PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka ... - Tref Sport

O nacinu i postupanju resavanja reklamacija kupaca na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo (sportske obuce ,odece i kozmetickih i toaletnih ...

PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka ... - Tref Sport - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O REKLAMACIJI Na osnovu clana 83 tacka ... - Tref Sport

O nacinu i postupanju resavanja reklamacija kupaca na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo (sportske obuce ,odece i kozmetickih i toaletnih ...

Na osnovu člana 17. stav 3. tačka f) i člana 72. Zakona o hrani ...

f) određivanje reducirajućih šećera izraženih kao invertni šećer ili dekstrozni ekvivalent. (Luff - Schoorl metoda); g) određivanje reducirajućih šećera izraženih ...

Na osnovu člana 252. tačka 13. a u vezi sa čl. 175, 176, 177, 178 ...

vozače motornih vozila, uvjeti i način rada autoškola i obrazovnih ustanova u procesu ... (2) Testovi za A i B kategoriju i potkategoriju A1 i B1sadrže 35 pitanja a ...

Na osnovu člana V. tačka 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine ...

države u oblasti socijalnog osiguranja su se usaglasile da zaključe ... 07. umjetni zubi (čvrsti i koji se vade) i proteze za zatvaranje usne šupljine;. 08. vozila za ...

Na osnovu člana 4 stav 1 tačka 2, Zakona o elektronskim ... - ECO

17 stu 2010 ... namjene) definišu se radio-frekvencije namijenjene za pojedinačne ... VHF. 30 do 300 MHz metarski talasi. B.m. 9. UHF. 300 do 3000 MHz.

777. Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom ...

Značenje izraza. Član 3. Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1) ECAA Sporazum je Multilateralni sporazum između Evropske ...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 10. Zakona o slatkovodnom ...

5. smuđ (Stizostedion lucioperca L.); 6. som (Silurus glanis L.). ... Određuje se cijena 1 kg (jednog kilograma) ribe u iznosu od: 1. 15, 00 KM za I grupu;. 2. 12, 00 ...

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c ... - FBA

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo ... 2) ranije otpisani kreditni i slični gubici i. 3) stavke svih ...

NACRT Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ...

c) “doplatna karta” je karta koju plaća putnik koji se zatekne u sredstvu javnog ... hh) “tramvajska infrastruktura” sastoji se od tramvajskih stajališta, pruge i ...

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 8, a u vezi sa članom 133 Statuta ...

Prijemni ispit polaže kandidat za upis na studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija i za upis na stručno-umjetničke studijske ...

671. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - Vatrogasci

vozilu ili na vozilu, lice koje sopstvenom snagom vuče ili gura ručna kolica, zapreţno vozilo ili ... morа uključiti sve pokаzivаče prаvcа. ... ovog člana, osim vojnog vozila, mora na lijevoj polovini zadnje strane na vidnom mjestu imati ... svjetlosnih znakova (stop svijetla i pokazivače pravca), vozač, odnosno pratilac duţan je da ...

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 5. Zakona o bankama („Službeni ...

6 феб 2019 ... 17, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka. Banka ... platne kartice putem kartičnog, telekomunikacionog, digitalnog ili ... po sopstvenom kursu, i takav iznos prosleđuje BANCI na knjiženje.

629. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - CRPS

20 јун 2013 ... Proglašavam Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja, koji je ... Svaka informacija ili podatak o poreskom obvezniku kojim raspolaže ...

302. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - CRPS

ulja i dr.). Grupisanje u ovoj oblasti izvršeno je prema vrstama proizvoda: meso, riba, ... mekinja, mješalica, mašina za odstranjivanje ljuspica s pirinča i mašina za ... Prodaja bez prerade uključuje uobičajene postupke (manipulacije) koji su.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj ... - CBCG

otplati omogućavaju brzo ispitivanje razloga kašnjenja u otplati, praćenje kašnjenja u ... Procjena kreditne sposobnosti korisnika kredita za razvojne projekte.

454. Na osnovu člana 48 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti na radu ...

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak procjene rizika na radnom mjestu kod ... -opis građevinskog objekta namijenjen za radne i pomoćne prostorije uključujući i objekte na otvorenom prostoru sa svim pripadajućim instalacijama;.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore ... - Poreska uprava

19 јул 2013 ... (4) Obveznik poreza na promet nepokretnosti u slučaju kada se nepokretnost stiče na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, je sticalac ...

312. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ ...

9 ožu 2018 ... 3) obavljati ribolov uz upotrebu osti, trokuke ili na način štetan za razmnožavanje i sa sredstvima kojima se masovno uništavaju ribe i drugi ...

Na osnovu člana. 23, stav. 1, člana 35, stav 1, tačka 1.1 ... - BQK

Pozajmice licima povezanih sa bankom, osim pozajmica pokrivenih gotovim novcem. d) Kapital ... ostavljene pod zalogom ili blokirane za taj cilj. (g) Zahtevi ...

PRAVILNIK o načinu vođenja Registra posrednika Na osnovu člana ...

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Glavnu knjigu čine listovi ... pečat ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Registar se vodi i u ...

