Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri - Srodni dokumenti

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.

pravilnik o studiranju - VUKA

16 lis 2014 ... stručne prakse i terenske nastave te provjera znanja. ... akademskog građanina (JMBAG), koji se studentu dodjeljuje prilikom prvog upisa u.

Pravilnik o studiranju - EFRI

19 ruj 2016 ... standard – Referadi za preddiplomski i diplomski studij (u nastavku teksta: Referada). unutar rokova za upis u novu akademsku godinu.

pravilnik o studiranju - UniZd

12 sij 2006 ... nastavničke pokretljivosti te priznavanje akademskog statusa između europskih sveučilišta. II. ... (5) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja. ... (1) Preddiplomski sveučilišni i stručni studij može upisati osoba sa završenom srednjom ... pitanja polaganja razlike i sl.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - RGN-a

14 srp 2017 ... STUDIJIMA RGN FAKULTETA. Zagreb, srpanj 2017. ... upisati niti na jedan studijski program iste razine RGN fakulteta. 4. Iznimno, osobi koja ...

PRAVILNIK O STUDIRANJU RIT CROATIA ZA AKADEMSKU ...

1 kol 2019 ... RIT Croatia ustrojava i izvodi preddiplomske stručne studije u skladu sa Zakonom ... Cijena jednog (1) semestralnog kredita iznosi 262,50 eura.

pravilnik o studiranju - Veleučilište u Šibeniku

studentu, koliko ima ostvarenih ECTS bodova, koje kolegije razlike je obvezan upisati, te koju studijsku godinu upisuje i u kojem statusu. (3) Vrijeme studiranja u ...

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

pravilnik o studijima i studiranju - Libertas

9 svi 2016 ... Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, Upravno vijeće Libertas ... (EDUNETA) prijavnici za ispit i pisanom obliku u ispitnoj listi.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima FPZ-a

10 svi 2018 ... Opće informacije za studente koje utvrđuje i objavljuje Fakultet: a prostori i oprema za ... pomoć za studente, h. studentski servis, ... Izvanredni student Fakulteta je onaj student Fakulteta koji studira isti studijski progran kao i.

Pravilnik o studiranju na diplomskim studijima Farmaceutsko ...

21 svi 2014 ... c. početak, završetak i satnica izvođenja nastave, d. oblici nastave ... biokemijskog fakulteta (FBF-a) s doktoratom znanosti. On može unutar ...

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima rgn ...

14 srp 2017 ... ocjena. Obrazac propisuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na zahtjev studenta. Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. Dopunska ...

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju

studenta Fakultet izdaje prijepis ocjena i na engleskom jeziku. ... Student prijavljuje polaganje ispita isključivo preko modula Studomat u skladu s odredbama.

Pravilnik o studiranju na preddiplomskom i ... - Građevinski fakultet

održanoj 24. rujna 2008. godine donijelo Pravilnik o studiranju na ... potrebne za upis predmeta, oblike izvedbe nastave i način provjere znanja za svaki ... najviše jedan ispit nepoložen iz prve godine studija na visokom učilištu s kojeg ... ECTS bodovi stečeni na drugom studijskom programu ... Ponovni upis predmeta.

pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim ... - KBF Zagreb

(1) Stručni studij na Fakultetu izvodi se u trajanju od tri godine. (2) Do kraja stručnog studija student mora prikupiti najmanje 180 ECTS bodova. Članak 5.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2018 .pdf - Veleri

(informacijski paket). 3. TIJELA IZDAVAČKE ... prijedlog formata za tisak; pripremljen tekst / rukopis za tisak, odnosno probno elektroničko izdanje na fizičkom.

Pravilnik o studiranju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb - EFZG

Prijelaz s drugih ekonomskih fakulteta na Ekonomski fakultet - Zagreb. Nazivi, stupnjevi i isprave o završenom studiju. III. DIPLOMSKI STUDIJ. Opće odredbe.

PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU Zagreb, srpanj 2018.

18 srp 2018 ... Dopunska isprava o uspjehu na studiju pri povratku na Sveučilište . ... se bez naknade na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku izdaje i.

pravilnik o studiranju - Visoka škola za Inspekcijski i Kadrovski ...

STUDENTSKA ISKAZNICA/IKSICA. Članak 32. (1) Studentska iskaznica je studentska isprava odnosno javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

pravilnik o studijima i studiranju na sveučilištu josipa jurja ...

(1) Prijepis ocjena javna je isprava koju nositelj studija izdaje na zahtjev ... odjavljuje putem lokalnog računala ili interneta koristeći programski modul studomat,.

Pravilnik o studiranju, listopad 2018.pdf - Akademija primijenjenih ...

prijavljuje putem lokalnog računala ili Interneta koristeći programski modul Studomat. ... 0 do 100% ocjenskih bodova pri čemu prolazna ocjena ne može biti niža od ... Studentu kojemu je odobren prijelaz, a prijepis ocjena ne sadrži postotak ...

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

Pravilnik o studiranju preddiplomski i diplomski studiji FKIT - 2018 ...

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku koji imaju rodni značaj, bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ...

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile ...

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Pravilnik o studiranju studenata sportaša - Sveučilište Jurja Dobrile

17 srp 2019 ... Pravilnika o studiranju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a u skladu s ... 2. ovog članka, dokazuje status rješenjem o kategorizaciji sportaša kao ...

Pravilnik o studiranju (ožujak 2017.) - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

10. sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine, donio je sljedeći. Pravilnik o studiranju. DIO PRVI. UVODNE ODREDBE. Predmet normiranja. Članak 1.

pokazatelji - Veleri

Pokazatelji analize financijskih izvještaja. • financijski izvještaji financijski izvještaji - strukturna podloga za izračunavanje različitih financijskih pokazatelja.

2013_04_06_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

dvije najčešće barijere u pristupu znanstvenim informacijama, a to su cijena pristupa i stroga pravila zaštite ... digitalni materijali dostupni besplatno za otvoreno korištenje u svrhu poučavanja, učenja ... Konzum je dioničko društvo čijim se dionicama trguje na Zagrebačkoj burzi. Većinski ... satelitski prijemnik. U svrhu ...

Zvonimir Peranić - Veleri

Reful d.o.o. - Svid Radio 98,4, Rijeka (Hrvatska) siječanj 1996. ... Voditelj okruglih stolova na Tjednu suvremenog plesa u Rijeci, 2009., 2010. Županijski ...

1 alkoholna fermentacija - Veleri

1 ALKOHOLNA FERMENTACIJA. Alkoholna fermentacija ili kako se često naziva alkoholno vrenje biokemijski je proces transformacije monosaharida (glukoza ...

P10-Voda i navodnjavanje - Veleri

-cijena m. 3. -količina vode (da li je osigurana i preko ljeta dovoljna količina vode) ... Sustav navodnjavanja kap po kap se razvio tek nakon drugog svjetskog rata.

programme of study - Veleri

Polytechnic of Rijeka, Professional Study of Entrepreneurship, Program of Study, 2013. 0 ... Majda Rijavec: Uspješan menadžer, Mep consult, Zagreb,1994.

2014_06_01_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

1 lip 2014 ... SANJA RASPOR JANKOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; ... računala, tableta, pametnih telefona). ... računarstva u oblaku po skupinama korisnika u sektoru ... Imenik LDAP-a predstavlja datoteka ili skupina organiziranih ... Navedenim SQL kôdom kreirat će se tablica u bazi po imenu user i to s ...

1. Računala i procesi - Veleri

inkorporirani u tehnički proces, kabeli te ulazno/izlazne analogne i digitalne jedinice koje su sastavni dio procesnog računala. Procesno računalo, dakle ...

2016_03_31_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

1 tra 2016 ... Mafini, C., Pooe, D. (2013) “The relationship between employee ... prethodnom dijelu rada izdvaja dva koja na najjednostavniji način daju ...

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

6. osnove elektronike - Veleri

šupljina. - PN spoj je temelj za rad poluvodičkih dioda, tranzistora i ostalih poluvodičkih elemenata. Temeljna PN struktura: a) načelni spoj; b) spoj s označenim.

Korelacijska i regresijska analiza - Veleri

pojavama bavi se regresijska analiza. ... Regresijski modeli mogu izražavati i linearne* i nelinearne ... pravac regresije veličine X u odnosu na veličinu Y. Taj.

kemijski sastav vina - Veleri

(NaOH) upotrebljene za neutralizaciju svih kiselina vina, u nas se izražava ... Za odležavanje vina u bačvama vrlo su bitni temperaturni uvjeti (idealna.

