene ...

POJAM SUVERENOSTI: OD IZBEGLIŠTVA DO GOSTOPRIMSTVA

Vidi Leo Strauss, Prirodno pravo i istorija, Plato, Beograd 1997, prevod sa ... perspektive u igru ulazi još jedan niz pojmova: ipse, ipseitet (moje, ono sopstveno, ono što ... i prazan pojam pogodan za sumanute projekte i čudovišna iživljavanja.

1 POJAM I ULOGA KANALA DISTRIBUCIJE

Kao {to smo rekli, kanali distribucije se mogu opisati pomo}u broja uklju~enih nivoa kana- la. Svaki sloj marketing posrednika, koji obavlja neki posao u ...

POJAM KRIVICE KOD KAFKE I DOSTOJEVSKOG

9 Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beo- grad, 1998 ... Čak i sâm sadržaj procesa koji se vodi protiv. Jozefa.

Pojam i podjele građevnih materijala

2) Fizikalna svojstva– odnose se na promjene materije, pri čemu se ne mijenja kemijski sastav, nego oblik. 3) Mehanička svojstva – svojstva materijala uslijed ...

pojam zaborava u platona - Srce

oko 467. pr. Kr.). Naš pjesnik angažiran je od strane boksača Skopasa koji želi svoju pobje- du ovjekovječiti pohvalnicom (epinikion) što treba biti izrecitirana.