Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore

425 ZKP), za slučaj da je do krivične osude došlo zbog krivičnog djela sudije ... 2009. 6. Dr M. Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Zagreb, 1972. 7.

Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore - Srodni dokumenti

Bilten Vrhovnog suda za 2010. godinu - Sudovi Crne Gore

425 ZKP), za slučaj da je do krivične osude došlo zbog krivičnog djela sudije ... 2009. 6. Dr M. Grubiša, Činjenično stanje u krivičnom postupku, Zagreb, 1972. 7.

Bilten Vrhovnog suda za 2-2011. godinu - Sudovi Crne Gore

Zakoni nijesu boţanska i nadljudska tvorevina niti su njegove norme dogma ... oštećene, da oštećena nikada nije odlazila od kuće na vrijeme duţe od sat vremena ... Za sluĉaj da zaloţene nekretnine kupi lice koje je vodilo postupak vansudske.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2017.godinu - Sudovi Crne Gore

izgubljene zarade zbog nesposobnosti tužioca za rad za sporni period, a kad se imaju u vidu odlučne ... analitičke kartice i izdate putne naloge u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih ... prijavama, iskazivala porez na dodatu vrijednost.

Bilten Vrhovnog suda za 1/2016.godinu - Sudovi Crne Gore

“Od kakvog je značaja propust poslodavca da obavijesti zaposlenog o njegovom ... konverziji kredita u švajcarskim francima, bez obzira da li je u pitanju banka, ... cijena plaćena u momentu potpisivanja i ovjere ugovora-ĉl.2, a prodavac je dao ... Eventualne pozajmice ličnih sredstava tuţioca i unošenje istih u imovinu.

Bilten Vrhovnog suda za 1-2014. godinu - Sudovi Crne Gore

B I L T E N. 1/2014. Podgorica, oktobar 2014. ... kriv.djela nije mogla shvatiti značenje konkretno učinjenog djela, niti njegovih posledica, odnosno ista je bila ...

Bilten Vrhovnog suda za 2003. i 2004. godinu - Sudovi Crne Gore

i procesnih sudskih zakona. Članak razmatra pitanja principa i ... Kapetanski sudovi su prvostepeni i sude kao inokosni (čl.2. i. 3. Zakona). Oblasni ... prethodni gimnazijski ispit, svršeni pravni fakultet i jednogodišnju praksu. Prema Zakonu o ...

Bilten Vrhovnog suda 2/2017 - Sudovi Crne Gore

predstavlja samo naglašenost protivpravnosti kao opšteg elementa krivičnog ... bankarskoj garanicji a po zahtjevu OTP banke S. AD N. S., u ukupnom iznosu od ... Navodi podnijetog zahtjeva da su neki gradjani ostvarili pravo na penziju pod.

Bilten Vrhovnog suda 2/2016 - Sudovi Crne Gore

akta do donošenja odluke suda u upravnom sporu u cilju sprečavanja ... izrekao Opšinski sud u Zagrebu odluku o nekom pravu ili obvezi građanske ... glavnog ugovora u konkretnom slučaju nije došlo, to se primljeni iznos od 30.000,00 eura ne ... pravosnažna P.br.141/10 od 14.11.2010.godine, iz razloga što prodaja tuđe.

Bilten Vrhovnog suda Crne Gore 2/2018 - Sudovi Crne Gore

odluci Ustavnog suda Crne Gore U-III br.649/17 od 28.09.2018.godine. ... nema pravnu valjanost jer nije pribavljen na zakonit način po naredbi tužilaštva ... Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se na osnovu pisanih dokaza - uputnice.

analiza presuda evropskog suda za ljudska ... - Sudovi Crne Gore

Ksenija Jovićević, savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore ... redova”, zbog čega studija zahtijeva pažljivo iščitavanje i tumačenje, što je ab initio, imanentno sudskoj funkciji. ... ili više sati dnevno, u nekim slučajevima i po nekoliko godina. ii.

odabrane presude evropskog suda za ljudska ... - Sudovi Crne Gore

po članu 10 EKLJP -GZEL (Gsell) protiv ŠVAJCARSKE (Predstavka br. ... ▻▻Odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 EKLJP.

izvje š tajo radu za 2017. godinu - Sudovi Crne Gore

Naime, u 2017. godini podneseno je ukupno 2.524 krivičnih prijava protiv punoljetnih ... prijava što je 0,47% od ukupnog broja krivičnih prijava. 3 ... 00-T (SCst-.

vrhovni sud crne gore the supreme court of ... - Sudovi Crne Gore

Na osnovu pravnog posla, bez upisa u katastar nepokretnosti, stiĉe se samo ... organima je Drţava Crna Gora, koju u vršenju prava i duţnosti poslodavca ... DOO P., isplatio iznos od 143.938,53 € na ime isporuke goriva D2 i na ime pozajmice ... proizvodnju i u tom pravcu preduzeli aktivnosti, radi dobijanja kredita, što medju.

PREDSJ CRNE ORE F Vujanovie Na osnovu ... - Sudovi Crne Gore

7) je osudena 2ena koja ima dijete mlade od jedne godine 2ivota ih je trudnica. lzvreenje kazne ... iskustva i znanja, kako bi se pa izdr2anoj kazni omogueila bolja reintegracija u dru§tvo. Radni status ... dukan je da mu nadoknadi Metu.

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 77-1/18 ... - Sudovi Crne Gore

oblasti zdravstva Crne Gore predstavlja Odluka o visini naknade troškova ... Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu i socijalnu djelatnost ("Sl. list. RCG", br.

St.br. 627/17 PRIVREDNI SUD CRNE GORE ... - Sudovi Crne Gore

I. OTVARA SE stečajni postupak nad dužnikom ''VIDRA & CO'' društvo sa ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

VRHOVNI SUD CRNE GORE Su. I br. 307-4/16 ... - Sudovi Crne Gore

naknadno pronadjene imovine sprovode sud ili notar, zavisno od toga ko je donio prvobitno rješenje o raspravljanju zaostavštine. Ukoliko je osnovno rješenje o ...

St.br. 622/17 - Sudovi Crne Gore

KAPITAL d.o.o iz Podgorice,Trg Nezavisnosti 1/1,nad dužnikom "Vrajting" d.o.o ... Povjerilac "B2 Kapital " d.o.o iz Podgorice, podnio je ovom sudu 06.12.2017 ... stvarima, nadležnom poreskom organu, upravi nadležnoj za nekretnine, istaći na ...

IV- 2 Su br - Sudovi Crne Gore

preinačava rješenje predsjednika Privrednog suda u Podgorici Su.br.713/12 od ... i prigovor po isteku roka na rješenje I.br.9163/11 od 14.10.2011.godine.

forumiuridicus - Sudovi Crne Gore

i procesnih sudskih zakona. Članak razmatra pitanja principa i ... Kapetanski sudovi su prvostepeni i sude kao inokosni (čl.2. i. 3. Zakona). Oblasni ... prethodni gimnazijski ispit, svršeni pravni fakultet i jednogodišnju praksu. Prema Zakonu o ...

zaostavština - Sudovi Crne Gore

Ukoliko u vrijeme smrti umrli nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji. Crne Gore, nadležan je sud na čijem području se nalazi pretežni dio njegove ...

01-11-2017 09;07;58 - Sudovi Crne Gore

1 нов. 2017 ... Poštovana gospođo Medenica,. Zadovoljstvo mi je da ... Poštovana Predsjednice,. Povodom 29. ... Poštovana gđo Medenica,. Ispred tima ...

sudski poslovnik - Sudovi Crne Gore

Ĉlan 36. Novi brojevi sluţbenih listova dostavljaju se na uvid odjeljenjima i sluţbama, a zatim ... Telegram, telefaks i elektronska pošta se upotrebljavaju samo u hitnim slučajevima ili ako se na drugi ... od jednog eura (evidencioni euro). 6. ... u štan ja zad rţan o g lica. Prim jed b a. Prijem u u stan o v u. L jek arsk. i p reg led. 1.

Plan rada - Sudovi Crne Gore

25 јан 2018 ... tužilja: Velimirović Marija i dr. tužena: Opština ... P.1043/13/13 tužilac: Janjetović Goran ... tuženi: Smodlaka Krsto ... tuženi: Milić Čedomir i dr.

IRZ Dopuna.indd - Sudovi Crne Gore

bila predviđena kazna, dok je dobna granica za pristanak na spolni odnos u ... organ formiran na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije iz 2009. godine.

Zakon o prekršajima - Sudovi Crne Gore

odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. OdreĎenje prekršaja. Član 2 ... Zakona - 51/2017-51. Član 4. Prekršajne sankcije ...

Zakon o nasljeđivanju - Sudovi Crne Gore

Sudska praksa. Pravna mišljenja ... nužni dio ostalih nasljednika jednu trećinu od onog dijela koji bi svakom pojedinom od njih pripao po zakonskom redu ...

2018. godina - Sudovi Crne Gore

2.15 Pregled načina riješavanja predmeta po sudiji u periodu od 01/01/2018 do 31/12/2018 sa pregledom odluka urađenih nakon roka . . . 54. 2.16 Prikaz rada ...

PRAVO NA ŽIVOT - Sudovi Crne Gore

27 сеп 2006 ... predstavke po članu 2 Konvencije i dalje su otvoreni i to u vremenskom periodu ... Belgije, presuda od 10. februara 1983. godine, serija A, br.58, str. 20, par. ... Treće, Sud podsjeća da djelotvorno poštovanje porodičnog života.

Strategija reforme pravosuđa - Sudovi Crne Gore

zaštitu prava i brži pristup pravdi, u pojedinim sferama reforme pravosuđa i ... pravde, sudstva, Državnog tužilaštva, Sudskog i Tužilačkog savjeta i Centra za ...

PREUZIMANJE ISPUNJENJA Zakon o ... - Sudovi Crne Gore

Prema odredbi člana 462 ZOO, preuzimanje ispunjenja se vrši ugovorom ... njegovu obavezu prema njegovom povjeriocu, ali ne preuzima dug, niti pristupa ...

poslovnik sudskog savjeta - Sudovi Crne Gore

20 окт 2015 ... Sudskog savjeta koja se odnose na svakodnevna operativna pitanja. Dokumenta ... Komisija za testiranje bira se na period od dvije godine.

Zakon i LGBT prava - Sudovi Crne Gore

pravnih partnerstava u vezi sa HIV tematikom a bavila se i pita- njim apristupa ... visanja “tradicionalnog” braka”, i smatra da je promocija braka makar legitiman vladin interes. ... seksualnih manjina u sudovima” Brzi pregled zakona, vol.

TUžBA ZA RAZVOD BRAKA - Sudovi Crne Gore

PRIMJER TUžBE – PREDLOG ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA . ... Sud može odbiti zahtjev za izdržavanje, ako izdržava- nje traži vanbračni drug koji se bez ...

standardi i sudska praksa - Sudovi Crne Gore

svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica. ... ganizaciji “LGBT Forum Progres” na izvanrednoj saradnji i posvećenosti tokom ... da dijete živi s babom i đedom s majčine strane koji su jehovini svjedoci.

Polugodišnji izvještaj o radu 2019 - Sudovi Crne Gore

Pregled načina riješavanja predmeta po sudiji u periodu od 01/01/2019 do 30/06/2019 sa pregledom odluka urađenih nakon roka . . . 32. 17. Prikaz rada ...

PRESUDA STRASBOURG 18. srpnja 2013 - Sudovi Crne Gore

18 srp 2013 ... Smjernice Vrhovnog suda. 30. Orijentacijski kriteriji za ujednačavanje visine naknade nematerijalne štete (dalje u tekstu: „Smjernice iz 1995.

Ukaz o proglašenju Zakona o nasljeđivanju ... - Sudovi Crne Gore

Sudska praksa ... Vrijednost zaostavštine od koje se izračunava nužni dio predstavljaju sva imovinska dobra koja je ostavilac imao u trenutku smrti, računajući ...

predlog za sporazumni razvod braka - Sudovi Crne Gore

Predlog za sporazumni razvod braka. 14. Opcija 2. - Tužba za razvod braka. 14. Izdržavanje bračnog/vanbračnog druga. 16. Podjela imovine i ko ostaje da živi u ...

CRNA GORA TUŽILAČKI SAVJET TS br. 329 ... - Sudovi Crne Gore

27 нов. 2019 ... Tužilački savjet je donio odluku da se kandidati Biljana Pavličić, Ivana Petrušić Vukašević, Maja Janković,. Danijela Đuković, Rajko Lopičić, ...

Na osnovu člana 67 stav 1, 2 i 3 Zakona o ... - Sudovi Crne Gore

27 нов. 2019 ... I Kandidati Biljana Pavličić, Ivana Petrušić Vukašević, Maja Janković, Danijela Đuković,. Rajko Lopičić, Vitomir Magovčević, Jelena Vučetić i ...

Odluka o trajnom raspoređivanju na slobodno ... - Sudovi Crne Gore

12 јул 2019 ... O D L U K U O R A S P O R E Đ I V A NJ U. Jelena Čabarkapa, sudija Višeg suda u Bijelom Polju, trajno se raspoređuje na slobodno sudijsko.

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ... - Sudovi Crne Gore

18 srp 2013 ... Smjernice Vrhovnog suda. 30. Orijentacijski kriteriji za ujednačavanje visine naknade nematerijalne štete (dalje u tekstu: „Smjernice iz 1995.

Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i ... - Sudovi Crne Gore

predloga ocjene na osnovu kriterijuma za ocjenjivanje rada državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava. Plan ocjenjivanja državnih tužilaca. Član 2.

CRNA GORA Osnovni sud u Herceg Novom ... - Sudovi Crne Gore

17 lip 2015 ... Dva zahtjeva su pozitivno rješena,te je podnosiocima odobrena besplatna pravna pomoć i to u jednom slučaju pravno savjetovanje i ...

Lice za podršku djeteta u postupcima u vezi sa ... - Sudovi Crne Gore

1 stu 2017 ... Zakon dodjeljuje stručnoj službi ulogu pružanja ... Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom ... “Murphyjev zakon”, Arthur Bloch.

krivično djelo neovlašćeno bavljenje određenim ... - Sudovi Crne Gore

krivično djelo nadripisarstvo iz čl.397 KZCG. Ukoliko je okrivljeni VS ... određenim zanimanjem,a ne krivično djelo nadripisarstvo. Iz obrazloženja: Presudom ...

Etički kodeks državnih službenika i namještenika - Sudovi Crne Gore

27/04 i 31/05),. Ministarstvo pravde, po pribavljenom mišljenju državnih službenika i namještenika, utvrdilo je. Etički kodeks državnih službenika i namještenika.

PRESUDA STRAZBUR 7. novembar 2017. godine - Sudovi Crne Gore

7 нов. 2017 ... posjeda, uzimajući u obzir da su 13. i 14. jul državni praznici. Pri tom ... podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a ... tužba iz radnog odnosa tužioca, koja je podnijeta jedan dan nakon Uskršnjih.

Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i ... - Sudovi Crne Gore

Granski kolektivni ugovor je objavljen u "Službenom listu CG", br. ... sportskim ili drugim javnim manifestacijama od nacionalnog i međunarodnog značaja - dva ...

Ukaz o proglašenju Zakona o postupanju prema ... - Sudovi Crne Gore

bliski tjelesni kontakt (npr. boks, kik boks i slične aktivnosti), osim kad se procijeni ... 1) da mu se obezbijedi civilna odjeća i obuća koja je primjerena godišnjem ...

Načelo zakonitosti ne utiče na suđenje i osudu ... - Sudovi Crne Gore

sastavnim dijelom unutrašnjeg pravnog poretka, smatraju krivičnim djelom ! Iz obrazloženja: ... optuženima se sudi za krivično djelo koje nije bilo zakonom ...

Bilten građanskog odeljenja Višeg suda u Pančevu za 2011. godinu

туженог извештај који је осигуравачу доставила полиција да је у крви туженог ... Тужба за сметање поседа је неуредна ако се њоме не тражи успостава.

bilten - Univerzitet Crne Gore

10 јун 2007 ... RECENZENT. Prof. dr Dejan Stefanović ... Prodanović Lj., Šegrt B., Kovač R.: Ultrazvučna dijagnostika ... Impozantna je stručna biografija i po.

Bilten br.5 - Stomatološka komora Crne Gore

lia, Glosarij, Osmi Red, Inel Medica, Meditas, Curaprox, Teoxane i. Institut za javno ... preglede ili posjete stomatologa zbog nižih cijena u odnosu na one.

BILTEN Kup Kolašina 2019 - Streljacki Savez Crne Gore

GORŠTAK “ KOLAŠIN 28.04.2019. GODINE. Takmičenje je održano u streljani SK “ Gorštak“ u Kolašinu na papirnim metama . Streljana ima 9 streljačkih mjesta ...

Izvještaj o radu 2010 - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

objavljivanje analiza i prognoza u sredstvima informisanja i najavljivanje vanrednih i opasnih meteoroloških pojava na kopnu. U Odsjeku analize i prognoze ...

Bankar broj 10 / Jun 2010. - Udruženje banaka Crne Gore

1 јун 2010 ... ders is already highly sophisticated, and built into an inter- national ... crease of the import of cars, household appliances, construc- ... ke Rishengchang su se brzo razvijale preko 22 poslovnice u najprosperi- tetnijem periodu ...

Tablice mortaliteta stanovništva Crne Gore 2010–2012.

Grafikon 11: Sirova i izravnata vjerovatnoća smrti-muško . ... Tablice mortaliteta stanovništva Crne Gore za 2010-2012. godina, jesu prve tablice koje samostalno ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...