Vrste metala i neka njihova svojstva - grdelin

Plemeniti metali su također jednovalentni, ali valentni elektron i unutrašnji elektroni nisu izrazito odvojeni. ⊲ Kristalna rešetka plemenitih metala je plošno ...

Vrste metala i neka njihova svojstva - grdelin - Srodni dokumenti

Vrste metala i neka njihova svojstva - grdelin

Plemeniti metali su također jednovalentni, ali valentni elektron i unutrašnji elektroni nisu izrazito odvojeni. ⊲ Kristalna rešetka plemenitih metala je plošno ...

Magnetska svojstva metala - grdelin

Feromagnetizam. ⊲ U paramagnetskim i dijamagnetskim tvarima magnetizacija postoji samo kada je tvar izložena magnetskom polju. ⊲ U feromagnetima (i ...

Magnetska svojstva materijala - grdelin

χ može biti pozitivan ili negativan broj: χ > 0 paramagnetizam χ < 0 dijamagnetizam. ⊲ Ako je M = 0 i kada je H ≡ 0 imamo feromagnetizam. (stalni magneti).

Optička svojstva nemetala - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

Clausius-Mossottijeva relacija. Atomska polarizabilnost. Pravilo suma. Fononski doprinos. Lyddane-Sachs-Teller relacija. Polaritoni. Kramers-Kronigove relacije.

BS-predavanje-8-Otopine i njihova svojstva-farm-14-15

Primjer otapanja kuhinjske soli: Na Cl-(c) → Na (aq) Cl-(aq); ∆ s. H = 4.2 ... frakcijska kristalizacija - rastavljanje smjese tvari na čiste tvari na osnovu njihove.

Neka fizikalna i mehani~ka svojstva drva {ljive (Prunus Domestica L.)

starih sorti šljive. Za suzbijanje šarke ne postoji ... Zato se pojavljuju velike količine drvne sirovine koja se može iskoristiti u indus- trijske svrhe. U Hrvatskoj smo ...

Dizajnirana jaja i njihova nutritivna svojstva - Repozitorij Fakulteta ...

kiselina i omega-6 masnih kiselina, taj omjer se u jajima smanjuje. Selen, lutein i vitamin E osim ... Kruh, žitarice riba, jaje i meso su namirnice bogate selenom.

područja turističkih atraktivnosti, vrste turizma i njihova povezanost

"Statistička savetodavna grupa za Savet ministara kulture" identifikovala aktivnosti koje se smatraju prvenstveno kulturnim po svojoj prirodi. Njihov statistički ...

Vrste i svojstva karata

mapa (jedini naziv za kartu do 15.st.) • zemljopisna karta ili zemljovid (Hrvatska i Slovenija). • geografska karta. • Plan je kartografski prikaz u najkrupnijem.

Svojstva materijala Vrste ispitivanja Dijagram sila – izduženje ...

Prof.dr Darko Bajić. Mašinski fakultet Podgorica [email protected] Svojstva materijala. Vrste ispitivanja. Dijagram sila – izduženje. Dijagram sila - skraćenje ...

C Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! - Vienna International ...

pozvani kao Marija, prepoznati Božju prisutnost u našem životu i na tome mu zahvaliti. Usred jeke radosne vijesti Božića i posjeta pastira uzimamo si vremena ...

Kompleksi prelaznih metala Kompleksom prelaznog metala se ...

Alfred Werner takoñe predložio način pisanja formula kompleksnih jedinjenja gde ... je amonijak neutralan molekul a kompleksni jon je 2 , to znači da jon bakra ...

Sadržaj teških metala u tri kultivirane vrste gljiva Sadržaj teških ...

Lentinula edodes, shiitake gljiva ... shiitake. 0,39. 2,75. 109,9. Hg šampinjoni. 0,003. 0,024. 0,61 bukovače ... padu cijene rada veterinara, slabljenju njiho-.

neka djeca iu nastavi budu djeca! neka im nastavnici ... - Loomen

Mnemotehnike su mentalni postupci čiji je cilj poboljšati pamćenje. ... Mnemotehnike su u užem značenju ... limuzina je primjer asocijacije po zvučnosti.

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

4. dio - grdelin

Napomena: Kemijski potencijal µ je energija potrebna da se čestica dovede u sustav. On se treba odrediti iz uvjeta da je ukupni broj čestica jednak N: ∑i.

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

Izvršeni rad - grdelin

Unutrašnja energija idealnog plina je zbroj kinetičkih energija svih čestica, ... Promatrajmo kružni proces koji u sebi sadrži reverzibilni komad između stanja 1 i ...

Jezik SQL - grdelin

Jezik SQL. > Strukturirani jezik za upite (Structured Query Language ili SQL ra- zvio je IBM u sklopu projekta System R. > Poslije je jezik prihva´cen i od drugih ...

Relacijski raˇcun - grdelin

relacijski raˇcun orijentiran na domene: osnovni elementi su domene atributa. ... odgovaraju´ce relacije, a f je WFF koja sadrži t, u, v, . . . kao slobodne varijable.

