Metastatske lezije u mandibuli: primjena citogenetike Metastastatic ...

18 lip 2007 ... Postaviti dijagnozu metastatske lezije mandibule velik je izazov, a temelj se nalazi ... izvori metastatskih tumora u oralnoj regiji su dojke,.

Metastatske lezije u mandibuli: primjena citogenetike Metastastatic ... - Srodni dokumenti

Metastatske lezije u mandibuli: primjena citogenetike Metastastatic ...

18 lip 2007 ... Postaviti dijagnozu metastatske lezije mandibule velik je izazov, a temelj se nalazi ... izvori metastatskih tumora u oralnoj regiji su dojke,.

Dražen Perica Prognostički značaj citogenetike u ...

Prognostički značaj citogenetike u mijelodisplastičnom sindromu ... Mijelodisplastični sindrom (MDS) je skupina klonalnih hematopoetskih poremećaja koji se.

oralne lezije uzrokovane hpv-om – retrospektivna studija

6 ruj 2016 ... Tvrdo nepce. 10 (15.4). Meko nepce. 11 (16.9). Ostalo. 8 (12.3). Terapija; N(%). Elektrokauterizacija. 22 (33.3). 0.253. Ekscizija skalpelom.

Novi postupnik za preinvazivne lezije vrata maternice

Damir Babić, pred- stojnik Kliničkog Zavoda za patologiju i citologiju KBC-a Zagreb i Zavoda za ginekološku i perinatalnu patologiju Klinike za ženske bolesti i ...

faktori rizika za krvarenje iz akutne mukozne lezije kod ...

uzrokuje upalu, ćelijsku smrt i dalje izlučivanje inflamatornih citokina. Faktori rizika za gastrointestinalno krvarenje iz takve lezije su: arteficijelna ventilacija koja ...

lije^enje lezije rektuma kod duboke endometrioze rektovaginalnog ...

Klju~ne rije~i: duboka endometrioza rektovaginalnoga septuma, lezija rektuma, laparoskopski postupak ... uklju~ena lagana prehrana do regulacije peristaltike.

lateralizacija moždane lezije i depresija laterality of brain lesion and ...

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(4): 225. LATERALIZACIJA MOŽDANE LEZIJE I DEPRESIJA. Sanja Drača. Visoka škola strukovnih studija, Kruševac.

Korelacija između razine lezije, mišićne snage i funkcije ruke kod ...

Kompletna lezija iznad C5 narušava proksimalnu kontrolu, bez ikakve funkcije ruke, dok lezije ispod C7 jedva utječu na funkciju ruke i šake. Međutim, bolesniku ...

Predavanje GIO 5 Primjena molekula siRNA Primjena ... - PBF

Prikaz udjela nekodirajućih molekula DNA u prokariota i eukariota. Nekodirajuće RNA (ncRNA). Funkcionalne molekule RNA koje se ne prevode u proteine.

Primjena obnovljivih Primjena obnovljivih izvora energije

BAZGIN d.o.o. – Fotonaponski sistemi, solarni sustavi, vjetroagregati, LED rasvjeta. IRENA – Istarska Regionalna Energetska. Agencija. SEA-R „Sustainable ...

NPK 7-20-30 Primjena:

NPK 7-20-30. • kompleksno NPK gnojivo visoke koncentracije hranjiva s naglašenim kalijem, namijenjeno za osnovnu gnojidbu svih poljoprivrednih kultura na ...

NPK (S) 15-15-15 (3) Primjena:

NPK (S) 15-15-15 (3). • kompleksno, srednje koncentrirano, granulirano mineralno gnojivo. • s jednakim omjerom osnovnih hranjiva (dušika, fosfora i kalija) i ...

Izvodi i primjena

Teorem 2.4 (Derivacija složene funkcije). Neka su zadate funkcije fig takve da je definirana složena funkcija (g ◦f)(x) = g(f(x)). Neka, dalje, funkcija f ima konacnu.

Primjena geostatistike

maruje, a kriging procjena radi se iz vrijednosti ostalih uzoraka koji su preostali u granicama elipso- ida prostorne ... Units of the Bjelovar Sag, Croatia. Nafta, 54 ...

NPK (S) 15-15-15 (3) Primjena: - Petrokemija

NPK (S) 15-15-15 (3). • kompleksno, srednje koncentrirano, granulirano mineralno gnojivo. • s jednakim omjerom osnovnih hranjiva (dušika, fosfora i kalija) i ...

KAN N (MgO) 27 (4,8) Primjena - Petrokemija

KAN N (MgO) 27 (4,8). • srednje koncentrirano dušično, granulirano ili prilirano mineralno gnojivo. • sadrži nitratni oblik dušika koji je odmah dostupan mladim ...

ULTRAZVUK I PRIMJENA

U ovom dijelu ukratko su opisane osnovne fizikalne veličine: brzina širenja zvuka, frekvencija i valna duljina zvučnog vala, te uspostavljene relacije među njima.

10. Primjena spojeva

Slika 10.18 Stezni spojevi [Decker 2006, str. 156]. Slika 10.19 Konusni tarni spoj glavine i vratila [Böge 2011, str. I120]. Slika 10.20 Konusni rastavljivi tarni spoj.

5 Primjena Pitagorinog pocka

da je bar jedan od tih trokuta šiljastokutan. Zadatak 12. U pravokutan trokut s duljinama kateta a i b upisan je kvadrat koji s trokutom ima zajednicki pravi kut.

Primjena polimera u graditeljstvu

19 ruj 2007 ... materijali. Zahvaljuju}i razvoju novih materijala i proizvodnih po- stupaka, polimeri su sve va`niji materijal u graditeljstvu. U kombi-.

XII. PRIMJENA STOPE PDV-a OD 13 - RRiF

24 sij 2019 ... c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje ... 1. mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10 (nema detaljnije razrade). 2. slatki krumpir iz ...

primjena računala - VUKA

3 ruj 2018 ... Distribuirani računalni sustavi (engl. data grids) su računalni sustavi čiji dijelovi, za razliku od grozdova, mogu biti distribuirani širom svijeta ...

Primjena višestrukog integrala

primjena formule za masu podru£ja. Neka je D pravokutnik zadan relacijama: 0 ≤ x ≤ a i 0 ≤ y ≤ b i neka je redom, funkcija gusto¢e mase a) f(x, y) := 3, b) f(x, ...

Primjena plastike u optici

Leće za naočale mogu biti izrađene od različitih mineralnih i ... ljine leće iste dioptrijske jakosti prema ekvi- ... www.engadget.com/2016/02/12/shape-shif-.

PRIMJENA POREDBENE METODE

•Uvjeti za primjenu poredbene metode. •Postupak procjene poredbenom metodom. •Zaključak. Stručni seminar o procjeni vrijednosti nekretnina - MGIPU 2017.

PRIMJENA E-MARKETINGA U TURIZMU

i marketing u turizmu, pojmovno gledano, dio iire djelatnosti koia se naziva marketing slobodnog vremena (marketing of leisure).1. Usporedno s razvojem ...

PRIMJENA ROBOTIKE U MEDICINI

1 lip 2016 ... moguće je nadoknaditi uvijek prisutan manjak različitih specijalnosti potrebnih pri izvođenju kirurških zahvata. Primjena robota u kirurgiji ima ...

Primjena AG-nejednakosti u stereometriji

Neka su a, b, c duljine bridova kvadra, O oplošje i V volumen. Vrijedi. O = 2(ab ac bc),. V = abc. Prema AG-nejednakosti je. V 2. = a2b2c2 = (ab)(bc)(ca) ≤.

proizvodnja i primjena vapna

pretvaranje vapnenca u vapno znat- no dulje trajalo. ... Vapno se sasvim sigurno odavno proizvodilo na velikim ... u Zagorskoj ulici, a rabi živo vapno iz Sirača ...

Primjena CT-a u maksilofacijalnoj traumatologiji - Dr Med ...

viscerokranijuma (maksila, zigomatična kost, nosna kost, suzna kost, nepčana kost) te donji dio sfenoidne kosti (velika krila, pterigoidni nastavci priključeni ...

SEMANTIČKI WEB I NJEGOVA PRIMJENA

10 lis 2016 ... Ovom izjavom izjavljujem da je rad pod nazivom: Semantički web i njegova primjena izrađen pod vodstvom mentora Marina Peko i sumentora.

PRIMJENA INTEGRALA (korigirano) - FER-a

Kao što znamo, neodređeni integral ∫ dxxf. )( ... Određeni integral funkcije. )( xfy ... neodređeni i određeni integrali dovedeni u važnu efektivnu vezu, je Newton- ...

Primjena geostatistike (2008.)

maruje, a kriging procjena radi se iz vrijednosti ostalih uzoraka koji su preostali u granicama elipso- ida prostorne ... Units of the Bjelovar Sag, Croatia. Nafta, 54 ...

PRIMJENA GIS-a PRI PROJEKTIRANJU SREDNJENAPONSKIH ...

proces obavlja po nekim ustaljenim koracima upotrebom osobnog iskustva i vlastitog znanja ... Pi – potražnja u čvorištu i (kW),. - U – pogonski ... standardizirani presjek kabela kojeg propisuje svako distribucijsko područje. Time je u stvari sam ...

Primjena termografije u gradevinarstvu

promjenu klime, porastom cijena energenata i političkoj ovisnosti država ... Za razliku od crnog tijela, koje je idealni apsorber ... lociranje vlage u EIFS sustavima.

PRIMJENA INTEGRALA (korigirano) - Fer

neodređeni i određeni integrali dovedeni u važnu efektivnu vezu, je Newton- ... integral, a potom dobiveni rezultat “propustimo” kroz granice integracije.

PRIMJENA ELEKTROKEMIJSKOG KOMPRESORA ZA ...

se inkorporirati u sklop (svežanj) gorivnih članaka ili se može koristiti kao zasebna jedinica. 1. Uvod. Elektrokemijski članak se može koristiti za provođenje ...

Primjena bar kodova u poslovanju

Bar kod ili crtični kod je smisleni niz tamnih linija i svijetlih međuprostora koji omogućavaju elektronskoj opremi očitavanje u njima sadržanih informacija o.

Primjena odredenog integrala

integrala, racunanje površine ravninskih likova, duljina luka ravninske krivulje, ... koji nastaje rotacijom krivulja oko zadane osi ili izracunati duljinu luka krivulje.

Primjena trigonometrije u geodeziji

Valjda nema zbirke zadataka iz matema- tike za drugi razred srednje škole, koja u po- glavlju Trigonometrija pravokutnog trokuta nema poneki zgodan zadatak ...

PRIMJENA ZRAČENJA U MEDICINI

čestica) ili elektromagnetskoga zračenja visoke frekvencije (gama-zračenje, rendgensko zračenje, ultraljubičasto zračenje). Ionizirajuće zračenje može.

Primjena trigonometrije u geometriji.pdf

Primjena trigonometrije u geometriji. 1. Izračunaj kutove pravokutnog trokuta ako je jedna kateta 12 , a hipotenuza 18 . ( rješenje: 41°48´7´´ ...

Primjena racunala u obrazovanju

Generacije računala u nastavi i obrazovanju. Modeli primjene ... Prvi nastavni projekt pomoću digitalnih računala razvijen je na Sveučilištu Illinois. (SAD) 1959.

PRIMJENA VIZUALNOG PRISTUPA

Budući je vizualna komunikacija jasnija, obično u većoj mjeri motivira dijete. Korištenjem tog sustava oni vide „komunikaciju na djelu“ i što komunikacija uopće ...

PRIMJENA EKSPONENCIJALNE I LOGARITAMSKE FUNKCIJE

5 srp 2018 ... dekadski logaritam. ○ logaritamska funkcija i njezin graf; svojstva. ○ veza eksponencijalne i logaritamske funkcije (inverzne funkcije ...

primjena laserskih ure aja - Geodetski fakultet

dalekozori mmogu biti specijalno graeni dalekozori (danas u velikoj primjeni kod ... visoka preiznost se ne može ostvariti, već su se najbolji rezultati u visinskom ...

Primjena ultrazvuka u estetske svrhe (PDF)

26 tra 2006 ... Ultrazvuk koji se koristi u estetske svrhe po svojim frekvencijama i intenzitetu najsličniji je onom koji se koristi u fizikalnoj medicini wellness ...

PRIMJENA WEB SERVISA U PROSTORNOM PLANIRANJU

16 lip 2017 ... Server predstavlja web aplikacijski server, a klijent je web preglednik, ... Digitalna ortofoto karta u mjerilu 1:5000 (DOF5) je službena državna ...

BORILACKI SPORT I PRIMJENA SILE

Nobody plans and does not expect to have a baby with disabilities, and society and the ... Pravilno sinkronizirano kretanje zone na znak trenera s 5 markera ... London Evening Standard's "Partner urges Turkey boss to replace sacked Ancelotti.

Primjena ultrazvuka u fizijatriji i stomatologiji

Primjena ultrazvuka u fizijatriji i stomatologiji ... U fizikalnoj medicini, terapijski se ultrazvuik prim jenjuje 'već duže vrijem e, kao standardna metoda liječenja.

Osnovne konstrukcije i osnovna primjena

redno uvidaju potrebu uvodenja tih konstrukcija. U ovom prikazu osnovni matematicki sadrzaj su cetiri osobite tocke trokuta. Skupina osnovnih konstrukcija nije ...

DL Primjena intrakardijalnih elektrograma u optimizaciji ...

tLBBB- true left bundle branch block ( tipični blok lijeve grane) ... lijeve grane (LBBB) su 5-7 puta učestalije od morfologije bloka desne grane. (RBBB) (15).

Aerogel i njegova primjena u građevinarstvu

Novi izolacijski materijal ima neka zai- sta posebna svojstva. Kada, primjerice, iznad plamena stavimo centimetar de- bljine toga materijala, možemo s druge.

Euklidov algoritam i njegova primjena

Euklidov algoritam je efikasan naqin za odre iva e najve eg zajedniqkog djelioca dva prirodna broja, koji ne zahtijeva ihovu prethodnu faktorizaciju.

Primjena ICT-a u upravljanju kritičnom infrastrukturom u ...

Telekomunikacioni forum TELFOR 2010. Srbija, Beograd ... Sadko mandžuka dr.sc., Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u. Zagrebu, Vukelićeva 4, Zagreb, ...

primjena METALLIC AND NONMETALLIC ... - mtf.unze.ba

23 svi 2008 ... se formira ceo sloj, nož se uklanja a radna ploča podiže za debljinu ... Susceptibility in an Amorphous Fe43,2Ni23,2Co13,6B20 System“, Materials Science Forum Vols.453- ... Vacuum indukcijska tehnologija i naknadno.

primjena nanomaterijala uproslosti - Repozitorij PMF-a

rezultat vatre nastale paljenjem drveta ili drvenog ugljena. Pretpostavka je kako je u jednom trenutku u povijesti, oružje od kojeg su dio i naše oštrice, bilo ...

primjena vektorske metode - Repozitorij PMF-a

Neka je S polovište dijagonale AC paralelograma ABCD. Tada ... Promotrimo sada zbroj kvadrata duljina dijagonala AC i DB paralelograma ABCD. Imamo.

PRIMJENA UKRASNOG BILJA U INTERIJERIMA

Ukrasno bilje nema samo dekorativnu funkciju već i brojne druge o kojima će biti riječi u ovom članku. Odabir je bilja za interijere javnih prostora ograničen zbog ...

Folijarna primjena otopine Uree

Predsjetvena 1.prihrana gnojidba. KAN. NPK 7-20-30gnojidba. UREA (kg/ha) (kg/ha). (kg/ha). 2.prihrana. Urea (kg/ha). 3. prihrana. 20 % otopina. UREE (l/ha).