urbanistički plan uređenja naselja lastovo - Općina Lastovo

Ministarstvo kulture. Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo kulture.

urbanistički plan uređenja naselja lastovo - Općina Lastovo - Srodni dokumenti

urbanistički plan uređenja naselja lastovo - Općina Lastovo

Ministarstvo kulture. Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo kulture.

urbanistički plan uređenja dijela naselja prigorje ... - Općina Brdovec

Sveučilište u Zagrebu, ARHITEKTONSKI FAKULTET. Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. Kačićeva 26, 10000 Zagreb, tel.

ppuo lastovo - Općina Lastovo

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo - Ciljane izmjene i dopune –Prijedlog ... temeljem Zakona o zaštiti prirode, NN 70/05 i 139/08, u kategoriji park prirode), ...

Analiza TZO Lastovo 2019. - Turistička zajednica Općine Lastovo

Slijedi je TZO Orebić, a zatim TZO Konavle. TZO Lastovo zauzima 15. mjesto po broju dolazaka i noćenja. 2.2. Turistički promet prema vrsti objekta. DOLASCI.

urbanistički plan uređenja naselja brela - Općina Brela

Grad: OPĆINA BRELA ... (1) Donosi se Urbanistički plan uređenja naselja Brela (u daljnjem tekstu: Plan). (2) Plan je ... metrima (os trase je simetrala koridora).

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA ... - Grad Gospić

Djelatnosti Pučkog otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić: ... T1 – hotel. 1,19. 0,27. ŠPORTSKO-REKREACIJSKA. NAMJENA. R1- šport. 2,87. 3,43. 0,65.

urbanistički plan uređenja dijela naselja strmec, orešje, bestovje i ...

1 velj 2018 ... 10434 Strmec. 4731. k.o. Strmec Samoborski. Strmec. NE. Zahtjev: Navedenu ... odredbe kojima se ne onemogućava gradnja na kč.461/1 zbog.

urbanistički plan uređenja središnjeg općinskog naselja marija bistrica

Prirodne i krajobrazne vrijednosti i osobitosti za UPU naselja Marija Bistrica. EJUB PECO, dipl.ing.građ. ... Izgradnja uz Karmel može biti slobodnostojeća ...

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Žbandaj - Grad Poreč

POLAZIŠTA. Područje obuhvata UPU dijela naselja Žbandaj nalazi se unutar jedinice lokalne samouprave Grada Poreča, u dijelu naselja Žbandaj i katastarske ...

Izvjesce_o_ponovnoj_jr - Općina Lastovo

11 lip 2019 ... Razmotriti udaljenost od obalne crte za postavljanje smještajnih jedinica – mobilne kućice (Adria mobil home), beach bar i prateći sadržaji. 3.

zapisnik - Općina Lastovo

zauzeo dio Luka Džanko, to se ovdje vidi i dio o kojem sada govorimo to je sadašnji zid vrtla Luka Džanke sa gornje strane i Ljubo Šarić sa donje strane. To je ta ...

urbanistički plan uređenja - Općina Konavle

TRAMES d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, Dubrovnik. Direktor Trames d.o.o.: Marko BALIJA, dipl.ing. Odgovorni voditelj: Lidija TADIJANOVIĆ, dipl.ing.arh.

URBANISTIČKi PLAN UREĐENJA DIJELA ... - Općina Bol

Geoprojekt d.d.. 1091-U4-09-13. Sukoišanska 43. Nacrt prijedloga. 21000 SPLIT. UPU dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) travanj, 2018. Stranica 2 ...

urbanistički plan uređenja - Općina Promina

19. Joso Mudrinić. 23. Milka Radas. 25. Nenad Radas. 26. Zvonko Škarica. 27. Tihomi Budanko. 28. MAXICON. 29. Andrija Parać. 30. Nada Landeka ...

katji antičević - Općina Lastovo

23 ruj 2018 ... Svečani domjenak ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. 17:00. V. Međunarodni jesenski cross. „Sv. Kuzma i Damjan“. Pjevor – Lastovo. 18:30.

urbanistički plan uređenja - OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA

Značenje se povećava 1962. godine stavljanjem u funkciju suvremene zračne luke ... Pansion Supetar i depandansa krajem tridesetih godina 20. stoljeća. 5.

dubrovačko neretvanska županija - Općina Lastovo

Dolac 3. 20290 Lastovo. NOSITELJ IZRADE PLANA: OPĆINA LASTOVO. Dolac 3 ... Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo ... Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Zapisnik Povjererenstvo za provedbu natjecaja - Općina Lastovo

13 lip 2017 ... vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu,. - preslik Uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,.

dubrovačko - neretvanska županija općina lastovo - zzpudnz

km, Kopište i okolni otočići 7,7 km, te otok Sušac 13,7 km). Najviša uzvišenja su Veli Hum (417 m) i Mali Hum u središnjem dijelu otoka, Prehodišće, Maslina i ...

urbanistički plan uređenja ikea zagreb istok ... - Općina Rugvica

i traženi nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim proračunima. Radi smanjenja svjetlosnog zagađenja rasvjetna tijela moraju imati zasjenjenje s gornje strane.

smjernice za prezentaciju kneževa dvora - palaca ... - Općina Lastovo

1. Društvo prijatelja dubrovačke starine. SMJERNICE. ZA PREZENTACIJU. KNEŽEVA DVORA - PALACA U LASTOVU. Joško Belamarić. Lastovo - Dubrovnik - ...

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

sušac kopište vrhovnjaci izmjene i dopune ... - Općina Lastovo

E82 - Stenomediteranske čiste vazdazelene šume i makija crnike. I21/J11/I81 - Mozaici kultiviranih površina / Aktivna seoska područja / Javne neproizvodne ...

program rada i financijski plan tzo lastovo za 2020. godinu

1 sij 2020 ... (1.240.020) i noćenja (3.854.548). Slijedi je TZO Orebić, a zatim TZO Konavle. TZO Lastovo zauzima 15. mjesto po broju dolazaka i noćenja.

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

Prostorni plan uređenja naselja OPĆINE Bilje - Općina Bilje

18 stu 2016 ... c) Rekreacijska područja "Grabovačka jezera" 4 i "Stara Drava" d) Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene. - osobito vrijedno obradivo tlo ...

urbanistički plan uređenja područja "lukoran - istok" - Općina Preko

donošenju Urbanističkog plana uređenja područja "Lukoran – istok" u naselju Lukoran. Odluka je objavljena ... Tomislav ŠIMENC, Zagreb. Primjedba se odnosi ...

urbanistički plan uređenja - zzpudnz

zračne luke Dubrovnik u Čilipima (izdvojeno građevinsko područje izvan ... Površinske odvodnja benzinske postaje sprovodi se kroz zasebne separatore ulja i ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „VRSAR“

Ivan Mlinar, dipl. ing. arh. List: Slu{bene novine Opġine Vrsar br. 2/12. Kartografski prikaz broj 2e: /1.,$3- 4 (È- ( *.,4- - (-%1 2314*341- ,1$Đ. - VODOOPSKRBA.

urbanistički plan uređenja - Ministarstvo graditeljstva

Grad. Dubrovnik, kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ... UPRAVNI ODJEL ZA IZDAVANJE I. PROVEDBU DOKUMENATA. PROSTORNOG UREDENJA I GRADNJE. 25. UPRAVNI ...

Urbanistički plan uređenja - Grad Dubrovnik

30 kol 2014 ... Crkva sv. Srđa de Vergato, kako se brdo Srđ tada nazivalo, spominje se u oporuci Dese udove. Tolislava ... Sergija i Bakha na Srđu, pa tako.

urbanistički plan uređenja »blaca - zzpudnz

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA. »BLACA«. KNJIGA 2.: OBVEZNI PRILOZI: OBRAZLOŽENJE PLANA I. IZVOD IZ PPUO SMOKVICA. ZAGREB, SRPANJ 2009.

Lastovo perla Jadranu - unesco

vu Vela Luka k nejjižnějšímu dalmatskému ostrovu. Po několika hodinách plavby Silva minula řadu ostrůvků, skalisek a neobydle- ný ostrov Mrčara, vyhlášené ...

JEZERČICA-ZALUKA URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA II. Izmjene ...

13 ožu 2018 ... 5. GRAD DONJA STUBICA - teritorijalna jedinica kao posebna ... uslužne djelatnosti (frizerski salon, intelektualne usluge, fotografski studio i sl.) ...

Zavod za prostorno planiranje dd URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

OT-OPTIMA TELEKOM d.o.o. Zagreb-Regija Istok Osijek. 11. ... praonicom za korisnike kapaciteta svaka po 25 korisnika, te garderobom za rekreacijsko klizanje.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA I ...

8 velj 2018 ... Krapinsko zagorska županija, Grad Donja Stubica ... uređenje (bez proširenja pojasa ulica): Kolodvorska ulica Ž-2200 (presjek P-P od Topličke ...

urbanistički plan uređenja zlarina - Grad Šibenik

3 tra 2009 ... trgovine, manji hotel, cafe-i, restoran i drugi smješteni su uglavnom na potezu uzduž sjeverne obale luke ili Vale, kako se lokalno naziva.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODI

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODI - II IZMJENE I DOPUNE pročišćeni ... državnih autocesta direktno na čvor Šibenik. Koridori ...

urbanistički plan uređenja gradišćanska - Grad Zagreb

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. ... Filipovića iz ATC ČRNOMEREC. 1 ... Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, ...

urbanistički plan uređenja sabljaci - Grad Ogulin

HEP-ODS d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Pogon Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5,. 47300 Ogulin. - Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ivana Gorana ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BORNINA ... - Grad Zagreb

Županija/Grad Zagreb: GRAD ZAGREB. Općina: ... Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4 ... Pionir d.d.. 1937. stambena P 5. B0. 16. Ul. Petra i Tome Erdödyja 4. 7184.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ORANICE – TEP ... - Grad Zagreb

TEP tematski park – natjeĉajno rješenje. 22. 2.1.1. Demografski razvoj. 23. 2.1.2. ... izmeĊu Španskog i Ĉrnomerca (raskriţjem Koţinĉevog puta i Ulice Oranice) i ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVICA - Grad Zagreb

10 ruj 2018 ... cementare Podsused). (5) S obzirom ... buduće poslovne i sportsko-rekreacijske zone Podsused (bivša cementara) i između rahlo izgrađenih ...

urbanistički plan uređenja „ riva “ - Grad Pula

15 stu 2016 ... Izrada UPU Riva, Izmjena i dopuna PPUG-a Pula, Izmjena i dopuna GUP-a Pula i ... lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

urbanistički plan uređenja 'usa škola' - Grad Zagreb

SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, Vijeće Gradske četvrti Brezovica, ... prepoznatljivo: samostan Karmel što ga je dao sagraditi nadbiskup zagrebački Bl.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SLATINE 1 III ... - Grad Split

niskonaponskim kabelima iz postojećih trafostanica 10(20)/0,4kV : Arbanija 8 (Elez) oznake. TR.1 TS162 , Soline 4 (Rovci) oznake TR.1 TS02 , Slatine 3 (Osoje) ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNOG ... - Grad Varaždin

korištenju svoje nekretnine – osobito osunčanju, a i prekomjerno je povećana izgrađenost ... Mendek Đurđa, Franjo i Mario, Varaždin, Trg M. Gupca 21 i 22.

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ...

13 velj 2020 ... Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se, za vrijeme trajanja ... ili poštom na adresu: Grad Kutjevo, Trg Graševine 1, 34340 Kutjevo ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ZGMAJNE - SJEVER” U SISKU

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Zgmajne - Sjever” u Sisku („Službeni glasnik Sisačko ... kulturna (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija),. - upravna ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

604 Lastovo - Vela Luka - Split - Jadrolinija

__ne produžuje do Ublija već se u 15:00 sati vraća u Split (kao ponedjeljkom, srijedom i ... Trajektna linija Br. 604 ... Red plovidbe podložan je promjenama.

urbanistiĉki plan uređenja grada otoĉca - Grad Otočac

KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA ZA UPU OTOĈAC. Ministarstvo kulture, Uprava ... Kino Otoĉac sa 250 sjedećih mjesta,. -. Udruga starih obrta (vuna),.

urbanistički plan uređenja - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

20 kol 2009 ... Dio građevne čestice oko građevine, potporne zidove, terase i slično, ... metalne ili drvene konstrukcije za pridržavanje biljaka, zidani roštilji, ...

urbanistički plan uređenja groblja moravče - Grad Zagreb

Izvadak iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Centar za prostorno ... pješačka komunikacija između grobnih redova, a ukopi se odvijaju na način da ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA - Grad Valpovo

stranica 98. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb ... internet stranice Zajednice tehničke kulture Valpovo (www.tehnika-valpovo.hr).

urbanistički plan uređenja „suđurađ – turistička ... - Grad Dubrovnik

Dr.sc Ana Mrđa, dipl.ing.arh. Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh. Suradnici za infrastrukturu: vodovod i odvodnja: Mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj. elektroopskrba i ...

urbanistički plan uređenja bornina-erdödyjeva ... - Grad Zagreb

Ulica kneza Branimira širine je oko 24 metara. Ulica je dvosmjerna. Uz sjeverni rub kolnika prolazi tramvajska pruga. Nogostup je obostran, na sjevernoj strani ...

urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb

Grobno polje je površina za ukop koju čini više grobnih redova s pristupnim ... uvid u raspored grobnih namjena, sistem glavnih staza i staza za pristup grobnim.

urbanistički plan uređenja studentski kampus ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

urbanistički plan uređenja gradišćanska – cankarova – ulica baruna ...

plana uređenja Gradiščanska – Cankarova – Ulica baruna Filipovića. Rješenje Hrvatske ... mreža, 3b. Energetski sustav, pošta i telekomunikacije (izvod) ...