pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I. OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA. -Izvorni tekst s izmjenama i dopunama-. (NN 90/10, NN 111/10 i NN ...

pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada - Srodni dokumenti

pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I. OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA. -Izvorni tekst s izmjenama i dopunama-. (NN 90/10, NN 111/10 i NN ...

Pravilnik o načinu obračuna površine obujma u projektima zgrada ...

Ovim se pravilnikom uređuje način obračuna i iskazivanje površine i obujma zgrada u projektima i snimkama zgrada koji se koriste u postupcima propisanim ...

pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu ...

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA OBUJMA I ... Prilikom utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za.

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade

7 сеп 2018 ... Obavezne površine zgrade koje se iskazuju u projektu arhitekture zgrade su: građevinska bruto površina zgrade. (ukupno i po etažama), neto ...

PRAVILNIK o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun ...

PRAVILNIK o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa(„Narodne novine“, broj 136/06., 135/10., 14/11. i 55/12.) 1/2.

SO 02 Pravilnik o min stnd, načinu obračuna i mjerilima za izračun ...

30 lip 2017 ... vrstama osiguranja za one ugovore o osiguranju (police) kod kojih osigurateljno pokriće traje i nakon kraja obračunskog razdoblja budući da ...

pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade i određuju dijelovi podova etaža koji se ne uračunavaju u ovu površinu ...

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja ... - CBCG

25 окт 2013 ... 1) “kreditor” je banka, kreditna unija, mikrokreditna finansijska ... Druge uplate – u ovu kolonu se upisuju druge uplate koje deponent (vlasnik.

Procedure o načinu obračuna i isplati plaća i naknada u Trezoru ...

Izgled platne liste i način prikaza obračuna plaće je propisan aktom Vlade ... priručnikom za sistem plaća, na osnovu šiht listi vrši unos podataka u sistem ...

Uputa o načinu otvaranja, ispunjavanja, obračuna i isplati putnih ...

13 ožu 2018 ... Otvaranje putnog naloga potrebno je izvršiti najmanje 24 ... Obračun putnih troškova za službeni put, bilo u zemlji ili inozemstvu, podnosi se u ...

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Pravilnik o sadrzaju obracuna place.pdf

naknade plaće (obrazac NP1), obrazac isplaćene otpremnine (obrazac IO1) i obrazac neisplaćene otpremnine (obrazac IO2), otisnuti su u prilogu ovoga ...

PRAVILNIK O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA - agenti.hr

HGK – Sektor za trgovinu, Petnaesti forum poslovanja nekretninama. 108 mr.sc. Lino Fučić - Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN br. 36/10) - tekst s.

Pravilnik o nacinu r..

ПРАВИЛНИК о начину ... одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. ... променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у.

pravilnik o načinu zapošljavanja, 28.01. 2019.

Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: ... obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu rešavanju reklamacija - mts

P R A V I L N I K o načinu rešavanja prigovora/reklamacija korisnika usluga. „Telekom Srbija“ a.d. i formiranju i radu Komisije za rešavanje prigovora/reklamacija.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

PRAVILNIK o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na ...

Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik. RS", broj 36/09),. Ministar ... Ovim pravilnikom propisuje se način numerisanja, skraćenice i simboli na kojima se zasniva ... Brojčana oznaka i skraćenica za papir i karton. Materijal.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za ... najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji ... osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao: ... godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do ...

pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od ... - NSZ-a

2 феб 2017 ... zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, utvrđenih u skladu sa zakonom,. Akcionim planom ... (2) Ovim pravilnikom bliže se uređuje i isplata novčane naknade u ... (2) Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja.

pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za ... - NSZ-a

zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09),. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ministar zdravlja i ministar rada i socijalne ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE ...

6 јул 2018 ... Idejni projekat sadrži međusobno usklađene dijelove pojedinih projekata, ... budu kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA ...

utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), koji se u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz ... b) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana.

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ... - HZZO

"www.hzzo-net.hr." pod "TISKANICE HZZO-a". Članak 15. ... PROVJERA OKOLNOSTI KOJE SU BILE OSNOVA. ZA STJECANJE STATUSA OSIGURANE ...

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA ... - HZZO

(1) Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine, odnosno dentalne ... (1) Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova, čiji je ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

Pravilnik o nacinu koriscenja tahografa.pdf - Почетна ...

детаљних података о брзини. Члан 3. Аналогни тахограф евидентира најмање следеће податке: 1) пређени пут и брзину возила;. 2) активности возача;.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

PRAVILNIK o načinu korištenja službenih automobila

PUTNI RADNI LIST. Članak 5. Za svaki službeni automobil posebno se vodi putni radni list i korištenje službenog automobila može se ostvariti samo na temelju ...

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE ... - PUFBiH

godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine. Član 41. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Srbijatransport

prilaže se uz tahografski listić koji se koristi u analognom tahografu. Ako zbog neispravnosti digitalnog tahografa vozač nije u mogućnosti da koristi digitalni ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

Ovim pravilnikom bliže se ureuje način obavljanja policijskih poslova utvrenih ... uprave o tome obaveštavaju, po pravilu pre postupanja, nadležnog starešinu na.

Pravilnik o nacinu obavljanja polic.poslova

Ovim pravilnikom bliše se ureČuje naćin obavljanja policijskih poslova utvrČenih ... o tome obavełtavaju, po pravilu pre postupanja, nadlešnog starełinu na ...

PRAVILNIK o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjerava- nja ...

19 pro 2014 ... (pečatom) koji je izrađen od tvrdog metala, u slje- dećim slučajevima: a) doznaci stabala za sječu; b) primanju drvnih sortimenata pored panja;.

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije ...

c) obrazac pohvalnice i drugih priznanja za posebna postignuća; d) godišnji plan rada ... (4) Matična knjiga grafički se oblikuje za ove vrste srednjih škola i obrazovnih programa: gimnazije ... (Tiskanje odnosno printanje obrazaca). (1) Osnovni ...

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.pdf

propisom kojim se uređuje sadržina i način vođenja građevinskog dnevnika. ... Građevinski dnevnik svojim potpisom i pečatom overavaju nadzorni organ i ...

Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada ...

(„Službeni list CG“, broj 27/13), Ministarstvo rada i socijalnog staranja, donijelo je ... Ovim pravilnikom propisuje se organizacija, normativi, standardi i način rada centra za socijalni ... 1) Prijemni list sa prijemnom procjenom (obrazac PL);.

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

pravilnik o načinu osiguravanja prometa na ... - Narodne novine

14 lis 2015 ... ne površine određene za kretanje pješaka u istoj razini, a koji može ... žavanje vlaka ili željezničkoga vozila« je uređaj s cestovnim svje- ... 527 543 559 575 591 607 623 639 655 671 687 703 719 735 751 767 783 799 815.

pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda, 12.2019.

7 sij 2020 ... (1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na prihode Građevinske tehničke škole ostvarene od prihoda od imovine, naknada za izdavanja ...

Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu ... - Centar motor

putnog naloga za sva vozila koja prilikom obavljanja prijevoza moraju posjedovati putni nalog. Članak 2. Obrazac putnog naloga kada je razvijen ima dimenzije ...

pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima ... - Paragraf Lex

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije: 1) registar kandidata za vozače;. 2) dnevnik teorijske obuke;.

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

Pravilnik o načinu kočenju vozova - Ministarstvo saobraćaja i ...

3 апр 2019 ... Pritiskom na dugme prekidača na manometru se mora uočiti porast pritiska sa niskog na ... Spajanje glavnih vazdušnih vodova svih vozila u vozu vrši se preko kočničkih spojnica, ... ove kočnice i duplog povratnog ventila.

Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

srednjem strukovnom obrazovanju u istom obrazovnom sektoru i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit.