PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA III ...

JAVNI BILJEŽNIK. Nevenka. Jukić ... 05.10.2018. Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: ... GRAD OROSLAVJE. 1. Ispravak Odluke o donošenju ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA III ... - Srodni dokumenti

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA III ...

JAVNI BILJEŽNIK. Nevenka. Jukić ... 05.10.2018. Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: ... GRAD OROSLAVJE. 1. Ispravak Odluke o donošenju ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Donja ... - Grad Donja Stubica

otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila. ... Oroslavje, Zabok i Zagreb. ... Odvoz papira i plastike predviđen je jednom mjesečno, svakog drugog ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA I ...

8 velj 2018 ... Krapinsko zagorska županija, Grad Donja Stubica ... uređenje (bez proširenja pojasa ulica): Kolodvorska ulica Ž-2200 (presjek P-P od Topličke ...

prostorni plan uređenja grada beliłća

Tvrtka SANTAJ-PLASTIKA d.o.o. iz Beliłća (37 zaposlenih) bavi se proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa. U grupaciji trgovine na malo i veliko ističe se ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA LUDBREGA

za katastar - ispostava Ludbreg. U dijelu lokalne samouprave djeluju još sljedeća tijela: Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo, Upravna tijela koja obavljaju ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ORAHOVICE

I - proizvodna, K - poslovna (K1 - komunalno-servisna zona). UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA. T1 - turistička zona 'Jezero Hercegovac - Ružica grad'.

grad ozalj prostorni plan uređenja grada

8 ruj 2010 ... onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i ... mogu se graditi staklenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća, te plastenici.

ID Prostorni plan uređenja Grada Krka - Grad Krk

Prostorni plan) sastoje se od elaborata pod nazivom "II. ... Prostorni plan iz ĉlanka 1. ove Odluke sadrţi tekstualne i grafiĉke dijelove te ... Krk – Dobrinj – Šilo ... (bivše) Općine Krk, pod uvjetom da se maksimalno udalji od ceste, odnosno da se ...

NOVSKA PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA NOVSKE

STARI GRABOVAC. NOVA SUBOCKA. BRESTAČA. PLESMO. BROČICE. KOZARICE. NOVI. GRABOVAC. POPOVAC. SUBOCKI. BREZOVAC. SUBOCKI.

prostorni plan uređenja grada dubrovnika - zzpudnz

zgradama, oko 5.230 obiteljskih kuća, oko 6.920 stanova u obiteljskim kućama, te oko 1.410 gospodarskih ... uže gradsko područje Dubrovnika (područje južno od masiva Srđa od rta. Kantafig do rta Orsula) ... robna kuća specij.trgovine.

prostorni plan uređenja grada opuzena - zzpudnz

na nivou Grada sa 2 naselja i to: Buk Vlaka (desna obala Neretve) i Opuzen. ... Umrli. Prirodni priraštaj. Sklopljeni brakovi. Rastavljeni brakovi. Vitalni indeks.

grad ogulin prostorni plan uređenja grada

naselja (Ogulin, Sveti Petar i Puškarići) a prema posljednjem službenom popisu iz ... Svetog Petra s trapezoidnim svetištem - zapadno groblje Sveti Petar ogulinski, ... Svi nađeni ukopi pripadaju skeletnim grobovima. ... Od značajnijih dobara graditeljske baštine ističu se urbane cjeline gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin,.

prostorni plan uređenja grada opuzena ii. odredbe za ... - zzpudnz

Ur. broj: Opuzen, __.__.2018. Predsjednik Gradskog vijeća: Mladen Šiljeg. II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE. 1. ... poštanski ured Opuzen. - područna (mjesna ...

prostorni plan uređenja grada zadra - Grad Zadar

13 pro 2016 ... fel: 01137 82-444. Faxi 01137 72-822 ... zastupan po direktoru: Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strudnih ...

GRAD GOSPIĆ PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA GOSPIĆA ...

prostoru: staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim građevinama za ... ovim se planom omogućava i gradnja mini hidroelektrana do 10 MWh.“ ... Detaljni plan uređenja lokacije trgovačkog centra „ Lidl „ u Gospiću ( Službeni vjesnik.

Prostorni plan uređenja općine ili grada - Grad Solin

dionica planirane brze ceste Trogir – Omiš. b) Željezničke građevine s pripadajućim objektima: ▫ Željeznička pruga od međunarodnog značaja M604 Oštarije ...

prostorni plan uređenja grada obrovca - Grad Obrovac

Zrmanju kod Muškovaĉkih bara, 1000 m nizvodno od RHE Obrovac. ... karta buke je grafiĉki prikaz osnovnih razina buke na svim mjestima unutar promatranog.

prostorni plan uređenja grada petrinje - Zavod za prostorno ...

pribavljanje foto-skica avionskog preleta grada Petrinje ... Sve građevine koje se grade u sklopu vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka trebaju biti smjełtene i.

prostorni plan uređenja grada slatine - Grad Slatina

AGROSERVIS-Trgovina d.o.o. ... Ležište opekarske gline, trgovina građevinskim materijalom. 5. ... drvo mamutovca iz 1807. godine posađeno uz sjedište.

prostorni plan uređenja grada gospića - Grad Gospić

(Gospić, Lički Osik) na kojem području se već danas mogu konstatirati negativni ... U srednjem vijeku središte je ličke župe bilo u Širokoj Kuli i kasnije Počitelju.

Prostorni plan uređenja Grada Opatije - Grad Opatija

Vrijeme pojavljivanja potresa gotovo da i ne podliježe nekoj zakonitosti. U pojedinim ... Splitska banka i Podravska banka, a u Ičićima Erste banka. ... U Rijeci, kao velikom gradu, dio građana Opatije ima radno mjesto, koristi sadržaje viših ...

prostorni plan uređenja Grada Trogira - Grad Trogir

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN br. ... (1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „Prostorni plan uređenja Grada ...

Prostorni plan uređenja Grada Supetra (pročišćeni tekst)

23 ožu 2017 ... Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Supetra obuhvaća Odluku o ... tekstualnog dijela Plana - odredbi za provođenje - u knjizi pod naslovom ... ograde, pergole (brajde, odrine), ognjišta, prostor za odlaganje ...

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca - Grad Vinkovci

26 svi 2004 ... Konačni prijedlog Prostornog plana uredenja grada Vinkovci, potrebno je prije izdavanja ... BLUWUKOVAjenpestav Deko gdiphing. polj.

Prostorni plan uređenja Grada Vodica - Grad Vodice

stolarije, klaonice, prodaja građevinskog materijala, ugostiteljske djelatnosti s ... nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici ... (3) Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na ...

Prostorni plan uređenja Grada Valpova ... - Grad Valpovo

... Grada Valpova se nalaze predjeli prirodne baštine, predloženi za istraživanje i valorizaciju PPUG-om Valpova, i to: - šume Zvjerinjak, Dubrava i Hrastik.

prostorni plan uređenja grada zaboka vi. izmjene i ... - Grad Zabok

L 103: Zabok - Krapina - Đurmanec - Državna granica - (Rogatec) ... Lidl i sl.) gdje se okuplja veći broj ljudi i dnevni prolaz stanovništva je vrlo velik, te će u.

prostorni plan uređenja grada duge rese - Ministarstvo graditeljstva

2 srp 2019 ... UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO ... KOMUNALNO DUGA RESA d.d., Kolodvorska 1, 47250 DUGA RESA. 23.

prostorni plan uređenja grada novske ciljane ii. izmjene i dopune

KOMUNALNI OBJEKTI I MONTAŽNO-DEMONTAŽNE GRAĐEVINE (KIOSCI). 5.3.1. ... Kutina - Novska kao i pruge značajne za međunarodni promet oznake M105,. Novska – Vinkovci ... servisi, usluge i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni na komunalnu ... 23. Izvor: Tablogrami rođeni i umrli po naseljima, DZS, Zagreb.

prostorni plan uređenja grada slatine - Zavod za prostorno uređenje ...

Proizvodne šume. 535. Izvor podataka: Hrvatske šume, Uprava šuma Našice ... HŠ RJ Šumarija Našice. Slatina, A. Kovačića ... Tehnoalarm. Slatina, V. Nazora ...

prostorni plan uređenja grada zaboka vi. izmjene i dopune elaborat ...

2.4.1. Dvorac Bračak (Z - 4109). 2.4.2. Dvorac Gredice, Zabok (Z - 2229). 6.3. zaštićene vizure. 6.3.1. okoliš kapele sv.Antuna, Grabrovec (Z). PA. V neizgrađeno.

grad vrgorac prostorni plan uređenja grada vrgorca - Lokalna Hrvatska

plavljena (Vrgoračko polje plavljeno je rijekom Maticom, ponornicom, a kroz Rastok kraj naselja Banja protječe rječica Matica), intenzivnije su obrađena.

prostorni plan uređenja grada kaštela iii izmjene i ... - Grad Kaštela

1 svi 2019 ... Zahvat se planira kao sklop građevina za smještaj životinja, skladišta i servisnih ... plaža Torac. T1 ... umanjuju boniteti staništa divljih životinja.

prostorni plan uređenja grada mali lošinj - Grad Mali Lošinj

URBING, d. o. o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb, ... Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja utvrđuje uvjete za uređenje gradskog ... U centralnoj zoni se za stajališta autobusa moraju u sklopu javne prometne ...

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski - Grad Novi Vinodolski

7 srp 2017 ... Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti, ekološke mreže i staništa ... Vinodolski - Novi Vinodolski, Klenovica, Povile, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski; ... rangu ili značenju naselja, kao što su: javna i društvena namjena, ...

prostorni plan uređenja op ć ine preko

Pečat nadležnog tijela: Općina. (ime, prezime i potpis) ovjerava: ZADARSKA. PREKO. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PREKO. Ulica Kralja Tvrtka 3,.

uređenja prostorni plan - Općina Pisarovina

5-15-2-107-8 Vodostaj. DUGI UBODEC. DOLNJA MAČVARA. KRČEVINE. POGANCI. GREDE. LUG. ČISTA MLAKA. TEŠNIĆ. KANAL KUPA - KUPA. TEŠNIĆ.

Prostorni plan uređenja - Općina Seget

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SEGET. T.D. 84/99. ARCHING d.o.o. SPLIT. 1. Radni tim: Srđan Šegvić, dipl.inž.arh., voditelj radnog tima.

prostorni plan uređenja - Grad Imotski

Crkva Sv. Kate, Vinjani donji. 32. Vinjani gornji ... Jovića most, Vinjani gornji. 28. Medvidovići. 29. RURALNA NASELJA. Imotski ... franjevački samostan, Imotski.

Prostorni plan uređenja Općine Podgorač

Pogon Našice, Ured pogona, Odsjek za upravljanje mrežom, Sokolska 1, ... ukupno. 0-6 dana sklopljeni rastavljeni živorođeni umrli prirodni prirast. 2000. 31. 1.

OPĆINA BRELA PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Položaj, značaj i posebnosti područja općine Brela u odnosu na prostor i ... ole osno vn o obraz ovanje. Svega. Škole za KV i V. K. V radnik e i os tali stru č ni ka.

Zavod za prostorno planiranje d.d. PROSTORNI PLAN UREĐENJA ...

meandara, grede i područja plavljena za vrijeme najviših vodostaja, dok niži dio ... Prostor Općine Podravska Moslavina dio je vodnog područja sliva Drave i ...

prostorni plan uređenja općine - Općina Dugi Rat

materijal iz kojega je kućica izgrađena i rustikalna završna obrada daju mu poseban šarm te se ... pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta).

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE FERIČANCI ciljane ...

