Optimalnosna teorija u fonologiji (1. dio)1

Veno Volenec. Filozofski fakultet. Ivana Lučića 3, HR – 10000 Zagreb [email protected] [email protected] Optimalnosna teorija u fonologiji. (1. dio)1.

Optimalnosna teorija u fonologiji (1. dio)1 - Srodni dokumenti

OPTIMALNOSNA TEORIJA U FONOLOGIJI (2. DIO)

Od spomenutih uzorka najučestaliji je upravo strukturni: epentetski segment umeće se ... ograničenje ALIGN-MORPH-L dvaput (jer se desni rub morfema u dva ...

Optimalnosna teorija u fonologiji (1. dio)1

Veno Volenec. Filozofski fakultet. Ivana Lučića 3, HR – 10000 Zagreb [email protected] [email protected] Optimalnosna teorija u fonologiji. (1. dio)1.

o fonologiji govora crnoga luga - Srce

sonant j ponekad se realizira kao neslogotvorno i ( ): j ci 'jaje'. /l/ : l ska 'ljeska', gl dat 'gledati' ... Izostanak diftongizacije u crno- luškome govoru ... Ključne riječi: Crni Lug, Gorski kotar, kajkavsko narječje, fonologija. Keywords: Crni Lug ...

o povijesnoj fonologiji hrvatskoga jezika akademika ... - ResearchGate

FLUMINENSIA, god. 22 (2010) br. 2, str. 165-204. 165. O POVIJESNOJ FONOLOGIJI HRVATSKOGA JEZIKA. AKADEMIKA MILANA MOGUŠA. Milan Moguš.

Metodički pristup fonetici i fonologiji u osnovnoj ... - Filozofski fakultet

i izvadi rijeĉi u kojima se desila neka glasovna promjena i naravno, obrazloţiti koja ... Nastavnik moţe zadati uĉenicima vjeţbu u kojoj se nalaze primjeri pravilno i ...

filmska teorija luigija pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija

Prvi zvučni film u Italiju stiže 1930. godine pod imenom Pjesma o ljubavi, adaptacija istoimene novele Luigija Pirandella. Uspjehom tog filma sufinanciralo se ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .

opća teorija ravnoteže-eksternalije-teorija vlasničkog prava

Dr. OROSSI SANDOR: Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava,. EKONOMSKI VJESNIK, 1 (3) : 83—92 1990. 83. UDK 330.36.

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

uređeni par elemenata iz S i T, kad ti skupovi nisu disjunktni, ne mora biti skup, jer elementi istog uređenog para mogu biti međusobno jednaki. Analogno se ...

712 TEORIJA INFORMACIJE TEORIJA PLASTIČNOSTI

prije rasterećenja (naprezanje cr?) To je nova granica tečenja koja je porasla zbog očvršćenja materijala deformiranjem. Efekt smanjenja granice tečenja pri ...

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

TEORIJA INDIFERENCIJE

Ova su dva dobra savršeni supstituti jer je potrošaču potpuno svejedno između čaše jednog ili drugog soka. U ovom slučaju, granična stopa supstitucije soka od.

TEORIJA REDOVA

3 мар 2013 ... Uniformna konvergencija stepenih redova 49. 3.2.2. Predstavljanje funkcija pomocu stepenih redova 55. 3.3. Fourierovi redovi 59. 4. ZADACI ...

Teorija igara

22 мај 2014 ... U filmu Lov na Crveni oktobar (1990), sovjetski admiral Marko. Aleksandrovič Ramijus (igra ga Šon Koneri) odlučuje da pomoću haj-.

Teorija Grafova

Diskretne matematiqke strukture. Vladimir Balti. Elementi Teorije grafova ... година узима за осниваƬе теориjе графова). Неке странице из овог рада су ...

4. Teorija igara - FER-a

TEORIJA IGARA. Primjer: Zatvorenikova dilema ... “iterirana zatvorenikova dilema”. (engl. iterated prisoner's dilemma). (a) broj iteracija unaprijed poznat.

teorija uma - Psihologija Nis

Ključne reči: socijalna kognicija, teorija uma, psihički poremećaji. Socijalna kognicija. Socijalna kognicija podrazumeva kognitivne procese namenjene obradi ...

Teorija brojeva

Tada postoje uzajamno prosti prirodni brojevi m i n takvi da je a = md i b = nd, ... Dakle, svaka kolona na{e tablice sadr`i φ(n) brojeva uzajamno prostih sa n, tj.

TEORIJA NIZOVA

1 јул 2013 ... Definicija i konvergencija niza 1. 1.2. Osobine nizova 8. 1.2.1. Osobine konvergentnih nizova 8. 1.2.2. Osobine odred¯eno divergentnih nizova ...

likovna teorija - Ric

26 sep 2012 ... Likovna kompozicija. Vsebine izbirnega predmeta splošne mature likovna teorija se v umetniški gimnaziji likovne smeri obravnavajo v okviru ...

Teorija plastičnosti

30. 70. Moment plastičnosti dobijemo iz izraza: pl. T pl. W. M. ∙. =σ. , gdje je W plastični moment otpora presjeka pri savijanju. pl. 1. Izradio: Doc.dr.sc. Joško Krolo ...

TEORIJA PROIZVODNJE

Zakon opadajućih prinosa. ▫ Svakim dodatnim povećanjem nekog inputa. (dok su ostali inputi fiksni) nakon dostizanja odreene točke dovodi do smanjenja.

IX Teorija kočenja.pdf

usporenje, vreme i put kočenja. Proces kočenja otpočinje početkom dejstva obrtnog momenta kočenja, koji ima suprotan smer od smera obrtanja točkova, ...

Teorija letenja

2 uzgon je jednak otporu, a vučna sila težini vazduhoplova. 3. zbir uzgona i težine jednak je zbiru vučne sile i otpora vazduhoplova. 4. zbir uzgona, otpora i ...

Teorija leta I

Sila uzgona. N. Oswaldov koeficijent. -. Nagib krivulje uzgona krila. 1/rad. Broj okretaja propelera u jedinici vremena okr/s. Tlak zraka. Pa. Zaustavni tlak zraka.

5. TEORIJA MREZA

... a] ⇐⇒ a ∧ b ≤ x ≤ a =⇒ a = a ∨ (a ∧ b) ≤ fa(x) = a ∨ x ≤ a ∨ a = a. Samim tim f([a ∧ b, a]) = {a}. 3. Ispitati distributivnost i modularnost sledece mreze: T.

4. Teorija igara - Fer

odlučivanja – teorija igara (Von Neumann, 1944). - matematička teorija, izvorno razvijena u svrhu modeliranja ekonomskih interakcija, no s vremenom se razvila ...

teorija motora

TEORIJA MOTORA. 1. Usisni ventil se otvara: a. 20° prije gornje mrtve točke b. 30° poslije gornje mrtve točke c. 30° poslije donje mrtve točke d. 30° prije donje ...

LIKOVNA TEORIJA

Likovna morfologija in likovne spremenljivke. Likovna kompozicija. Likovna semiotika. KRATEK PREgLEd zgOdOVINE RAzVOJA LIKOVNE TEORIJE.

Teorija zavjere - Zvjezdarnica

Teorija zavjere broj 25: Zašto se ne vidi plamen LEM-a kada napušta Mjesec? 100. ... krug u videu znači da motori rade, crveni znači da su motori ugašeni.

Teorija diskursa - Gong

značenje postaje djelomično fiksirano u i kroz diskurs. (primjer potresa). Više je teoretičara oblikovalo ovu teoriju, a najznačajniji i koji su i ujedinili sve te teorije ...

Teorija izbora potrošača

Teorija izbora potrošača govori o tome kako ljudi donose odluke i objašnjava formiranje tražnje na osnovu odluke potrošača. • Primenom teorije izbora ...

Gradivo iz fizike – teorija

FIZIKA. 1.razred. Nina Obradović, prof. 1 gradivo ukratko at v = 1. 2. 3. 1. 2. 3 ... ... uk uk ... Primjeri vektorskih veličina u fizici : pomak, brzina, ubrzanje, sila, .

Analitička teorija brojeva I - PMF

Oblasti bez nula Riemannove zeta funkcije; Riemannova hipoteza i neke njene posljedice;. • Konačne Abelove grupe i njihovi karakteri. • Grupa kongruencija po ...

Teorija moći kod Foucaulta

rada je Foucaultovo djelo Znanje i moć uz niz članaka koji će biti navedeni u popisu literature na kraju rada. Polazne pretpostavke Foucaultove teorije moći ...

Analitička teorija brojeva - PMF

Riemannova hipoteza i neke njene posljedice. 10. Konačne Abelove grupe i njihovi karakteri. 11. Grupa kongruencija po modulu i Dirichletovi karakteri. 12.

Zadaci (teorija i objašnjenja):

zadaci; rješenja su istaknuta (boldom), a ona koja nedostaju, pokušajte ih sami ... Kolika je vanjska sila čovjeka koja uzrokuje jednoliko ubrzano gibanje duž ...

ANARHIZAM I SOCIJALNA TEORIJA

kog anarhizma) i Bakunjin (kao predstavnik kolektivističkog anarhizma), saglasni su s Fichteom i njegovim polaznim stavom, proisteklim iz prosvje titeljstva, »ja ...

Foucaultova teorija moći

Knjiga Znanje i moć kompendij je tekstova priređen od strane Rade Kalanja i Hotimira Burgera. Sastoji se od dva velika dijela, a to su spisi »Volja za znanjem« ...

specijalna teorija relativnosti

Termin brzina svetlosti se odnosi na brzinu svetlosti (c) u vakuumu, ukoliko nije ... Brzina u bi bila relativna brzina etra (koji ”nosi” i svetlost brzine c u odnosu na ...

TEORIJA TRŽIŠTA I CIJENA

nivoa cijena, şemu smo pridružili i savremene teme–teorije igara i konkurentnih strategija, ... Bakalar, Jozo, Politika cijena, KKD Napredak, Sarajevo, 2001.

teorija konstruiranja - Srce

Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda • e-ucenje.fsb.hr • MŠ, SŠ • 2013. TEORIJA. KONSTRUIRANJA. Teorija konstruiranja. □ Nagrada za najbolji e-.

TEORIJA VELIKOG PRASKA

sliku svemira i kako se on razvija. Trenutno u stanju širenja i hlađenja, svemir je u prošlosti bio imao veću temperaturu i gustoću. Model Velikog praska prestaje ...

Teorija odlučivanja - Puskice

U literaturi se pojmovi metoda i tehnika najčešde koriste kao sinonimi, iako se ... Metoda je skup pravila u izvođenju ili obavljanju nekog posla čija primena ...

Teorija uma1 - icf::.fasper

UNIVERZITET U BEOGRADU. FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU. TEORIJA UMA DECE SA. POSEBNIM POTREBAMA. Beograd ...

Teorija iger - MaRS

Izid a∗ ∈ A je Nashevo ravnovesje igre (Nash equilibrium) kadar noben igralec ne ... Igra 4 (ribolov) vecdnevni - model problematike skupnih dobrin. V vodi je 5 ...

Teorija grafova i Stablo.pdf

TEORIJA GRAFOVA. Page 2. 2. VRSTE GRAFOVA. ✓Graf je ... najjednostavniju, ali i najvažniju klasu grafova. Na primer, porodična stabla su je jedna vrsta ...

Kvantna teorija - arhiva

konstante. Ova konstanta je nazvana Plankova konstanta, označena je sa h i u fizici se koristi za opisivanje veličine kvanta. Meutim, Plankova teorija nije odmah ...

C:UsersAngelinaDocumentsMETODICKA TEORIJA I PRAKSA ...

Ја учим. Ти ћеш доћи. Ана је паметна. Петар је кошаркаш.(Драгићевић 2006: 84) до дужих текстова у форми дијалога, нпр. за усвајање појмова управни ...

Adornova teorija mimezisa

Theodor Adorno, mimezis, Roger Callois, društvo, napredak, klasa, znanost, umjetnost. Theodor Adorno prvi je put pojam mimezisa upotrijebio 1942. u članku.

Kinetička teorija gasova

Efuzija. Greamov (T. Graham, 1805-1869) zakon efuzije: brzina efuzije je obrnuto srazmerna kvadratnom korenu gustine gasa: 1. 2. 1. 2. 2. 1. M. M v v. = = ρ ρ. 2.

Matematicka teorija sustava

Matematicka teorija sustava. (60 sati) predavaci: Zvonimir Bujanovic i Ivica Nakic. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama matematicke teorije sustava koja ...

Teorija i zbilja - FFZG

Totemizam danas (Pariz, 1962.) uskoro je slijedila Divlja misao (Pariz, 1962.), a te su dvije knjige ponudile interpretaciju logike totemističkih sustava i samog ...

Teorija o raku - Omega lan doo

uključiti namirnice kojima je izričit cilj produžiti život, no ne nužno i liječiti rak. Ovakvi ... stanice raka natjeraju da apsorbiraju hranjive tvari koje ubijaju rak.

Elementarna teorija brojeva

29 tra 2015 ... zamijenite s ekvivalentnim sustavom kongruencija koji zadovoljava uvjete Kineskog teorema o ostatcima, te ga riješite. Odredite najmanje ...

Teorija brojeva i kriptografija

Takodje, verovalo se da savršeni brojevi alternativno završavaju ciframa ... onda svaki paran savršen broj ima oblik 2n−1(2n − 1), gde je 2n − 1 prost broj.

teorija relativnosti - sinbad

izvora), predstavljao je osnovu na kojoj je Einstein razvio svoju specijalnu teoriju relativnosti (osim specijalne, postoji i opća teorija relativnosti u kojoj se ...

teorija i kultura mode

nagovijestio ključnu ulogu ženske mode tijekom 19. stoljeća. Sve do 20. stoljeća ... rakteristika sans–culottea su labave hlače, kratke jakne i crvene vunene kape, a nosili su ih ... Primjer skandala u brzoj modi svakako je poduzeće H&M.

Teorija klonske selekcije

Afinitet. • ukupna jakost nekovalentnih interakcija imeđu jednog mjesta vezanja antigena na protutijelu (paratopa) i jednog epitopa na antigenu – afinitet ...