Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama

Ova analiza uloge vode u hrvatskom društvu ranog srednjeg vijeka nastala je ... Velik dio slatke vode oteče u more prije nego što ljudi te životinjski i biljni svijet dobiju ... iako su tekućice srazmjerno rijetke, one (i pojmovi koji se s njima mogu ...

Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama - Srodni dokumenti

Voda u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama

Ova analiza uloge vode u hrvatskom društvu ranog srednjeg vijeka nastala je ... Velik dio slatke vode oteče u more prije nego što ljudi te životinjski i biljni svijet dobiju ... iako su tekućice srazmjerno rijetke, one (i pojmovi koji se s njima mogu ...

šuma i šumsko drveće u hrvatskim ranosrednjovjekovnim ispravama

Hrastin prilaz 2 ... 3. Visković, Stablo i čovjek, 691. 4. Lewis Mumford, Grad u historiji, Njegov postanak, ... 3., 257; Robert Lopez, Rođenje Evrope, Zagreb,. 1978.

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg ... - e-Sfera

Voda je oblak, voda je snijeg, voda je katkad ledeni brijeg. Voda je para, voda je kiša, voda je nezgoda za jednog miša. Voda je rijeka, voda je slap, voda je ...

Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na ...

istodobno ograničenim ljudskim resursima uz usklađenje postojećeg vodnog režima. Voda je nezamjenjiv uvjet života i rada te je obveza svih ljudi da s pažnjom ...

ZAKON o putnim ispravama

ZAKON o putnim ispravama. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje državljana Republike ...

o putnim ispravama - Paragraf Lex

ZAKON. O PUTNIM ISPRAVAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona.

Zakon o putnim ispravama BiH 4/97

decembra 1997. godine, usvojila je: ZAKON. O PUTNIM ISPRAVAMA. BOSNE I HERCEGOVINE. Član 1. Ovim zakonom se uređuju putne isprave državljana ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o putnim ispravama - муп републике србије

О ПУТНИМ ИСПРАВАМА. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предметзакона. Члан 1. Овим законом уређују се путне исправе за путовање држављ ана. Републике ...

Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine

ЗАКОН. О ПУТНИМ ИСПРАВАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. Члан 1. Овим законом прописују се врсте, изглед, садржај путних исправа Боснe и ...

PRAVILNIK o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi ... - hzzzsr

(NN 52/84). I. OPĆE ... 1. način vođenja evidencije iz područja zaštite na radu; ... za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka na koje je raspoređen, osim za radnike ... koji će dospjeti nakon isteka onoliko vremena koliko je zakonom ili ...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Zakon o putnim ispravama - eRegulations Crna Gora

Zakon o putnim ispravama. Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 21/2008,. 25/2008 i 39/2013. Vidi: čl. 8. Zakona - 40/2011-1. I. OSNOVNE ODREDBE.

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - ASOO

1. svjedodžba o osnovnoškolskom obrazovanju na obrascu broj 0-O. 2. razredne svjedodžbe. – za gimnazije na obrascu broj 1-O,. – za četverogodišnje ...

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih - FERIT-a

12 lis 2012 ... http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_129_3707.html. 1 od 17 ... od broja 0-O do 21-O i čine sastavni dio ovog pravilnika, i to: ... pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu.

Prostorni plan uređenja Općine Baška Voda ... - Općina Baška Voda

Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smještena tako da ni u ... područje Basta „Vinarija i uljara“ – proizvodno skladišna zona – I1/I2. - poslovna namjena (K): ... mini golfom, gimnastikom, jahanjem. One moraju ...

Lista priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u ...

PROLOM VODA. Planika a.d.. Old Gold-Komerc d.o.o. Veliki Pupavac. Prolom Banja. Srbija. UP-1-26-9-17-5/11. TEŠANJSKI. DIJAMANT. Tešanjska vrela d.o.o..

H og a rvatsk društv za zaštitu voda - Hrvatsko društvo za zaštitu voda

(cijena poziva 6,15 kn, PDV uključen). • on-line ... cijena komunalne usluge, krediti i fondovi, te ostali izvori. 3 ... Jedarce ili spatifilum prelijepi cvijet u obliku kale.

Hrvatskog društva za zaštitu voda - Hrvatsko društvo za zaštitu voda

ili više bičeva), trepetljikaši (kretanje sinkroniziranim udaranjem trepetljika) i ameboidni oblici (kreću se pomoću pseudopodija ili lažnih nožica). U slatkovodnim ...

Elaborat zaštite izvorišta Plava voda - JP RV Plava Voda doo

1 U slučaju izvorišta „Plava voda“ prema članu 68. Zakona o vodama FBiH, nadležni organ je Općinsko vijeće Travnik jer se zone sanitarne zaštite prostiru na ...

1. Prostorni plan UO Baška Voda PDF - Općina Baška Voda

Elaborat Prostornog plana uređenja Općine Baška Voda izradila je tvrtka IGH d.d., ... tijekom siječnja, preko noći temperatura zraka može pasti i ispod 0°C.

Studená voda a studená voda pro TV v letech 2012 a 2013

Součet z Vodné [m3]. Popisky sloupců. 2012. Celkem z 2012. 2013. Celkem z 2013. Popisky řádků. 630, 631, 632. 633, 634 635, 636, 637. 630, 631, 632 633, ...

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Član 1. U Zakonu o putnim ispravama („Službeni glasnik RSˮ, br. 90/07, 116/08,. 104/09, 76/10 i 62/14) u članu 2. stav 1. posle reči: „javna isprava” reči: „sa.

Indijanci u hrvatskim frazemima

(Beringov prolaz). Tjelesne su osobine indijanaca svijetlosmeđa put, crna kosa, razvijene jagodične kosti i dominantan orlovski nos. europljani su ih nazivali i.

EROTIZAM U STARIJIM HRVATSKIM TEKSTOVIMA

Tako nepristojni stihovi postaju veći petrarkizam od petrarkizma da ih švicarski esejist ... poklonike i istraživače Marulova lika i djela jesu ljubavni stihovi kojih se.

Kemijska veza u hrvatskim udžbenicima

kemijske veze, prema Lewisu, temelje na pravilu okteta, tj. zahtjevu da atom mora posve ispuniti svoju posljednju, valencijsku ljusku. To pravilo ima, dakako, ...

Horati Carmen 3, 9 u hrvatskim prijevodima

Kvint Horacije Flak: Satire i epistule, preveo Juraj Zgorelec, Zagreb (Matica hrvatska),. 1958. 4. Quinta Horacia Flaka Piesni liričke, preveo Juraj Higja, ...

Vrste riječi u hrvatskim gramatikama

9 označuju podređenost jedne punoznačne riječi drugoj i time izriču međusobni odnos predmeta ili radnji koje izriču punoznačne riječi (Babić et al. 1991: 724).

Germanizmi u hrvatskim online medijima

19 stu 2015 ... Nakon detaljne definicije posuđenica i germanizama te objašnjenja procesa njihove adaptacije u hrvatski jezik, iznose se rezultati istraživanja ...

ma de dominis u hrvatskim enciklopedijama i leksikonima

(523-525); Hrvatska enciklopedija, sv. 3, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2001. (206);. Enciklopedija opća i nacionalna u 20 knjiga, V. knjiga ...

PERPETUIRANJE RODNIH STEREOTIPA U HRVATSKIM ...

osebujnih rječnika koji kreativno iskorištavaju formalne okvire toga žanra puneći ga neočekivanim i originalnim sadržajima: Purgerski rječnik Ivana Brčića,.

SINTAKSA U HRVATSKIM GRAMATIKAMA U 20. STOLJEĆU

slava Katičića Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Osim što je taj ... godina skupini autora iz Zavoda za hrvatski jezik (odnosno Instituta za hr- vatski jezik i ...

Manipulacija citateljima_prikriveno oglasavanje u hrvatskim ...

dostupnoj prigodi glorificirajući vino sorte crni pinot. Nakon promocije filma ... Renting, Merkur, Lateran, Lesnina. (Večernji list ... Podaci potvrñuju da postoji korelacija izmeñu novina i dana u tjednu, a srijeda, petak i subota se ističu kao dani s ...

GRAĐA ZA LITERATURU O HRVATSKIM PISCIMA XV I XVI ST. 155

20. KOLENDIĆ dr Anton: O naučnom radu. >>Jeđupka i njen autor«,. >> Dubrovački vjesnik<<, Dubrovnik 12. VIII 1961, X 567. (Odgovor na č lanak »Nelojalnost ...

221 SAP ERP RJEâENJA U HRVATSKIM TVRTKAMA SAP ... - EFOS

SAP ERP rjeśenja implementirana su u brojne hrvatske tvrtke, a obiljeżavaju ... vrhunskih svjetskih brandova kao śto su: Lacoste, Calvin Klein), Speedo,.

subjekt u hrvatskim poslovicama - Srce

strukture u svakoj poslovici, odnosno njezin predikat i pripadajući subjekt. ... Takvi su primjeri građeni na načelu suodnosa: ako-onda, bolje-nego, tko-taj itd.

USMENA KNJIŽEVNOST U HRVATSKIM OSNOVNOŠKOLSKIM ...

26 ruj 2008 ... pisana usmena književnost ograničena tek na posljednju, mnogo kraću etapu u njezinu razvoju i postojanju. Čar usmene književnosti možda i ...

GRAMATIKA U KONTEKSTU: O PRIMJERIMA U HRVATSKIM ...

te Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika Eugenije Barić isura,. (1979). 3. Adolfo Veber Tkalčević, Skladnja ilirskoga jezika. U prvoj hrvatskoj sintaksi ...

• NASTAVA POVIJESTI U HRVATSKIM ŠKOLAMA •

Nastava povijesti u osnovnim i srednjim školama s pravom izlazi iz interesa povijesne i nastavno- povijesne struke te je interesom različitih struka, pojedinaca i ...

Domovinski rat u hrvatskim znanstvenim časopisima - Srce

24 srp 2019 ... Domovinski rat u znanstvenim časopisima 1991. – 1999. Domovinski rat, odnosno rat u Hrvatskoj, već je na samom početku pri-.

Mišljenje o NKP zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog ...

konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ... Držimo da se njihova prava trebaju izjednačiti s pravima hrvatskih branitelja iz.

prilagodba francuskih posuđenica u hrvatskim rječnicima

Ovaj rad bavit će se prilagodbom francuskih posuđenica u pet hrvatskih rječnika, ... je jeziku broj vokala puno veći nego u hrvatskom: ako ubrajamo šva (/ə/), ...

onomatopejski glagoli kao sastavnica u hrvatskim, ruskim i ...

glasanje životinja odrazilo u frazeološkoj slici svijeta Hrvata, Rusa i Nijemaca. ... ptice koja najavljuje smrt, na značenje frazema s onomatopejskim glagolom ...

Pravopisna odstupanja u hrvatskim tekstovima ... - darhiv

o Veliko početno slovo – učenici uče pisati veliko početno slovo u imenima s kojima dolazi u doticaj, imenima ulica, trgova i naseljenih mjesta. o Skupovi ...

VUKOVAR 1991. U HRVATSKIM ŠKOLSKIM UDŽBENICIMA

pokušali smo primijeniti i na ovu, užu temu, Vukovar 1991., i na temelju njih i nji- ... legendi ispod slike razrušene zgrade u Vukovaru piše: „Rušenje Vukovara.

Pouzdano djelo o hrvatskim i srpskim riječima

Krajem 2015. izašao je iz tiska Srpsko-hrvatski objasnidbeni rječnik sveučiliš- ... Neosporna je činjenica da su se hrvatski i srpski jezik standardizirali kao dva bli ...

analiza predgovora u hrvatskim dopreporodnim gramatikama - SUM

krajicsnoj poklonjena. Šime Starčević. 1812.(b) Nova ricsoslovica iliricsko-francezka. Josip Đurkovečki. 1826. Jezičnica horvatsko-slavinska za hasen Slavincev,.

informacijski sustavi na hrvatskim autocestama - Veleučilište u ...

Slavonska autocesta. Primorsko-goranska. Kvarnerska autocesta. Istarski ipsilon. Istarski ipsilon. Neretvanska autocesta. Sisačka autocesta. Podravski ipsilon.

PNI Standardizacija odijevanja u hrvatskim skolama Galeb ...

'Razmišljamo o suradnji s Borovom, na primjer Startasice bi bile dobra obuća ... naručuju od proizvođača u Sesvetskom Kraljevcu, cijena majice dugih rukava.

Protestantizam i protureformacija u podravskim hrvatskim selima u ...

SAŽETAK. Autor je pozornost usredotočio na širenje reformacije u mađarskoj Podravini,1 pred- stavljajući sinodu u Vaskaszentmártonu (danas ...

primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike

nosti monografija Hrvatski kao drugi i strani jezik (Jelaska et al. 2005) i „Lahor”, prvi ... šavi, posebno poznat kao vrstan prevoditelj poljske književnosti8. Danas se u ... jezikom. Predstavljajući poteškoće na koje poljski studenti nailaze u proce-.

Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama

pisanje tuđih imena, sklonidba tuđica, suvremeniji i raznovrsniji primjeri iz novinskih tekstova odgovaraju opisima Hrvatskoga pravopisa. R. Katičić (1971: 42/43) ...

Tvorba riječi u hrvaTskim doPrePorodnim GRAMAtIKAMA

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ulica Republike Austrije 16, HR-10000 Zagreb [email protected] [email protected] Tvorba riječi u hrvaTskim doPrePorodnim.

Izbor Ferdinanda I. hrvatskim kraljem. - Srce

26 ruj 2013 ... I) O dezolatnim prilikama II Ugarskoj i Hrvatskoj sa Slavonijom između smrti ... od mjesta Dunaszekcs6) i tude još iste noći (29. aug.) sahranjen.

Naglašavanje posuđenica iz španjolskoga jezika u hrvatskim ...

Strane se riječi preuzimaju iz drugoga jezika i prilagođavaju hrvatskom jeziku, u kojem ... je naglasak u španjolskom jeziku bio na ultimi, utoliko je u hrvatskom ...

Manipulacija čitateljima – prikriveno oglašavanje u hrvatskim ...

659.1.01:070](497.5). Primljeno: 8. ožujka 2007. Manipulacija čitateljima – prikriveno oglašavanje u hrvatskim novinama*. JELENA JURIŠIĆ**. IGOR KANIŽAJ ...

KORISTI PRIMJENE ABC METODE U HRVATSKIM PODUZEĆIMA

[email protected] ... a prvenstveno točan raspored općih troškova na nositelje, postaju ključni za opstanak ... štenje jednog ili dva kriterija za raspored općih troš-.

etimološki podatci u hrvatskim rječnicima i enciklopedijama

vedenica od bajati: najprije je značila: riječ, govor, zatim čarobna izreka pa bajka, fabula«. U suvremenom hrvatskom jeziku nema tvorbenoga obrasca kojim bi ...

pleonazmi u hrvatskim jezičnim savjetnicima - unizg

Pleonazam dolazi od grčke riječi pleonasmós koja znači ʽsuvišak, preobiljeʼ. U literaturi se pleonazmi određuju kao „izražavanje istoga sadržaja dvjema ili s ...

IVANOVCI U HRVATSKIM ZEN''LJAMA U SREDNJEM VIJEKU

zi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvtskoj, objavljena u radu JAZU, kdigu. 81. i 82. u Zagrebu 1886. godine. To je bio uvod u niz daljnjih rstralivanja o.