8,07. 6,342 1. 1.1. izgrađeni dio građevinskog područja naselja. 310,12. 6,75. 7,577 1 ... Obvezni prilozi – Obrazloženje. CPA d.o.o. Zagreb, Odranska 2 strana 8 ...

prostorni plan uređenja općine trpanj - zzpudnz

Arhitektonski fakultet - Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu. DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA. OPĆINA TRPANJ.

OPĆINA KUMROVEC PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ...

Primjena i provedba Prostornog plana uređenja Općine Kumrovec te njegovih. Izmjena i ... «ALBA» d.o.o. (Kumrovec) – Stjepan Štefan. 14. Poglavarstvo Općine ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SVETA MARIJA 3 ...

Proračunski uvjeti za planiranje razvoja plinskog sustava su: - što se tiče strukture potrošnje u obzir je uzeta široka potrošnja (domaćinstva), opća potrošnja ...

PROSTORNI PLAN UREĐENJA SA SMANJENIM ... - Općina Promina

18 sij 2019 ... Nečven – Mratovo - Nečven“ te ujedno i suglasnost za prijavu na natječaj za provedbu Mjere M7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim ...

OPĆINA SUKOŠAN PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

KRALJA TVRTKA 3, 23000 ZADAR. BLOCK-PROJEKT d.o.o. ... BRZA CESTA (spoj AC "Zadar 2" i Gaženica) DC 424. T2 turistička luka - privez. L1. T3. T3 kamp.

prostorni plan grada zagreba - Zavod za prostorno uređenje Grada ...

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Trg Stjepana Radića 1, Zagreb. Pečat Gradskog ureda za ...

prostorni plan uređenja općine topusko - Zavod za prostorno ...

OPĆINA TOPUSKO. Načelnik: Nikola Abramović. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA. UREĐENJA OPĆINE TOPUSKO. KNJIGA III. II. OBVEZNI ...

uređenja prostorni plan - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA. BREGANA. PISAROVINSKA.

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol sa smanjenim ...

5 velj 2014 ... Lešće na rijeci Dobri. Za prostor hidroelektrane Lešće izrađen je 1987. godine. Prostorni plan područja HE Lešće od strane Urbanističkog ...

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci 2011. godina - Općina ...

Promet. 54 a) Cestovni i željeznički promet. 54 b) Pošta i telekomunikacije. 54 ... U općini Tompojevci danas se nalazi pet naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, ...

zadarska županija prostorni plan uređenja silba - Grad Zadar

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja. 70 m. 300 m. 300 m. 300 m.

prostorni plan uređenja općine sveti martin na muri iii. izmjena i ...

10 srp 2019 ... Općine Pribislavec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 1/04, 2/07, 19/13). ... Kontakt osoba: Lidija Car-Peti, voditelj upravljanja projektima (tel 040 ... Tokom korištenja zahvata otpad neće nastajati, iznimno kada će se ...

prostorni plan uređenja općine špišić bukovica - Zavod za prostorno ...

Ovaj sustav obuhvatit će naselje Špišić Bukovica, naselja Vukosavljevica i Lozan (u sastavu općine Špišić Bukovica) Grad Virovitica, naselje Korija, Golo Brdo, ...

prostorni plan uređenja općine mošćenička draga - Javna ustanova ...

za naselje Donji Kraj, sa ispustom u more ispod naselja. ... slučajevima i zamjena manje vrijednih sadržaja kvalitetnijim i profitabilnijim ... (kopno) stan. / ha 3 m2 / stan. 4. 1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA. NASELJA ... nekretnine i turizam. 1.

izmjene i dopune 2018. prostorni plan uređenja općine - Općina Preko

Otok Ugljan, koji je administrativno podijeljen na općine Kukljica, Kali i Preko, a čiji ... razvijenost obale razvijene dužine oko 97 km, plaže pogodne za kupanje, ...

PROSTORNI PLAN GRADA [email protected]

Poslovni (master) plan turistiчke destinacije Zlatibor – Zlatar (2007. god.). ... Prognoza za du`i planski period je nezahvalna iz razloga veoma brzog razvoja ...