Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika

Mjerila za ocjenjivanje rada lica koja vrše poslove visokog rukovodnog kadra i starješine organa uprave i drugih zaposlenih iz katerogije visoki rukovodni kadar, ...

Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika - Srodni dokumenti

Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika

Mjerila za ocjenjivanje rada lica koja vrše poslove visokog rukovodnog kadra i starješine organa uprave i drugih zaposlenih iz katerogije visoki rukovodni kadar, ...

priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika

izmjenama i dopunama postojećih pravilnika o ocjenjivanju. Tako je Agencija za državnu službu BiH donijela novi Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih ...

Spisak državnih službenika i namještenika

Kontić Marko. Rašović Mirjana. Bošković Irena. Odsjek za nadzor izvedenih geodetskih radova. 47. 48. | 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. | IME I PREZIME. Gagić Vlado.

broj i struktura državnih službenika i namještenika u rh - sdlsn

pronaeno solomonsko rješenje – poslovi koje obavljaju ZK ref. za FINU proglašeni pomoćno-tehničkim poslovima. ○ Sindikat suočen s izborom – inzistirati na ...

Spisak zaposlenih državnih službenika i namještenika u Sudu za ...

Ana Matijević – savjetnica. 10. Radmila Aleksić - samostalna referentkinja-zapisničarka. 11. Dušica Ševaljević - samostalna referentkinja-zapisničarka. 12.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika - Sudovi Crne Gore

27/04 i 31/05),. Ministarstvo pravde, po pribavljenom mišljenju državnih službenika i namještenika, utvrdilo je. Etički kodeks državnih službenika i namještenika.

etički kodeks državnih službenika i namještenika - Vlada Crne Gore

20 јул 2018 ... Predmet. Član 1. Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika u ministarstvu ...

priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i ... - ADS FBiH

izmjenama i dopunama postojećih pravilnika o ocjenjivanju. Tako je Agencija za državnu službu BiH donijela novi Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih ...

PRAVILNIK o ocjenjivanju službenika i ... - Grad Makarska

Makarske dana 29. siječnja 2016. godine donio je. PRAVILNIK o ocjenjivanju službenika i namještenika ... Pravilnik ) utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje.

Napredovanje državnih službenika

77/07, 142/11, 105/15) (Uredba), državni službenik može napredovati ako je ispunio ... Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi i Pravilnika o ...

CV OBRAZAC RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ...

TUZLANSKI KANTON. VLADA TUZLANSKOG KANTONA. 1. CV OBRAZAC RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA UPRAVE I UPRAVNIM.

Etički kodeks državnih službenika

Predmet Etičkog kodeksa. Članak 1. Etičkim kodeksom državnih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) utvruju se pravila ponašanja državnih službenika i ...

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Plata državnih službenika i nameštenika sastoji se od osnovne plate i dodataka ... Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu zakonom o ...

Lista eksperata za izbor državnih službenika ... - ADS FBiH

22 svi 2019 ... MEMNUN ZEČIĆ. Diplomirani ekonomist;. Doktor znanosti, znanstveno ... GORDAN RADIĆ. Diplomirani pravnik;. Magistar pravnih znanosti;.

cv obrazac rukovodećih državnih službenika u organima ... - Vlada TK

CV OBRAZAC RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA UPRAVE I UPRAVNIM. ORGANIZACIJAMA TUZLANSKOG KANTONA I ...

Etički kodeks državnih službenika - s m j e r n i c e rujan 2013 ...

Iako Etički kodeks državnih službenika donosi i neke pojedinosti kao što su imenovanje povjerenika za etiku te ispitni postupak koji provode povjerenici, praksa ...

neka pitanja u regulaciji radnopravnog statusa državnih službenika

proizlaze iz državne službe te, s tim u vezi, pitanje svrhovitosti postojanja neovisnih državnih tijela: Odbora za državnu službu, službeničkih sudova i Višeg ... u svjetlu funkcija i odgovornosti koje obavljaju, 4. prijam u službu treba biti ... pridržavaju Ustava, zakona i drugih propisa ili pravila o ponašanju za vrijeme službe.

Uredba o kategorizaciji državnih puteva

119 državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Neštin)-Beočin-Sremska. Kamenica ... Merćez-Lukovo-administrativna linija AP Kosovo i Metohija. 116. 415.

Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska ...

koja organiziraju, odnosno koja su u nadležnosti odgovarajućih svjetskih i europskih ... tekstu: Središnji državni ured) dostaviti popis europskih i svjetskih prvenstava ... sportovi gluhih u kojima se kontinuirano natječe 15 i više godina do dana ...

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih ... - Paragraf Lex

Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na službenom putovanju (rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, prevoz prtljaga ... Obračun putnih troškova službenog putovanja u zemlji. Član 13 ... Troškovi poštanskih i drugih usluga.

Pravilnik o ocjenjivanju i vrednovanju rada ... - Veleučilište u Šibeniku

8 ruj 2016 ... sjednici održanoj 5. srpnja 2016. donijelo je. PRAVILNIK o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata na Veleučilištu u Šibeniku. Uvodna ...

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na GF u Rijeci

20 ruj 2018 ... 3. Pisana provjera znanja provodi se pod jedinstvenim matičnim brojem akademskog građana. (JMBAG) kad god je to moguće. Obvezno je ...

Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi radnih mjesta na kojima ... inspektor odnosno viši inspektor, sukladno uvjetima propisanim u pravilniku o unutar-.

Dr Ivo Politeo u borbi za promjenu socijalnog položaja namještenika ...

Ivo Politeo, jedan od najznačajnijih predstavnika advokature u Jugo slaviji, rođen je u Splitu 26. siječnja 1887, a umro je u Zagrebu 14. listopada 1956.

Javni oglas za prijem namještenika u Ministarstvo financija ...

23 ruj 2019 ... Ministarstvu financija Hercegbosanske županije, broj: 03-01-02-18.7/14 od 15. ... Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Javni natječaji.

Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u Ministarstvo ...

Namještenici se primaju u državnu službu na određeno vrijeme uz probni rad od ... poslova https://mup.gov.hr/ i web stranici Ministarstva uprave www uprava ...

pravilnik o ocjenjivanju ucenika - MON KS

7 lip 2016 ... nastava ili slično. ... zadatak i kriteriji ocjenjivanja unutar grupe. ... za sva razredna odjeljenja na oglasnoj ploči ili web-stranicama škole. ... dvije ocjene iz nastavnih predmeta u kojima se nastava realizuje u jednom času.

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

vijede na svojoj 15. sjednici odrzanoj dana7, rujnaz}LZ. aoiiyeto ]e. PRAVILNIK ... ukupan postotak uspjesnosti studenta na zavrsnom ispitu tini do 300/o ocjene.

K4_1_Pravilnik o ocjenjivanju studenata - Univerzitet PIM

Pravilnik o ocjenjivanju studenata. Provjera ... (2) Nastavnik prije početka pismenog ispita daje informaciju studentima o terminu kada će biti objavljeni rezultati ...

STAVOVI UČENIKA O OCJENJIVANJU U ŠKOLI

11 srp 2017 ... istraţivanje stavova učenika o školskom ocjenjivanju kao glavnih subjekata odgojno- ... a sastavnice su: praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje (Pravilnik o ... Dostupno na: http://www.unizd.hr/Portals/12/ppt/luka_marinovic/10.

Zapisnik-o-otvaranju-i-ocjenjivanju-ponuda

30 svi 2019 ... DA. NE. 13. Popis ponuditelja koji su opozvali svoju ponudu: Nema ponuda koje su opozvane. 14. Otvaraju se pravovaljane ponude prema ...

Pravilnika o ocjenjivanju studenata na FMTU

24 ruj 2018 ... Postotak ocjenskih bodova.... 3. OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA ...... ...... Pohađanje nastave i izostanak sa nastave.

ZNANJA I STAVOVI NASTAVNIKA O ŠKOLSKOM OCJENJIVANJU

UVOD I PROBLEM. Ispitivanje i ocjenjivanje znanja učenika je nerazlučiv dio odgojno- ... Školska ocjena ima dijagnostičku, prognostičku i motivacijsku funkciju. Njena je ... analitičko (opisno) ocjenjivanje. 1. 7,7 %. 2 ... Školska knjiga. Grgin, T.

Pravilnik o ocjenjivanju studenata - Studentski zbor TVZ

Primjena Pravilnika započinje od ak. godine 2015/2016. Obrazloženje. Nakon uvida u prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Tehničkom veleučilištu u ...

Pravilnik o ocjenjivanju studenata ... - Veleučilište u Rijeci

5 lis 2019 ... Ocjenjivanje studenata temelji se na ocjenjivanju usvojenosti pojedinih ishoda učenja kolegija. ... postotak usvojenog ishoda učenja kolegija.

STAVOVI NASTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE O OCJENJIVANJU U ...

Prema Milanu Matijeviću,. „...ocjenjivanje je dodjeljivanje odreene ocjene za postignute rezultate učenika, odnosno ... razredna nastava. 134. 19,86. 3,79. 0,000.

Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju ... - Ministarstvo obrazovanja

elementima i kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim Pravilnikom može napredovati u zvanja: a) odgojitelj mentora i odgojitelj savjetnika; b) nastavnik mentora i ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju Programa za ...

26 stu 2015 ... REOMA GRUPA d.o.o. (OIB: 61791785783), Radnička cesta 184,. 10000 Zagreb - član. 5. ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. (OIB: 85409306989), ...

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika

28 svi 2018 ... 18) prihodi od catering-a;. 19) izdavanja prepisa dokumenata;. 20) participacija u tro{kovima {kolovanja (naknada za osiguranje u~enika ...

PRAVILNIK o ocjenjivanju i vrednovanju studenata unutar ...

kompetencija (ishoda učenja redovitih i izvanrednih studenata na sveučilišnom ... studenti ostvaruju pravo na zimski, ljetni i jesenski rok po dva redovita završna ...

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda - BIOINSTITUT

17 kol 2018 ... Izgradnja Futura. d.o.o.. Ledinska 35,. 10256 D. Stupnik. 14482540987. Radnik d.d.. K. Tomislava 45,. 48 260 Križevci. 21846792292. Ing-grad ...

pravilnik o ocjenjivanju kvalitete meda na natjecanjima u republici ...

med opalescentan, vide se počeci kristalizacije. 2 jako puno kristala, pjenušava površina. 1 potpuno kristaliziran med. Boja. 5 svojstvena vrsti meda. 0,6. 3. 4.

pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i ...

Ovakvom načinu ocjenjivanja treba da prethodi jasan zadatak i kriteriji ... provjera znanja (u daljnjem tekstu: kalendar) za sva razredna odjeljenja ... tri ocjene iz nastavnih predmeta u kojima se nastava realizuje u dva ili više časova sedmično.

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda.pdf - Strukturni fondovi

25 ožu 2019 ... BROLEX društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge, Momjanska ulica 2, 52460 Buje, OIB: 99214387010. 2. relatio ES ...

Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u ...

*Primjena Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i ... Praćenje učenika s teškoćama u razvoju u odgoju, školovanju i rehabilitaciji ...

Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u srednjoj školi

Ovim Pravilnikom utvrđuju se načini, postupci i elementi vrednovanja i ocjenjivanja ... godine dužan upoznati učenike s elementima ocjenjivanja, kao i s načinima i ... zadovoljavajuće i loše, koje se, na temelju praćenja, vrednuju kriterijima za.

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju - Pedagoški zavod ...

Član 2. (Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje). (1) Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća, znanja, vještina i kompetencija učenika vrši se s ciljem ...

Pravilnik o ocjenjivanju meda i drugih pčelinjih proizvoda - Bee fest

različitih vrsta (lipa, bagrem, kadulja, livadno bilje i dr.), a može biti monoflorni i poliflorni. Medljikovac je med što ga pčele proizvode od medne rose (crnogorice ...

Premještaj policijskih službenika

Zakonska osnova za premještaj policijskih službenika zadan je čl. 102. Za kona o policiji, kojim je određeno da radi potreba službe policijski službe nik može biti ...

Pasivno podmićivanje policijskih službenika

20 ruj 2018 ... Ključne riječi: kazneno djelo, korupcija, pasivno podmićivanje, policijski ... 15 Pavlović, Š., Kazneni zakon, Libertin naklada, Rijeka, 2015., str.

pravilnik - Sindikat policijskih službenika

... na transakcijske račune glavnih podružnica ili prijenosom u blagajne glavnih ... materijalne potpore ili dodatne pogodnosti (fond kase uzajamne pomoći i sl.).

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Vio

Web: www.vio.hr, e-mail: vio [email protected] hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100. Trgovački sud u Zagrebu. Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2011.000.000,00 ...

19. POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH

1.3.4 Državne pomoči po obliki pomoči (shema, individualna) . ... organiziranje literarnih dogodkov, spodbude za knjigarniške mreže, štipendije za avtorje in ...

Slučaj službenika Aleksandra Tijanića - Yucom

injenica da je do tada objavio na stotine tekstova u hrvatskoj [tampi (@Slobodna Dalmacija#, @Start#...). ... Osim toga, SPC ne praktikuje egzorcizam.#. (U kog ...

Pravilnik o uniformi policijskih sluzbenika RS - Управа за ...

1) одијела (сако и панталоне),. 2) кошуља (кратких ... свијетло плаве боје. Бијеле боје су: свечана кошуља дугих рукава и свечане рукавице. ... ширине 3 cm на којој је нашивена груба-мушка чичак трака ширине 2 cm и дужине 5 cm.

Etički kodeksi i etika javnih službenika

Republika Srpska donijela je Kodeks ponašanja državnih službenika Repub- like Srpske 2002., dok je Federacija Bosne i Hercegovine donijela Etički kodeks ...

Edukacija službenika Porezne uprave u 2015.

28 sij 2015 ... predavači bili istaknuti stručnjaci Porezne uprave, po nekoliko puta u Zagrebu, ali i u učionicama diljem ... MS Excel-početni. 15.06.2015 ... JOPPD Obrazac po obavljenom ... Porezna uprava Upravni ugovori. 08.04.2015.

Omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika zloupotrebom ...

PP Ivanec: "Sve ima svoje granice pa tako i ivanečka koruptivna policija". (…) te iskazane riječi nedvojbeno predstavljaju vrijeđanje i omalovažavanje službenih.

Pravilnik procesa odabira policijskih službenika - MUP HNK

18 velj 2016 ... vrše testiranja, kao i druga pitanja koja su od značaja za provjeru stručne, fizičke i ... ispunjavati i poseban uvjet položen vozački ispit „B“ kategorije. ... pojedinih pitanja iz testa, s tim što ne smiju dati ili sugerirati točan odgovor.

tržište državnih vrijednosnica1 - Srce

što su trezorski zapisi, srednjoročne i dugoročne obveznice, neutržive vrijednosnice i vrijednosnice u stranoj valuti (Papaioannou, 1993., Romer 1993.).