Relacijski model - grdelin

Razvojem raˇcunala efikasnost relacijskih baza se poboljšava, te u današnje ve´cina DBMSova koristi relacijski model. > U relacijskom modelu baza podataka ...

Prijenosne pojave - grdelin

Jouleov zakon. ⊲ Prilikom sudara elektroni gube energiju koju su dobili ubrzavanjem u električnom polju. Ta se energija predaje sustavu i tako se pove-.

Brownovo gibanje - grdelin

Brownovo gibanje. Sva tijela izložena su ne- prestanom bombardira- nju molekula plina. ⊲ Promatramo li učinak tih sudara na veliko tijelo (kuglu) nalazimo da ...

Stirlingova formula - grdelin

Želimo naći izraz kojim možemo približno izračunati faktorijele jako velikih brojeva. ⊲ Faktorijela: N!=1 · 2 · 3... · (N − 1) · N. ⊲ Pretpostavit ćemo da je N ≫ 1.

Relacijska algebra - grdelin

Relacijska algebra. Relacijsku algebru je uveo E.F. Codd u svojim radovima iz 70tih godina. > Relacijska algebra svodi se na izvrednjavanje algebarskih.

Što su to baze podataka - grdelin

Redundancije podataka - podaci se nepotrebno drže na više mjesta (dato- teka), te kada ih je potrebno izmijeniti onda se to mora ˇciniti na više mjesta.

Modeliranje entiteta i veza - grdelin

Entiteti i atributi. > Entitet je nešto o ˇcemu želimo spremati podatke. To može biti: ◦ bi´ce - student, ptice, . . . ◦ objekt - ku´ca, auto, . . . ◦ doga ¯daj - nogometna ...

Kristalna struktura Kruta - grdelin

šečer (kristalni), kuhinjska sol. ⊲ dijamanti i drago kamenje ... Prema broju dodatnih čvorišta kristalografski sustavi se mogu dodatno granati u podsustave ili tz.

Jednostavna kubna rešetka - grdelin

Plošno centrirana kubna rešetka a1 a2 a3 ... Kristalna rešetka tipa NaCl. Radi se o dvije izprepletene plošno centrinane kubne rešetke.

Vanjska memorija raˇcunala - grdelin

hov prijenos izme ¯du vanjske memorije i radne memorije (RAMa). Buffer, po iznosu jednak bloku, je najmanja koliˇcina podataka koja sudjeluje u prijenosu.

Bose-Einsteinova kondenzacija (BEC) - grdelin

đusobno stvarati interferencijske pruge kao i valovi na vodi ili EM valovi. W. Ketterleov (MIT ... Koherentni valovi tvari šire se iz područja. BECa (žuto-narančasta ...

Višeprocesorska racunala i grozdovi - << Numericke ... - grdelin

Pregled predavanja. Uvod - najbrža racunala. Arhitektura superracunala. "Superracunala" u Hrvatskoj. Paralelno izvo ¯denje poslova. OpenMP. MPI. Zakljucak ...

Supravodljivost - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

Pregled predavanja. Uvod. Svojstva supravodiča. Supravodljivi materijali. BCS teorija. Ginzburg-Landauova teorija. Visokotemperaturni supravodiči ...

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

Kristalna struktura - << Fizika čvrstog stanja >> - grdelin

indeksa: 3 cijela broja u okruglim zagradama (hkl). ▷ Millerovi indeksi su obrnuto proporcionalni odsječcima (s1,s2,s3) koje ravnina čini na kristalografskim ...

Graficki prikaz podataka - << Numericke metode >> - grdelin

graficki prikaz treba ici na graficki prozor racunala gdje se program izvršava. Ako bi argument bio 'gif' dobili bi gif datoteku sa slikom, odnosno ako bi bio 'ps' ...

Born-Bormannov pokus - grdelin - Fizički odsjek

Mol je ona množina (količina) tvari koja sadrži onoliko jedinki (atoma, molekula) koliko 0,012 kg ugljikovog izotopa 12C sadrži atoma. ▷ Npr. jedan mol neona ...

Uporaba konformnog preslikavanja u problemima strujanja ... - grdelin

između jednog dijela kompleksne ravnine u neki drugi dio kompleksne ravnine ... Konformno se preslikavanje smatra moćnim alatom u mehanici tekućina jer je ...

Kineticka teorija plinova - grdelin - Fizički odsjek

Tlak idealnog plina ... Tlak. ▷ Mjeri se barometrom. ▷ Prvi barometar je napravio Torricelli 1643. ... Za plin čestica koje ne međudjeluju kažemo da je idealan.

mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim ... - grdelin buzet

Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet. 1. MJERE SIGURNOSTI I ... Redovito vršiti popravak ili uklanjanje oštećenih sadržaja (ljuljačke, tobogani, klackalice, kućice za igru ...

Razne formule Pregled predavanja - grdelin - Fizički odsjek

Kronekerov simbol, jedinična matrica δij = {. 1 za i = j. 0 za i = j. =. 1 0 0. 0 1 0. 0 0 1... 2. Antisimetrična matrica eijk=.. 1 za i,j,k = 1,2,3 ciklička ...

Kineticka teorija plinova - << Uvod u statisticku fiziku >> - grdelin

Fizikalne jedinice su: • Stupnjevi celzijusa ◦C. • Stupnjevi kelvina: K. • Stupnjevi fahrenheita: ◦F. ▷ Između pojedinih stupnjeva postoji veza: • tC = tK - 273,15.

Vektorski prostori i Hilbertov prostor stanja - << Napredna ... - grdelin

Ortonormirana baza. ▷ Ako skup vektora koji čine bazu vektorskog prostora zadovoljavaju relacije: < xi |xj >= δij = {. 1 ako je i = j. 0 ako je i = j onda kažemo da ...

Brzi uvod u racunalnu ucionicu i linux - << Numericke ... - grdelin

Neki datotecni sustavi podjednako su podržani od oba operacijska sustava. ... Kako datotecni sustav sadrži veliki broj datoteka, radi preglednosti pogodno ih je ...

Zadatak 1.2 Rješiti problem gibanja čestica u beskonačnoj ... - grdelin

Parcijalna diferencijalna jednadžba se može aproksimirati diferencijskom, od- nosno Schrödingerova jednadžbi za stacionarno stanje postaje matrična eige-.

Teorija funkcionala gustoce cestica - << Napredna kvantna ... - grdelin

... je funkcional gustoće čestica i ima minimalnu vrijednost za pravu gustoću čestica. ... =Cx. ∫ dr ρ(r)4/3. Ovo je poznata Diracova formula za energiju zamjene.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića i jaslica “Duga” Umag ... - grdelin buzet

(1) Dječji vrtić ima status javne ustanove koja djelatnost predškolskog odgoja, naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi obavlja kao javnu službu. (2) Osnivač ...

KEMIJSKO BOJENJE METALA

2. Recept sadrži: bakar-acetat (grinšpan, cuprum-aceticum-neutrum) – plavo-zeleni kristali 5,5 salmijak (nišador, amonijum chloratum) – bijeli prah ili kristali. 7.

PLASTIČNA OBRADBA METALA 309

Najvažniji postupci plastične obradbe jesu: valjanje, kovanje, savijanje, sabijanje, utiskivanje, ... su valjci istog promjera, a za valjanje limova srednji je valjak.

Elektrokemijska korozija metala - Fsb

ELEKTROKEMIJSKA KOROZIJA METALA I. LEGURA. □ se javlja na metalima i legurama u dodiru s elektrolitima kao što su voda i vodene otopine kiselina, ...

KOMPLEKSI METALA I KARNOZINA

imidazolnog prstena, karboksilna skupina, terminalna amino skupina i peptidna veza. Mogu nastati tetraedarski i oktaedarski kompleksi. Koja vrsta kompleksa ...

2_Interakcija metala i liganda

B. Kaitner i D. Cinčić, Metali i ligantna reaktivnost. 2 ... elektronske gustoće s metala na ligand i obratno liganda na metal. ... na prijelazni metal preko π veze.

Sommerfeldov model metala

Uzimaju se u obzir samo valentni elektroni. • Elektroni se mogu slobodno kretati unutar metala kao slobodne čestice zatvorene u kutiju koju ograničava površina ...

Tko ima uši, neka sluša! - Neuroth

17. Kako molim? 19. Pa nešto nedostaje! 21. Polako, ali nažalost sigurno! 23. Dobar sluh upravo u starosti. 25. Slušni testovi pripremaju put za najbolje rješenje.

6 ONEČIŠĆENJE KAPLJICAMA METALA - PRSKOTINE ...

zavarivanju MAG postupkom s čistim CO2 javlja se izraženije prskanje, a da bi se ono ... korijene zavara, te za zavarivanje u prisilnom položaju u zaštiti CO2 i ...

POVRŠINSKA OBRADBA METALA ODVA

rukom preko alata pritiskivao na obradak i time uzrokovao posmak u smjeru a dok je drugom rukom njihao alat u smjerovima b. Kružno gibanje alata za bušenje ...

Silani u zaštiti metala od korozije

... OD KOROZIJE. ZAŠTITA MATERIJALA 48 (2007) broj 2 ... Metali se najčešće od korozije štite organskim ... području zaštite od korozije, čiji je cilj nalaženje.

Proizvođači predmeta od dragocenih metala

27 мар 2013 ... TADEJ ŠIROKA PR ZLATARA-SREBRNARNICA. ŠIROKA. 21400. Бачка ... SZUR ARGENTUM AMEL BAĈIĆANIN PR. 36300 Нови Пазар.

KONZERVIRANJE HRANE — KOROZIJA METALA 279

smatra da oko 8% ugrađenog željeza zbog korozije nepovratno propada. Iz navedenih procjena očito proizlazi da je korozija jedan od važnih faktora svjetske ...