Kristina Domijan RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ ...

15 ožu 2019 ... KLJUČNE RIJEČI: financijski leasing, operativni leasing, leasing društvo, trgovačko društvo ... Knjiženje u glavnoj knjizi društva Lavanda d.o.o.: ...

Kristina Domijan RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ ... - Srodni dokumenti

Kristina Domijan RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ ...

15 ožu 2019 ... KLJUČNE RIJEČI: financijski leasing, operativni leasing, leasing društvo, trgovačko društvo ... Knjiženje u glavnoj knjizi društva Lavanda d.o.o.: ...

Ana Vrhovec RAČUNOVODSTVENI I POREZNI POLOŽAJ ...

Stečaj predstavlja sudski postupak nad imovinom dužnika zbog nesposobnosti za plaćanje i prezaduženosti. Postupak stečaja provode sud, stečajni upravitelj, ...

računovodstveni i porezni aspekti leasinga - EFOS

(leasing) određenu imovinu korisniku leasinga, a korisnik leasinga mu se ... najčešće financira nabava osobnih i komercijalnih vozila, opreme, strojeva, plovila, ...

Računovodstveni i porezni aspekti sportskih organizacija - HNS-a

31 pro 2017 ... 2017 KPMG Croatia d.o.o. je hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću i član je mreže nezavisnih društava povezanih s KPMG ...

završni rad računovodstveni i porezni tretman amortizacije

23 srp 2017 ... Amortizacija se obračunava godišnje prema postupku predviđenim ... Na slikama 2. i 3. je prikazan primjer računa, te kako je to sredstvo ...

računovodstveni i porezni aspekti obračuna amortizacije u ...

Primjer obračuna amortizacije uz korištenje linearne metode. Nabavljen je stroj u vrijednosti od 500.000 kn čiji je vijek uporabe 5 godina. - Stopa amortizacije ...

računovodstveni i porezni tretman amortizacije na primjeru ...

početni operativni gubici, na primjer oni koji nastaju u razdoblju dok se razvija ... Obračun amortizacije se počinje provoditi od trenutka kada se imovina.

Porezni i računovodstveni okvir gospodarskih djelatnosti udruga Tax ...

1 ruj 2019 ... Zasebno knjigovodstvo za gospodarsku djelatnost . ... Neprofitna organizacija koje vodi jednostavno knjigovodstvo dužna je voditi sljedeće poslovne knjige: • knjiga blagajne ... MS Office Word, Excel, Outlook, Power Point.

Stjepan Kolačević: Financijsko-računovodstveni i porezni aspekt ...

Faktoring-društvo smije za predmet faktoringa rezidentu platiti u devizama te ga od nerezidenta naplatiti u devizama, kad otkupljuje predmet faktoringa što je ...

Računovodstveni informacijski sustavi – RIS

17 svi 2018 ... Dijagram aktivnosti i ER dijagram. Obrane dijagrama aktivnosti i ER dijagrama. Pomjereno na srijedu zbog putovanja. 17.05.2018. Access.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 17

25 srp 2015 ... Primjer knjiženja operativnog lizinga s ostatkom vrijednosti. ... Kratkoročni leasing predstavlja ugovor o lizingu zaključen na razdoblje od jedne ...

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI. BROJ STANDARDA. NAZIV STANDARDA. MRS 1. PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA. MRS 2.

NOVI MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI ...

NOVI MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI. STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA,. MSFI 15 i 16. Listopad 2018 . UVOD. U travnju 2019. godine ...

RAčUNOvODSTvENi ASpEkTi pRikAzivANJA ObRAčUNA ...

efos.hr. 2 Katarina Karamarković, Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31 000 Osijek. 3 Sanja ... tut za javne financije, Zagreb, 2006., str. 8. 10.800,00 kuna.

RAČUNOVODSTVENI STANDARDI U POLJOPRIVREDI Završni rad

POLJOPRIVREDNI FAKULTET OSIJEK. Ante Bubalo. Preddiplomski studij, smjer Agroekonomika. RAČUNOVODSTVENI STANDARDI U POLJOPRIVREDI.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 2 ... - srr-fbih.org

Cilj ovoga standarda je propisati računovodstveni postupak za zalihe. Osnovno pi- tanje u računovodstvu zaliha je iznos troška koji treba priznati kao imovinu ...

RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN GREŠKE

javlja se potreba za ispravkom otkrivenih grešaka i eventual- nom zamenom finansijskih ... tekuće godine, uključujući i uporedne podatke iz prethodnih pe- rioda ... đu načina knjiženja i načina iskazivanja podataka u (usvojenim) korigovanim ...

RAČUNOVODSTVENI SUSTAV U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Ključne riječi: osnovnoškolsko obrazovanje, javni sektor, proračunsko računovodstvo, računovodstvo obveza, računovodstveni sustav obveza osnove škole ...

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I ANALIZA TROŠKOVA U ...

13. 3.2.3. Troškovi promidžbe i reprezentacije . ... Skladišna kartica sirovine A – knjiženje u materijalnom knjigovodstvu ... Porezni aspekt troškova reprezentacije.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 40 Ulaganja u ...

diti kao ulaganje u nekretninu samo i isključivo ako bi nekretnina inače udovo- ljavala definiciji ulaganja u nekretnine i najmoprimac za priznatu imovinu pri-.

hrvatski računovodstveni sustav - RRiF

Od ulaska RH u EU Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) objavljuju se na hrvatskom jeziku u Službenom listu EU-a. Navedeni su ...

Međunarodni računovodstveni standard 8 ... - srr-fbih.org

Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) su Standardi i. Tumačenja koje je usvojio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB).

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 7 ... - srr-fbih.org

Novčani tokovi jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata. ... Prema indirektnoj metodi, neto novčani tok od poslovnih aktivnosti utvrđuje se. 20.

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD ... - srr-fbih.org

29. Ako monetarne stavke proizlaze iz transakcije u stranoj valuti i postoji promjena tečaja između datuma transakcije i datuma namire, dolazi do tečajne razlike.

računovodstveni informacijski podsustav dugotrajne materijalne ...

Dugotrajna materijalna imovina u Signal Sistem d.o.o. … ... Dugotrajna materijalna imovina je oblik imovine bez kojeg najčešće nije moguće obavljati djelatnost ...

Računovodstveni učinci reklasifikacije financijske imovine

Računovodstveni učinci reklasifikacije financijske imovine. 1. financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. 2. ulaganja koja se drže do dospijeća.

Jelena Zimakijević RAČUNOVODSTVENI SUSTAV U NJEMAČKOJ

nacionalni i međunarodni računovodstveni standardi. Cilj ovog rada je prikazati računovodstveni sustav u Njemačkoj, jednoj od najrazvijenijih europskih ...

računovodstveni aspekt fiskalizacije na primjeru poduzetnika rc ...

PRAKTIČAN PRIMJER EVIDENCIJE POSLOVNIH PROMJENA I PROVOĐENJA ... Knjigovodstvena evidencija izdanog fiskaliziranog računa za prodanu trgovačku ... izvještavanja, poslovne knjige te financijske izvještaje poduzetnika. ... male obveznike fiskalizacije koji imaju samo jednu blagajnu na kojoj se nalazi certifikat ...

Računovodstveni tretman derivativne financijske imovine

Po prvi se put u jednoj knjizi, u najnovijem izdanju RRIF-a, detaljno na ... Rezultat je da neće biti neto utjecaja na dobit/gubitak instrumenta zaštite i zaštićene stavke ako zaštita bude u ... Obračun plaće (s neta na bruto) možete izračunati ...

međunarodni računovodstveni standard 17 - Sveučilište u Splitu

25 srp 2015 ... na definiranje razlika između financijskog i operativnog lizinga (gospodarsko vlasništvo, visina rate za upotrebu predmeta lizinga, razdoblje ...

računovodstveni aspekt prihoda u finansijskom knjigovodstvu

22 нов. 2018 ... PRIHVATANJE ISPORUKE I FAKTURE OD STRANE KUPCA. (PRINCIP FAKTURISANE ... dobici po osnovu otpisa potraživanja... D. P. KUPCI/Tekući ... Knjiženje u Dnevniku preduzeća “X” na dan______________. ISKAZ O ...

Regulatorni Računovodstveni Dokument - Crnogorski Telekom

3. Računovodstvena načela. 3.1. Načela regulatornog računovodstva. Načela regulatornog računovodstva odnose se na načela koje će Crnogorski Telekom ...

računovodstveni obuhvat dugotrajne materijalne imaovine na ...

AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ............................. 5. 3.1. ... djelatnosti. Prikaz nabave stroja subjekta „Europrotekt“ praktičan je primjer.

utjecaj vlasničke strukture na računovodstveni konzervatizam i ...

no, računovodstveni konzervatizam može koristiti kao sredstvo za smanjenje mo- gućnosti manipulacije zaradama. Istraživanje je provedeno na uzorku od 59 ...

Doc.dr.sc. Kristina PIKELJ - PMF

Okoliš – definicija stara 50-ak godina: dio svijeta koji je u interakciji s čovjekom; kojeg čovjek iskorištava, na koji utječe i kojem se prilagođava. Osnovni pojmovi ...

Međunarodni računovodstveni standard 18 Prihodi Cilj ... - srr-fbih.org

prihodi od prodaje, provizije, kamate, dividende i tantijeme. Cilj ovog Standarda je propisati računovodstveni tretman prihoda koji proizlaze iz određenih vrsta ...

poreski i računovodstveni tretman jedinstvene turističke usluge

Turističko poslovanje. Delatnost turističkih agencija. U članu 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 , 99/2011 i. 93/2012.) dati su ...

računovodstveni informacijski sustavi - Sveučilište Jurja Dobrile

duzeća što mu daje osnovu za poduzimanje odgovarajućih akcija. U središtu ... računu) isprava je koju poduzeće prima od financijskih institucija kod kojih ima ... 6.000,00 kn te pogonski namještaj koji je bio nabavljen za 25.000,00 kn. Isto.

POREZNI SUSTAV

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija Porezni sustav moći: 1. razlikovati pravne pojmove u poreznom pravu (pravna sposobnost, poslovna ...

porezni obveznik

20 ožu 2017 ... sa sjedištem u trećim zemljama – ispostavlja račun s hrvatskim. PDV ident. brojem ... PDV se plaća prema sjedištu primatelj usluge pa. • usluga ...

računovodstveni informacijski sustavi - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

duzeća što mu daje osnovu za poduzimanje odgovarajućih akcija. U središtu ... računu) isprava je koju poduzeće prima od financijskih institucija kod kojih ima ... 6.000,00 kn te pogonski namještaj koji je bio nabavljen za 25.000,00 kn. Isto.

1. Hipoglikemije KRISTINA RADOVIĆ 2. Hipolipoproteinemije ...

Tay-Sachsova bolest i Sandhoffljeva bolest. NIKOLINA JOKIĆ. 21. Nedostatak laktaze i cistinurija. MARINA MITRANIĆ. 22. Poremećaji metabolizma galaktoze.

Zabavno oduzimanje do 10, Kristina Ključarić

u računu): umanjenik, umanjitelj i razlika. Zadatak je učenika znamenke računa oduzimanja aplicirati na odgovarajuća mjesta te ih imenovati. Isti zadatak se ...

Kristina Pavlović / Marija Ćurlin

20 svi 2016 ... Jurasin, Darija Domazet; Curlin, Marija; Capjak, Ivona; et al. ... Maricic T, Günther V, Georgiev O. Gehre S, Curlin M, Schreiweis C, Naumann R, ...

Kristina Gvozdanović, mag.ing.agr. IDENTIFIKACIJA PASMINE I ...

Identifikacija pasmine i autentifikacija proizvoda Crne slavonske svinje ... ukazali da je razina detekcije DNK podrijetlom od svinja i mačaka 0,02 ng dok za DNK ...

Zabavno zbrajanje do 10, Kristina Ključarić

Prvi (1.) razred OŠ. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz ... zadaci. Učenici zapisuju vlastite zadatke riječima u pisanke. Iste zadatke ...

Kristina Vlašić - Sveučilište u Splitu

Većina laganih agregata proizvodi beton gustoće od 1,575 kg/m3 ... gdje je M2 masa uzorka u vodi, M1 masa suhoga uzorka, M gustoća vode i V volumen.

Kristina Vidovic_specijalisticki rad - Fakultet za Mediteranske ...

Ključne riječi: komunikacija, tim, timski rad, organizacija ... novih metoda rada u timu zahtjevaju stalan trening i obuku članova tima. U okviru tima se njeguju i ...

Opći porezni zakon.pdf

ostvarene protupravnom radnjom, porezni akt kojim je utvrđena porezna obveza ukinut će se na zahtjev poreznog obveznika. PRIVIDNI PRAVNI POSLOVI ...

POREZNI PRIRU^NIK ZA OBRTNIKE

tra`binama i obvezama (Obrazac TO) za kalendarsku godinu koja prethodi godini prelaska ... zac GI-1 – Godi{nje izvje{}e o kori{tenju ... GI-MPV – godi{nje izvje{-. } ...

POREZNI PRIRU^NIK ZA UDRUGE

1 sij 2013 ... stava Porezne uprave prema sjedištu udruge, na vlastitu inicijativu ili na ... 5. mora biti vidljivo vrijeme i adresa otpreme odnosno primitka tako ispostav ... Split. 10%. Sračinec. 5%. Stara Gradiška. 5%. Stari Mikanovci. 10%.

POREZNI IZDACI U HRVATSKOJ

D6 porezno priznati izdaci reprezentacije c) Umanjenja dohotka ... hotka u Hrvatskoj – dohodak od plaća, mirovina i obrta. Međutim, neke vrste dohotka –.

v. porezni sustav rh - EFOS

Porezni sustav Republike Hrvatske čine sljedeći porezi: 1.) Državni porezi. 2.) Županijski porezi. 3.) Gradski ili općinski porezi. 4.) Zajednički porez. 5.) Naknade ...

HRVATSKI POREZNI SUSTAV

42 Norveška. 08.10.1991. 10%. 0% ... Omiš. 8%. Opatija. 7,5%. Opuzen. 10%. Orle. 5%. Osijek. 13%. Otočac. 9%. Otok (Sinj). 10% ... 3. igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja sportska prognoza i druge slične igre),. 4. igre čiji je ...

Porezni sustav RH skripta

POREZNI SUSTAV RH. (kratki pregled). Nastavni materijal za izučavanje osnova hrvatskog poreznog sustava iz predmeta. JAVNE FINANCIJE. Ak. god. 2014/ ...

HIKQSD=YU[ZUU:[email protected]@[email protected]@f";M 06834 - Kristina Raderschad

en café-bar avec vue sur la rivière. PAGE DE DROITE. Situés au bord du lac ou le long de la. Limmat, les badis sont des bains publics aménagés sur des mini-.

Kristina Bedrina PRIMJENA ELEKTRONSKE MIKROSKOPIJE U ...

GRAĐA BUBREGA. Bubreg je parni tubularni ţljezdani organ koji izluĉuje mokraću. Masa jednog bubrega je 150 g. Obavijen je vezivnom ĉahurom i masnim ...

PRIOP Ć ENJE Kristina Blaslov, dr. med., liječnica ... - MEF

9 pro 2016 ... Kristina Blaslov, dr. med., liječnica, specijalizant endokrinologije i dijabetologije u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac Kliničke bolnice „Merkur“ u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET KRISTINA ...

Karcinom pločastih stanica je jedna od najčešćih neoplazmi kod pasa, a može ... izrasline kože kao i u obliku izraslina u usnoj šupljini (Fineman L.S., 2001.).

Kristina Wagner - Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaru

Holistički pristup čovjeka promatra cjelovito izvan granica, medicine, biologije, sociologije i psihologije u klasičnom smislu, objedinjuje te discipline i sagledava.