StudIS Web - Priručnik za korisnike - Veleri

stranicama Veleučilišta u Rijeci nalaziti će se veza prema StudIS Web-u. Klikom na vezu: ''login StudIS'' otvara se novi prozor preglednika na kojem se prijavljuje ...

pravilna prehrana i zdravlje - Veleri

hrana i isti način prehrane imaju različit utjecaj kod ljudi itd (Afman i Muller, 2006). Do sada je ... i crijeva i defekacija, a kemijskih akcija je jako puno (Guyton i Hall, 2003; Markić i. Bulović, 2004). ... (oblozi), parfemi, vodice i dr. Neki od ...

Pearsonov koeficijent korelacije - Veleri

Pearsonov* koeficijent korelacije. • Pearsonov koeficijent korelacije (r ) mjeri jakost i smjer linearne korelacije. • Računa se po formuli: *Karl Pearson (1857.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

Stručni studij Telematika - Veleri

17 ruj 2019 ... putem prijavnice ili odjavnice koja se predaje Odjeljku – studentska referada u propisano radno vrijeme u slučaju prekida rada internetske ...

11 vinifikacija crnih vina - Veleri

Klasična vinifikacija crnih vina provodi se maceracijom krutih dijelova grozda ... sumporenje u količini od oko 10 g/hl k-metabisulfita (ili tekući ili plinoviti). ... Danas postoje posebno konstruirane inox cisterne za fermentaciju i maceraciju ... Kada se maceracija odvija u otvorenim bačvama, kako smo vidjeli, kontakt masulja sa.

uvjeti pbz educa kredita - Veleri

tekući račun studenta otvoren u Banci. Iznos mjesečne tranše ne može biti veći od 700 EUR kunske protuvrijednosti. Ukupni iznos isplaćenih mjesečnih tranši ...

Osnove teorije grafova - Veleri

Teorija grafova jedna je od grana matematike koja nalazi veliku primjenu u prometu. Jedan od najstarijih problema vezanih uz teoriju grafova upravo je iz ...

ugovor o studiranju study agreement - Apeiron

UGOVOR O STUDIRANJU ... regionalnim internet centrima učenja na daljinu u visokoškolskim ... Studentski radovi mogu da se koriste za edukacione potrebe.

KONAČNO IZVJEŠĆE PO STRATEGIJI OSIGURAVANJA ... - Veleri

Promet Rijeka. 4,03. 4,16. Promet. 3,98 ... Studenti su uključeni u rad svih ključnih tijela Veleučilišta i imaju ... radovi u domaćim časopisima s dom. Recenzijom.

Veleučilište u Rijeci Procesi i dretve - Veleri

Latentna dretva (engl. idle thread). • Što ako nema niti jedne pripravne dretve? • Zbog takve mogućnosti u sustav se dodaje jedna neproduktivna dretva ...

4. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ... - Veleri

otpor zaštitnog vodiča R. PE. – otpor zaštitno-neutralnog vodiča R. PEN. – otpor namota transformatora R. T . Zbroj svih otpora petlje kvara naziva se otpor petlje ...

pdfPravilnik o studijima i studiranju Veleučilišta s pravom javnosti

8 tra 2019 ... sustavu Infoeduka ili drugim sluZbenim komunikacijskim kanalima Veleudilista. Uz popunjen obrazac zamolbe studenti trebaju predati ovjeren ...

defining loyalty of local inhabitants towards a tourist ... - Veleri

8 velj 2019 ... The Journal is indexed by the Emerging Sources Citation Index (ESCI) –Web of Science Core Collection ... Mr. sc. EDA RIBARIĆ ČUČKOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, ... restaurants”, Tourism management 26 (4), 549-560.

prolaznost studenata u akademskoj godini 2017/18 - Veleri

30 ruj 2018 ... 368SIGURN. U PROMETU ROBA I LJUDI. 25. 25. 0. 0,00. 24 96,00 24. 0. 4. 6. 14. 4,42 82,86. 0,76. 96,00. StudIS - STU55 - 7.214 - 15.10.2018.

prolaznost studenata u akademskoj godini 2016/17 - Veleri

Veleučilište u Rijeci. Trpimirova 2/5 ... RIJEKA. Od 1.10.2016 do 30.09.2017. O C J E N E. DEVIJAC. STATUS. 2 ... 245 TEORIJA GORENJA I GAŠENJA. 58. 58.

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja na temelju ... - Veleri

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.