OVJERA PUNOMOĆI, IZJAVE I NASLJEDNIČKE IZJAVE SA ...

Za ovjeru punomoći/izjave/nasljedničke izjave, treba dostaviti: 1. Čitko i štampanim slovima napisanu punomoć/ izjavu/ nasljedničku izjavu i potpisati,. 2.

OVJERA PUNOMOĆI, IZJAVE I NASLJEDNIČKE IZJAVE SA ... - Srodni dokumenti

OVJERA PUNOMOĆI, IZJAVE I NASLJEDNIČKE IZJAVE SA ...

Za ovjeru punomoći/izjave/nasljedničke izjave, treba dostaviti: 1. Čitko i štampanim slovima napisanu punomoć/ izjavu/ nasljedničku izjavu i potpisati,. 2.

Zahtjev za otkaz punomoći-povlačenje izjave za korištenje ... - RBA

ZAHTJEV za otkaz punomoći/povlačenje izjave za korištenje Fininih e-servisa. Podaci o podnositelju zahtjeva:* (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje).

Zahtjev za otkaz punomoći- povlačanje izjave za e-servise ... - Fina

ZAHTJEV za otkaz punomoći/izjave za korištenje servisa e-Račun. (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje) iz. (adresa prebivališta osobe ovlaštene za ...

Zahtjev za otkaz punomoći/povlačenje izjave za korištenje Fininih e ...

Osobni podaci prikupljeni ovim Zahtjevom za otkaz punomoći/povlačenje izjave za korištenje Fininih e- servisa obrađuju se samo za potrebe otkaza ...

Zahtjev za otkaz punomoći/povlačenje izjave za korištenje ... - Fina

ZAHTJEV za otkaz punomoći/povlačenje izjave za korištenje Fininih e-servisa. Podaci o podnositelju zahtjeva:* (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje).

Obrazac izjave.pdf

ПРИЛОГ 2 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ. И З Ј А В А. Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да: 1. током моје ...

Obrazac izjave

2. нисам функционер у смислу прописа којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, да не обављам функцију у ...

izjave studenata

Mast od medvjeđeg luka. Polaznici o Budi uzoru: Polaznici o Budi uzoru: „Natjecanje Budi uzor izvrsna je ... Slani namaz od lješnjaka. Polaznici o Budi uzoru:.

Primjer izjave svjedoka

IZJAVA. Kojom ja, niže potpisani. ,. OIB: , adresa: , rođen dana ... Izjava služi za registraciju istoga. U. godina. VLASTORUČNI POTPIS SVJEDOKA. Izjava svjedok.

Izjave o preuzimanju odgovornosti - Belje

25 ožu 2019 ... [Davor Bošnjaković - direktor). Belje d.d. Darda. BELJE. DIONIČKO DRUŠTVO. -DARDA 5. Davor Bošnjaković - direktor]. BELJE plus društvo s ...

ZAPISNIČKE IZJAVE PRIPADNIKA ORUŽNIKA NDH ...

hrvatskih vojnika i civila, uglavnom stanovnika Senja i Karlobaga, Krivog Puta i ... Petar TOMLJANOVIĆ PEŠO, Popis žrtava oružanih snaga NDH i civila rodom ...

˥A-obratno;negacija izjave A˄B- in;ko sta obe pravilni je P ...

˥A-obratno;negacija izjave. A˄B- in;ko sta obe pravilni je P;konjunkcija. A˅B- ali;vsaj ena pravilna je P;disjunkcija. A→B- ko je prva prav in druga narobe je N ...

Izjave imetnika Pika kartice - Mercator

*Številka Pika kartice: 5 9 1 8 4 0 0 ... Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, [email protected] ali preklic uredi na Portalu Moja Pika, v mobilni aplikaciji Moj M ali s ...

OD USPJEHA DO IZJAVE »VIEL FALSCH« O URAŠKOM ...

Jembrih, A., Od uspjeha do izjave »viel falsch« …, Prilozi 63–64 (2006), str. 35–67 ... vrijeme boravio na župi u Kemptenu; u tiskari je pak (kao savjetnik) bora-.

PRIMJER IZJAVE STUDENTA (u završnom / diplomskom radu ...

PRIMJER IZJAVE STUDENTA (u završnom / diplomskom radu). IZJAVA. S punom odgovornošću izjavljujem da sam završni / diplomski rad izradio / la ...

Microsoft Word - OBRAZAC PRIJAVE-IZJAVE-cirilica.doc

Подаци о власнику/носиоцу станарског права над стамбеном која је предмет захтјева за регистрацију. Презиме. Име оца. Име. Мјесто рођења.

PRILOGA 2 IZJAVE 1. VSEBINA A. ES-izjava o skladnosti strojev Ta ...

A. ES-izjava o skladnosti strojev. Ta izjava in njeni prevodi morajo biti sestavljeni pod enakimi pogoji kot navodila (glej. Prilogo 1, 1.7.4.1 a) in b) točko) in morajo ...

Izjava, primjer popunjavanja izjave - Komunalno Pitomača

15 sij 2019 ... KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. PITOMAČA. 33405 PITOMAČA, VINOGRADSKA 41. MB: 0533904 OIB: ... pošta / interna dostava na adresu.

C. IZJAVE DRŽAVA ČLANICA 51. Izjava Kraljevine Belgije o ...

Izjava Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Savezne Republike ... Austrija, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Slovačka izjavljuju da su zastava s krugom od ...

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu

... i namještenicima u lokalnoj i područnoj. (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 86/08 i 61/11). U. , dana ______ 2017. VLASTORUČNI POTPIS.

OBRAZAC IZJAVE Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz ...

OBRAZAC IZJAVE. Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u ... ( vlastoručni potpis osobe ) ...

C. IZJAVE DRŽAV ČLANIC 51. Izjava Kraljevine Belgije o ...

26 okt 2012 ... Izjava Kraljevine Belgije o nacionalnih parlamentih ... Romunije, Slovenija in Slovaška izjavljajo, da bodo simboli, to je zastava, ki predstavlja.

OBRAZAC IZJAVE Izjava da ne postoje zapreke iz članka 16 ...

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i z j a v l j u j e m da sam, sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine“ broj:.

Obrazac izjave za suglasnost za korištenje osobnih podataka

Obrazac Izjave o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka u svezi ... (Izjavu ispunjava i potpisuje roditelj / skrbnik za svoje malodobno dijete / djecu).

18.02.2020. Reagiranje na izjave župana R. Čačića - Ivkom dd

19 velj 2020 ... IVKOM d.d. • p.p. 6 • Vladimira Nazora 96 b • HR - 42240 IVANEC ... e-mail: [email protected] • www.ivkom.hr ... [email protected]

Na temelju članka 28. Izjave o osnivanju Društva HŽ Infrastruktura ...

Izjave o osnivanju Društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Uprava Društva ... odluke o prethodnoj suglasnosti za novo zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme za ...

Na temelju članka 22. Izjave o osnivanju Hrvatskog operatora ...

znanje rada na računalu;. - položen vozački ispit B kategorije. DODATNI UVJETI: - aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;. - iskustvo na poslovima u ...

Zahtjev za izdavanje tabularne izjave - Grad Delnice

ZA IZDAVANJE TABULARNE IZJAVE na zemljištu u vlasništvu Grada Delnica, označenom kao katastarska čestica br. ______ u. k.o. ______, koje predstavlja ...

Izjave i stavovi Europskog volonterskog centra (CEV) o politikama ...

Europska volonterska služba i Europske snage solidarnosti. 3. ... Europska unija trebala bi financirati početne (pilot) inicijative kako bi mogla predočiti dokaze o.

Pravilnik o obrascima prokazne izjave i ličnog popisa imovine ...

13 ruj 2019 ... dostavlja rukovodiocu organa uprave na potpis. (8) Službeno lice koje ... vezi sa stvarima radi čije se predaje ili isporuke izvršenje vodi nije zatajio ... Dokazi kojima se potkrepljuje izjava navode se na svim obrascima dodatka ...

Evropske izjave o bolničkoj farmaciji: rečnik - European Association ...

Tamo gde je to bilo neophodno, prikupljan je referentni materijal. Determinanta najpodesnijih izvora za rečnik bila je relevantnost tehničkih diskusija koje su.

pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i ...

(1) Pisana izjava izvođača sadrži: – naziv građevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole u skladu s ...

Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka ... - Strukturni fondovi

Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele1. I. Ja ...

Temeljem članka 22. Izjave o usklađenju općih ... - Auto promet Sisak

autobusa ulazak na prostor Autobusnog kolodvora. Članak 15. Korisnik kolodvorskih usluga–prijevoznik je dužan prije obavljanja prijevoza dostaviti vozni red ...

Obrazac izjave o neprimanju stipendija zajma FAKULTET 2019 2020

I Z J A V A da ne prima stipendiju,subvenciju za studentski dom,kredit/zajam od drugog davaoca. Student. ( prezime, ime jednog roditelja i ime). ,. (naziv i ...

glas hrvatskoga seljačkog pokreta. politički govori, izjave i novinski ...

kojima bi Hrvati pristali na federativno rješenje pročitao Zagrebačke punktacije.16. Naime 7. studenoga 1932. u Zagrebu su donesene Zagrebačke punktacije ...

3. Izjave in odločitve, pogojni izraz, pogojni stavek - UP FAMNIT e ...

disjunkcija. ⇒ implikacija. ⇔ ekvivalenca. ⊻ ekskluzivna disjunkcija. ⊼ nand. ⊽ nor. Vrednost "res" včasih zapišemo kot "1", "ni res" pa kot "0". V tem primeru ...

OVJERA PRIJEPISA - FOTOKOPIJE

E-mail: [email protected] Radno vrijeme: 8:00-16:00 Pon-Pet. OVJERA PRIJEPISA - FOTOKOPIJE. Molim da se izvrši ovjera prijepisa – fotokopije arhivskog ...

1. Servis, baždarenje i ovjera vodomjera

Servis, baždarenje i ovjera vodomjera. Obavezno dostaviti: '- Potvrdu Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ovlaštenom servisu za mogućnost servisa, popravka i.

Izrada i ovjera geodetskih podloga za građevine i zahvate u ... - hkoig

17 stu 2014 ... DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA. SREDIŠNJI ... Podloge za situacije građevina i zahvata u prostoru za koje je izdana lokacijska dozvola.

Punomoći

DA MOŽE UPRAVLJATI DOLE NAVEDENIM VOZILOM KAKO U ZEMLJI. TAKO I U INOSTRANSTVU, DA MOŽE U MOJE IME PODNETI ZAHTEV ZA.

Obrazac punomoći

1) Nositelj prava ovom punomoći ovlašćuje HDS - ZAMP da u svoje ime a za ... obvezuje se bez odgode prijaviti HDS – ZAMP-u sva svoja glazbena djela s.

Obrazac – Punomoći - BiH AMBASADA

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Obrazac – Punomoći - Ambasada

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Obrazac – Punomoći - AMBASADA BiH

Ja,. ,rođen-a_____________u_______________. (ime i prezime). (datum). (mjesto) sa prebivalištem u BiH na adresi: nosilac putne isprave BiH: ...

Izjava o opozivu punomoći - ePorezna

1 srp 2013 ... ... od stranke u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik primi opoziv punomoći. Porez na premije osiguranja od auto. odgovornosti. Zahtjevi.

Upute za popunjavanje punomoći za ishodovanje OIB a od ... - RBA

potpisanu Punomoć za ishodovanje OIB a(nalazi se u privitku),. • potpisani Zahtjev ... Hrvatska. Original Potvrde o OIB u Porezna uprava poslat će na Vašu adresu.

opoziv punomoći - Ilirija Biograd

Obrazac opoziva Punomoći: OPOZIV PUNOMOĆI. Ja: Ovime opozivam punomoć kojom sam dana. ovlastio: 1. Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika. 2.

vi2-ov~2 uputstvo za ovjeru punomoći, izjava i ... - Ambasada

LIČNU KARTU. Ukoliko osoba ne posjeduje važeći bh. pasoš/ličnu kartu, punomoć, izjava i nasljednička izjava se ovjerava na sljedeći način: 1. Ovjeru potpisa ...

Obrazac za davanje punomoći za pristup na e-uslugu u ... - Fina

Identifikator poslovnog subjekta se upisuje samo za fizičke osobe koje djeluju kao poslovni subjekti (npr. MBO iz Obrtnog registra, MIBPG iz Upisnika ...

upute za podnošenje općih punomoći - Državna komisija za ...

sve buduće žalbene postupke (opća punomoć). Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Posebna punomoć dostavlja se u spis predmeta na koji se ...

Obrazac punomoći za zastupanje na glavnoj ... - Imperial Riviera

da u moje ime sudjeluje i glasuje kao dioničar na Glavnoj skupštini društva «Imperial» d.d. Rab, koja će se održati 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) u ...

OPOZIV / OTKAZ PUNOMOĆI Ovime opozivam ... - mToken

Ovime opozivam / otkazujem1 punomoć: broj ovjere_____________od ... isprave opunomoćenika / opunomoćitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje.

upute za podnošenje općih punomoći - Državni zavod za ...

Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Opća punomoć može se odnositi na zastupanje stranke u svim postupcima koji se pred Zavodom vode u ...

1 Aktivnosti vezane za davanje punomoći za dodjelu ... - ePorezna

Opunomoćitelj može dati punomoć kao odgovorna osoba u poslovnom subjektu ili kao građanin. Prema tome, obrascem punomoći opunomoćitelj može.

Aktivnosti vezane za davanje punomoći - ePorezna - Porezna uprava

isprava („Narodne novine“, broj 11/11 - Međunarodni ugovori), osim ako se ne radi o državama s kojima. Republika Hrvatska ima potpisane ugovore o pružanju ...

Obrazac punomoći za isplatu - Ured zastupnika Republike Hrvatske ...

da u moje ime i za moj račun primi isplatuiznosa dosuđenog presudom/odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu ...

Obrazac Punomoći: PUNOMOĆ Ovim ovlašćujem ... - Ilirija Biograd

PUNOMOĆ. Ovim ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini ...

OPOZIV / OTKAZ PUNOMOĆI Ovime opozivam / otkazujem1 punomoć

Osobni identifikacijski broj – OIB za državljane RH / Br.osobne iskaznice ili putovnice za strane državljane. Adresa: ulica i broj. Adresa: poštanski broj i mjesto, ...