VITALNI GRADOVI - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

VITALNI GRADOVI. Pogled iz perspektive stručnjaka u gradskim upravama. Autori: Anka Mišetić. Geran-Marko Miletić. Sara Ursić. Zagreb, 2012.

VITALNI GRADOVI - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Srodni dokumenti

VITALNI GRADOVI - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

VITALNI GRADOVI. Pogled iz perspektive stručnjaka u gradskim upravama. Autori: Anka Mišetić. Geran-Marko Miletić. Sara Ursić. Zagreb, 2012.

Pilar-Z-012-Upravljacke elite... - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Brodokomerc, Ti- sak, Nama, Diona), dolazi do povrata portfelja propalih poduze}a u vlasni{tvo Fonda, odnosno do renacionalizaci- je ve} privatiziranih portfelja ...

Pilar-Z-005-Religija i integr... - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

izvijestio: “cijena joj iznosi milijune dolara – vi{e nego savezna dr`ava tro{i na sveukupne potrebe ... je, neki svjetski procesi religijske restrukturacije (od Konci- la pa sve do pojave ... razli~itost (unitas in diversitate je zacijelo condicio sine qua.

Pilar-Z-028-Stanovnistvo Hrva... - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Fertilitet, natalitet i ukupno kretanje stanovni{tva otoka izme|u 1981. i. 2001. godine . ... ma (diferencijalni natalitet), a vi{ak u starijim (diferencijal- ni mortalitet i ...

pilar pilar - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Ustaπki bojnik Miroslav Filipovi je krajem lipnja 1945., tijekom sasluπanja pred jugoslavenskim vlastima ... Natasha Levak i don Darko Markuπi te dr. ... Ovako kratka akademska biografija Tomasza Kamuselle, osim njegovih do- sadaπnjih ...

Statut Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - Institut društvenih ...

24 sij 2014 ... djelatnosti i poslovanja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (u daljnjem tekstu: Institut), sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti ...

PDF :5 - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Cindrići su porijeklom iz Kranjske ili Gorice (prezime je zapravo nadimak nastalo ... 113 Evo samo nekih: Banjeglav, Bjelobaba, Crnobrnja, Divjak, Dokozić, Je-.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

na bujna i fantaziju duboko djeluju a filozofija i kozmogonija. Dualizam je zadrÊan, ali princip dobra i zla pretvoreni su u princip svjetla i tmine kao πto je to ...

MEDIJI I RAT - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

što su vojne intervencije, ratovi i sl., ukratko u situacijama koje se javljaju ... Domovinski rat bio je događaj koji je potresao Republiku Hrvatsku u samim.

Prilozi - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

162. 246. Karlova~ka pivovara d.d.. Karlovac. 134. 286. 169. 456. 21. 422. 61. 72. 303. 155. Plinacro d.o.o. ... Elipso d.o.o.. Zagreb. 467. –. 418. –. 384. 24. –.

VUKOVAR - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Osnovna škola Siniše Glavaševića, nekada V. osnovna ško- la, tada je ... Glavašević, S., Pisma iz Vukovara, Priča o gradu, Matica hrvatska, 2001. VUkOVAR ...

Romi u - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Romska himna Đelem, đelem kao povijesni izvor. (N. Kovačev) ... vima o izložbi. Također, učenici su bili zamoljeni da, ako žele, napišu tekst na temu izložbe.

rod u teologiji - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

da se pojmovi spol, rod i feminizam ni u teologiji ne rabe jednoznačno te da treba voditi računa o tome što pojedini autor podrazumijeva pod određenim pojmom ...

About the Authors - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

guage at the VERN' University of Applied Sciences for the past fifteen years. ... ulty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia. She was a ...

zbornici - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

prethodno razlučiti osnovne značenjske razine na kojima se sam događaj opisuje ... Autoritarni raj, www.krug99.ba/revarhiva/download/16.pdf; pristup 2. ... tet i danas iz ne znamo kojih razloga tajan, čovjek koji je preživio pokolj na Ovčari ... pretočena u dvije manje optužnice: za Ovčaru i Vukovar, čime je vrh JNA i KOS-a.

o autorima - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

... „Vojna povijest” u izdanju „Večernje- ga lista”. Pripravnički staž pedagoga odradila je od 2012. do 2013. godine u osnovnoj školi Dobriša Cesarić u Osijeku.

literatura - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Stvarnost i Institut za migracije i narodnosti, Zagreb. Antić, Lj. (1993.), Hrvati i ... za istraživanje migracija Instituta za geografiju Sveučilišta u. Zagrebu, str. 19–37.

Untitled - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Milan Blažeković, Ivo Bogdan do svoje prerane smrti 1984. godine. Iste je godine za glavnog urednika izabran dr. Radovan Latković, a za tajnika Ljepo-.

Izvori i literatura - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

menata Istorijskog arhiva Kotor, Beograd, 1980. ... BANIČEVIĆ, B., Korčulanska biskupija (1300. ... BELAN, A., Sveti Tripun i njegova katedrala, Kotor, 2002.

JEZIK I KNJIćEVNOST - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

je, dakle, da je „ilirski“ jezik nastojao na harmoniziranju novoštokavskih hrvatskih narječja i starijih štokavskih idi- oma, s književnojezičnom preferencijom ...

radni materijal - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Doprinos Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) unapređenju znanstvene izvrsnosti . ... projekata u Hrvatskoj pre(ostala) Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) s ...

povijest pojma rod - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

ditismus, 48. 71 U mnogim se jezicima spol osobe i gramatički rod ne podudaraju. U nje- mačkom je, primjerice riječ djevojka ženskoga spola a srednjega roda.

Vladan Desnica - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Gustav Krklec, Telegrafske basne,. ©kolska knjiga, Zagreb 2001. Uvod. U ovom radu dat u neke nove podatke za biografiju knjiÊevnika Vladana Des-.

popis autorâ - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Ante Birin, Hrvatski institut za povijest, Zagreb mons. dr. sc. Mile Bogović, Gospićko-senjska biskupija, Gospić dr. sc. Tihana Brkljačić, Institut društvenih znanosti ...

Ivan Brlić - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Name: Ivan BRLIĆ, PhD (302494). Key Qualifications: Ivan Brlić (born in Rijeka in 1983) graduated in 2007 History and Informatics at The Faculty of Philosophy ...

bilješke O AUTORIMA - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Esterajher, Milan Jajčinović, Mladen klemenčić, Anđelko. Milardović, Gorazd Nikić, Fran ... Željko Heimer rođen je 1971. u Zagrebu. Di- plomirani je inženjer ...

Mirjana Gross - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

simpatije ipak pokuπao opravdati rekavπi: flAli, znate, naπa Mirjana je ipak Êen- sko«. Iza fiziÀki krhkog i pri susretima nasmijeπenog lika stajala je energiÀnost ...

Rimsko osvajanje Like - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Marija BUZOV. RIMSKO. OSVAJANJE LIKE. Pregledni rad. Institut za arheologiju,. Zagreb ... imao je Oktavijan, poslije prvi rimski car August. Kada je slomljen ...

Sv. Marija od Kaštela - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

vac Bartul Kašić Bogdaničić 1613. izdao u Rimu Način od meditacioni, i molitve koja se čini pametju našom, a posvetio ga je opatici Agati Bunić „i Sfijem osta-.

Kozara 1942. - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

KljuÀne rijeÀi: Nezavisna DrÊava Hrvatska, Kozara, Sabirni logor Jasenovac, ... dila vojska bili su prisutni brojni vojniÀki lijeÀnici a radio je i Crveni kriÊ sa-.

znaČenje ReLIGIjsKO - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

jave, zabilježene i u ličkim selima Kompolju i Ivčević Kosi. ... (Grčević, 498) U vrijeme mjesečeve mijene (u mini) ne pere se rublje, jer bi se nakon toga mo-.

mapping new horizons - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

tre from Čakovec at the end of 2009, an initiative to establish a fund for social ... vested in the company E-Glas which produces and sells Servus, the electron-.

poslovno izvješće - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

28 velj 2018 ... School. 2017. 2. VANJA. MEĐUGORAC, znanstveni novak. University ... Slavonska televizija, „Večernja informativna emisija“, predstavljanje rezultata znanstvenog istraživanja o ... Uredile: Ivana Radačić i Mojca Pajnik.

Hodogram aktivnosti - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

HODOGRAM AKTIVNOSTI VEZANO UZ EUROPSKU POVELJU ZA. ISTRAŽIVAČE I KODEKS O ZAPOŠLJAVANJU ISTRAŽIVAČA. Europska je komisija 2005.

Program skupa - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Osijek, 2.-3. prosinca 2015. DOmOvinski rat i njegOvi. DruštvenO-ekOnOmski ... aula sveučilišta josipa jurja strossmayera u Osijeku, ... Restoran Bischof,. Osijek ...

je li vukovar (bio) srpski grad? - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

okupacije i progonstva dvadesetak tisuća stanovnika grada, koje je okončano tek ... Hrvata, kao i pripadnika drugih narodnosnih skupina, između 1991. i 2001. također znatno smanjen – ... između 1991. i 2011. imale su pad broja pripadnika.

grad to ste vi 2017 copy - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

20 stu 2017 ... Sandre Cvikić. Grafičko oblikovanje: voditeljica programskih događanja Gradske knjižnice Vukovar. Ana Červar Manojlović, prof. mag. bibl.

Puni tekst knjige - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Hrvati u NjemaËkoj — domovinska Crkva i domovina: stanje i perspektive . ... onih u Americi, Kanadi i Australiji uopĘe nije postojala. Prazninu u druπtvenom.

orużane snage i mediji - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

su: organizirani kriminal, trgovina i širenje oružja za ma- ... Vojne postrojbe žive i rade u lokalnim sredinama, a ... Javnost i oružane snage, Hrvatski vojnik, br.

vukovar i kultura sjećanja - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

rečenicom Vukovarca Pavla Pavličića iz njegova eseja o Vukovaru i Dunavu: „on ... Priče iz Vukovara (Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje), Matica hrvatska,.

razvojna ili rentijerska elita? - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

menad`era od strane doma}ih autora. Menad`eri kao alternativna politi~ka elita. Bez obzira kako definirali menad`ere, kao jednu od profe- sionalnih ili dru{tvenih ...

Religijska istina o Vukovaru '91. - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

U kontekstu ratnih događanja u Vukovaru 1991., naime srpske agresije na taj grad i u svjetlu ... Crkva i „srpsko pitanje“, u: Srpska strana rata. Trauma i katarza u ...

Pravilnik o radu, 2018. - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

radniku potrebno otkazati ugovor oradu, poslodavac će radnika pisano upozoriti (opomena) na obveze iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u ...

lički jezični identitet(i) - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Narječje je najopćenitija razina, a hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko. ... kumente njezina standarda – pravopis, gramatiku i rječnik.

tragom arheološke prošlosti like - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

tragom arheološke prošlosti like: Prilog poznavanju djelatnosti muzejskih ... Tragom arheološke prošlosti ... Kraljevske zemaljske vlade (Vinski, 1966., 8 – 11).

židovi u vukovaru i okolici - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

... 2849 forinti godišnje zakupnine držao krčmu “Zvijezda” i trgovinu kože preko nje. ... židovska općina u Vukovaru osnovana je između 1832.64 i. 1837.65 Kao ...

opis i definicija kulture - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

veli da je kultura istodobno ideal apsolutnog savršenstva i nesavršenih povijesnih procesa koji vode tom cilju. Hrvat- ska „opća“ povijest nedvojbeno pokazuje ...

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Split i Izdavač Jesenski i ...

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, centar Split i Izdavač Jesenski i Turk, Zagreb imaju čast pozvati Vas na svečano predstavljanje knjige. Inge Tomić- ...

javni diskursi i pozicije moći - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

13:50 - 14:10 Gordan Akrap i Mijo Knezović Knjiga „Šutnja pape Pia XII.“ i „Vukovarska optužnica“ - modeli oblikovanja javnog znanja dezinformacijama.

povijesni atlas gradova sisak - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Realizacija Fistrovićeve regulacije na planu iz 1829. - prva slika novog Starog Siska. 67. Vojni Sisak kao ishodište Knežićeva projekta krajiške željezničke pruge ...

Dr. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ...

Dr. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih ... Vlado ŠAKIĆ, PHD, Head of the Ivo Pilar Institute for Social Sciences: ... However, as the man, the Croatian.

Ivo Pilar i suvremena hrvatska geopolitika - Institut društvenih ...

Vjerojatno se neπto sliÀno moÊe predmnijevati i s hrvatskim neposrednim okru-. Êenjem. Kad Hrvatska (i Bosna i Hercegovina) bude u zajednici Europske unije ...

SkO prIMOrJE U hUMANISTIčkIM zNA - Institut društvenih znanosti ...

katedrale, Makarska, gradski muzej Makarska. Bratanić, M. (2006.), Franjevački samostan u Makarskoj u. Kraljevini Jugoslaviji, Kačić, 36-37: 165-174. Bujas, g.

to je genska tehnologija i ^emu [email protected]? - Institut društvenih znanosti ...

ARBER, SMITH, NATHANS restrikcijski enzimi. 1972. BERG i sur. ugradnja “strane” DNA, spajanje fragmenata. MERTZ i DAVIS. T4 DNA-ligaza. 1973. COHEN i ...

Što je Vukovar Hrvatskoj i Europi? - Institut društvenih znanosti Ivo ...

Lupis, Petar Macut, Renato Matić, Vine Mihaljević, Sanja Špoljar Vržina, Ivo Turk, Mateo. Žanić, Ivana Žebec ... Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Vukovar, 204. ... Bau- und Forstwirtschaftfakultäten, wie auch an ...

Hrvatska historiografija XX. stolje a - Institut društvenih znanosti Ivo ...

GROSS, M. 1996., Suvremena historiografija, Zagreb 1996. Agneza Szabo: Problemi hrvatske historiografije u XX. stolje u s posebnim osvrtom na terminologiju i ...

gospodarstvo i politika u hrvatskoj - Institut društvenih znanosti Ivo ...

Politika i gospodarstvo djelatnosti su za op}e do- bro zajednice i obitelji. Kako se ni politi~ki ni go- spodarski problemi ne mogu u potpunosti ra- zumjeti bez ...

Pojavnost zloporabe droge u Hrvatskoj - Institut društvenih znanosti ...

kraja 2000. lije~ilo se u Centru za ovisnosti KB “Sestre mi- ... je~enje u Centar (Vinogradska, Zagreb) po mjesecima, po- sljednjih godina. ... RETO Centar. 117.

hrvatski istok u Domovinskom ratu - Institut društvenih znanosti Ivo ...

Branko kuna marinko lozanČić marino manin josipa maras kraljević tihomil maštrović jasminka mesarić ivan miškulin ivica musić. Denis njari. Želimir orkić.

osnovni pojmovi genske tehnologije - Institut društvenih znanosti Ivo ...

(deoksiribonukleinska kiselina). Genom predstavlja cjelo- kupan program nekog organizma. Kod vi{ih je organiza- ma genom organiziran u kromosome, vidljive ...