Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - Sud Bosne i Hercegovine

Za izdavanje uvjerenja da se ne vodi krivični postupak protiv vas potrebno je dostaviti: •. Zahtjev za izdavanje uvjerenja. •. Fotokopija lične karte za fizička lica.

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - Sud Bosne i Hercegovine - Srodni dokumenti

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - Sud Bosne i Hercegovine

Za izdavanje uvjerenja da se ne vodi krivični postupak protiv vas potrebno je dostaviti: •. Zahtjev za izdavanje uvjerenja. •. Fotokopija lične karte za fizička lica.

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

onoliko vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivičnog gonjenja. Član 17. Zastarjelost izvršenja kazne. Ako u ovom zakonu nije drukčije propisano, ...

Krivicni zakon Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službeni ... Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili opštim aktom nadležnog ... protivpravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može iznositi dvostruki iznos te štete ...

Krivični postupak protiv pravnih lica

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. Analiza tih odredaba vršena je na osnovu stručne literature koja se odnosi na ovu.

krivični postupak protiv pravnih osoba - pravosudje.ba

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. ... R(88) 18 o odgovornosti preduzeća koja imaju status pravne osobe za krivična ...

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

29 kol 2011 ... Vidović Nikom-Ninom - o osiguranju i fizičkoj zaštiti objekata Vlade HNK, ... Medić Goran (162), Mišić Željko (153), Tarčuki Fabijan (151), ...

U IME BOSNE I HERCEGOVINE Sud Bosne i Hercegovine ... - CIN

krivičnom predmetu protiv optuženog Josipa Grmača i dr., zbog krivičnog djela pranje novca iz ... OPTUŽENI:JOSIP GRMAČA, sa ličnim podacima kao u spisu.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE - Sud BiH

30 svi 2008 ... bez ikakvog službenog položaja u logoru Keraterm, ulazio u logor ... isljednike i koja je u svom iskazu navela da je imala radno vrijeme kao i ...

U IME BOSNE I HERCEGOVINE ! SUD BOSNE I ... - Sud BiH

robu, odnosno cigarete 77 šteka i to: Malboro crveni 10 šteka, Malboro bijeli 10 ... plavi 1 šteka, Walter Wolf gold 100 s 1 šteka, sve sa poreznim markicama BiH ...

Untitled - Sud Bosne i Hercegovine

zapisničara, u krivičnom predmenu protiv opruženog Katavić Vlade, zbog krivičnog djela porezna utaja iz ... Ragle, Ivana Katavić. 1c Zoran Cvijanović, a da ...

RELJEF BOSNE I HERCEGOVINE

i kraški reljefni oblici. Fluvijalna morfoskulptura, prostorno, manje je zastupljena. Uglav- nom prevladava u prostranim zavalskim ulegnućima na sjeveru Bosne i ...

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim ... uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti ...

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

15 феб 2011 ... izvje{tava o ukupnoj vrijednosti gotovih proizvoda. – ... удјела везаног жељеза, прерачунатог као Fe2O3 kg ... Производња кованог новца.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine - mft.gov.ba

odnose na budžetska sredstva i evidentiraju u sistemu Glavne knjige Trezora; ... sud Bosne i Hercegovine i ostale institucije pravosuđa Bosne i Hercegovine, te.

Nacrt odluke - Sud Bosne i Hercegovine

krivnja. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog ... nedokazana, što bi u suprotnom obavezivalo redovne sudove da primijene ...

Z A K O N O CARINSKOJ POLITICI BOSNE I HERCEGOVINE

2 pro 2004 ... prispijeću robe u carinski ured ili na bilo koje drugo mjesto koje je ... Svi se daljnji uvjeti i propisi za primjenu stavka 2. ovoga članka ... se sljedeća roba rabi u carinskom području BiH u jednom ili više procesa obradbe: ... Od plaćanja dažbine oslobađa se tiskani i reklamni materijali kao što su katalozi,.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

Politički sistem Bosne i Hercegovine

Politički sistem BiH. • U BiH se primjenjuje princip podjele vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu. • Izvršnu vlast na državnom nivou vrši Predsjedništvo.

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE S A R A J E V O

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE. S A R A J E V O. Rezultati poslovanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. I. Realizirane izložbe: 1.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ...

