B CrystalSpec Nephelometer - Becton Dickinson

odjeljka za baterije. Priključite bateriju i vratite poklopac na mjesto. Ako mijenjate praznu bateriju, pritisnite jedan od gumba („Kalibracija” ili „Ispitivanje”) i držite ...

B CrystalSpec Nephelometer - Becton Dickinson - Srodni dokumenti

B CrystalSpec Nephelometer - Becton Dickinson

odjeljka za baterije. Priključite bateriju i vratite poklopac na mjesto. Ako mijenjate praznu bateriju, pritisnite jedan od gumba („Kalibracija” ili „Ispitivanje”) i držite ...

MAX MDR-TB - Becton Dickinson - BD

(99,9%, 100,0%). 2,5%. 63,7%. (47,9%, 79,7%). 99,8%. (99,7%, 99,9%). 5%. 78,3%. (65,3%, 88,9%). 99,6%. (99,4%, 99,7%). 10%. 88,4%. (79,9%, 94,4%). 99,2 ...

BBL SIM Medium - Becton Dickinson - BD

Hranjiva podloga SIM koristi se za utvrđivanje razlike između enteričkih ... Sastojci hranjive podloge SIM omogućuju utvrđivanje tri aktivnosti pomoću kojih je ...

BBL SIM Medium - Becton Dickinson

Natrijev tiosulfat i željezo amonijev sulfat indikatori su proizvodnje hidrogen sulfida. Željezo amonijev sulfat reagira s plinom H2S i proizvodi željezo sulfid, crni ...

BBL DrySlide Oxidase - Becton Dickinson

Oksidira citokrom c, koji pak oksidira reagens te stvara spoj ljubičaste boje. REAGENSI. BD BBL DrySlide oksidaza stakalce je za jednokratnu upotrebu sa četiri ...

max vaginal panel - Becton Dickinson - BD

Vrste gljivice Candida mogu biti prisutne kao komenzalni organizmi kod velikog broja žena, stoga rezultate testa BD MAX. Vaginal Panel treba uzeti u obzir ...

BACTEC MGIT 960 PZA Kit - Becton Dickinson

... Codice batch (lotto) / Топтама коды / 배치 코드(로트) / Partijos numeris (LOT) ... uso / Lugeda kasutusjuhendit / Consulter la notice d'emploi / Koristi upute za.

BD Columbia CNA Agar with - Becton Dickinson

положителни коки, особено на стафилококи. Columbia Agar осигурява богата хранителна среда. Добавянето на антимикробните агенти колистин ...

BD Dermatophyte Agar - Becton Dickinson

BD Dermatophyte Agar (agar per dermatofiti) è un terreno selettivo per l'isolamento di funghi patogeni di origine cutanea, ad es. pelle, capelli e unghie.

BBL DrySlide Oxidase - Becton Dickinson - BD

Oksidira citokrom c, koji pak oksidira reagens te stvara spoj ljubičaste boje. REAGENSI. BD BBL DrySlide oksidaza stakalce je za jednokratnu upotrebu sa četiri ...

BBL Prepared Saline Solution - Becton Dickinson - BD

... Normal (Obična fiziološka otopina) koristi se u postupcima za koje je potrebna upotreba izotoničnog sredstva za razrjeđivanje. SAŽETAK I OBJAŠNJENJE.

Katalog cen produktów Becton Dickinson Biosciences

550497. PE labeled anti-human CD91. 100 tests. 1 235,00 zł. 8%. 1 333,80 zł. 550499. Human C3a OptEIA™ Kit. 1 plate ... 1 021,00 zł. 8%. 1 102,68 zł. 550519.

CytoRich Blue Preservative - Becton Dickinson

Frágil. Manipular con cuidado. / Orn, käsitsege ettevaatlikult. / Fragile. Manipuler avec précaution. / Lomljivo, rukujte pažljivo. / Törékeny! Ovatosan kezelendő.

BD DNase Test Agar - Becton Dickinson

Deoksiribonukleinska kiselina s velikim brojem molekula omogućuje otkrivanje deoksiribonukleaze (DNaze) koja depolimerizira DNK. Po završetku inkubacije ...

Katalog cen produktów Becton Dickinson Biosciences - BD

550497. PE labeled anti-human CD91. 100 tests. 1 235,00 zł. 8%. 1 333,80 zł. 550499. Human C3a OptEIA™ Kit. 1 plate ... 1 021,00 zł. 8%. 1 102,68 zł. 550519.

B Difco Bovine Albumin 5% - Becton Dickinson

Goveđi albumin također je poznat kao albumin goveđeg seruma ili BSA.1. Goveđi ... Authorized Representative in the European Community / Оторизиран ...

