Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... - Srodni dokumenti

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

22 srp 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ ... 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), a u vezi sa člankom 48.

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

3 sij 2020 ... Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), u vezi sa čl. 48.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

zakon o dopuni zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima brcko ...

vrijeme za koje su posjedovali prethodnici sadašnjeg posjednika preračunava u vrijeme potrebno za dosjelost." Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 3.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Projuris

25 јун 2009 ... ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA KOSOVA (2009). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 4. Prava i obaveze koje se tiču ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA..................................... 1. Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA .......................

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - GP Stanorad

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, ... 8. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi. ODLUKU.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM ... - RRiF

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ... Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA . ... Stjecanje na temelju zakona .

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM ... - Novi informator

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. 3. SADRŽAJ ... OPĆE ODREDBE O STVARIMA. I STVARNIM ... Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55.) .

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« ... 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine.

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Vodice

OdreĎuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ...

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugom ... - Grad Pula

Puli, Danteov trg br.3, a koji je sačinjen temeljem Plana posebnih dijelova zgrade, izgrađene na k.č.zgr. 233 K.O. Pula, izrađenim od strane IGMA inženjering ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Temeljem članka 35. i članka 239. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

10 ožu 2015 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN ... Pula, dolazi upisano pravo nepravilne služnosti pješačkog prolaza i kolnog provoza na ... uknjižiti po provedbi etažnih elaborata i međuvlasničkih ugovora izgrađenih ...

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Pula

4 tra 2017 ... o osnivanju prava služnosti izgradnje, pristupa i održavanja FTTC ... iste, te je određeno da se za trase kabelske kanalizacije računa širina od 1 m. ... prolaz-spoj sa Mutilskom ulicom, te da sukladno Zakonu o cestama (NN ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac

28 kol 2013 ... c) Razvrgnuće suvlasništva ... Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ... kolnika treba biti toliki koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - CENSOR

28 kol 2013 ... suvlasnika, primjenjivat će se pravila o poslovodstvu bez naloga. Član 31. ... na tuđoj nekretnini bez pristanka njenog vlasnika, moguće je u ... 3) ne odvraćati kišnicu s krova svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi mogla.

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

hipoteka prema zakonu o stvarnim pravima ... - Srpska pravna misao

Hipoteka, koja je među svim oblicima založnog prava do sada bila najsavršenija ... prijedlog založnog dužni a, dopustiti da se založno pravo ograniči na jedan ili više ... ne ome obavezao ishoditi brisanje određene hipote e, i to je u zemljišnoj ...

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. PRATEýI PROPISI • PRAVNA PRAVILA • SUDSKA PRAKSA.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Na temelju ćlanka 12. st. 5. Zakona o studentskom zboru i drugim ...

1.500,00 kuna. 15. ANDREJA ROJNIĆ I ANA ŽALAC, Muzićka akademija u Puli, financiranje studenta pojedinca, Bistrički zvukolik Marija Bistrica. 1.200,00 kuna.

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim ... - ZSE

Zagrebu, Vukovarska 271 (Poslovni toranj Chromos). Predlaže se sljedeći dnevni red : 1. Otvaranje Skupštine i utvrĎivanje broja prisutnih i zastupanih ...

Temeljem članka 32. podstavka 6. Zakona o ... - HNK Osijek

Kazalište je upisano u sudski registar kod Trgovačkoga suda u Osijeku pod matičnim brojem upisa: (MBS) 030001191, OIB 16275571737 i u Očevidnik ...

1 Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br ...

90/02), Pravilnika o predaji arhivskog gradiva arhivima ( NN br. 90/02) Luka ... Gradivo o ekonomskoj propagandi i reklami (prospekti, oglasi, plakati, reklame,.

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Ugovora o osnivanju Visokog učilišta Algebra, Upravno vijeće ustanove Visoko ...

Temeljem ĉlanka 55. Zakona o komunalnom ... - Grad Vodice

društva (nastavno: Gradsko poduzeće d.o.o. ) uz prethodnu suglasnost Gradonaĉelnice Grada Vodica. Klasa: 363-02/19-01/13; Urbroj: 2182/04-01/08-19-3; ...

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ...

2 ruj 2019 ... Javne potrebe u kulturi Grada Pule-Pola za 2020. godinu, sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne ...

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN RH ... - Grad Čakovec

19 stu 2015 ... 1. Gradsko groblje u Mihovljanu. 2. Mjesno groblje u naselju Ivanovec. 3. Mjesno groblje u naselju Šandorovec. Kao dijelovi Gradskog groblja ...

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala ... - HANFA

17 pro 2019 ... Ulica grada Vukovara 37. 10 000 Zagreb. (0)1. 63.22.231. (0)1. 63.21.877 www.hep.hr. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Temeljem članka 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07) i članka 28 Statuta Instituta za fiziku, Znanstveno vijeće. Instituta ...

Temeljem odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ... - kifst

Programiranje transformacijskih procesa u sportskoj gimnastici. • Plesovi u koji spadaju predmeti. Plesovi. Kineziološka i antropološka analiza u plesu.

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu ...

donosi. ODLUKU o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o ... - HŽ Infrastruktura

25/13 i 85/15) HŽ Infrastruktura d.o.o. objavljuje dana 15. siječnja 2020. godine ... Na temelju raspisanog javnog natječaja za zapošljavanje radnika na ...

Temeljem članka 42. stavak 1. Zakona o ... - Optima Telekom

4) Opći uvjeti, uvjeti korištenja, važeći Cjenik OT-a te obrazac za jednostrani raskid ... obavijest o obvezi i načinu mjerenja brzine u slučaju prigovora (ugovori za ...

Temeljem Zakona o priređivanju igara na sreću i ... - Bauhaus

3 svi 2019 ... U Zagrebu su to Velimira Škorpika 27 (Jankomir),. Gordana Lederera 1 (Žitnjak) i Ulica Buzinski Krči 2 (Buzin), u Rijeci - Industrijska Zona ...

Temeljem članka 26. i 27. Zakona o radu - Dom za starije osobe ...

Ako radnik zadovolji na probnom radu, ugovor o radu ostaje u potpunosti na ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ...

(Datum rođenja osobe za koju se izdaje znak ) ... Naslov da mi izda rješenje o znaku pristupačnosti i znak pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom: ...

Odluka o proglašenju zakona o potvrđivanju Konvencije o pravima ...

Potvrđuje se Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, usvojena u New Yorku 13. prosinca 2006. i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s ...

Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz ...

PSP centar – Centar za psihosocijalnu pomoć ... Centar za krizna stanja pruža pomoć i braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata te je, sukladno tome ...

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih ...

22 kol 2019 ... manjina u Gradu Zagrebu - ocjena stanja i provođenja u 2018. godini ... manjine imale su priliku i besplatno se savjetovati o tjelesnoj masi i prehrani, a u ... mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije; provođenje edukacija.

Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim ... - Igrane

24 srp 2017 ... Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. ... dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu; ... s područja turizma najmanje godinu dana, a kandidat Pero Morović nije dostavio potvrdu/izjavu o.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN. broj,120 ...

I. Ovim Planom utvrđuje se popis nabava koje će u 2019. godini provesti Općina Jakšić kao naručitelj, planirane vrijednosti i rok izvršenja nabave, sukladno ...

Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću i Pravilnika ... - Nestlé

Nagradna igra započinje 02. ožujka 2020. godine i traje do 29. ožujka 2020. godine ... Priređivač će objaviti imena dobitnika na web adresi www.nestle.hr u roku ...

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom ... - Auto promet Sisak

ulazu u vozilo/autobus. Korisnici vrijednosne karte, uređajem za registraciju ujedno plaćaju i prijevoz za odabranu opciju na zaslonu uređaja. Putnik je dužan ...

Temeljem članka 10. i 136. Zakona o službi u Oruž - Radio Bobovac

Temeljem članka 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. (Službeni glasnik BiH, br. 88/05, 53/07, 59/09, 74/10 , 42/12 , 41/16 i ...

Temeljem članka 29. stavka 1. alineje 5. Zakona o ... - Grad Samobor

Veterinarska stanica Samobor d.o.o., Katarine Zrinske 7, Samobor. - Odvodnja Samobor d.o.o., Ulica 151. samoborske brigade HV 1,. Samobor. - Energo Metan ...