faktori rizika za krvarenje iz akutne mukozne lezije kod ...

uzrokuje upalu, ćelijsku smrt i dalje izlučivanje inflamatornih citokina. Faktori rizika za gastrointestinalno krvarenje iz takve lezije su: arteficijelna ventilacija koja ...

faktori rizika za krvarenje iz akutne mukozne lezije kod ... - Srodni dokumenti

faktori rizika za krvarenje iz akutne mukozne lezije kod ...

uzrokuje upalu, ćelijsku smrt i dalje izlučivanje inflamatornih citokina. Faktori rizika za gastrointestinalno krvarenje iz takve lezije su: arteficijelna ventilacija koja ...

74 NEoNaTaLNI FaKToRI RIZIKa poRoĐajNE poVREDE ...

koje ima jednostrani Moorov refleks, ruka mu ima jednostrani Moorov refleks, ruka mu jednostrani Moorov refleks, ruka mu. Moorov refleks, ruka mu refleks, ruka ...

65 FAKTORI RIZIKA U NASTANKU OSTEOARTROZE KUKA

Praćeni su podaci koji su se odnosili na opterećenje zgloba kuka pri ... međutim, treba naglasiti da zglob kuka ima anatomske prednosti u odnosu na koleno.

Kardiovaskularni faktori rizika kod bolesnika sa supklinčkom ...

sne mase (ITM), krvni pritisak, TSH, FT4, antitela na tiroidnu peroksidazu, antitela na tireoglobulin, ukupni holesterol, LDL i HDL holesterol, odnos ukupni/HDL ...

Faktori rizika od samoubistva kod vojnika Vojske Srbije

vojnici VS ujednačeni sa suicidantima po sociodemograf- skim karakteristikama. ... o svakom vojniku koji je izvršio samoubistvo, kao i hete- ... ce najčešće su opisivali kao osobu prijatne naravi, dobro- ćudnog ... tvo delovao je kao osoba koja nikada na sebe ruku ne bi podigla ... pružiti psihološku pomoć u krizi. Ako ova ...

Faktori rizika za nastanak trudnoćom indukovane hipertenzije

Lalić I. Zdravstvena njega trudnica sa EPH gestoza- ma. SG/NJ 2013; 18: 225-39. 6. Habek D, Moslavac S, Čerkež-Habek J. Liječenje hip- ertenzivne bolesti u ...

faktori rizika za nastanak moždanog udara - doiSerbia

Uvod. Cerebrovaskularne bolesti (CVB) uz kardiova- skularne bolesti (KVB) i maligne bolesti su najčešća oboljenja muškaraca i žena u razvijenom svetu [1].

Psihosocijalni faktori rizika i zloupotreba psihoaktivnih supstancija ...

Zloupotreba psihoaktivnih supstancija, kao i bolesti zavi- snosti koje nastaju progresijom ovog poremećaja, čine značaj- ne probleme za celu društvenu ...

Flebotromboza, faktori rizika, primarna i sekundarna profilaksa

Varfarin (MARTEFARIN). antagonist vitamina K ... spanać, kelj, karfiol, zelena salata, kupus, banana, zelene jabuke, južno voće, itd.) 1. Lin. Eur Heart J 2005;.

učestalost, faktori rizika i ishodi padova kod pacijenata sa ...

Ključne reči: Parkinsonova bolest, padovi, faktori rizika, učestalost, ishodi. Naučna oblast: Medicina ... bolest zove Parkinsonova, u čast Džejmsu Parkinsonu (18, 19). 1.3. Anatomsko-fiziološka ... je prognoza neizvesna. Uprkos efektivnoj ...

mozdani-03-Faktori-rizika:Layout 1.qxd - Zdrava Istra

Tranzitorna ishemijska ataka (TIA) – znaci su slični kao kod moždanog udara (GROM), ali traju kratko (od nekoliko minuta do 24 sata). Bez obzira na to što znaci ...

faktori rizika za razvoj hipertenzije u vezi sa navikama u ishrani ...

Slane grickalice konzumira 75,8% ispitanika, a kod 34,5% ispitanika navike u konzumiranju grickalica se menjaju tokom ispitnog roka. Ribu manje od jednom ...

rano otkrivanje i faktori rizika za nastanak klinički značajne ...

18 мај 2014 ... viša kod KZPF u odnosu na BPF. Ključne reči: cefalična duodenopankreatektomija, pankreasna fistula, koncetracija amilaza u drenu, CRP, ...

Hronična inflamacija, lipidski faktori rizika i ... - Semantic Scholar

Hronična inflamacija, lipidski faktori rizika i mortalitet kod funkcijski nesamostalnih starih osoba. Chronic low-grade inflammation, lipid risk factors and mortality.

Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika ...

Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom. Valentina ...

Komorbiditet depresije i dijabetesa tipa 2 – faktori rizika i ... - doiSerbia

Dijabetes melitus je kompleksan metabolički poremećaj u čijoj je osnovi deficit funkcije ... ćaj se često javlja kao komorbidni i konkomitantni kod brojnih psihijatrijskih i ... Kod bolesnika sa DMT2, najbolji vid prevencije depre- sije je njeno rano ...

cijena izgradnje i faktori rizika u promjeni cijene izgradnje objekata

Савремена достигнућа у грађевинарству 24. април 2015. Суботица ... U radu, a kao primjer dajemo neke od analiza cijena radova koje su urađene na.

Krvarenje i transfuzija, Marina Švelec

N: Povezati aktivnost zaustavljanja krvarenja s pokusom Transfuzija krvi (Kod jakih krvarenja, osim pružanja prve ... 2. Usporedi unutarnje i vanjsko krvarenje.

krvarenje kao komplikacija nakon oralno-hirurških i parodontoloških ...

55% anketiranih imalo je priliku da zaustavlja krvarenje iz većeg krvnog suda, dok se ... kalno zaustavljanje krvarenja poseduje 95% u svojim ordinacijama.

Procjena rizika od pada: pregled skala za evaluaciju rizika

1 lip 2017 ... skale koje se primjenjuju u tu svrhu. U ovom radu pri- kazane su četiri različite ljestvice: Morseova skala, skala. STRATIFY, skala Hendrich II. te ...

oralne lezije uzrokovane hpv-om – retrospektivna studija

6 ruj 2016 ... Tvrdo nepce. 10 (15.4). Meko nepce. 11 (16.9). Ostalo. 8 (12.3). Terapija; N(%). Elektrokauterizacija. 22 (33.3). 0.253. Ekscizija skalpelom.

Metastatske lezije u mandibuli: primjena citogenetike Metastastatic ...

18 lip 2007 ... Postaviti dijagnozu metastatske lezije mandibule velik je izazov, a temelj se nalazi ... izvori metastatskih tumora u oralnoj regiji su dojke,.

Novi postupnik za preinvazivne lezije vrata maternice

Damir Babić, pred- stojnik Kliničkog Zavoda za patologiju i citologiju KBC-a Zagreb i Zavoda za ginekološku i perinatalnu patologiju Klinike za ženske bolesti i ...

lije^enje lezije rektuma kod duboke endometrioze rektovaginalnog ...

Klju~ne rije~i: duboka endometrioza rektovaginalnoga septuma, lezija rektuma, laparoskopski postupak ... uklju~ena lagana prehrana do regulacije peristaltike.

lateralizacija moždane lezije i depresija laterality of brain lesion and ...

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(4): 225. LATERALIZACIJA MOŽDANE LEZIJE I DEPRESIJA. Sanja Drača. Visoka škola strukovnih studija, Kruševac.

Korelacija između razine lezije, mišićne snage i funkcije ruke kod ...

Kompletna lezija iznad C5 narušava proksimalnu kontrolu, bez ikakve funkcije ruke, dok lezije ispod C7 jedva utječu na funkciju ruke i šake. Međutim, bolesniku ...

PPV - AKUTNE.CZ

TEPO. V. Ý O. B. JEM. = ŽILN. Í N. Á. V. R. AT. END-DIASTOLICKÝ. OBJEM/TLAK. PMS. CVP. 10% sv sv. POZITIVNÍ. REAKCE. NA PODÁNÍ. TEKUTINY ...

MR ramenního kloubu - AKUTNE.CZ

Degenerace šlach - tendinóza: zvýšení. T1 i T2 signálu. – T2 signál izointenzní se svalem → tendinóza. – T2 signál vyšší ... Tendinóza m. subscapularis v rámci.

Akutne glavobolje - HEPMP

Međunarodna klasifikacija glavobolja MKG-3 2018. I Primarne ... Glavobolja tenzionog tipa. 4. ... Klaster glavobolja (engl. cluster) je primarna glavobolja iz.

Chronický subdurální hematom - AKUTNE.CZ

5. září 2014 ... Chronický subdurální hematom (CHSDH) - potenciálně závažné onemocnění, postihující především nemocné vyšší věkové kategorie s četností ...

AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE KOD DJECE

Kussmaulovo acidotično disanje – obilježeno povečanom frekvencijom, povećanom amplitudom disanja, odsutnošću pauze između ekspirija i idućeg inspirija.

Akutne povrede - Sportski savez Beograda

Istegnuće: istezanje ili ruptura mišića, tetiva ili ligamenata. ○ Može i bez ... Najčešće zahvaćeni vanzglobni delovi: gastrocnemius, kvadriceps, rotatorna ...

Dva oříšky... aneb anesteziologický management u ... - AKUTNE.CZ

Ca cervicis, dysplasia cervicis uteri a gravidita nejčastější příčina maligního onemocnění v graviditě peak výskytu 35 – 55 rok života (ostatní gynekolické.

Liječenje akutne zamjedbene nagluhosti - Dr Med | Repozitorij ...

Akutna zamjedbena nagluhost je idiopatski, jednostrani gubitak sluha ... senzorna nagluhost, sistemski kortikosteroidi, intratimpanična primjena kortikosteroida,.

Periprotetické fraktury TEP kyčelních kloubů - AKUTNE.CZ

2019, hotel Myslivna Brno, Ženčica P. B1 – FIXOVANÝ DŘÍK SPIRÁLNÍ FRAKTURA. PRINCIPY. ➢ miniinvazivní X ORIF. ➢ otevřená repozice miniinvazivita ...

Komplikace epidurální anestézie dětí - AKUTNE.CZ

epidurální prostor obsahuje velmi řídkou tukovou tkáň, která usnadňuje šíření lokálního anestetika a také průnik katétru,. - plasmatická hladina albuminu a alfa1 ...

Akutne komplikacije šećerne bolesti - Dr Med | Repozitorij ...

bolesti uključuje dobru kontrolu razine šećera u krvi, uz kombinaciju dijete, tjelesne ... bikarbonati>15 mmol/L, ketoni u serumu <0,3 mmol/L, anionski manjak<12 ...

KRATAK VODIČ ZA PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE AKUTNE ...

organskih sistema i respiratorna insuficijencija može biti posledica različitih bolesti i patoloških stanja. Lekari hitne medicinske pomoći moraju biti osposobljeni ...

Klimatski faktori

Simbol. Opis veličine. Jedinica cp. Specifični toplotni kapacitet pri konstantnom pritisku. J/(kg∙K) fu. Koeficijent konverzije vlažnosti, masa po masi1) kg/kg fψ.

Biotički faktori - PMF

Hranidbeni lanac ili piramida? Lanac u moru sisavac. Velika riba ribica. 4. Page 5. ▫ Biomasa je mjera koncentracijom organizama na jedinici površine ili.

Biotički faktori

SIMBIOZA tip: KOMENZALIZAM /0 ili fakultativna simbioza. ▫ Jedna vrsta profitira dok na drugoj vrsti nema nikakvih promjena. ▫ Primjer: ptice prave gnijezda na ...

Ekološki faktori

Ekološka valenca. Stenovalentne biljne vrste opstaju u veoma uskim opsezima intenziteta nekog ekološkog faktora. Biljke mogu biti stenovalentne za jedan ili ...

Akutne egzacerbacije kronične opstruktivne plućne bolesti

Miloš Lalovac2. Vanja Dolenec1. 1 Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 2 Klinička bolnica Merkur, Zajčeva 19, Zagreb. Ključne riječi:.

Akutne komplikacije šećerne bolesti - Opća bolnica

... od simptoma su i Kaussmaulovo disanje, tj. forsirano i ubrzano udisanja i ... Kussmaulovo disanje, dehidracija, pad krvnog pritiska, somnolentnost (poremećaj ...

Kombinace poranění obličejového skeletu a zlomenin ... - AKUTNE.CZ

Fraktura mandibuly, obou maxilárních kostí, dehiscence frotnozygomatické sutury vpravo, obou zygomatických oblouků bez dislokace, vrpavo fraktura zasahující ...

č akutne ozljede i kronična lateralna nestabilnost gležnja - MEF

AKUTNE OZLJEDE I KRONIČNA. LATERALNA NESTABILNOST. GLEŽNJA ... ruptura peroneous longusa ili brevisa ... the lateral ligaments of the ankle. J Bone ...

Akutne egzacerbacije kronične opstruktivne ... - Semantic Scholar

Najčešći uzrok akutnih egzacerbacija KOPB-a su virusne, nešto rjeđe bakterijske ili miješane infekcije. Bolesnici s fenotipom učestalog egzacerbatora koji su ...

Akutne komplikacije šećerne bolesti - J.U. Opća bolnica

... od simptoma su i Kaussmaulovo disanje, tj. forsirano i ubrzano udisanja i ... Kussmaulovo disanje, dehidracija, pad krvnog pritiska, somnolentnost (poremećaj ...

Aberantni imunofenotipovi u prognozi akutne mijeloične ... - Srce

20 tra 2011 ... U AML-u se imunofenotipizacija koristi za prepo- znavanje populacije ... Imunofenotipizacija protočnom citometrijom neizostav- na je metoda u ...

Jana Dorazilová, Katarina Kacvinská, Veronika ... - AKUTNE.CZ

Jana Dorazilová, Katarina Kacvinská, Veronika ... Kolagen: Polysacharidy. • strukturní protein,. • vysoká biokompatibilita, ... Ing. Jana Dorazilová | CEITEC BUT.

Akutne egzacerbacije kronične opstruktivne plućne bolesti (AE ...

KLJUČNE RIJEČI: kronična opstruktivna plućna bolest, egzacerbacija, infekcije, antibiotska terapija, smjernice. SUMMARY Chronic obstructive pulmonary ...

Polytrauma a komplikace v chirurgické péči z pohledu ... - AKUTNE.CZ

❖ Vitium artis (fan club). Page 6. Náhrada škody. Speciální nároky – nároky vzniklé v režimu náhrady škody.

BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE • Akutne respiratorne infekcije kod ...

vrsta kašlja (suhi, praskavi, isprekidan, vlažni kašalj),. - prisutnost ... Kašalj je prirodni put za čišćenje bronha od sputuma. Davanje ... eritromicin je lijek izbora.

Prognostička vrijednost citogenetskih promjena u liječenju akutne ...

leukemije. Akutna leukemija učestalija je u bolesnika s kongenitalnim ... Akutne mijeloične leukemije s tim promjenama ubrajaju se u skupinu AML povoljne.

Akútne krvácanie do tráviaceho traktu u 16-mesačného ... - Solen

krytú perforáciu Meckelovho divertikulu. Kľúčové slová: enterorágia, gastrointestinálny trakt, bolesť brucha, Meckelov divertikul, deti. Pediatr. prax, 2010, 11 (2): ...

akutne respiratorne infekcije kod djece - PORODICNA MEDICINA

Restriktivna dispneja. - Pneumonija. - Bronhiektazije. Podjela može biti i na osnovu lokalizacije: 1. Zahvaćenost gornjih dijelova respiratornog trakta:.

identifikacija molekularno- -genetičkih markera patogeneze akutne ...

Identifikacija molekularno-genetičkih markera patogeneze akutne mijeloidne leukemije. Rezime. Akutna mijeloidna leukemija (AML) predstavlja grupu ...

učinak pregabalina u sprječavanju akutne postoperativne boli kod ...

Alveotomija umnjaka provodila se na standardizirani način, najprije se odizao mukoperistalni režanj, brusila se alveolarna kost, potom je uslijedila ekstrakcija sa ...

vodič za dijagnostiku i menadžment akutne plućne embolije

PE: plućna embolija. PEA: plućna endarterektomija. PESI: indeks ozbiljnosti plućne embolije. PH: plućna hipertenzija. rtPA: rekombinantni tkivni aktivator.

Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic

za lizanje uporabite kocke ledu ter bonbone in žvečilni gumi za žvečenje; ... ali vagine. Uporaba kondoma se priporoča tako moškim kot ženskam, ker zmanjša.