Na osnovu ĉlana 17. stav 2. i ĉlana 72. Zakona o hrani („Službeni ...

Ako se sok od koncentrisanog voćnog soka proizvodi od voća koje nije navedeno ... za voćni sok proizveden od jabuka ili krušaka, uz dodatak jabuka, gdje je to ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta

je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju; OSIGURANIK ... nom ugovoru o osiguranju; PONUDA je pisani zahtev ugovarača osiguranja.

Na osnovu ćlana 31 Zakona o advokaturi i ćlana 41 Statuta ...

5 stu 2004 ... Tarifa o nagradama i naknadi trołkova za rad advokata. Petak, 05 ... Vrijednost boda utvrČuje Upravni odbor Advokatske komore F BiH uz.

Na osnovu člana 31. stav 2. i člana 56. Zakona o udruženjima i ...

Registra, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Član 2. (Subjekt upisa u Registar). Udruženje i ...

Na osnovu člana 3. i člana 6. Pravilnika za ... - STUDOMAT.ba

7. dokaz o materijalnom stanju (platna lista, ček od penzije, za nezaposlene potvrda. Zavoda za zapošljavanje, potvrda da nema penziju, uvjerenje Poreske ...

pravilnik o reklamaciji - Coning DOO

REKLAMACIJA. Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda na veliko i malo. I OSNOVNE ...

Na osnovu članova 281. Stav 1. Tačka a) i 330. Zakona o privrednim ...

company WIENER OSIGURANJE VIENNA. INSURANCE ... Company is: Wiener osiguranje AD. 2.3 ... 5.4 Ostali dijelovi kao što su poslovnice i ispostave će se ...

NIK CRNE GORE Vujanovi Na osnovu elana 95 taCka 3 Ustava ...

23 сеп 2015 ... Centar organizuje i sprovodi obuke sudija i ddavnih tublaca. ... 2 do 6 ovog alarm, Upravni odbor je du±an da izabere novog ... Zakonom o edukaciji u pravosudnim organima ("Sluibeni list RCG", broj 27/06), a budu izabrani ...

Na osnovu člana 11 stav 1, člana 14 stav 5 i člana 103 Zakona o ...

elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija). 5) Pozivni znak: jednoznačni alfanumerički identifikacioni znak kojim se identifikuje ...

Na osnovu člana 6. stav 2, člana 7. stav 2. alineje 7, 9. i 10. i člana ...

26 stu 2015 ... ... uputstva, te unese oznaku: „O“ za otkupljenu štetu, „R“ za regresiranu štetu ili oznaku „S“ za sudsku odluku. Dužina 1 znak alfanumerički znak.

Na osnovu člana 19, člana 24 stav 2 i člana 34 stav 2 Zakona o ...

8 јул 2004 ... "izvozna cijena" je cijena koja je stvarno plaćena, ili plativa za prodati proizvod namijenjen za izvoz iz države izvoznice u Republiku Crnu Goru ...

766. Na osnovu člana 33 stav 6 i člana 34 stav 7 Zakon o zaštiti ...

Krokodili, lažni gavijali. Porodica. Gavialidae: Sve vrste. Gavijali. Red. Squamata. Gušteri i zmije. Porodica. Atractaspididae: Sve vrste roda Atractaspis. Porodica.

Na osnovu člana 123 stav 3 i člana 124 stav 5 Zakona o zaštiti ...

kredita CSPK-a (gimnazija, ekonomska, informatika, konzervacija, arhitektura ili ... Stručni ispit se polaže po Programu za polaganje stručnog ispita (u daljem ...

Na osnovu člana 10

18 ožu 2015 ... infekcija peradi relevantnim serotipovima salmonela od interesa za javno zdravlje provodi se ... Nesilice (konzum) Jaja (konzum). Hobi / sport.

Na osnovu člana 16 - ZDK

(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za ... Kakanjske novine d.o.o. Kakanj. Eko Info.

Na osnovu člana 107

najpovoljniji za stranke, osim ako stranke, nakon odgovarajuće pouke notara ... određivanje naknade uzima se vrijednost imovine ostavioca, umanjena za obaveze, odnosno ... izvan ostavinske rasprave naknada se određuje u iznosu od 20 €.

Na osnovu člana 8 - ZDK

a) U skladu sa članom 70. stav 2., Zakona o osnovnoj školi, („Službene novine ... tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za ...

Na osnovu člana 107 - ZDK

PRAVILNIK O RADU ... Zakonom o osnovnoj/srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 05/04). Član9. ... Ugovor o radu na određeno vrijeme zaključuje se u slučaju zamjene privremenog odsutnog ... zaposlenika koji su tehnološki višak, izdati uvjerenje o utvrđenom tehnološkom višku zaposlenika,.

Na osnovu člana 27

17 нов. 2019 ... 17:10 VK PRIMORAC – VK KPK. Sudije: Matijašević - Miloslavić. 18:20 VA CATTARO – VK JUG AO. Sudije: Matijašević -Miloslavić. 19:30 PVK ...

Na osnovu člana 1 - Image TM

aneks ugovora o radu u kom slučaju se utvrdjuje novi datum stupanja na ... poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne ...

Na osnovu člana 17 - CBCG

sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list Crne Gore“, br. ... kriterijumima koji su navedeni u listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih ...

Na osnovu člana 54 - PUFBiH

Stroj za lijevanje aluminija , proizvođač Triulzi Italija, tip Z/130, tvornički broj ... 2 kom. VII - c. Stol za manikuru sa mehanizmom za usisavanje i ladicama. 1 kom.

Na osnovu člana 161 - alims

I. INTRODUCTORY PROVISIONS. 1. Contents of the Rulebook. Article 1. The Rulebook shall prescribe the method of reporting, collecting and monitoring.

Na osnovu Ċlana 48 - PUFBiH

poslodavca/isplatioca plaća, drugih ličnih primanja i koristi koje ostvaruju ... Poslodavac/isplatilac koji obračunava i uplaćuje doprinose na teret osiguranika ... iznos naknade za bolovanja preko 42 dana ili utvrĎeni iznos osnovice za obračun.

Na osnovu člana 18 stav 1 alineja 7, člana 29 stav 2, člana 39 stav 1 ...

Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG, broj 21/09 i 40/11), člana 38 stav 1 tačka 9 ... Notarskog zapisa Ugovora o prodaji nepokretnosti UZZ 298/2019 od ...

Na osnovu člana 254. stav 5. i člana 256. stav 1. Zakona o ...

uređaja za prenos snage u pogledu funkcionalnosti sklopova za hod unazad i uređaja za zaustavljanje vozila za osposobljavanje kandidata za vozače. Vozilo.

Na osnovu člana 35, stav 1.1. Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike. Kosovo (Službeni list ... je za likvidaciju bilanca prekoračenja, kreditnih ili sličnih linija u okviru od 30 dana od dana ...

Na osnovu člana IV - Parlamentarna skupština BiH

d) duhanski proizvodi stavljeni u promet pod nazivom cigarete. ... (4) Prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta iz stava (3) ovog člana izračunava se ...

Na osnovu Člana 35, stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova. (Službeni list ... U slučajevima sporazuma kredita u formi kreditnih linija, minusa u tekućem računu i kreditnih ...

Na osnovu člana 73 - Banca Intesa

14 феб 2019 ... Uplata (osnivača) pozajmice za likvidnost na račun pravnog lica*. RSD 30. 0,30% RSD 2.000. 7.6. Uplata po posebnim aranžmanima sa ...

Na osnovu člana 61 - Ministarstvo ekonomije

Ovaj pravilnik primjenjuje se na izradu tehničke dokumentacije za izgradnju i ... prethodnim proučavanjima za fazu glavnog projekta iz člana 11 tač. 1 do 7 ... Glavni projekat, pored projekata i elaborata nabrojanih u sadržaju idejnog projekta,.

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

Na osnovu člana 16 - Zeničko-dobojski kanton

studiji. Organiziranje studijskog programa Kulturalni studiji je, u formalno-pravnom smislu, povezano sa osnivanjem Katedre za kulturologiju. Studij je osmišljen ...

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj ...

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

Na osnovu člana 12. Odluke o obimu prava na ... - ZZO USK-a.

Ortopedska i druga pomagala i endoproteze iz člana 3. Odluke ... katalog pomagala potrebno je dostaviti certifikat o kvaliteti, odnosno standardu ponuđenog.

Na osnovu Ċlana 17 - Vlada Crne Gore

28 дец 2015 ... krajnjeg potrošača ili hrane upakovane za direktnu prodaju; ... Odredba stava 4 ovog člana ne primjenjuje se na staklene boce, ... vina, likere, pjenušava vina, aromatizovana vina i druge proizvode dobijene od voća, osim.

Na osnovu člana 33 - Vlada Kantona Sarajevo

(npr. pelene, jednokratni kateter i slično). (3) Kada iz bilo kojeg razloga prestane potreba za korištenjem pomagala, ona moraju biti vraćena Zavodu. (4) Osigurano ... za lica niskog stepena aktivnosti (djecu i odrasle) 48. (2) Pod pojmom lica sa ...

Na osnovu člana 45. Statuta “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo ...

Marka vozila: Volkswagen ... Broj šasije: VW1ZZZ9KZYR534133 ... ili da izvrše uplatu na žiro račun CP Tuzla broj: 1321000309570367 kod NLB banke d.d. ...

05-01-40-219/19 Mostar, 24.01.2019. godine Na osnovu člana 32 ...

24 sij 2019 ... Marija. Damir. 17. Arapović. Nikolina. Jozo. 18. Arapović. Martina. Goran ... Šutalo. Veronika. Zdravko. 760. Šutalo. Marija. Magdalena. Stojan.

Na osnovu člana 61, au vezi sa članom 335 ... - Euroinvestment

društvo, društvo kapitala, organizovano u obliku jednočlanog zatvorenog akcionarskog društva. Jedini Osnivač i akcionar Društva je strani ulagač Quantum ...