29 svi 2009 ... bez dozvole nadležnog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ... 11.08.2004.godine sa fakturom i uplaćenim sredstvima MOBIS-u, ...

PARLAMENTARNA SKUP[INA BOSNE I HERCEGOVINE

operater, uključujući i sve poštanske naljepnice i druga propisana poštanska obilježja koja služe kao dokaz plaćanja poštanske usluge; p) "direktna pošta" znači ...

SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

19 апр 2011 ... me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa. Odlukom o ... Pekarski proizvodi, proizvodi od brašna i kolaĉi. 10.71. Hljeb, svjeţa ...

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

17 svi 2011 ... i ure|ajima zgrade, te na~in odre|ivanja cijene stana i prestanak stanarskog prava. [...] ^lan 46. Ugovori o kori{tenju stana koji su zaklju~eni u ...

KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE I JUŽNOSLAVENSKE ...

Solar Milivoj, Teorija književnosti, "Školska knjiga",. Zagreb,1986. - Idrizović Muris, Književnost za djecu, Savez društava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998 ...

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE, sv. 2 (E–J ...

(ravnatelj Ivan Anđelić), Znanstveno vijeće kojega je, na čelu s akademikom Dalibo- rom Brozovićem, proširilo koncepciju leksikonskoga u enciklopedijsko ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

vodič - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

stalnih sudija izabranih iz sastava pretresnih vijeća (dalje u tekstu: Vijeće za ... kom NVO-a Altruist iz Mostara, Dubravkom Andrić. 231 ... zadruge Hercegovka.

bošnjaci i aneksija bosne i hercegovine - CHDR

Ključne riječi: aneksija, Bosna i Hercegovina, Austro-Ugarska, Osmansko carstvo, ... O aneksiji Bosne i Hercegovine, njenim povodima i uzrocima, njenim ...

emijer - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

20,015.720,00 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naptatu 12.07.2019. godine. Udio pojedinih sektora u ukupnom iznosu emisije iznosi: Bankarski sektor. fiO%.

Sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Kraljice Jelene br. 88 ...

2 lip 2014 ... rukopisnim podacima za 6 različitih vozila; bijela ceduljica potsjetnik sa ... „Vagverket REGISTRERINGSBEVIS“; Dvije žute podsjetnik-ceduljice.

(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine koji je donio. Parlament Federacije BiH na sjednici ...

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Obrtnička komora ...

četvrte godine tokom zaposlenja, a s ciljem unaprjeđenja sanitarno-higijenskih uslova rada. U procesu edukacije osoba iz higijenskog minimuma provode se ...

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine - Ministarstvo ...

ZAKON. O ŽELJEZNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE. I - Opće odredbe. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim zakonom uređuje se ukupno strukturno i ...

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

predsjedništvo bosne i hercegovine 734 odluku - JP NIO Službeni ...

21 srp 2017 ... načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 82/11),. Pravilnika o postupku i ...

krš i pećine bosne i hercegovine - Centar za krš i speleologiju

šega krša: polje, hum, kamenica, ponor, uvala, jama… uvaženi su dakle u svjetskoj literaturi. Posebnu vrijednost krških oblika uživaju peći- ne i jame, posebno ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ... - MON KS

10 velj 2017 ... prava sticanja upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije, ... smatrat će se da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim ...

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ... - Vlada BPK

edsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirja- na Čučković, dr. sc. Šahbaz ... frizerski salon „RIO“, vl. Riad Tatarin. ID broj: ... Frizersko-kozmetički salon „GLAMUR“, vl.

Konkurentnost Bosne i Hercegovine u 2018. godini

U tom kontekstu, Svjetski ekonomski forum uveo je novi Globalni indeks konkurentnosti 4.0 ... je spoznaja da je ekonomski rast glavni pokretač ljudskog razvoja.

BIODIVERZITET BOSNE I HERCEGOVINE - Semantic Scholar

Biodiverzitet BiH je najbolji indikator kvaliteta životne sredine. BD je velika šansa za održivi razvoj BiH. Biodiverzitet treba zaštiti shodno potrebama i.

MAPIRANJE DIJASPORE IZ BOSNE I HERCEGOVINE - Interaktivni ...

1 sij 2017 ... (Migranti iz BiH u Australiji, Austriji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Holandiji, Sloveniji, ... Stopa starijih osoba u uzorku (167/973, ili 17%), za koje ... angažmani Au pair (čuvanje djece) doprinose poticanju održavanja B/H/S jezika ...

Zakon o prekrsajima Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument. (5) Radi obezbjeđenja plaćanja ...

zakon - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povraćaj u pređašnje stanje, ... pravomoćnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za određeni prekršaj.

predsjedništvo bosne i hercegovine 134 odluku - JP NIO Službeni ...

17 pro 2015 ... Hercegovine u vezi produženja japanske ekonomske saradnje s ... 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala ...

Zakon o nasljeđivanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

ZAKON O NASLJEĐIVANJU. (Sl.list SRBiH br.7/80-267, 15/80-711). DIO PRVI. NASLJEDNO PRAVO. I - OPŠTE ODREDBE. Ostvarivanje nasljednog prava.

Untitled - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ul. Trg BiH broj 1 (u daljem tekstu: Kupac), koga zastupa mr. Džemail Cibo - direktor, i. Firme „JYSK“ d.o.o., Ul. Kolodvorska broj 12, 71000 Sarajevo bb, ID broj:.

bilten sudske prakse - Sud Bosne i Hercegovine

Sanja Salčić – Sabljica, pravna savjetnica - asistent. Milica Pranjić, pravna ... Definicija mobinga noveliranim odredbama Zakona o radu u institucijama BiH.

Zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Ovim Zakonom propisuje se organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s ...

Sud Bosne i Hercegovine, u vijeću Apelacionog odjelje - Sud BiH

7 pro 2009 ... optuženog pravnog lica „Vokel“ d.o.o. Posušje, Suada Sultanića, advokata iz. Sarajeva, te u odsutnosti optuženog Veljka Lončara i zastupnika ...

O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. OPĆE ...

cestama, koncesija na javnim cestama, financiranje javnih cesta, upravni ... održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o izvlaštenju Federacije Bosne i ...

predsjedništvo bosne i hercegovine 202 odluku одлуку - JP NIO ...

28 феб 2017 ... Фармаси. (...) (...) ... FILM d.o.o. ostvario prava na priloženi katalog filmova. ... protiv Francuske, 18. prosinac 1986. godine, stavak 54, Serija A.

Sarajevo, 15.04.2011. godine U IME BOSNE I HERCEGOVINE!

15 апр 2011 ... djece od kojih je dvoje maloljetnih, služio vojsku, po nacionalnosti Srbin ... Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, na području općine Doboj, kao ... tehnika od kojih su VB skala test za procjenu sposobnosti, AC test za procjenu.

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine

b) certifikovani računovođa (CR); c) ovlašteni revizor (OR). 2. Testiranje kandidata za zvanja iz stava 1. ovog člana, izdavanje certifikata uspješnim kandidatima i.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ...

17 ruj 2018 ... Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,. 25/05, 52/05, 65/05 ... Ana Perković. 23.04.1991. ... Davor Klišanin 29.07.1971. SSS NARODNI ...

Muslija protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

rukama u predjelu vrata i više puta je udario pesnicom u predio glave, stomaka i lica, kojom prilikom joj je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma donje ...

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine ...

kojih na određenim mjestima dolazi do saobraćajnih nesreća. ... moraju biti izgrađeni tako da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona. ... 1) vozač motornog vozila kategorije C, CE, D i DE i vozači potkategorije C1, C1E i D1 i ...

VJEŽBA BiH-SAD - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

19 stu 2019 ... Tokom zajedničke vojne vježbe „Srebrna strijela“, Oružane snage. BiH su po prvi put formirale privremeni Medijski informativni centar (MIC) na ...

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE - izbori.ba

[1] Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst sadrži tekst Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ... Hercegovine (u daljnjem tekstu: Središnje izborno povjerenstvo BiH), kojom se ... konstitutivnog naroda i/ili iz reda ostalih iznad kvote utvrđene prema članku ... 5) Izborna jedinica 5 sastoji se od dijela Kantona 4 (Doboj-Jug, Tešanj, ...

predsjedništvo bosne i hercegovine 494 odluku - JP NIO Službeni ...

13 јул 2015 ... mirovnu operaciju MONUSCO, prenese na komandanta mirovne operacije MONUSCO. ... Prstaci na buzaru porcija. 15,00. 30. Prženice od ...

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. PRIJEDLOG. ZAKON. O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA ...