3. zadaci za vježbu iz Matematike1 Funkcije - Fsb

Rekonstruirati cijeli graf funkcije ako je poznat samo njegov desni dio i ako se zna koju ... Rješenja. 1. a) f(x) = 3x − 1, b) y = 1 x za x ∈ 〈1, ∞〉, c) f(x) = x2 x − 2.

3. zadaci za vježbu iz Matematike1 Funkcije - Fsb - Srodni dokumenti

3. zadaci za vježbu iz Matematike1 Funkcije - Fsb

Rekonstruirati cijeli graf funkcije ako je poznat samo njegov desni dio i ako se zna koju ... Rješenja. 1. a) f(x) = 3x − 1, b) y = 1 x za x ∈ 〈1, ∞〉, c) f(x) = x2 x − 2.

5. zadaci za vježbu iz Matematike1 Tok funkcije i ekstremi - Fsb

5. zadaci za vježbu iz Matematike1. Tok funkcije i ekstremi. 1. Ispitajte intervale rasta i pada, te ekstreme sljedecih funkcija: a) y = x3 − 3x2 3x 2 b) y = −x4  ...

6. zadaci za vježbu iz Matematike1 Trigonometrijske i arcus funkcije ...

6. zadaci za vježbu iz Matematike1. Trigonometrijske i arcus funkcije. Eksponencijalne i logaritamske funkcije. 1. Poznavajuci graf funkcije y = sin x skicirati ...

4. zadaci za vježbu iz Matematike1 Derivacije - Fsb

4. zadaci za vježbu iz Matematike1. Derivacije. 1. Za gibanje y = x2 − 5x 6 naci: a) prosjecnu brzinu na intervalu [1, 1.1] b) trenutnu brzinu u trenutku x = 1. 2.

1. zadaci za vježbu iz Matematike1 Vektori i primjene - Fsb

Zadani su vektori a = (1,b2,1), b = (0,1,3) i c = (b1,2,4). 1) Izracunati ... 3) Koliki je volumen paralelepipeda koji odre ¯duju vektori iz 2)? A volumen tetraedra? 17.

11. zadaci za vježbu iz Matematike2 Funkcije više varijabli ... - Fsb

Funkcije više varijabli. Parcijalne derivacije i diferencijali višeg reda. Lokalni i globalni ekstremi. 1. Odredi sve druge parcijalne derivacije funkcija: a)z = 2x y2.

Matematika 1 Limes funkcije: Zadaci za vjezbu 1. Izracunajte ...

Ispitajte postoji li limes funkcije f : R<10l → R zadane formulom f(x) = 1 e1/x . u tocki a = 0. Rješenje: Ne. 5. Izracunajte sljedece limese: a) lim x→4 . 5 x - 4.

05 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

... Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 5. Struktura programa u Pythonu www.element.hr. Zadaci za vježbu. RJEŠENJA.

08 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 8. Osnove računalne grafike www.element.hr. Zadaci za vježbu.

07 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 7. Podatkovne zbirke www.element.hr. Zadaci za vježbu.

Zadaci za vježbu - T-com

Koliki je obujam pravilne četverostrane piramide oplošja 3920 cm2 i duljine visine pobočke. 29 cm? 2. Odredite oplošje i obujam kocke ako je duljina dijagonale ...

ZADACI ZA VJEŽBU km d 5 - Uniri

Putnik registrira zvuk koji ima frekvenciju 977 Hz. Odredite brzinu automobila u m/s! Brzina zvuka u zraku je. 334 m/s. A) 10,0 B) 20,0 C) 30,0 D) 40,0 E) 50,0. 26.

Fizika 3 - zadaci za vježbu

Fizika 3 - zadaci za vježbu. 1. Čelična greda koja se koristi pri gradnji mosta ima duljinu 30.0 m pri temperaturi 15℃. Koliko je dugačka greda pri temperaturi ...

MS Excel –zadaci za vježbu

Excel grafikon odabiremo tako da jednostavno kliknemo na njega. U našem slučaju mi smo odabrali naš stupčasti grafikon. 2. Promjena vrste grafikona.

Prebrojavanje - zadaci za vjezbu

8 ožu 2018 ... Koliko dijagonala ima pravilni sedmerokut? A dvadeseterokut? Zadatak 3. Skupinu od n muškaraca i n zena treba poredati tako da nikad.

Zadaci za vjezbu iz matematike

... sa Zemljom kut od 45◦12 23 . Ako je duljina sjene štapa 1.2 m, kolika je duljina štapa? 3. Orao leti na visini 1.7 km te promatra plijen pod kutom depresije 75◦.

Zadaci za vježbu, Valovi

Navedi 2 primjera za transverzalni val i 2 primjera za longitudinalni val. 4. Što je valna duljina? 5. Što je frekvencija vala? Napiši formulu i objasni elemente. 6.

zadaci za vjezbu - ELASTICNA SILA 2.pdf

ZADACI ELASTIČNA SILA. 1. ZADATAK SA SATA: Elastičnu oprugu duljine 12 cm opteredujemo različitim brojem jednakih utega. Produljenje opruge u ...

ZADACI ZA VJEŽBU Apsolutna vrijednost

ZADACI ZA VJEŽBU. Apsolutna vrijednost. 1. Izračunajte: 2. 21,2. 2,2. 1,. 3 π π π ... trigonometrijski oblik broja. 4. 3. 2. 1 zz zz z. ⋅. ⋅. = . 3. U skupu kompleksnih ...

Zadaci za vjezbu (1), Fizika 1, PBK 11/2019

Zaustavni put automobila veci je za 30% pri pocetnoj brzini v1, nego pri pocetnoj ... vozila na kojoj vozac mora poceti kociti da ne dode do sudara? 6. Neka se ...

BROJEVNI SUSTAVI – zadaci za vježbu

prethodnik broj sljedbenik. 10111(2). 27(8). 10(16). 4. Izračunaj: 107(8)⋅5C(16) . 5. Brojeve 288(10) i 305(10) pretvori u binarne, zbroji, rezultat pretvori u.

Elektromagnetska polja – zadaci za vježbu - FER-a

Kažiprst desne ruke postavimo u smjer vektora , a srednji prst u . Tada palac pokazuje smjer vektora , prema slici. 1.1. Slika 1.1 Pravilo desne ruke. B. A an ...

ZADACI ZA VJEŽBU Apsolutna vrijednost - TTF

ZADACI ZA VJEŽBU. Apsolutna vrijednost. 1. Izračunajte: 2. 21,2. 2,2. 1,. 3 π π π ... trigonometrijski oblik broja. 4. 3. 2. 1 zz zz z. ⋅. ⋅. = . 3. U skupu kompleksnih ...

Osnove vjerojatnosti - zadaci za vjezbu

8 ožu 2018 ... Odredite vjerojatnost da je dobiveni broj djeljiv sa: (a) 2,. (b) 4,. (c) 5, ... Rješenja. 1. 1. 2. ,. 1. 4. ,. 1. 8. , 1. 2. 1 − (1 − p)30 −. (30. 1. ) (1 − p)29p −.

12. zadaci za vježbu iz Matematike2 Dvostruki integrali u ... - FSB

12. zadaci za vježbu iz Matematike2. Dvostruki integrali u pravokutnim i polarnim koordinatama. 1. Izracunajte: a). ∫ 3. 1. (∫ 2. 0. (2x − 4y)dy. ) dx, b). ∫ 1. 0.

Sukladnost trokuta-zadaci za vjezbu 1. Nad stranicama BC i CD ...

Sukladnost trokuta-zadaci za vjezbu. 1. Nad stranicama BC i CD kvadrata ABCD konstruirani su izvana jednakostranicni trokuti. BPC i DCQ. Dokazite da je ...

3. Zadaci za vjezbu iz Matematike2 Parcijalna integracija ... - Fsb

Zadaci za vjezbu iz Matematike2. Parcijalna integracija. Površine. 1. Parcijalnom integracijom riješite integrale a). ∫ x. / x 1dx b). ∫ xe x. 2 dx c). ∫ ex ln(x) dx.

7. zadaci za vježbu iz Matematike 2 Linearne diferencijalne ... - Fsb

7. zadaci za vježbu iz Matematike 2. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda, geometrija diferencijalnih jednadžbi prvog reda. 1. Na ¯dite opce rješenje ...

4. zadaci za vježbu iz MATEMATIKE 2 (Volumeni - metoda ... - Fsb

(a) uspravna cetverostrana prizma visine 3 cija je baza pravokutnik duljine stranica 2 i 3;. (b) uspravna trostrana piramida visine 3 cija je baza jednakostranicni ...

Finansijska i aktuarska matematika Zadaci za vježbu

manipulativne troškove od 10€, ali je eskontna stopa 5%. Koju će banku odabrati? 4. Banka kupuje dvije kratkoročne državne obveznice uz racionalni eskont ...

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu

Kompleksni brojevi - Primjeri i zadaci za vjezbu ... Zbrajanje i oduzimanje kompleksnih brojeva ... z1 - z2 = 5 - 6i - (2 3i)=5 - 6i - 2 - 3i = 5 - 2 - i(6 3) = 3 - 9i.

ZADACI ZA VJEŽBU – PRIPREMA ZA DRUGU KONTROLNU ...

računalne i inteligentne sustave. ZADACI ZA VJEŽBU – PRIPREMA ZA DRUGU ... Samo uporabom osnovnih logičkih sklopova. Pokušajte primijeniti iterativni.

zadaci za vjezbu - SILA TEZA I TEZINA.pdf

ZADACI SILA TEŽA I TEŽINA. 1. ... Ako najveda sila kojom možemo opteretiti most iznosi 40 000 N, može li mostom prelaziti ... 7. (ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE ☺). Može li astronaut na mjesecu podignuti rukom teret od 120 kg ako mišidna sila ...

Zadaci za vježbu - Osnovna škola Jakovlje

Odredite prored u dokumentu 1,5 i postavite razmak prije odlomka na 12 pt, a ... Spremite dokument kao word dokument i kao web stranicu. Uočite razliku.

Zadaci za vježbu (metodi) - STEM Edukacija

Napisati metod boolean isArmstrong(int n) koji za dati broj n provjerava da li je Armstrongov, i ako jeste, vraća true, a ako nije, vraća false. 12. Prirodan broj n je ...

LOGIČKI SKLOPOVI – ZADACI ZA VJEŽBU 4. Pomoću tablice ...

LOGIČKI SKLOPOVI – ZADACI ZA VJEŽBU. 1. U čemu se međusobno razlikuju, a što je zajedničko osnovnim elektroničko-logičkim sklopovima? 2. Nacrtaj ...

Zadaci za vjezbu - Geometrijska vjerojatnost.Uvjetna ... - PFRI

8 ožu 2018 ... Zadatak 2. Unutar duzine duljine 1 na srecu biramo dvije tocke. Izracunati vjerojatnost da se od dobivenih duzina moze sastaviti trokut.

2. Zadaci za vjezbu iz Matematike2 Tablicni integrali. Metoda ... - Fsb

Zadaci za vjezbu iz Matematike2. Tablicni integrali. Metoda supstitucije. 1. Riješite integrale a). ∫ dx. 6 x2 b). ∫. 5 dx. 1 9x2 c). ∫ 0. −1. 3 dx. 1 4x2 d). ∫.

Zadaci za vježbu 1° Kvadriranje racionalnih brojeva 1) Kvadriraj: a ...

... vrijednost izraza: a) y – (–2x). 2. , b) x. 2. – y – x. 2° Kvadriranje umnoška i količnika. 5) Primjenjujući pravilo za kvadriranje umnoška i količnika izračunaj:.

Mnogokuti-zadaci za vjezbu 1. Odredite koliko stranica ima pravilni ...

Pravilni mnogokut M1 ima unutarnji kut za 12◦ veci od unutarnjeg kuta pravilnog mnogo- kuta M2. Omjer broja vrhova tih mnogokuta je 3:2. Odredite broj ...

MATEMATIKA I 1. Zadaci za vjezbu 1.) Odredite vrstu krivulje drugog ...

Zadaci za vjezbu. 1.) Odredite vrstu krivulje drugog reda i skicirajte ju: (a) x2 y2 2x − 4y − 4=0. (b) x2 y2 − 20y 84=0. (c) 9x2 4y2 − 18x 16y − 11 = 0.

Materijali za učenje iz fizike za 1. razred ZADACI ZA VJEŽBU- PRVA ...

Što je jednoliko pravocrtno gibanje? V-t i s-t graf tog gibanja! 4. Što je akceleracija? Izvod formule i mjerne jedinice! 5. Što je jednoliko ubrzano/usporeno ...

Zadaci za vjezbu za kolokvijume.pdf Preuzmi - Univerzitet Crne Gore

Kad se prekidač otpusti, klipnjača se vrati u početni položaj. Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je: Nacrtati pneumatsku shemu upravljanja.

Trigonometrija trokuta-zadaci za vjezbu 1. Visina spuštena na krak ...

Visina spuštena na krak jednakokracnog trokuta dijeli taj trokut na dijelove cije su površine u omjeru 2:1. Odredite kutove tog trokuta. 2. Deltoid se sastoji od 2 ...

Slicnost trokuta-zadaci za vjezbu 1. Izrazite udaljenost sjecišta ...

Slicnost trokuta-zadaci za vjezbu. 1. Izrazite udaljenost sjecišta simetrala unutarnjih kutova uz osnovicu s krakovima jednako- kracnog trokuta uz pomoc duljina ...

Upute na početku cjeline Geometrijska tijela, zadaci za vježbu ...

zadaci za vježbu, primjerak 2- minutnog... Ovdje možete vidjeti upute koje umnožim i na početku cjeline "Geometrijska tijela" podijelim učenicima. Na istom satu ...

Popravni ispit-zadaci za vjezbu, matematika u struci 2. razred

Kvadratna jednadzba: x1 = -b . / b2 - 4ac. 2a. , x2 = -b -. / b2 - 4ac. 2a. Diskriminanta kvadratne jednadzbe D = b2 - 4ac. 1. (2 boda) Izracunaj diskriminantu i ...

Poliedri,obla tijela,volumen i oplošje-zadaci za vjezbu Zadatak 1 ...

Zadatak 1. Površine pobocaka uspravne trostrane prizme iznose 25cm2, 20cm2 i 15cm2, a površina osnovke je 6cm2. Izracunajte stranice baze i volumen ...

Zadaci za vježbu - Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

pripadni v-t graf za cijelo gibanje. Odredi kolika je prosječna brzina gibanja tog tijela. 07. Skiciraj v-t graf gibanja tijela koje ima početnu brzinu v0 = 8 m/s i 5 ...

FUNKCIJE DVIJU VARIJABLI (ZADACI)

15 tra 2013 ... Domena funkcija dviju varijabli. Jedno od osnovnih pitanja koje se moºe postaviti za realnu funkciju dvije re- alne varijable jest pitanje domene, ...

Funkcije dviju varijabli (zadaci). - TTF

15 tra 2013 ... Tangencijalna ravnina. Neka je T(x0,y0,z0) neka to£ka koja pripada plohi zadanoj eksplicitno jed- nadºbom z = f(x, y). Jednadºba tangencijalne ...

12 Asimptote funkcije Zadaci za samostalnu ve bu

Dokazati da skupovi Da,Db,Dc,Dd sadr e okoline taqke -с i с, a zatim odrediti, ukoliko postoje, kose asimptote ovih funkcija. U sluqaju da asimptote postoje, ...

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

da vrijede sljedeca pravila za racunanje s limesima funkcija u tocki: 1) lim x→x0. (f (x) ± g (x)) = ... x→x0 g (x) = 0. Nadalje, vrijede sljedeci vazni limesi: lim x→∞.

Zadaci za samostalno rješavanje: Realni brojevi i realne funkcije ...

Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije. Zadatak 1. Da li je preslikavanje f : D→K funkcija? Obrazlozite odgovor! D. K. A. B.

Riješeni zadaci: Realni brojevi i realne funkcije jedne realne varijable

Sada mozemo nacrtati funkciju (uocite da je koeficijent uz x2 pozitivan). Graf funkcije f(x) b) Prvo racunamo nultocke i tjeme parabole: x1,2 =4 ±. √42 − 4 · 2 · 8.

kviz u nastavi matematike1

16 lis 2017 ... kviz kroz povijest. Prema Hrvatskoj enciklopediji, riječ kviz označava društvenu igru, najčešće natjeca- teljskog karaktera, koja se zasniva na ...

novo ruho konkavnosti funkcije izdataka i funkcije troškova

konkavna u cijeni prvog dobra, p1, i da je tako formulirana funkcija troškova konkavna u cijeni prvog faktora proizvodnje, w1, možemo zakljućiti ako grafove tih ...

Nule funkcije i znak funkcije - Matematiranje

Odredjivanje znaka funkcije je ustvari odredjivanje intervala u kojem je funkcija ... ( Naravno, uvek moramo prvo odrediti Domen, pa tek onda Nule i Znak....) 1.

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

funkcije i, op¢enito, potencije i polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne i ... vremena, potrebne su trigonometrijske funkcije (njihove inverzne funkcije zovu.

Agregacione funkcije kao funkcije uticaja - Departman za ...

U [14] je pokazano da je monotono neopadajuće i da važi. (T)= , . Skup svih funkcija sledbenika je označen sa . Definicija skupa funkcija sledbenika postaje: (1).