tihana čizmić relevantne značajke zaštite okoliša ... - Pomorski fakultet

kojom izjavljujem da sam diplomski rad s naslovom RELEVANTNE ... Zaštita okoliša u posljednje vrijeme postaje sve značajnije područje interesa u Republici.

tihana čizmić relevantne značajke zaštite okoliša ... - Pomorski fakultet - Srodni dokumenti

tihana čizmić relevantne značajke zaštite okoliša ... - Pomorski fakultet

kojom izjavljujem da sam diplomski rad s naslovom RELEVANTNE ... Zaštita okoliša u posljednje vrijeme postaje sve značajnije područje interesa u Republici.

tihana čizmić relevantne značajke zaštite okoliša republike hrvatske ...

IZJAVA kojom izjavljujem da sam diplomski rad s naslovom RELEVANTNE ZNAČAJKE. ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ izradila samostalno pod ...

značajke planiranja ukrcaja tereta na lng ... - Pomorski fakultet - UNIRI

Sami prijevoz brodovima uz popratne postupke npr. u LNG industriji čini. 25 do 35% ukupnog troška cijelog projekta. Brodovi za prijevoz ukapljenih plinova već ...

ivona šušić struktura i operativne značajke ... - Pomorski fakultet

aim and purpose of this paper is to investigate the structure of cruise travel and ... krstarenja uz obalu odvijaju se sa manjim brodovima, moguće je posjećivati ...

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

marija jurman utjecaj globalizacije na pomorski ... - Pomorski fakultet

Isto tako globalizacija jako utjeĉe na pomorstvo i samo luĉko poslovanje, kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, te ponekad ima pozitivne uĉinke, a nerijetko ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET Tihana Rančić ...

prostorija i mirisni štapići. Prema uputama, koja se ... 2006;189(3):319-29. 32. Auwärter V, Dresen S, Weinmann W, Müller M, Pütz M, Ferreirós N. 'Spice' and.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Ivana Gusak Bilić, Tihana ...

San Ivanjske noći. ... 2.1.3. San Ivanjske noći. U Snu Ivanjske noći Williama Shakespearea čudesno se miješaju tri svijeta, a znakovito je kako takvu trostrukost ...

Elaborat zaštite okoliša

Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito,.

Elaborat zaštite okoliša - AWS

Ovlaštenik: Promo eko d.o.o., D. Cesarića 34, 31000 Osijek ... Površine podova, zidova i stropova te bazeni, biti će izvedeni od materijala koji se lako čiste i peru ...

Fakultet za pomorstvo Kotor www.fzpkotor.com - Pomorski fakultet ...

bavi se pola vijeka obrazovanjem pomoraca. ... Fakultetu se obrazuju i druga zanimanja pomorske ... agencije za ukrcaj pomoraca, koje pomažu pomorcima.

Metis dd - Ministarstvo zaštite okoliša

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI. PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ. Metis d.d. Podružnica. Kukuljanovo.

TLM-TVP, Šibenik - Ministarstvo zaštite okoliša

ljevalicama – čiste otvore na kalupima kroz koje cirkulira recirkulacijska ... uljnih para, pa je za odsis nastalih para instalirana odsisna napa sa ventilator ...

LISIČIĆ II - Ministarstvo zaštite okoliša

ETAPA eksploatacije na eksploatacijskom polju "Hula kamen" s ... kamena" (zona određena PPUG Benkovac) na području Buković gaj i Lisičić gaj, i prolazi u ...

Elaborat zaštite okoliša - Moslavina d.o.o.

poboljšanje vodnokomunalne infrastukture aglomeracije Kutina. Zahvat obuhvaća ... Radićeve ulice koji stanuju u blizini auto-ceste. ... Na samom podnožju Crkvene ulice stoljetni je park divljeg kestena na Trgu kralja Tomislava, a na njegovoj ...

mraclin - Ministarstvo zaštite okoliša

7 lis 2019 ... EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU. "MRACLIN". Nositelj zahvata: KAMENOLOM GORJAK d.o.o. srpanj ...

Molat.pdf - Ministarstvo zaštite okoliša

četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), a ciljno stanište 1240 - Stijene i strmci. (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

Premantura - Ministarstvo zaštite okoliša

većina ima komercijalnu vrijednost. Među rakovima (Crustacea) treba spomenuti kozice, jastoge, škampe, običnu rakovicu (Grancevola) i grmalja (Grancipor).

WIENERBERGER - Ministarstvo zaštite okoliša

5 ožu 2014 ... stroj, blanjalica, stupna bušilica i brusilica te. 12. MAZUTNA STANICA. Mazutna stanica ... akcija koja ostaje na situ časti dodavač odakle ilicu.

PIK Vrbovec - Ministarstvo zaštite okoliša

(70 t/dan svinjska klaonica i 45 t/dan goveĊa klaonica) te obradu i preradu mesa kapaciteta 488 t/dan (400 t/dan rasijecanje i 88 ... Dimljena rolana lopatica.

gala - Ministarstvo zaštite okoliša

INTENZIVAN UZGOJ PERADI „GALA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ... Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11). ... Iz taložnice postoji preljev putem kojeg se eventualni višak vode izljeva otvorenom.

diklo - Ministarstvo zaštite okoliša

27 lip 2016 ... utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te ... vode za ljudsku potrošnju 3 mg/L te promatrajući gorenje tablice gdje.

Untitled - Ministarstvo zaštite okoliša

CALCIT LIKA d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7 - prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite ...

banovci - Ministarstvo zaštite okoliša

okoliša za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, postojeća farma purana „Banovci“, sukladno članku. 85. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj ...

Italikacink doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Italikacink d.o.o., Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – Italikacink d.o.o. –Ne tehnički sažetak.

LTH Alucast doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Alucast d.o.o.. Uska 1, 40 000 Čakovec. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O. POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA ...

SUO TSH Čakovec - Ministarstvo zaštite okoliša

društvom Belje d.d. kojim postaje vlasnik nekretnina na k.č.br 1216/1, k.o. Vardarac, ... NEMA OCJENE: Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, ...

SLUNJ - Ministarstvo zaštite okoliša

11 pro 2018 ... državne ceste DC1, dionica 011 (Slunj)” izrađuje se u skladu sa ... Temeljem podataka iz Karte staništa RH (Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i ...

zelovo - Ministarstvo zaštite okoliša

IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANE ST3-1/2 VISOKA-ZELOVO: PROMJENA ... ili masti za podmazivanje za vrijeme rada ili servisiranja vjetroagregata.

orahovica-1 - Ministarstvo zaštite okoliša

ORAHOVICA-1 (KIO Orahovica) 10,75 glina. EX. 2 725 384 t. EX - istražni prostor, eksploatacijsko polje. Unutar eksploatacijskog polja prolazi niskonaponski ...

l. za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Kod proizvodnje acetilena kao sirovina koristi se kalcijev karbid koji se doprema u hermetički zatvorenim spremnicima kapaciteta 100 kg. Na taj način sprečava ...

slavonski brod - Ministarstvo zaštite okoliša

Brodska tvrđava (kč.br. 2415/1, 2415/8, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/15, 2415/16,. 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/7 ...

Netehnički sažetak - Ministarstvo zaštite okoliša

22 lis 2018 ... kupina (Rubus ulmifolius), bodljikava veprina (Ruscus aculeatus), divlja (oštrolisna), šparoga. (Asparagus acutifolius), tetivka (Smilax aspera), ...

EZO plaža Kostanj - Ministarstvo zaštite okoliša

U novije doba, Rijeka se počinje okretati razvoju turizma i uslužnog sektora. Inače, plaža Kostanj se nalazi na zapadnom dijelu grada Rijeke, neposredno uz ...

Elaborat zaštite okoliša - Varaždinska županija

Češka smrčkovica. EN. Verpa conica. Prstasta smrčkovica. VU. Izvori: Katalog informacija Državnog zavoda za zaštitu prirode, Botanički važna područja ...

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I ...

25 velj 2008 ... Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenje i graditeljstva. Članak 3. Osoba koja je položila stručni ispit može ...

vjetroelektrana bruvno - Ministarstvo zaštite okoliša

9 ruj 2019 ... vjetroagregata odobrene vjetroelektrane Bruvno (u daljnjem tekstu VE Bruvno), ... Hrvatske ne očekuje promjena srednje brzine vjetra. U ... šumska staništa, koja su prema Karti staništa RH opisana stanišnim tipom „E.4.5.

LTH Metalni lijev doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovačke bojne 21,. 23420 Benkovac. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – LTH Metalni lijev.

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA OCJENU O POTREBI ...

26 Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim ... 57 Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07) i propisi koji uređuju zaštitu ...

Dogradnja luke Bol - Ministarstvo zaštite okoliša

Dugoročna prognoza površinskih vjetrovnih valova ............................... 69 ... Slika 4.15 Vremenska promjena vektora morskih struja na tri dubine. Vremenski korak je 20 ... (Bf) i brzine (m/s) vjetra za Makarsku, za godinu, u razdoblju 1999.-2008.

mikro pivovara - Ministarstvo zaštite okoliša

Nositelj zahvata: ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. 10 000 Zagreb, Ilica 224 ... Ekoregija: Panonska. Države. Nacionalno (HR). Obaveza izvješćivanja. EU.

Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša, i gradnji

dvojbe u vezi sa statusom i postupanjem s institutima iz prije važećih pro pisa2 u ... cu radi ishođenja rješenja o uvjetima gradnje u svrhu izgradnje obiteljske kuće, ... ne može izdati uporabna dozvola, već se ta zgrada može početi koristiti, ... građena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do dana.

Grad Opatija - Ministarstvo zaštite okoliša

GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE. UTJECAJA NA ...