obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza

(ime i prezime podnosioca zahtjeva). (naziv institucije kojoj se zahtjev podnosi). ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA. Obraćam Vam se sa ...

obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza - Srodni dokumenti

obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza

(ime i prezime podnosioca zahtjeva). (naziv institucije kojoj se zahtjev podnosi). ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA. Obraćam Vam se sa ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ŽRTVAMA ...

5. Ovjerenu Izjavu podnositelja zahtjeva da nije ostvario naknade priznate Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela po drugoj pravnoj osnovi. 6.

obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja

BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (2019.) 1. REPUBLIKA HRVATSKA ... te ne mogu biti isplaćena na poseban (zaštićeni) račun. Zahtjev za povrat ...

Podnošenje zahtjeva za naknadu za godišnji odmor u ... - BUAK

10 pro 2015 ... Potraživanje naknada za godišnji odmor od BUAK-a u skladu s ... označiti odgovarajuće polje za odabir te dodatno dostaviti ispunjeni obrazac ...

REZULTATI NATJEČAJA za naknadu dijela troškova ... - Grad Split

24 pro 2019 ... 7000 kn. 2. IVANA VUKOREPA. SPLIT, KUKULJEVIĆEVA 10. ZAGREB(HR), PMF - Doktorski studij Matematike 4.79. 7000 kn. 3 ANTONIO.

Obrazac zahtjeva.pdf

Upozorenje: Ukoliko je Vaš zahtjev nepotpun, neće biti prihvaćen (vidi pravilo 47. Poslovnika Suda). Posebno obratite pažnju na pravilo 47. stavak 2. (a) koje ...

Obrazac zahtjeva SO bez zasnivanja RO-SO za rad.pdf

Uz Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno ... Program stručnog osposobljavanja za rad uz presliku Zakona ili propisa koji ...

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

obrazac zahtjeva - Grad Zagreb

Uvjerenje o prebivalištu;. 2. Potvrda porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu;. 3.

ANEKS I Obrazac LPT- MPU LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA D ...

ZA BILJNU I STOČARSKU PROIZVODNJU. D/1. Naziv ... Malčer (tarup). 22. Uvijač za rolo-bale, presa za ... Motokultivator sa priključcima. 37. Ostali strojevi i ...

Obrazac br. 04/1-34 PODNOSITELJ ZAHTJEVA PREZIME Otisak ...

dokaz da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i dok ta mjera ...

Obrazac 6 PODNOSITELJ ZAHTJEVA - Ured državne uprave u ...

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA. DJETETA/UČENIKA. Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta,učenika ...

obrazac zahtjeva za mjeru 2 „obnavljanje pčelinjeg fonda“

2 Mjesto, ulica, kućni broj: 3 Telefonski broj: 4 OIB: 5 MIBPG: 6 Evidencijski broj pčelara: 6A Registarski broj u Upisniku uzgajivača selekcioniranih matica pčela ...

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ...

ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno ...

Obrazac za pisanje zahtjeva ili molbi - Slobomir P Univerzitet

za. kome se podnosilac molbe ili zahteva obraća. Predmet : Razlog upućivanja molbe ili zahteva. Ime i prezime podnosioca molbe ili zahteva. ______.

obrazac zahtjeva za korištenje internetskih usluga ... - Wuestenrot.hR

Podnošenjem zahtjeva za WueNET uslugom prihvaćate da Vam Stambena štedionica godišnji Izvod o prometu i stanju na računu i sve obavijesti vezane uz Vaš ...

Obrazac zahtjeva za ugovor o operativnom ... - Porsche Leasing

Ugovor – podrazumijeva ugovor o leasingu, zahtjev primatelja leasinga za zaključenje ugovora o leasingu, pregled iznosa, broja i rokova plaćanja pojedinih ...

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno radno ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti ...

Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova (veljača ...

4 velj 2020 ... Terenski dodatak . ... tome potpisuje se Dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima. ... Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.

upute za podnositelje zahtjeva o načinu podnošenja zahtjeva te ...

10 ruj 2019 ... MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA. Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja. Upute za podnositelje zahtjeva.

Obavijest podnositeljima zahtjeva o statusu zahtjeva za ...

OPĆINA BOROVO. MULTIFUNKCIONALNA DVORANA BOROVO. 16. PORLZ016. OPĆINA NUŠTAR. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U ULICI.

organizacija prevoza tovora - Munus 2

kamion…). • Poteka na temelju enega dogovora o prevozu (en spremni ... Slovenija ima v Evropi strateško lego, saj leži na presečišču V. in X. panevropskega.

Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji ...

redova vožnje, tačnosti i ravnomernosti kretanja vozila, otkazima u funkcionisanju, i sl. ... zahteva sa aspekta korisnika (putnika), prevoznika i grada, ... zahtevima koje nameće porast broja individualnih automobila, pa je jačanje JGPP-a bitna.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

za naknadu stete - Milenijum Osiguranje

U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „Milenijum osiguranje“ a.d.o. zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju, neophodnu za dalji ...

Zahtev za naknadu stete - Milenijum Osiguranje

... o ostecenim stvarima nije dovoljan, sastaviti poseban popis sa trazenim podacima. Ovom zapisniku OBA VEZNO se prilaze intemi komisijski zapisnik o steti.

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU ... naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne ... svaki mjesec (plaća, mirovina, novčana naknada HZZ-a, porodna naknada, ...

Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... - Izvor osiguranje

19 lis 2012 ... Zahtjev za naknadu štete iz osiguranja ... Specifikacija odštetnog zahtjeva ... *Podnositelj izjavljuje da je zahtjev prijavljen tek kada bude ...

Uputa za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene pomorce

pomorac pristupa HZZ-u radi sklapanja Ugovora o plaćanju doprinosa za zapošljavanje za vrijeme zaposlenja u inozemstvu (dalje: Ugovor). 2. Nakon što je ...

Zahtjev posloprimca za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ...

Zahtjev posloprimca za naknadu za neiskorišteni godišnji odmor / odšteta 2019. (Abgeltungs- und Entschädigungsantrag des Arbeitnehmers 2019).

ZAHTJEV – IZJAVA za ostvarivanje popusta na naknadu za odvoz ...

Komunalac d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 2, HR-10 430 Samobor • Tel.: 01/5554 300, 01/5554 323, Fax: 01/3360 886, 01/5554 333 •.

ZAHTJEV ZA NOVČANU NAKNADU ... - Općina Stari Grad

1. rješenje nadležnog organa o dodjeli najvišeg ratnog priznanja (“Zlatni ljiljan”, “Zlatna policijska značka”, “Srebrni štit”, “Policijska medalja za hrabrost”, “Orden ...

zahtjev za novčanu naknadu nrp - Općina Stari Grad

rješenje nadležnog organa o dodjeli najvišeg ratnog priznanja (“Zlatni ljiljan”, “Zlatna policijska značka”, “Srebreni štit”, “Policijska medalja za hrabrost”, “Orden ...

Prijava i zahtjev za naknadu štete - Euroherc osiguranje dd

TELEFON I E-MAIL. 1.4. REGISTARSKA OZNAKA VOZILA. 1.5. MARKA I TIP VOZILA. 1.6. BROJ ŠASIJE. 1.7. GODINA PROIZVODNJE. 1.8. POLICA AK (broj i ...

Prijava i zahtjev za naknadu štete - Automobilska odgovornost (10 ...

TELEFON I E-MAIL. 1.4. REGISTARSKA OZNAKA VOZILA ... i e-mail vlasnika vozila. Datum. Za Euroherc. Potpis podnositelja zahtjeva, telefon i e-mail za kontakt:.

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

zastarelost zahteva za naknadu štete - Pravni fakultet Zenica

prigovor zastare, zbog čega sud nije ni mogao cijeniti da li postoji zastara.“ Presuda Vrhovnog suda. BIH, br. 134/87 Rev. od 19.11.1987. godine objavljena u ...

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za ...

9 lis 2017 ... Bosne i Hercegovine na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, ... d) Dnevna naknada je naknada za dnevni dolazak na posao i ... U ostalim radnim sedmicama zaposleni je dolazio najmanje po jedan dan u.

pravo na naknadu plaće prema propisima obveznog zdravstvenog ...

stva poslodavca i utvrđivala bi se nova osnovica za naknadu plaće, a prema plaćama isplaćenim u šestomjesečnom razdoblju koje prethodi otva- ranju tog ...

Uvjeti korištenja 50% popusta na mjesečnu naknadu prvih ... - Total TV

Popust 50% na mjesečnu naknadu osnovnog Total TV paketa u razdoblju od 6 mjeseci. (cijena s popustom za prvih 6 mjeseci iznosi 42,49 kn kn). • Dodatni ...

Zastarni rokovi za naknadu štete po Zakonu o obveznim odnosima

7 srp 2019 ... Zakona o obveznim zastara počinje teći: - kod po- rijeva za tri godine otkad je oštećenik doznao za odnosima (Narodne novine, Subjektivni ...

Zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja

Je li vam u Republici Hrvatskoj već priznato pravo iz mirovinskog osiguranja i/ili doplatak za djecu? DA. NE. Koje pravo vam je priznato? Služba koja je donijela ...

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

pravo radnika na plaću, naknadu plaće i druge novčane primitke iz ...

30 tra 2014 ... Naknada plaće za razdoblja kad radnik iz opravdanih razloga ne radi. • Naknada ... iskrivljena osnovica za obračun naknade plaće. MOGUĆE ...

DHL EXPRESS ROKI IN POGOJI PREVOZA (»Roki in pogoji ...

Pri naročilu DHL storitev se kot »pošiljatelj« v svojem imenu in v imenu prejemnika pošiljke. (»prejemnik«) in vseh drugih, ki imajo interes do pošiljke, strinjate, ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

Zahtjeva - ZET-a

Broj pretplatne karte … ... 3. Prezime. 4. 5. Adresa prebivališta (podaci iz osobne iskaznice). Područje ... broj studentske iskaznice ili broj indeksa. Ime. O I B.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

25 феб 2018 ... Tradicionalna definicija. “T.R. identifikuje definiše, mjeri, izvještava i analizira različite elemente indirektnih i direktnih troškova povezanih s.

Dopuštenost zahtjeva

identitet bude javno dostupan, možete postaviti takav zahtjev već u obrascu zahtjeva. Također morate dostaviti sve relevantne dokumente, kao što su na primjer ...

Usporedba troškova-L=3,4 x 1,7 - Schoeck

jed. cijena ukupno. Detalj balkona sa Isokorb elementom. Isokorb K m'. 3,50. 840,00 kn. 2.940,00 kn ... Armirana glazura u padu 4-6 cm m2. 5,78. 65,00 kn.

IZVJEŠTAVANJE I PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

... Republike Hrvatske [email protected] Šmarješke toplice, 13. veljače 2017. ... Mjesečni fond sati za lipanj 2016 je 176 sati, dok je broj radnih sati 168.

Karakteristike troškova kvalitete

Osnovna vrsta troškova, odnosno njihov osnovni oblik su prirodni troškovi. ... druge strane, upućuju na bitne razlike ove vrste troškova u odnosu na ostale ...

prezime i ime podnosioca zahtjeva

(zahtjev je potrebno napisati razumljivo i čitko). Shodno odredbama člana 11. stav 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH podnosilac zahtjeva koji ...

Dopuštenost zahtjeva - ECHR

Zahtjev već odlučen od strane Suda ili drugog međunarodnog tijela (članak 35., st. ... morate dostaviti sve relevantne dokumente, kao što su na primjer presude ...

Zaprimanje Zahtjeva za isplatu

... o završenom ulaganju izdaje se nakon konačne isplate. Page 11. Zaprimanje i obrada ZZI. Kontakt www.apprrr.hr · [email protected] H V A L A N A P A Ž N J I !

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA

3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,. 4. uvjerenje općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine,. 5. potvrdu nadležne ...

Podnositelj zahtjeva - HROTE

24 stu 2014 ... SUNČANA ELEKTRANA RAGUŽ ČAKOVEC. 10. 1.1.2014 ... Sunčana elektrana Dolha Čakovec. 68. 1.1.2014 ... ELCOP d.o.o.. SE ELCOP. 30.