ЗАКОН

„Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је упућен на рад у иностранство издаје се за период за који је осигураник упућен.

ЗАКОН - Srodni dokumenti

ЗАКОН О ЈАВНИМ СЛУЖБАМА (Закон је објављен у Службеном ...

Јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности ...

ЗАКОН

„Потврда о коришћењу здравствене заштите за осигураника који је упућен на рад у иностранство издаје се за период за који је осигураник упућен.

222. ЗАКОН

о стамбеним односима. Пречишћени текст сачињен је од Закона о стан- беним односима („Службени лист ФНРЈ", бр. 16/59),. Закона о изменама и ...

591. ЗАКОН

Керовец Јелена Жељко, Кнежевић Мате Антун, ... развод ници: Абдулоски Ибрахима Фикмет, Ни-« ... заставници I класа: Босанчић Павла Борислав,.

ЗАКОН О ИНЖЕЊЕРСТВУ

комисијом коју формира Комора инжењера Србије (у даљем тексту КИС) на предлог струковних комора. Стручни испит може полагати лице које је ...

Закон о удружењима

Проглашава се Закон о удружењима, који је донела Народна скупштина ... Овим законом уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и ... друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Службени гласник СРС", ...

закон Кулона

“релятивистский закон Кулона”, а также формулы для силы ... Кулонова сила (первое слагаемое), отталкивающая электрические заряды будет равна: 2.

Закон о уџбеницима

материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу (у ... Припремање, одобравање и издавање уџбеника за установу која ... истраживања коришћена у припреми рукописа, опис електронског додатка и.

ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ

кредити во свое име и за своја сметка;. 2. “Поштенска банка” е правно лице во Република Македонија основано согласно со одредбите од овој закон, ...

Закон о ловству

drugim sredstvima za lov, te sa lova~kim psima, kao i kretawe van puteva koji ... li }e koristiti pravni lijek bez obzira na to da li je rije~ o redovnom ili vanrednom ...

Закон Божий

Самая краткая молитва к Божией Матери · Молитва ... сказать семье, — школу Закона Божия. Для этого, как показывает практика, необходимо дать одну книгу ... 15) «Краткое учение о Богослужении Православной Церкви», прот.

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ

Уговор о закупу стана закључује се у писменој форми и садржи нарочито: уговорне стране; време и место закључења уговора; податке о стану који је ...

ЗАКОН О ПРЕКРШАЈИМА

издавање прекршајног налога, поступак извршења одлуке, регистар ... Прекршајни суд је обавезан да орган старатељства надлежан према ... Органи који су по овом закону обавезни да извршавају заштитне мере дужни су да о.

закон - Глава ЛНР

5 мар 2019 ... запуск 5 новых лав и восстановление 1 лавы ш/у «Луганское» по ГУП ЛНР «Центруголь» и 2 по ГУП ЛНР «Антрацит». 3.1.2.

ЗАКОН О ЛИЗИНГУ

Уговор у коме су давалац лизинга и испоручилац предмета лизинга исто лице не сматра се уговором о финансијском лизингу у смислу овог закона, већ ...

ЗАКОН О РАДУ

11 објављен 21.07.2014. године, ступио на снагу 29.07.2014. године, осим измена ... Правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са законом, ...

ЗАКОН ДРЕВНОСТИ

когда и никем больше не нарушалось. Дворы зарос- ли травой... За одно лишь столетие заброшенные города майя оказались поглощенными джунгля-.

Закон 115-ФЗ - Qiwi

(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-‐ФЗ, от 16.11.2005 N 145-‐ФЗ) ... в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее ...

ЗАКОН ЗА ЛИЗИНГ

подвижен и недвижен предмет, како и правата и обврските на страните во ... Спрема давател на финансиски лизинг за кој ќе се утврди дека не работи.

Первый закон термодинамики

Термодинамически равновесное состояние тела или системы – это такое состояние теплового и механического равновесий элементов тела или ...

Закон о високом образовању

Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se uz poštovanje ljudskih prava i ... prigovor u roku iz stava 5. ovog člana, kao i izveštaj koji Komisija usvoji nakon isteka ... visokog obrazovanja osnivaju se Studentska konferencija univerziteta i Studentska ... znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg stepena i vrste studija.

Закон за високото образование

посебно значење за Република Македонија како дел од меѓуна- родниот и од ... 8. врши избор во наставно-научни звања доцент, вонреден професор и ...

Закон о ванпарничном поступку

У ванпарничном поступку суд може поставити привременог заступника сваком учеснику у поступку кад за то постоје услови из члана 84. Закона о ...

закон республики беларусь - ILO

7 янв 2012 ... Статья 8. Сохранение врачебной тайны при применении вспомогательных репродуктивных технологий. Сведения о применении ...

Закон сохранения импульса

проекции на ось x импульс не меняется (что понятно и при анализе сил: в пренеб- режении силой тяжести на шарик действует только сила нормальной ...

Закон о добробити животиња

Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и ... хемијских материја, осим у обуци службених паса;. 7) хватати ... Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на ... 11) имена лица која ће учествовати у спровођењу огледа из члана 36.

закон за - Македонска берза

43) ,,Прокурист” е физичко лице овластено од трговецот да го управува неговото претпријатие за награда и, притоа, да ги извршува сите дејствија.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ

6 дек 2018 ... момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов недвижимости;. (в ред. Федерального ...

ЗАКОН ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ

Инфериорна добра: пад дохотка-пораст тражње. • Цена сродних добара (супститути и комплементи). • Супститути: пад цене једног добра- пад тражње ...

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

склучени врз основа на каталог на трговецот, ако потрошувачот имал можности да го прочита без присуство на трговецот или неговиот претставник, од ...

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

15 јан. 2008 ... Дозвола за рекреативен риболов е исправа врз основа на која риболовците ... ловење со дозволена риболовна опрема и алат, без да се прават ... време во кое е дозволен лов на рибите и најмалата големина на.

Закон о јавном здрављу

не само одсуство болести или неспособности;. 2) јавно здравље је скуп знања, вештина и активности усмерених на унапређење здравља, спречавање ...

ЗАКОН РАДИОАКТИВНОгО РАСПАДА

Ц е л и: ознакомить учащихся с законом радиоактив- ного распада; создать его компьютерную мо- дель и программу на языке программирования;.

Закон о основној школи

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник СРС", број 5/90), као и одредбе ...

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА

ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА. "Сл. Лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" 31/93. Део први. ОПШТИ ДЕО. Глава I. ОСНОВНА ...

Закон Кулона - MathUs.ru

1 показаны силы F1 и F2, с которыми взаимодействуют два отрицательных заряда. − q1. F1. − q2. F2 r. Рис. 1. Кулоновская сила. Если заряды, равные ...

Закон о окупљању грађана

Закон о окупљању грађана. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 51/92. ... За одржавање реда на јавном скупу одговоран је сазивач.

Закон города Москвы от 11 - Mos.ru

Герб города Москвы представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный ...

ЗАКОН ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

раководење со Управата за јавни приходи, даночните надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при ...

Закон о државном премеру и катастру - RGZ

Закон о државном премеру и катастру. "Службени гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013. (чл. 29. и 30. нису у пречишћеном тексту), 15/2015 -.

Стр. 376. Закон за енергетика ... - Службен весник

мување на енергетската ефикасност;. 2) зацртани цели и годишна ... fore për dergim të energjise elektrike dhe me operatorin e sistemit elektropercues për ...

А.И. Троцак ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ КАК ...

Kant and A. Schopenhauer, making the parallels with the Chr. Wolff's metaphysics. Also the author demonstrates how the principle was being transformed from ...

Закон за Оперативно-техничка агенција - Акт.мк

... мерки и процеси за избегнување на внатрешни и надворешни компјутерски упади и хакирање, како и секаква злоупотреба од страна на вработените.

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

3 мај 2007 ... за возачи; полагање возачки испит и проверка на оспособеноста на ... определување на површини на кои се вршат тест-возења, крос,.

закон о култури - Министарство културе

користи ознаку "самостални уметник". Појам самосталног стручњака у култури. Члан 59. Самостални стручњак у култури јесте физичко лице које ...

Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ (ред. от 29.12.2017 ...

18 янв 2020 ... 5 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 480-ФЗ) ... В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение ...

И АЭРОСТАТИКА § 8.1. Закон Паскаля § 8.2. Гидростатика, аэ

Знаменитый закон Архимеда (Archimēdēs) был известен еще за 250 лет до н.э. Согласно этому закону на тело, погруженное в жидкость (газ), действует.

ЗАКОН 1 ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ (пречистен ...

1 Ова претставува неофицијален пречистен текст на Законот за девизното ... за девизното работење („Службен весник на Република Македонија" ...

ЗАКОН о вину - Zastita Potrosaca

за производњу вина; производња, прерада и квалитет шире, вина и других производа од грожђа, шире, кљука и вина који се користе у производњи вина ...

Закон о ревизији - Министарство финансија

ревизије на нивоу групе и који потписује извештај о ревизији групе;. 23) трећа земља је држава која није чланица Европске уније;. 24) повезана лица су ...

ЗАКОН о здравственом осигурању - RFZO-u

3 апр 2019 ... ЗАКОН о здравственом осигурању. „Службени гласник РС”, број 25 од 3. ... здравственог осигурања у току трајања уговора о допунском, ...

Закон Республики Беларусь от 26.06.2003 N 214-З(ред. от 04.01 ...

27 июн 2003 ... N 214-З. (ред. от 04.01.2014). "Об участии граждан в охране правопорядка" ... охране общественного порядка в случаях возникновения ...

Введение. Первый закон термодинамики

Предмет химической термодинамики: 1) Возможно ли протекание химического процесса? 2) Каковы условия протекания химического процесса? 3) ...

Lex Russica. Закон русский - (МГЮА).

Живое право питает живая жизнь, которая предполагает не состояние, а ... но адекватной форме катехона, «ограды» и предела, поставленного ...

Закон за изменување и дополнување 03-12-2007

Националната класификација на дејноста (НКД);”. Точката 14 која станува точка 15 се менува и гласи: “15 "Општа клаузула за бизнис“ е назнака дека ...

Закон за Владата на Република Македонија

(1) Владата ја избира и разрешува Собранието на Република Македонија (во натамошниот текст: Собрание) со мнозинство гласови од вкупниот број ...

Закон за превоз на опасни материи

... спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни матери (ADR) и. 2. ... Возачите кои превезуваат опасни материи мора да имаат Сертификат за.

Закон за издавачката дејност 30-12-2014

30 дек. 2014 ... на публикацијата, меѓународните стандардни броеви, каталошкиот CIP-запис, доставувањето на задолжителен примерок, како и други ...

ЗАКОН О ЗАСТУПАЊУ У ОСИГУРАЊУ И ПОСРЕДОВАЊУ У ...

27 апр 2017 ... (3) Уколико лица из става 1. овог члана раскину уговор о заступању у осигурању, друштво за осигурање дужно је да, без одгађања, ...

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ(ред. от 13.07.2015 ...

30 дек 2004 ... N 214-ФЗ ... (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 17.06.2010 ... Государственная регистрация возникновения права ...