ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ... - Srodni dokumenti

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Projuris

25 јун 2009 ... ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA KOSOVA (2009). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 4. Prava i obaveze koje se tiču ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA..................................... 1. Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA .......................

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - GP Stanorad

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

zakon o dopuni zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima brcko ...

vrijeme za koje su posjedovali prethodnici sadašnjeg posjednika preračunava u vrijeme potrebno za dosjelost." Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 3.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

3 sij 2020 ... Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), u vezi sa čl. 48.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

24 ruj 2018 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96 ... 1/13 i 2/18), Gradonačelnik Grada Pule dana 24. rujna 2018. godine,.

Temeljem članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Ostala pitanja bitna za redovno i izvanredno korištenje i upravljanje zgradom ... Obračun održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, troškova upravitelja i ...

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ...

22 srp 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ ... 143/12, 152/14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), a u vezi sa člankom 48.

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM ... - Novi informator

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. 3. SADRŽAJ ... OPĆE ODREDBE O STVARIMA. I STVARNIM ... Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55.) .

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM ... - RRiF

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ... Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA . ... Stjecanje na temelju zakona .

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ RH br. 81/15. – pročišćeni tekst), članka 69. Zakona o sportu („Narodne novine“ RH br.71/06, 150/08,. 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 69. Zakona o sportu ...

Temeljem čl. 35. i članka 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

O D L U K U o utvrđivanju prava služnosti s pravom prolaza i provoza u korist 769/13 k.o. Galižana, a na teret ½ dijela kč.br.770/5 k.o. Galižana. I. Utvrđuje se:.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

28 velj 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne ... i Rješenju o povezivanju Posl. broj 83 RZ-289/16-3 od 28.01.2017. te ispravcima.

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, ... 8. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2018. godine donosi. ODLUKU.

Temeljem čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim ... - Grad Pula

24 ruj 2018 ... da je Feroterm d.o.o. Donji Stupnik, Gospodarska 17, vlasnik k.č. 1909/5 k.o. Pula, pašnjak, površine 32 m2, a koja je nekretnina Potvrdom ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - CENSOR

28 kol 2013 ... suvlasnika, primjenjivat će se pravila o poslovodstvu bez naloga. Član 31. ... na tuđoj nekretnini bez pristanka njenog vlasnika, moguće je u ... 3) ne odvraćati kišnicu s krova svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi mogla.

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac

28 kol 2013 ... c) Razvrgnuće suvlasništva ... Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ... kolnika treba biti toliki koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

I VLASNIÿKOPRAVNI ODNOSI ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. PRATEýI PROPISI • PRAVNA PRAVILA • SUDSKA PRAKSA.

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

hipoteka prema zakonu o stvarnim pravima ... - Srpska pravna misao

Hipoteka, koja je među svim oblicima založnog prava do sada bila najsavršenija ... prijedlog založnog dužni a, dopustiti da se založno pravo ograniči na jedan ili više ... ne ome obavezao ishoditi brisanje određene hipote e, i to je u zemljišnoj ...

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Vodice

OdreĎuje se društvo DALMACIJA AGENT d.o.o. Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, OIB: 43236583314, registrirano za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, ...

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim ... - Grad Čabar

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« ... 14/13 i 10/16) Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine.

Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima ("Sl. glasnik BiH", broj ...

(2) Odredbe ovoga Zakona o sastojcima autorskog djela, pretpostavci autorstva, suautorima, autorima spojenih djela, sadr`aju autorskih imovinskih prava i ...

Temeljem članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 152/14, 81/15-pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Zakon o industrijskom vlasnistvu u Bosni i Hercegovini - Prnjavorac

ZAKON. O INDUSTRIJSKOM VLASNIŠTVU U BOSNI I HERCEGOVINI. („Službeni glasnik BiH“ 3/02). GLAVA I - OSNOVNE ODREDBE I NAČELA. Član 1.

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za ... - Azoo

18 sij 2019 ... Katalogu odobrenih udžbenika (u daljnjem tekstu: Katalog) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: – ako je udžbenik u uporabi najmanje ...

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu ...

18 sij 2019 ... (1) Najveća dopuštena cijena udžbenika u osnovnoj školi računa se ... 3. i 4. ovoga članka sadrže popis odabranih udžbenika iz Kataloga za ...

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i drugim oblicima ... - SOIH

(1) Korisnici u smislu ovoga Zakona su osobe koje koriste hrvatski znakovni jezik i ostale sustave komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba. (2) Korisnicima u ...

Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

a) Stolno vino bez oznake zemljopisnog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti groţĎa vinove loze. Stolno vino ne moţe nositi oznaku sorte.

Zakon o državnim i drugim praznicima - Unija slobodnih sindikata ...

Državni praznici Crne Gore su: 21. maj - Dan nezavisnosti i 13. jul - Dan državnosti. Praznici u Crnoj Gori su i: 1. januar - Nova godina i 1. maj - Praznik rada.

Zakon o autorskom i srodnim pravima BiH

13 srp 2010 ... ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim Zakonom ureĎuju se: a) pravo ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela smatraju se autorskim ... Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar (u daljem ... uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća ... da distribuiraju te kopije do 30. juna 2017. godine.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme ...

Proglašavam Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je donijela. Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Institut za intelektualno ...

prava, osim ako je u petom dijelu ovog Zakona drugačije odreĎeno. DIO DRUGI - AUTORSKO PRAVO. POGLAVLJE I. AUTORSKO DJELO. Član 4. (Zaštićena ...

zakon-o-pravima-iz-mirovinskog-osiguranja-nn128-99 - MORH

(4) Osobni bodovi za određivanje mirovine osiguranika iz članka 5. ovoga Zakona utvrđuju se na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina. Članak 8.

Zakon o autorskim i srodnim pravima Repbulika Srbija - Sokoj

Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog ...

zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i ... - vlada bpk

odlikovanje: Značka "Zlatni ljiljan" Red hrvatskog trolista. Orden slobode Red bana Jelačića. Orden heroja oslobodilačkog rata Red Nikole Šubića Zrinjskog.

ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama io ... - Crna kutija

(pročišćeni tekst)*. (NN br. 105, od 24. listopada 2000.) Hrvatski državni sabor, temeljem članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske u želji: - da zaštiti i ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Zavod za intelektualnu svojinu

Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se pravo autora književnih, naučnih i umjetničkih djela (u daljem tekstu: autorsko pravo), prava interpretatora, proizvođača ...

Zakon o Autorskom Pravu i Srodnim Pravima u Bosni i ... - WIPO

O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, ...

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Državni zavod za ...

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA. (3) Javnost, po ovom Zakonu, označava veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg kruga osoba.

Zakon o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u ...

riječi: "financijska policija" zamjenjuju se riječima: "nadležna porezna uprava". Članak 8. U članku 133. iza broja "125." dodaje se broj "126." Članak 9. U članku ...

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova ...

Ovim se Zakonom ureduju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ... (1) Udovica, odnosno majka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata stjece pravo ...

Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN, broj 96/2018.)

8 stu 2018 ... (1) Djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova može obavljati ... 2,5 % sjedećih mjesta u odnosu na broj redovitih studenata ... ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih.

300 KB 17th Jan 2018 2010 Zakon o radnom vremenu ... - IPI

ZAKON. O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I. UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU. („Službeni ...

Zakon o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi 2018.

28 kol 2018 ... (1) Pedagoške mjere zbog povreda dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja u osnovnoj školi su opomena, ukor, strogi ukor i ...

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ Županijske ...

Vodoprivreda Split d.d. 33,3333 % dioničko društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo. Direktor: Predrag Zekić.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I ...

18 tra 2019 ... PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM. GRAĐEVINAMA I RADOVIMA. - pročišćeni tekst -. (NN 112/17 ... (1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez ...