V vežba

V.O 1500-4000 krava. ◦ Nerast- ... Visoko plemenite rase konja- smanjuje se rizik ... parenje. V.O ovaca- potrebno 5-8x više spermatozoida nego za V.O krava ...

V vežba - Srodni dokumenti

VEŽBA 2

Petlja sa izlaskom na dnu. Ova petlja počinje ključnom reči do, a uslov nastavka izvršavanja petlje naveden je unutar zagrade posle ključne reči while na kraju.

Vežba 04.pdf

Na radnoj površni (Desktop) kreirajte novi word dokument (.docx). 2. ... vezana za izgled stranica se menjaju na Tab Design (Word 2013-2016) ili Tab Page ... Podesite da razmak između redova (prored) u ovom pasusu bude 1,3 cm. Označite ...

V vežba

V.O 1500-4000 krava. ◦ Nerast- ... Visoko plemenite rase konja- smanjuje se rizik ... parenje. V.O ovaca- potrebno 5-8x više spermatozoida nego za V.O krava ...

Sintaksa – Vežba

19 дец 2005 ... Ispišite klauze iz kojih se sastoji sledeća rečenica: I da ne kažem šta su to oni uradili čekajući da se promeni postupak odlučivanja o ljudima ...

Vežba - vtsnis.edu.rs

EKOLOŠKA VALENCIJA. • Razmak između ekološkog minimuma i maksimuma u okviru kojeg je moguć život pojedinog organizma naziva se ekološkom ...

Vežba broj 1

Ekvidistanca izohipsi je. 100 metara. Koordinatni početak postaviti u JZ kraj lista A4, tako da bude udaljen 3 cm od zapadne ivice i 3 cm južne ivice lista. X-osa je ...

vežba 3 - poboljšavanje - DPM

Poboljšavanje predstavlja jednu od najznačajnijih vrsta termičke obrade čelika. ... Slika 2: a) Kriva napon - deformacija čelika nakon različitih vidova termičke ...

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA. 1. Upiši veznik između rečenica. Kupio sam hleb ______ doručkovao. Kupio sam sendvič ______ sam gladan. Jedem slatkiša ...

vežba 10-cementacija i nitriranje - DPM

VEŽBA 10-CEMENTACIJA I NITRIRANJE. Cementacija. Cementacija predstavlja postupak naugljeničavanja površinskih slojeva čeličnih radnih predmeta.

Vezba za I kolokvijum _ Algoritmi.pdf Preuzmi

Kreirati algoritam i pseudokod za izračunavanje vrijednosti Y=XN, pri čemu su X i N ulazni podaci. X je realan, a N cio broj. Prilagoditi algoritam da radi i za ...

vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs

VEŽBA 6: NASLEĐIVANJE I POLIMORFIZAM. Cilj ove vežbe je upoznavanje sa konceptima nasleđivanja klasa, polimorfizma, redefinisanja metoda i.

vežba 8-izbor čelika za poboljšavanje - DPM

1 - | S t r a n a. VEŽBA 8-IZBOR ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE. Posle kaljenje vrši se otpuštanje. Ako je cilj kaljenja dobijanje strukture povećane tvrdoće vrši se.

Operativni sistemi vežba 1 - VISER-u

OPERATIVNI SISTEMI. VEŽBA 1 ... *Linux*. ▫ Linux operativni sistemi se sve brže probijaju na tržistu , postaju sve ... Najpopularniji operativni sistem, zastupljen.

vežba #3: nuklearna magnetna rezonanca (nmr) - pmf kg

Izraz nuklearna magnetna rezonanca (NMR) se odnosi na pojavu da jezgra koja imaju nuklearni spin kada se nalaze u magnetnom polju apsorbuju ...

11. vežba – ispitivanje primenom jona - DPM

Masena spektroskopija sekundarnih jona (eng. Secondary ion mass spectroscopy) SIMS je najosetljivija tehnika za analizu površinskih slojeva. Omogućava ...

I VEŽBA: KONTINUALNI I DISKRETNI SIGNALI

gde A0 označava amplitudu sinusoide, f0 učestanost sinusoide (u Hz), T0 osnovni ... b) Napisati Matlab program za crtanje elementarnih signala iz tačke a), ...

Šesta laboratorijska vežba: Uvod u HTML

Uvod u HTML. HTML je skraćenica za Hyper Text Markup Language (Hipertekstualni markerski jezik). HTML fajl je tekstualni fajl koji sadrži tagove za markiranje ...

8. VEŽBA – TRIBOLOŠKA ISPITIVANJA Mehaničke osobine ... - DPM

test treba verno da reprodukuje mehanizam (vrstu) habanja (ili trenja), kao što su npr. abrazija po sistemu dva tela, adhezivno habanje, erozivno habanje itd.

Vežba 10 OS Sistemi za masovno skladištenje podataka.pdf

redundacija oporavka informacije na izgubljenom disku. RAID-1. • Preslikavanje diska (engl. disk mirroring) za visoku dostupnost. RAID-1 može poboljšati ...

MRSLab09 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 09 ... - TFZR

Primarni ključ N/A. N/A. Kolona ili kolone čije vrednosti jedinstveno identifikuju svaki red u tabeli, a koje su dizajnirane kao primarni identifikator svakog reda.

Vežba 14 - PowerPoint prezentacija Uputstvo za izradu prezentacije

Vežba 14 - PowerPoint prezentacija ... Uputstvo za izradu prezentacije ... hiperlink „kako do nas“ pri čemu klikom na ovaj tekst idete na Google maps adresu ...

MRSLab05 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 05 ... - TFZR

Rekurzivne poruke: objekat koji šalje je i objekat koji prima. Poruka poziva ... predstavljaju opcione simbole koji prikazuju vreme potrebno da se neka akcija.

MRSLab 01 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 01 ... - TFZR

Strukturni dijagrami. Dijagrami ponašanja. Power Designer. Modelovanje u Power Designer-u. LAB 01. 1. UML. UML je standardni jezik za izradu specifikacija, ...

VEŽBA BR. 11 Auskultacija srčanih tonova Merenje arterijskog pritiska

Puncta optima kod psa. Mitralni zalistak- 5 m.r. prostor-levo. Pulmonalno ušće 3 m.r. prostor-levo. Aortno ušće 4 m. r. levo. Trikuspidalni zalistak- 5 m.r. prostor- ...

Druga laboratorijska vežba: Prenos podataka na daljinu, optokapleri ...

fotodiodu (A), ili da koristite otpor na bazi tranzistoraRb da bi uklonili nosioce sa baze (B). Izlazni stepen optokaplera se može realizovati kao Darlingtonov spoj ...

Vežba 3 - Proširenje mernog opsega instrumenta ... - info.telit.etf

etalonski voltmetar i ommetar) i otporničke dekade. Obratiti pažnju na to da je analogni instrument instrument za merenje jednosmerne struje, pa treba voditi ...