BBL Sabouraud Dextrose CC Agar - Becton Dickinson

Hrvatski. BBL Sabouraud Dextrose CC Agar. 8806361 • Rev. 02 • Travanj 2015 ... otprilike 5,6 pogodna je za rast gljivica, osobito dermatofita i inhibitornih ili ...

BD Mannitol Salt Agar - Becton Dickinson

Koagulaza pozitivni stafilokoki (npr. Staphylococcus aureus) stvaraju žute kolonije i žuto područje oko njih na podlozi dok koagulaza negativni stafilokoki ...

B BBL Sensi-Disc diskovi za testiranje ... - Becton Dickinson

Amoksicilin / klavulanska kiselina, azitromicin, klaritromicin, cefaklor, cefprozil, lorakarbef, cefdinir, cefiksim, cefpodoksim, cefuroksim aksetil i telitromicin su ...

BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) - Becton Dickinson

НАЗНАЧЕНИЕ. BD Mueller Hinton Fastidious Agar (MH-F) предназначен для тестирования чувствительности к противомикробным препаратам ...

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials - Becton Dickinson

BD BACTEC Peds Plus/F культуралар шишалары (алдын ала нығайтылған ... Позитив нәтиже көрсеткен шишалар BD BACTEC флуоросцендік сериялық ...

BBL Kligler Iron Agar Slants - Becton Dickinson - BD

Hrvatski. 1. BBL Kligler Iron Agar Slants. L007458 • Rev. 09 • Rujan 2014. ... 4. Inkubirajte neinokulirane reprezentativne epruvete na 20 – 25 °C i 30 – 35 °C te ...

GasPak EZ Gas Generating Pouch Systems - Becton Dickinson - BD

Lomljivo, rukujte pažljivo. / Törékeny! Óvatosan kezelendő. / Fragile, maneggiare con cura. / Сынғыш, абайлап пайдаланыңыз. / 조심 깨지기 쉬운 처리 / Trapu,.

BBL Clostridium difficile Selective Agar - Becton Dickinson

Budući da neki fakultativno anaerobni organizmi mogu stvoriti reakcije slične bakteriji C. difficile, preporučuje se koristi aerobno inkubirana pločica kako bi se ...

B Gram Stain Kits and Reagents - Becton Dickinson - BD

Kompleti i reagensi za bojenje po Gramu. 8820191JAA(07). 2017-09. Hrvatski. Gram Stain Kit. Za diferencijalno bojenje bakterija. 1. Kat. br. Gram Crystal ...

BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood - Becton Dickinson

Krvni agar Columbia preporučuje se kao podloga za primarnu izolaciju u standardima MiQ i u drugim dijagnostičkim priručnicima.2,3 U mnogim europskim.

BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood - Becton Dickinson

otkrivanje MRSA-e iz respiratornih uzoraka (npr. bris nosa, grla i ispljuvak), donjih gastrointestinalnih uzoraka (npr. rektalni bris i stolica), uzoraka kože (npr.

BD CLED Agar/MacConkey II Agar (Biplate) - Becton Dickinson

Ne upotrebljavajte petrijeve zdjelice ako su vidljivi znakovi kontaminacije mikrobima, ... Petrijeve zdjelice iz otvorenih pakiranja po 10 petrijevih zdjelica mogu se ...

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar ... - Becton Dickinson

pločice koje sadrže neselektivni krvni agar, npr. BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood koji je inkubiran između 24 i 48 sati na temperaturi od 35°C do 37°C u ...

BBL Sabouraud Dextrose Agar BBL Sabouraud ... - Becton Dickinson

približno 5,6 pogodan je za rast gljivica, posebno dermatofita i neznatno ... Hrvatski. 2. VII REAGENSI. Sabouraud Dextrose Agar. Približna formula* po litri ...

Difco Salmonella O Antisera, Difco Salmonella H ... - Becton Dickinson

tome, pozitivna homologna aglutinacija trebala bi podržati morfološku i biokemijsku identifikaciju mikroorganizma. Aglutinacija somatskog antigena na testu sa ...

rené magritte - Simon Dickinson

Brussels, Palais des Beaux-Arts, Rétrospective Magritte, 27 Oct. – 31 Dec. 1978, no. 145; this exhibition then travelled to Paris, Musée National d'Art Moderne, ...

Reclaiming and Asserting Sexual Agency: Black ... - Dickinson Scholar

19 May 2013 ... This subjectivity is exemplary of the difficulty that BDSM practitioners and scholars have with reaching a consensus on a definition of ...

Award-Winning Actress Crystal Dickinson '98 ... - Seton Hall University

for BBVA Compass Stadium in Houston,. Texas, home to the ... Thomas Lipnicki '72/M.A.T. '09 alu m n ... now posting his images to Facebook in order to connect ...