Program za stjecanje kompetencija iz hrvatskoga jezika, kulture i ...

obavljanje nastavnoga rada na hrvatskom jeziku na razini predmetne i razredne ... Kratka povijest hrvatske dječje poezije: Vladimir Nazor, Grigor Vitez, Zvonimir ...

Program za stjecanje kompetencija iz hrvatskoga jezika, kulture i ... - Srodni dokumenti

Program za stjecanje kompetencija iz hrvatskoga jezika, kulture i ...

obavljanje nastavnoga rada na hrvatskom jeziku na razini predmetne i razredne ... Kratka povijest hrvatske dječje poezije: Vladimir Nazor, Grigor Vitez, Zvonimir ...

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija ...

Elezović, N.: Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, (FER) Biblioteka Bolonja, Element, 2006. Pavčević, M.: ... Preduvjeti za upis predmeta. Nema.

Nastavni program bosanskog jezika i kulture (model C) za ...

tekstovi i dr.). Intencija ovako zamišljenog ... utvrditi morfološke posebnosti vrsta riječi na različitim tipovima teksta ... Kad je pođoh na Bembašu. • Ko se ono ...

iskustveno učenje i stjecanje glazbenih kompetencija učitelja ...

ISKUSTVENO UČENJE I STJECANJE GLAZBENIH KOMPETENCIJA. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE. Sažetak: Inicijalno obrazovanje priprema učitelje za ...

Komunikacijska kompetencija u ranome razdoblju usvajanja jezika ...

Tamara Gazdic-Aleric. (Dunja Pavlicevic-Franic: KOMUNIKACIJOM DO GRAMATIKE,. Zagreb, 2005). U ediciji Scientiae et artes, u izdanju nakladnicke kuce ...

HRVATSKOGA JEZIKA

REČENICA. JEDNOSTAVNA. PROŠIRENA. REČENICA. NEZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. ZAVISNO. SLOŽENA. REČENICA. Petar je potrčao. Ni Marko ni ...

Metodika hrvatskoga jezika

27 srp 2007 ... jezik i jezično testiranje za hrvatski jezik u sklopu Odsjeka za slavistiku. Naša isku- ... i b) testovi mjere i posebne kompetencije koje s jezičnom.

Blago jezika hrvatskoga

i stručnih radova iz kojih su ekscerpira- ni frazemi. Drugi dio, koji se može prati- ti samo u digitalnome obliku, tj. na CD-u, čini abecedni popis frazema iz citiranih.

POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKA

Motivaciju za pisanje ove kratke povijesti hrvatskoga jezika dali su mi prije svega učenici petog do osmog razreda osnovne škole, njihovo nesnalaženje u masi ...

XV. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika

Osnovna škola Josipa Pupačića iz Omiša, njezini učenici i ... SŠ „Ivan Lucić“. Željka. Aljinović. Trogir. 2. Karlo. Lugomer. 90. XV. gimnazija. Mirjam. Zaninović ...

TITLOVI I ANGLIZACIJA HRVATSKOGA JEZIKA

i Hrvatskoj crtani i dokumentarni filmovi u većini se slučajeva sinkro- niziraju ... mnogi filmovi koji su prije bili sinkronizirani sada titluju za gledanje na. DVD-u.

FONEMIKA HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

određen kao alofon fonema /r/, jat kao takav određen je na morfonemskoj razini, ... fonemi kao što su slogotvorno [r̩] i dugi refleks jata, iako se o njihovu ...

TRAGOM HRVATSKOGA KNJIZEVNOGA JEZIKA

Opetovanje i usustavljivanje područja jezika, a posebice povijesti hrvatskoga književnoga ... i Gajeve reforme u 7. r. pa sve do 20. stoljeća i sernantičkoga ... su polagali učenici prvih razreda gimnazije na kraju prošle školske godine. (2005./06.) ...

ispitni katalog iz hrvatskoga jezika-dm

29 lis 2013 ... do.suvremene.književnosti.u.kronološkome.slijedu. •. prepoznati.i.razumjeti.književnopovijesna.razdoblja. hrvatske.književnosti.

Portal za učenje hrvatskoga jezika

pomoći promicanju hrvatskoga jezika i Hrvatske u svijetu. ... za e-učenje stranoga jezika. Materijali i zadatci pažljivo su promišljeni kako bi odgovarali ...

RJECNICI HRVATSKOGA KAO STRANOGA JEZIKA

preopcenite su, u njirna se pojavljuju nove nepoznate rijeCi, dakle pretpo. 235 ... jeziku mogao bi pratiti prijevod primjera na drugome jeziku. Istina, danasnji.

Standardizacija ili restandardizacija hrvatskoga jezika u 90-im ...

jezika. Promjene kojima je u najvećoj mjeri bila zahvaćena leksička razina, a. (dijelom) i pravopisna norma imale su iznimno visoku simboličku vrijednost.

189 POTEŠKOĆE U PRIZNAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA U ...

pronašao da bi preko njega na spomenuti način reformirao srpski književni jezik.2. Dakle ... tadašnjih vlasti ostvarili tek hrvatski vukovci krajem 19. stoljeća.

FONOLOŠKI SUSTAV HRVATSKOGA JEZIKA

SAMOGLASNICI. SUGLASNICI. Hrvatski nazivi za osnovne skupine glasova prema načinu oblikovanja. ZATVORNICI. KONSONANTI. OTVORNICI. VOKALI.

KREATIVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

3 ruj 2012 ... jezika važna kreativnost jer po mišljenju učenika kreativne tehnike u ... provodenja kreativnih tehnika u nastavi hrvatskoga jezika, pri čemu nisu ...

SROKOVNI RJECNIK HRVATSKOGA JEZIKA

tuknice se sastoje od pojavnica koje se medusobno rimuju i od pridruZenih referencija. 3.1. To znaCi da Ce se u prvom dijelu rjeenika nalaziti rijeCi koje se ...

PRAVOPIS U RAZREDNOJ NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Ključne riječi: pravopisni sadržaji, razredna nastava hrvatskoga jezika, vježbe. UVOD ... stavljenom pisanju riječi, interpunkcijski i pravopisni znakovi te kratice.

ČETIRI ISHODIŠTA HRVATSKOGA STANDARDNOGA JEZIKA

smatrati ishodištima jezične standardizacije: Kašićevu gramatiku Institutionum linguae Illyricae libri duo, Bandulavićev prijevod lekcionara Pištole i evanđel'ja ...

Metode i postupci u nastavi hrvatskoga jezika

Cilj ovog rada opisati je nastavne metode i postupke u nastavi hrvatskoga jezika. ... nastave kao što su izvori znanja, oblici rada, nastavna sredstva i slično. Iako su ... Gospodarstvo i suvremeni svijet zahtijevaju solidnu opću naobrazbu,.

121 NAGLASNO USAVRŠAVANJE HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

Uz prvu natuknicu piše i ovo: „Između rječnika mašiti ima samo Stulićev i Vukov ... IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO ... Hrvatski enciklopedijski rječnik.

Mjesec hrvatskoga jezika, 21. veljače – 17. ožujka

narječja i dijalekata te upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom ... Hrvatskoj organizirali su internetski razgovor uživo (live chat) o hrvatskome jeziku, a.

Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika

3 lis 2009 ... osnovne škole u jezičnoj temi Književni jezik i zavičajni govor kada se ... Za isti se razred među izborne sadržaje predlaže „Izražajno čitanje dija- ... 4. Ako je udžbenik osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u pou- čavanju i ...

Pravopisni priručnici i nastava Hrvatskoga jezika

Suvremeni pravopisni priručnici u hrvatskom standardnom jeziku . ... 6 grafija je „inventar grafema, a ortografija niz pravila za njihovu uporabu“ (Badurina 1996: ... Postoji samo cjelina Pravopisni znakovi u kojoj je obrađeno oboje. ... Druga nastavnica smatra da su utjecale na učenike koji su tad bili 4. razred srednje škole.

O STUDIJU HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Studij ... - SUM

Na Studiju hrvatskoga jezika i književnosti stječu se znanja iz gramatike hrvatskoga jezika (svih njezinih razina), povijesti hrvatskoga jezika te kronološkoga ...

MATERIJALI ZA NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA (OGLEDNI ...

objasniti gramatički odnos u sastavnicama spojeva riječi Atr. i Ap. – na primjerima rečenica objasniti razliku između sročnih i ... određivati rečenično ustrojstvo na ... u 1. zadaći te zapisati na ploču sve ... rješavanje s pomoću gramatike i.

1 ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA ...

života posvetio je časopisu Jezik koji je pod njegovim uredništvom izrastao u naš najugledniji i najčitaniji jezikoslovni časopis. U Jezikovo uredništvo ulazi 1963.

NORME I NORMIRANJE HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA ...

HRVATSKI STANDARDNI JEZIK: NAZIVLJE standardni jezik književni jezik jezik književnosti opći jezik zajednički jezik rus. literaturnyj jazyk č š i ý j k zajednički ...

Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

2 velj 2012 ... T N. Historizmi mogu imati standardnojezične zamjene. T N. Arhaizmi mogu biti i neke nepunoznačne riječi. T N. Historizmi mogu biti i ...

OBILJEŽILI SMO MJESEC HRVATSKOGA JEZIKA - Institut za ...

17 ožu 2017 ... Krešimir Sučević-Međeral. Vrijeme je da se zapitamo Koliko volimo i poštujemo svoj hrvatski jezik. Pročitajte što o tome misle naši učenici.

POTICANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Autorica razlikuje kognitivne, motivacijske i osobine karaktera i ... sudjelovanjem u igri započne razne igre zamišljanja, da se zamišlja u raznim ulogama. Ako.

jezičnometodički predlošci u nastavi hrvatskoga jezika

Stoga svakako valja poticati ažurnost kod provjere novih spoznaja, ali ne treba niti ... zamijetiti jesne i niječne rečenice, ne samo slušno već i vizualno. Nisu niti ...

DraMskE MEtODE U Nastavi HrvatskOGa JEzika

DraMskE MEtODE: iGrE, vJEŽBE, iMPrOvizaciJE, tEHNikE s. POsEBNiM OBzirOM Na NastavU HrvatskOGa JEzika. Postupci korišteni u odgojno-obrazovnom ...

87 SVE BITNO O NAGLAŠAVANJU HRVATSKOGA JEZIKA Stjepan ...

i nenaglasnice u riječima, naglasni inventar i sustavi naglašavanja. A može se sve to razvijati i dijalektički, tj. umski, s momentima cjeline – totali- teta: s tezom,2 ...

Pleonazmi u publicističkom stilu hrvatskoga jezika

riječ bez značenja'' (Simeon 1969, II: 62). Pleonazmi su dakle zalihost izraţajnih sredstava koja se rabe za prijenos leksičkoga ili gramatičkoga značenja.

O POTREBI RAZLIKOVANJA HRVATSKOGA I ENGLESKOG JEZIKA

Razlog prodiranju engleskih rijeći i fraza u jezik kojim pišu hrvatski znanstvenici treba potražiti prije svega u ćinjenici da oni sve više pišu na engleskom, ...

Model e-rječnika hrvatskoga znakovnog jezika

SAŽETAK: Iako je hrvatski znakovni jezik (HZJ) službeni jezik gluhih na području Republike. Hrvatske, nije standardiziran, nema kvalitetne priručnike i o njemu ...

Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika - UniZd

u hrvatskim gramatikama, sintaksa riječi, rečenice, teksta. 2. rečenica i iskaz, gramatičko, obavijesno i sadržajno ustrojstvo rečenice. 3. riječi kao sintaktičke ...

O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa kaO straNOG JEZika

dinka Pasini – Ana Ćavar. HrVATSKi, god. Vii, br. 2, Zagreb, 2009. O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa. kaO straNOG JEZika. Dinka Pasini. Filozofski fakultet.

KOMUNIKACIJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Suvremeni ...

monografija, urednice Marijana Češi, Mirela Barbaroša – Šikić. Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007. Komunikacija u nastavi hrvatskoga.

III. RAZRED XIX. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2014.)

sročnost. 3 boda (jedna pogreška 2 boda, dvije pogreške 1 bod, tri pogreške 0 bodova). 8. zadatak natjecanje iz hrvatskoga jezika = tema ili dano (poznati dio ...

Strip u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika

čitati na dvije razine: kao parodija špijunskog žanra i popkulturne mitologije, te kao oštra satira koja secira i društvenu sadašnjost i povijesne istine (npr. Grunf je ...

xx. državno natjecanje iz hrvatskoga jezika - Azoo

XX. DRŽAVNO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA. JEZIKA. OSNOVNA ŠKOLA “PETAR BERISLAVIĆ”, TROGIR. 28.-30. TRAVNJA 2015.

Ispitni katalog iz Hrvatskoga jezika - ncvvo

1. interpretativni školski esej10. 2. usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova. 3. raspravljački školski esej. Od ovih triju mogućih tipova školskoga eseja.

ADRESE LEKTORATA HRVATSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

ARGENTINA: mr. sc. Josip Bruno Bilić. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ... fax: 39/049/827 8679 e-mail: [email protected] Maja Cvjetičanin, prof.

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika - UniZd

slogotvornosti (mogućnosti tvorbe sloga). Slogotvorni i neslogotvorni glasovi. Podjela glasova po akustičkim svojstvima. Otvornici ili vokali. Zatvornici ili.

NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI

[email protected] NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA U VIŠEJEZIČNOJ SREDINI. Sažetak. Rad proizlazi iz dosadašnjih istraživanja usvajanja jezika učenika ...

Povijest hrvatskoga književnog jezika - UniZd

4 lis 2017 ... Preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti. Naziv kolegija ... polaganja ispita seminar, pismeni ispit (u slučaju potrebe i usmeni ispit).

Pleonazmi u administrativnom stilu hrvatskoga jezika

21 svi 2018 ... Navodi se pet „najvažnijih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika“ – književnoumjetnički, razgovorni, publicistički, administrativni i ...

Gramatike hrvatskoga jezika J. Siliža i I. Pranjkoviža

temelji Gramatika hrvatskoga jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića, ali i na ... današnjega govornika, dakle u suvremenom hrvatskom jeziku, uobičajeni.

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje ...

prijedloga programa). Hiti, I., Nikolić, G. (1997.). Praktična nastava za strukovne škole. Čakovec: Zrinski. Turković, I. (1995.). Osnove metodike praktične nastave.

Odluka o Nastavnom planu i programu hrvatskoga jezika za ...

AZILA, AZILANTE I STRANCE POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM ... učenja, poslije im hrvatski može postati drugi jezik) jedna je od ključnih kompetencija koje ...

I. RAZRED XVIII. NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA (2013.)

Vjetar fijuče u šumi. šumnici po mjestu nastanka po načinu nastanka t zubnik (ili dental) zapornik (ili pregradnik ili pregradni ili praskavac ili praskavi ili okluziv ili.

Četvrto državno natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika

II. gimnazija Osijek - 10 puta; mentori: prof. Jasna Galić, prof. Dina Marković, prof. Ljerka Dobaj-Ristić, prof. Mirjana. Bogdanović. V. gimnazija, Zagreb - 5 puta; ...

Bajke braće Grimm u nastavi Hrvatskoga jezika

12 pro 2018 ... Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost. Mentor: prof. ... IZJAVA. Kojom izjavljujem da sam diplomski rad naslova Bajke braće Grimm u ... Također, ističu se načini na koje je bajka kao književna.

3014 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za ...

KNJIŽEVNI VREMEPLOV 3 : čitanka iz hrvatskoga jezika za treći razred gimnazije ... engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih ...