Korelacija - Katedra za medicinsku informatiku - MedRi

koeficijent korelacije r. – statistička značajnost ... Pearsonov koeficijent korelacije rp. • parametrijski test ... Spearmanov koeficijent korelacije. • neparametrijski ...

Korelacija - Katedra za medicinsku informatiku - MedRi - Srodni dokumenti

Korelacija - Katedra za medicinsku informatiku - MedRi

koeficijent korelacije r. – statistička značajnost ... Pearsonov koeficijent korelacije rp. • parametrijski test ... Spearmanov koeficijent korelacije. • neparametrijski ...

Ime i prezime Ksenija Baždarić - Katedra za medicinsku informatiku

University Library in Split, University of Split, Croatia, 6-7 July 2012., Split; Split; 6-7 ... preddiplomski stručni studij studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike ...

Laboratorijski informacijski sustav - Katedra za medicinsku informatiku

Lidija Bilić-Zulle. Laboratorijski informacijski sustav. Opće napomene o kolegiju. Nastava. • Katedra za medicinsku informatiku. • predavanja, seminari (priprema) ...

izvedbeni nastavni plan - Katedra za medicinsku informatiku

Viktora Cara Emina 5 ▫ 51000 Rijeka ▫ CROATIA. Phone: 385 51 554 ... FZS. SEMINARI (tema seminara). Broj sati nastave. Mjesto održavanja. S1. Struktura ...

30 godina Hrvatskog društva za medicinsku informatiku - Hrčak - Srce

O djelovanju HDMI-a pišu predsjednici HDMI-a Đuro Deželić (1989-2004), Josipa Kern. (2005-2008), Vesna Ilakovac (2009-2016), Marijan Erceg (2017-).

Korelacija i regresija – seminar - medri

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Statistika. Linearna regresija. • y = a bx; a = odsječak; b = nagib. • y = x; idelan pravac kroz ishodište, ...

Katedra za medicinsku biologiju

P8 - Citoskelet i stanično kretanje. (str. 473-522) 2h ... 4. frakcioniranje i centrifugiranje animalnih stanica-jezgre stanice jetre (nativni). V5 - Kromosomi i spolni ...

Goran Mijaljica, dr. med. Katedra za medicinsku humanistiku

Asklepijev ili Eskulapov štap. Asklepije, Apolonov sin bio je iskusan liječnik u antičkoj grčkoj mitologiji. Page 11. Titule. Titula sažeto svjedoči o profesiji, stupnju i ...

Ime i prezime Vesna Šupak Smolčić - Katedra za medicinsku ...

Naziv radnog mjesta Specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Funkcija ... Ustanova Specijalistički poslijediplomski studij "Medicinska biokemija i laboratorijska medicina" na ... Laboratories, Osijek, Hrvatska, 3-5. travnja 2014.

Priprema podataka za statističku obradbu - Katedra za medicinsku ...

5 % slučajeva nema značajnosti. • P ≥ 0,05 ... Programi. • Psiholozi: pravilo broj varijabli * 5 = N ... otvorenog i/ili zatvorenog tipa- Likertova skala. • Provedba.

medicinski fakultet u splitu katedra za medicinsku kemiju i ... - MEFST

Harperova ilustrirana biokemija, 28. izdanje Lange Medical Books / McGraw-Hill,. 2009. (Hrvatski prijevod, 2011.) • Načela fizikalne kemije. Atkins PW, Clugston ...

Uvod u informatiku

-u osnovi je abakus računaljka s kuglicama iz nižih razreda osnovne škole (vidi ... d) programabilan (programirljiv) - označava da se naredbe zadane računalu ... -današnja računala razlikuju se po brzini rada na koju najviše utječe brzina rada.

EDA - Departman za matematiku i informatiku

Kutijasti ili boks dijagram (eng. box and whisker plot) je jednostavan graf koji prikazuje karakterističnu petorku (x1,ql, m, qu,xn) (eng. five-number summary).

Semantički web - Institut za matematiku i informatiku

Semantički web. Branko Arsid. Problemi današnjeg weba se ogledaju u slaboj strukuriranosti podataka, nedostatku semantike i nemogudnosti pretrage weba ...

INFORMACIJSKI SUSTAVI - Odjel za informatiku

organizaciji sudjeluju na poslovima projektiranja informacijskih sustava a posebno ... utjecaj ICT tehnologija na projektiranje informacijskih sustava ?, (19) Što je ...

Nastavni program za Informatiku - ncvvo

jednom strukturnom programskom jcziku više razinc. Širojni jczik. Mncmonik. Asemblerski jezik. vladavanje vještine upravljanja strojcm i svima njc 1.1.6.

KORELACIJA

Pearsonov koeficijent korelacije ili Produkt-moment koeficijent korelacije (r),. • Spearmanov koeficijent korelacije ili koeficijent rang korelacije (ρ),. Ostali koeficijenti korelacije ... Interpretacija koeficijenta korelacije. Najviše ovisi o kontekstu, ...

Borelovi skupovi - Departman za matematiku i informatiku

definisani su Borelovi skupovi, neke klase Borelovih skupova i dokazane su njihove osobine. Uvoženjem nove, finije topologije na datom topolo²kom prostoru ...

Studiraj računarstvo i informatiku u Ljubljani - FRI - Univerza v ...

Pedagoško računarstvo i informatika (s Pedagoškim fakultetom) ... Fakultet računarstva i informatike. Vodeća obrazovna i istraživačka institucija na području ...

Teorija igara - Departman za matematiku i informatiku

Odeljci 5., 6. i 7. pružaju detaljnu analizu igre staklenih perli (Glass Bead Game). ... Kraljica Itake pokazala je ... Po Homeru Odisej je bio kralj Itake, sin Laerta i.

laplasova transformacija - Departman za matematiku i informatiku

1 феб 2013 ... A. Tablice. 65. Biografija. 72. Literatura. 73 ... Tablica A.1: Osobine Laplace-ove transformacije. F(s) f(t). c1F1(s) c2F2(s) c1f1(t) c2f2(t).

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

5) Registarske tablice jedne države se sastoje od 7 simbola: 2 slova engleske abecede i 5 cifara. (engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u ...

Stohastička dominacija - Departman za matematiku i informatiku

Stohastička dominacija jeste uopštenje teorije očekivane korisnosti i osnovni cilj ... Ovo daje precizno značenje iskaza da 1 SSD dominira 2, ali ne ...

brojevne kongruencije - Departman za matematiku i informatiku

11 јул 2011 ... Sadržaj master rada podeljen je u šest poglavlja. Prvo poglavlje sadrži osnovne osobine iz teorije deljivosti celih brojeva. U drugom poglavlju ...

Odjela za informatiku - PMF Split - Sveučilište u Splitu

Operacijski sustav s grafičkim korisničkim sučeljem MS - Windows. Programski sustavi za uredsko poslovanje. Osnove računalnih mreţnih sustava. Preporučena.

generativne funkcije - Departman za matematiku i informatiku

Opisane su i transformacije beskonačnih nizova u funkcije i obrnuto, kao ključni korak u konstruisanju ... [8] B.Bašić, Maturski rad - Funkcije izvodnice, (2005).

Linearna korelacija

Odredimo koeficijent korelacije za podatke xi | 0 1 2 3 4 yi | 6 3 1 -2 -3 iz Primjera 2. u lekciji Metoda najmanjih kvadrata. Napravimo tablicu poput one za metodu ...

korelacija - Srce

Tvrtko Beus: Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih predmeta... KORELACIJA [KOLSKOG. VJERONAUKA I DRUGIH. PREDMETA U RADU S BIBLIJOM.

Uvodna prezentacija za brucoše - Odjel za informatiku - UNIRI

Poslijedoktorandi 1/2 dr. sc. Martina ... Procjena: 1 ECTS bod iznosi 25–30 radnih sati studenta ... O-718 računarski praktikum za samostalan rad studenata ...

Hamiltonovi grafovi i digrafovi - Departman za matematiku i informatiku

Hamiltonovi grafovi i digrafovi. 7. Definicija 1.1.17. Hamiltonov put u grafu G je put koji sadrži sve čvorove grafa G. Definicija 1.1.18. Dva čvora grafa G su ...

ubuntu - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

UBUNTU. LINUX OPERACIJSKI SUSTAV. ZAVRŠNI RAD ... Instalacija Ubuntu operacijskog sustava temelji se na istom principu kao i kod instalacije Windows ...

kejlijevi grafovi grupa - Departman za matematiku i informatiku

24. 3.1 Šta je Kejlijev graf grupe? 24. 3.2 Kejlijev graf grupe - definicija i osobine. 25. 3.3 Kejlijevi grafovi i problem reci. 36. 3.4 Automorfizmi Kejlijevih grafova.

Analiza sličnosti podataka - Departman za matematiku i informatiku

Za tehnike kao što su multidimenzionalno skaliranje i klaster analiza, koncept distance (udaljenosti) izmedju objekata u skupu podataka je od velike važnosti. Za.

Spektralna teorija operatora - Departman za matematiku i informatiku

2.3 Samoadjungovani kompaktni operatori. ... Banahovim i Hilbertovim prostorima kao i fundamentalne teoreme kao što su teorema o ... Potsetićemo se nekih poznatih definicija i teorema u vezi sa normiranim prostorima kao i ... Tada kažemo da je preslikavanje n norma na X , a ureen par HX, nL normiran prostor.

Višestruka regresija i korelacija

Samac. 1. U braku. 0. Razveden(a). 0. Udovac-udovica. 0. Stepwise regresija. Višestruka regresija nam daje model u koji su uključene sve varijable sa kojima je ...

Dvodimenzionalne raspodjele i korelacija

Kovarijanca. • Kovarijanca je veličina koja govori o zavisnosti varijabli X i Y: • Izražena pomoću pomoćnih momenata ova relacija postaje: 16. Cov(X,Y) > 0.

Korelacija - Kvantitativne metode

Pearsonov produkt - moment koeficijent korelacije (r) predstavlja mjeru međusobne linearne povezanosti rezultata dviju standardiziranih varijabli, a izračunava ...

10. regresija i korelacija - UniZd

Veličina b je regresijski koeficijent – pokazuje za koliko se u prosjeku mijenja ... Pearsonov koeficijent linearne korelacije - pokazatelj jakosti i smjera statističke ...

Korelacija i linearna regresija

Jedna od mera povezanosti dva obelezja jeste Pearson-ov koeficijent, u oznaci rxy, defin- isan kao rxy = sxy ... vrednost koeficijenta korelacije bliza 1, pa je i linearna veza jaca, u nekom od pravaca. - pozitivnom ili ... Interpretacija. [0.00,0.40).

Korelacija - Mikro knjiga

predstaviću postupke dobijanja i tumačenja koeficijenta Pirsonove linearne kore- lacije (r) i koeficijenta Spirmanove korelacije ranga (ro). Pirsonov r je prikladan.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU ...

kvalitete života nakon bolesti, ozljede, operacije, što je bitno za svakog čovjeka. Bitno je također i ... uprava Kupališnog lječilišta u Krapinskim Toplicama prepoznala kao novi pravac razvoja. Prije 60 ... akutnog ishemijskog moždanog udara.

1 Doc.dr.sc. Donatella Verbanac Diplomirala je Medicinsku ...

Doc.dr.sc. Donatella Verbanac. Diplomirala je Medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Sveučilišta u Zagrebu 1984. i kao najbolji student ...

Šok - MedRi

Patofiziološko-klinička podjela: ▻ Kardiogeni šok *. ▻ Hipovolemijski šok *. ▻ Distribucijski (vazogeni) šok */**. ◦ Opstrukcijski šok *. * Hipodinamski šok.

Termini upisa, popis dokumenata potrebnih za ... - Odjel za informatiku

POŠTANSKI BROJ, GRAD. SVEUČILIŠTE U RIJECI. ODJEL ZA INFORMATIKU. Radmile Matejčić 2. 51000 RIJEKA. HR00. Naknada za upis. INFORMATIKA.

neke poznate ravanske krive - Departman za matematiku i informatiku

Putanja svakog psa je logaritamska spirala - tangenta u svakoj tacki na putanju gradi konstantan ugao sa pravom kroz tacku dodira i fiksiranu tacku (centar ...

izvješće o poslovanju i radu zavoda za informatiku osijek za 2017 ...

25 svi 2018 ... Aktivnosti Zavoda za informatiku Osijek su i u 2017. godini slijedile ... preklopnici, klasterski poslužitelji, sustavi za pohranu podataka i lokalni sustavi ... Izvršenje obveza utvrđenih propisima i drugim aktima, Izbori i imenovanja ...

izvješće o poslovanju i radu zavoda za informatiku osijek za 2016 ...

Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku ... proširenje koje se planira tijekom 2017. godine, a kada se planira zamijeniti ... poslužitelji, sustavi za pohranu podataka i lokalni sustavi neprekidnog napajanja s ... Izvršenje obveza utvrđenih propisima i drugim aktima, Izbori i imenovanja) ...

Prosta linearna regresija i korelacija

Koeficijent determinacije, r2, je deskriptivna mjera jačine regresione veze, koja mjeri koliko se dobro regresiona linija prilagođava podacima. . {. Y. X. ∃Y. Y. Y.

Natječaj 10.04.2019 - Specijalna bolnica za medicinsku ...

E-mail: [email protected] www.sbkt.hr. Broj: 05-9/179-2019. Krapinske Toplice, 10.04.2019. godine. Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za ...

Biokovka - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju sa ...

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ u Makarskoj djeluju i rade četiri liječnika specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:.

Tekstilni materijali za medicinsku namenu sa ... - Index of

24 апр 2006 ... 4.1 Tekstilni materijali kao transdermalni sistemi za kontrolisano otpuštanje lekova. 67 ... Medicinski tekstil ima značajnu i rastuću ulogu u sektoru tehničkog tekstila. Važnost ... Zahvaljujući čvrstoj vezi izmedju celuloze i boje, vlakno odn. ... Tabela 5.2. Strukturni parametri pletenine. Gustina pletenine. [dm-1].

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK ...

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK. Marije Terezije 13, 34551 LIPIK, Žiro-račun: 2390001-1100019520, MB:3084973. Tel.

Registar pretraga Odjela za medicinsku biokemiju (PDF)

uzorku vrijednosti C3c mogu rasti do 25% više no u svježem uzorku zbog ... uricmu, urati – AU). S, hP. U, dU. , , , ,. 24 , E ... referentne vrijednosti!. Određuje se ...

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

15 velj 2019 ... SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU LIPIK. Marije Terezije 13, 34551 LIPIK, MB: 3084973. OIB: 88202838360, IBAN: ...

DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku ...

Daruvarske toplice vrhunski su sportski centar kontinentalne Hrvatske, već dugi niz godina prepoznate od ... bazeni s ljekovitom termalnom vodom. • saune ...

Rehabilitacijski paketi - Specijalna bolnica za medicinsku ...

grupne vježbe za osteoporozu;. 3 procedure fizikalne ... grupne vježbe u bazenu. 15x. 150,00. 2.000,00 ... Maitland, Schroth, McKenzie, DNS. Hidroterapija**.

Klinika - MedRi

pojave tumora. Onkogeni i ... Nevus (madež) – definicija, morfološka slika i klasifikacija ... smrt u nejasnim okolnostima, iznenadna prirodna smrt, sindrom.

Citogenetika - MedRi

Svaka somatska stanica čovjeka ima 46 kromosoma, odnosno 22 ... nerazdvajanje dogodilo tijekom prve diobe zigote ili tijekom kasnijih dioba stanica zametka.

Korelacija matematike i ostalih nastavnih predmeta

reqju, korelacija je nexto xto se u nastavi mora itekako koristiti i vrednova- ti. Mi nastavnici moramo prevazi i problem nedovo nog korix e a i nepo- znava a sadr ...

KORELACIJA [KOLSKOG VJERONAUKA I DRUGIH PREDMETA

Tvrtko Beus: Korelacija {kolskog vjeronauka i drugih predmeta je `elje ili zahtjevi za prisutno{}u op}ereli- gijskih sadr`aja vjeronauka u duhu ekume-.