Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula - Srodni dokumenti

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

22 srp 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ ... 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), a u vezi sa člankom 48.

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom ... - Grad Pula

Puli, Danteov trg br.3, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 233 K.O. Pula, izrađenim od strane IGMA inženjering ...

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, ... 8. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi. ODLUKU.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

3 sij 2020 ... Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), u vezi sa čl. 48.

zakon o dopuni zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima brcko ...

vrijeme za koje su posjedovali prethodnici sadašnjeg posjednika preračunava u vrijeme potrebno za dosjelost." Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 3.

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

4 tra 2017 ... o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC ... iste, te je određeno da se za trase kabelske kanalizacije računa širina od 1 m. ... prolaz-spoj sa Mutilskom ulicom, te da sukladno Zakonu o cestama (NN ...

Temeljem članka 35. i članka 239. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

10 ožu 2015 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN ... Pula, dolazi upisano pravo nepravilne služnosti pješačkog prolaza i kolnog provoza na ... uknjižiti po provedbi etažnih elaborata i međuvlasničkih ugovora izgrađenih ...

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i ...

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« ... 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Vodice

OdreĎuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Projuris

25 јун 2009 ... ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA KOSOVA (2009). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 4. Prava i obaveze koje se tiču ...

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA..................................... 1. Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA .......................

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM ... - Novi informator

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. 3. SADRŽAJ ... OPĆE ODREDBE O STVARIMA. I STVARNIM ... Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55.) .

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - GP Stanorad

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM ... - RRiF

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ... Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA . ... Stjecanje na temelju zakona .

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

16 pro 2009 ... ne prima mirovinu prilaže dokaz o visini primanja uzdržavatelja. Za umirovljenika do 65 godina starosti izdana godišnja karta vrijedi od dana ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Temeljem članka 46 - Grad Pula

14 ruj 2018 ... Poslovi vezani za rad Gradskog vijeća uključuju pripremu sjednica sastavljanjem ili pripremom ... 32 – zakupnik BIPA d.o.o.). ... djecu), Kinoteka, Retrospektiva, Studentski program, Ambrela - Kino uz more, te industrijski.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Temeljem čl. 15. i 16. Odluke o uvjetima i postupku ... - Grad Pula

24 ožu 2011 ... Etis d.o.o. Pula, Koparska 24, prodaje se građevinsko zemljište ... ponuditelj Henri Hajster iz Pule, Rizzijeva 30 , po početnoj cijeni od. 11.550 ...

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja ... - Grad Pula

POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA PULE ZA 2013. GODINU. I. Utvrđuje se ... 11.3. djelatnost ugostiteljstvo i trgovina – terasa ugostiteljskog objekta ... 4.2. djelatnost iznajmljivanja sredstava – ležaljke i suncobrani – 20 komada.

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Grada ... - Grad Pula

23 pro 2013 ... RIJEKA. 1. 4,98. 20. 420,00. 13. VITASOVIĆ TONI. PMF. ZAGREB. 1. 4,97. 20. 420,00. 14. JURIŠIĆ IRENA. STOMATOLOŠKI FAKULTET.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN RH ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... 1. Gradsko groblje u Mihovljanu. 2. Mjesno groblje u naselju Ivanovec. 3. Mjesno groblje u naselju Šandorovec. Kao dijelovi Gradskog groblja ...

Temeljem ĉlanka 55. Zakona o komunalnom ... - Grad Vodice

društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o. ) uz prethodnu suglasnost Gradonaĉelnice Grada Vodica. Klasa: 363-02/19-01/13; Urbroj: 2182/04-01/08-19-3; ...

Temeljem članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o ... - Grad Samobor

Veterinarska stanica Samobor d.o.o., Katarine Zrinske 7, Samobor. - Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1,. Samobor. - Energo Metan ...

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. PRATEýI PROPISI • PRAVNA PRAVILA • SUDSKA PRAKSA.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Grad Pula

15 pro 2010 ... (2) Ukopi se obavljaju na Gradskom groblju Monte Ghiro u Puli i na groblju u ... dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo.

Na temelju ćlanka 12. st. 5. Zakona o studentskom zboru i drugim ...

1.500,00 kuna. 15. ANDREJA ROJNIĆ I ANA ŽALAC, Muzićka akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica. 1.200,00 kuna.

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim ... - ZSE

Zagrebu, Vukovarska 271 (Poslovni toranj Chromos). Predlaže se sljedeći dnevni red : 1. Otvaranje Skupštine i utvrĎivanje broja prisutnih i zastupanih ...

Temeljem članka 32. podstavka 6. Zakona o ... - HNK Osijek

Kazalište je upisano u sudski registar kod Trgovačkoga suda u Osijeku pod matičnim brojem upisa: (MBS) 030001191, OIB 16275571737 i u Očevidnik ...

strategija razvoja urbanog područja pula cjelovita ... - Grad Pula

Registrirana nezaposlenost na urbanom području Pula, u Istarskoj županiji i ... kako bi se vojni centar Muzil u Puli revitalizirao i prenamijenio u turističku zonu s.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ... - Grad Pula

stolovi, stolice, cvjetne vaze, elementi za zaštitu od sunca (suncobrani ili tende). - izuzetno, u posebnim slučajevima i pod posebnim uvjetima, opremu terase ...

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za ... - Grad Pula

12 ruj 2019 ... Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2018. godini Osnovnoj školi Centar ... „Ožujsko pub zaobilaznica“ ... održano je 11 programa te dva nagradna književna natječaja za učenike, pod ... Županijske sportske igre,.

Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola ... - Grad Pula

14 ožu 2013 ... Pozitivan ritam - Outlook u Areni. 6. Los Angeles d.o.o. - Josipa Lisac. 7. Morris d.o.o. - 2Cellos. 8. Delumbo d.o.o. - Vaya con dios. 9. Delumbo ...

poslovnik gradskog vijeća grada pula-pola - Grad Pula

27 ožu 2013 ... može se izvesti himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino« i svečana himna Istarske županije. “Krasna zemljo, Istro mila“. Članak 3.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA SKRAĆENI ... - Grad Pula

7 svi 2015 ... Košta javni bilježnik koji provodi dokapitalizaciju ovisno o iznosu iste. Na kraju dokapitalizacije dobar potez, ukoliko se radi o većim iznosima ...

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA SKRA Ć ... - Grad Pula

30 lis 2014 ... izvještaj o ispitivanju, provjeri plinskih instalacija, trošila Gorenje, pušten ... servis, Mehanika, uredio parkiralište Prilaz kralja Salamona, uredio ...

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA – POLA SKRA Ć ... - Grad Pula

8 svi 2019 ... ELENA GATTONI- STEPANOV. IDS-HNS- ... ZRINKO KAJFEŠ. HDZ-HDS ... Slijedeće pitanje postavlja gospođa Elena Vian. ELENA VIAN:.

1 Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br ...

90/02), Pravilnika o predaji arhivskog gradiva arhivima ( NN br. 90/02) Luka ... Gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame,.

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o ... - Optima Telekom

4) Opći uvjeti, uvjeti korištenja, važeći Cjenik OT-a te obrazac za jednostrani raskid ... obavijest o obvezi i načinu mjerenja brzine u slučaju prigovora (ugovori za ...

Temeljem članka 26. i 27. Zakona o radu - Dom za starije osobe ...

Ako radnik zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje u potpunosti na ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu ...

donosi. ODLUKU o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.

Temeljem članka 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 28 Statuta Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće. Instituta ...

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala ... - HANFA

17 pro 2019 ... Ulica grada Vukovara 37. 10 000 Zagreb. (0)1. 63.22.231. (0)1. 63.21.877 www.hep.hr. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Ugovora o osnivanju Visokog učilišta Algebra, Upravno vijeće ustanove Visoko ...

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

(Datum rođenja osobe za koju se izdaje znak ) ... Naslov da mi izda rješenje o znaku pristupačnosti i znak pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom: ...

Temeljem Zakona o priređivanju igara na sreću i ... - Bauhaus

3 svi 2019 ... U Zagrebu su to Velimira Škorpika 27 (Jankomir),. Gordana Lederera 1 (Žitnjak) i Ulica Buzinski Krči 2 (Buzin), u Rijeci - Industrijska Zona ...

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ... - kifst

Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici. • Plesovi u koji spadaju predmeti. Plesovi. Kineziološka i antropološka analiza u plesu.