Zbrinjavanje radioaktivnog otpada nakon medicinske dijagnostike i ...

pm - pikometar. NN - Narodne novine. OH - hidroksilna skupina. P - fosfor. PET - pozitronska emisijska tomografija. RAO - radioaktivni otpad. RH - Republika ...

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada nakon medicinske dijagnostike i ... - Srodni dokumenti

Zbrinjavanje radioaktivnog otpada nakon medicinske dijagnostike i ...

pm - pikometar. NN - Narodne novine. OH - hidroksilna skupina. P - fosfor. PET - pozitronska emisijska tomografija. RAO - radioaktivni otpad. RH - Republika ...

nastanak i zbrinjavanje radioaktivnog otpada - Repozitorij ...

radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Ključne riječi: radioaktivni otpad, radioaktivnost, nuklearne elektrane, odlagalište radioaktivnog otpada. SUMMARY.

obrada organskog radioaktivnog otpada u projektu dekomisije - IAEA

radioaktivnog otpada, sa aspekta njegovog sadržaja u sveukupnom ... Organski otpad srednjeg nivoa aktivnosti ima isti sadržaj kao i predhodni, ali veći nivo ...

Zbrinjavanje i reciklaža EE otpada.pdf

22 ožu 2010 ... vrijeme svog ţivotnog vijeka. "Velika Britanija ... Radno vrijeme: pon-pet. 08-16 sati, sub. ... Čavle 89. 51 000 Rijeka ... METIS d.d. - Podruţnica.

Upute za zbrinjavanje otpada

C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, J. Lončara 3/1, tel.: 01/34 75 612. C.I.O.S. d.o.o., Zagreb, J. ... građevinski otpad, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.

Razvrstavanje i zbrinjavanje metalnog otpada

ŽUTI spremnik - metalna ambalaža (prazne limenke od napitaka i hrane – bit će odvojene u predobradi otpada magnetskim separatorima jer se prikupljaju ...

zbrinjavanje polimernog otpada - FKIT

Plastični otpad: filmovi, tekstilna vlakna i spužve jako su voluminozni moraju se zgusnuti da bi se preveli u granule. Gustoća ovih materijala je– 40 kg/m3, ...

zbrinjavanje medicinskog otpada - Ministarstvo zdravstva - Vlada ...

da u stvari medicinski otpad nije medij koji podržava preživlja- vanje mikroorganizama zbog prisustva antiseptika. Međutim, u procjeni preživljavanja i širenja ...

zbrinjavanje medicinskog otpada - Ministarstvo zdravstva KS - Vlada ...

da u stvari medicinski otpad nije medij koji podržava preživlja- vanje mikroorganizama zbog prisustva antiseptika. Međutim, u procjeni preživljavanja i širenja ...

zbrinjavanje medicinskog otpada - Ministarstvo zdravstva kantona ...

da u stvari medicinski otpad nije medij koji podržava preživlja- vanje mikroorganizama zbog prisustva antiseptika. Međutim, u procjeni preživljavanja i širenja ...

Selekcija, prikupljanje i zbrinjavanje organskog otpada- Uvodna ...

zbrinjavanje organskog otpada-. Uvodna konferencija projekta. REGION2SUSTAIN. Tihana Škugor,prof. Unikom d.o.o.. Osijek,17.11.2015.

KVALITET ŽIVOTA NAKON OPERACIJE I MEDICINSKE ...

29 мај 2014 ... Rezultati:Nakon medicinske rehabilitacije posle operacije kuka kod osoba ... Neposredne postoperativne komplikacije operacije kuka su:.

Uloga medicinske sestre u nadzoru trudnoće nakon medicinski ...

21 ruj 2015 ... MPO (medicinski potpomognuta oplodnja), uloga medicinske sestre, nadzor trudnoće, ... Preko vlastitog znanja o prehrani , provjeriti ćemo kakve su ženine ... parovima u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici gdje HZZO pokriva ...

postupnici za periproceduralno zbrinjavanje i zbrinjavanje krvarenja ...

DOAC) is the prevention of stroke and embolic events in patients with non-valvular atrial fibrillation and treatment and ... Prilikom praćenja bolesnika s fibrilacijom atrija i bolesni- ... nog krvarenja ili krvarenja koje ugrožava život ili neodgo-.

određivanje šifre otpada prema listi otpada - Agencija za statistiku BiH

Listom otpada određuju se ključni brojevi za sav opasni i neopasni otpad. Opasni otpad u ... plastične, plastični otpad baliran, celofan - suhi, stolice - plastične ...

Ispitivanje i karakterizacija otpada Kategorije otpada - vtsnis.edu.rs

Predmet: Ispitivanje i karakterizacija otpada. Kategorije otpada dr Anica Milošević. Page 2. Katalog otpada. Za određivanje otpada u Katalogu otpada potrebno ...

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OTPADA I KATALOGU OTPADA

26 дец 2013 ... Klasifikacija otpada. Član 2. Katalog otpada u smislu ovog pravilnika je popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka razvrstan na grupe,.

Vrste i zakon radioaktivnog raspada, radioaktivne pretvorbe

Otkriće tri vrste radioaktivnog raspada; radioaktivne pretvorbe i zakon radioaktivnog raspada. Ivona Lambaša, 4.god. Matematika i fizika, 2006/07.

2.4. Izvori radioaktivnog (ionizirajućeg) zračenja i njihova primjena ...

Zakon radioaktivnog raspada i vrijeme poluraspada. Vrijeme poluraspada (T1/2) predstavlja onaj vremenski interval u kojem se raspadne polovina atomskih ...

deo prvi osobine jezgara i radioaktivnog zračenja glava i ... - pmf kg

1 мар 2016 ... Sva atomska jezgra se mogu podeliti u dve kategorije: stabilna i radioaktivna. Stabilna jezgra ostaju nepromenjena u beskonačno dugom ...

Učinak različitih terapijskih aktivnosti radioaktivnog joda (131I) na ...

Nuspojave radiojodne ablacije/terapije i kontraindikacije za primjenu 131 I.. ... Jod se najviše izlučuje preko urina, te se izlučivanje joda ... kontrastnih sredstava, antiseptika, kapi za oči, amiodarona, jodiranih multivitamina i mineralnih.

Izazovi i stavovi o doziranju radioaktivnog joda u terapiji benignih ...

23 јул 2014 ... Pilfud®. (Bosnalijek,. Bosna i. Hercegovina). Sprej za kožu, rastvor. Minoksidil, 5%. Propilenglikol; etanol 96%; voda, prečišćena. Boca sa sprej.

Sveci liječnici i medicinske sestre i sveci zaštitnici medicinske profesije

7 sij 2010 ... Plaketu Sv. Apolonije s poveljom. Sveta Dimfna je od 620. godine zaštitnica oboljelih od duhovnih, duševnih i mentalnih bolesti, a svetište koje ...

30 PNEUMOTORAKS, ZNAČAJ RENDGEN DIJAGNOSTIKE U ...

Sažetak: Uvod: Pneumotoraks je nakupljanje vazduha u pleuralnom prostoru koji nastaje kao posledica prekida kontinuiteta visceralne ili parijetalne pleure.

TEHNIKE PRENATALNE I PREIMPLANTACIJSKE DIJAGNOSTIKE

skih invazivnih metoda prenatalne dijagnostike. Genetske bolesti kod kojih je napravljena preimplantacijska dijagno- stika cisti~na fibroza, Tay-Sachsova bolest, ...

Suvremene metode prenatalne dijagnostike

izvedbe i niže cijene imaju širu primjenu u trudničkoj ... trudnoće može uzeti po 1 ml plodove vode za analizu ... Neinvazivni testovi (metode probira) u prenatalnoj dijagnostici (*uz stopu lažno ... Leon SA, Shapiro B, Sklaroff DM, Yaros MJ.

KliniÀka primjena PET/CT dijagnostike u onkologiji - Poliklinika ...

PET/CT snimanje se moÊe vrπiti na sljede i naÀin: 1. PET cijelog tijela sa istovremenim snimanjem niskoenergijskog CT-a cijelog tijela, tzv. “low dose” CT radi ...

Specifičnosti dijagnostike disocijativnih ... - Semantic Scholar

Poliklinika Kocijan Hercigonja, Zagreb, Hrvatska. / Clinic Kocijan Hercigonja, Zagreb, Croatia. Disocijativni poremećaji mogu se definirati kao raskol u obično ...

Posljednja saznanja dijagnostike i terapije ... - ResearchGate

Pleuralna efuzija predstavlja nakupljanje tečnosti u pleuralnom prostoru, obično ... pleuritisu, kada je pleuralna aspiracija ... Dg i Th pleuralna punkcija. Dg i Th ...

reproducibilnost citološke dijagnostike dismorfičnih eritrocita

Hematurija je abnormalna prisutnost krvi ili eritrocita u urinu (1). ... testne trake doista pozitivan na eritrocite, a ne na slobodni hemoglobin i mioglobin, urin treba.

Ciljevi lab.dijagnostike: Uvod Sedimentacija - judzks

temperatura i svjetlo,hemoliza eritrocita. Cjelokupna krv,plazma i serum. Puna krv:gasne analize i laktati. 3. Plazma:tečna frakcija krvi nakon centrif.pune krvi sa ...

Davor ETEROVIĆ FIZIKA Slikovne dijagnostike

Naš je glavni interes radioizotopna dijagnostika. U dijagnostičkim se postupcima koriste vrlo male aktivnosti raznih radionuklida (oko 1 GBq), pa su im mase u.

značaj savremene radiološke dijagnostike u hirurškom lečenju ...

12 јул 2019 ... pored činjenice da manometrija jednjaka danas predstavlja “zlatni ... inflamatorne bolesti jednjaka i Barrett-ove metaplazije (Forssell, et al, ...

mogućnosti primene objektivnih metoda dijagnostike ... - Odrzavanje

sklopova i delova, kao i njihovi simptomi, razvijaju metode i uredjaji sa ciljem ... postavljanje dijagnoze i izbor najboljeg načina otklanjanja neispravnosti kroz ... konstantne brzine od 88km/h u trajanju od 3 minuta a prati se lambda sonda,.

Metode dijagnostike i liječenja jetrenih metastaza kolorektalnog ...

OPĆA ANATOMIJA JETRE. Jetra je najveći parenhimni organ u ljudskom tijelu, te najveća probavna žlijezda. Odlično je vaskularizirana. Često se uspoređuje ...

Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike ...

Rak dojke najčešće je sijelo raka u žena i uslijed demografskih trendova će ... U slučaju da se mamografski otkriveni kalcifikati ne nađu pri histološkoj analizi tre-.

Koristi laboratorijske dijagnostike u hitnoj ginekološkoj službi

Laboratorijske pretrage su grupirane u pet skupina; hematološki parametri, ... krvarenjem u trudnoći s 1.8 pretraga po ispitanici i svega 9% nalaza izvan ...

Vrijednost ultrazvučne dijagnostike intususcepcije u dječjoj dobi

Ključne riječi: intususcepcija, ultrazvuk, dijete. UVOD. Razvoj ultrazvučnih uređaja visoke rezolucije omogućio je nagli prodor ultrazvučne dijagnostike i u ...

Vrednost citološke dijagnostike u brzoj intraoperativnoj dijagnozi ...

otisaka (CO) i EXT metode s konačnom patohistološkom dijagnozom (PHD) da bi ... stološki nalaz u oba slučaja je bio inflamacija (hronični bronhitis, odnosno ...

Mogućnosti ultrazvučne dijagnostike bolesti pleure - Srce

nom prostoru, može se učiniti UZ-vođena iglena punkcija. Ultrazvuk ... a) Dijagnostička pleuralna punkcija vođena UZ s uzimanjem uzorka za citološku ...

savremeni koncept dijagnostike i lečenja hipotireoze odraslih osoba

Subklinička hipotireoza može biti praćena hiperholesterolemijom, pogotovo u slučajevima kada je nivo TSH viši od 10 IU/L; u jednog dela bolesnika subklinička.

Zbrinjavanje tonera

C.I.A.K. d.o.o.je ovlašteni sakupljač opasnog otpada – otpada koji sadrži azbest na području cijele Republike Hrvatske. Sakupljanje EE otpada. Obzirom da je ...

zbrinjavanje RAO - Radioaktivni otpad

radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva. Nuklearne elektrane Krško. 10 odgovora na 10 mogućih pitanja o zbrinjavanju radioaktivnog otpada.

Zbrinjavanje unesrećenog u speleološkim objektima

Zato se podvezivanje primjenjuje samo u slučajevima amputacijske ozljede (otrgnuća ili odsjecanja dijela ruke ili noge), jakog nagnječenja i drobljenja uda, ...

- prikaz slučaja – PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE ...

SAŽETAK. Uvod/Cilj Ubodi insekata su drugi najčešći uzrok alergijske reakcije i anafilakse. ... Na osnovu anamestičkih podataka i kliničke slike postavljena je.

3.4. stambeno zbrinjavanje - Hrvatski sabor

1 tra 2019 ... Stoga se dodjela šest milijuna kuna financijskih ... ostvarivanja prava na dodjelu građevinskog materijala izvan područja ... samoodređenje, forum externum, a s druge strane prava zaposlenika i potencijalnih zaposlenika na.

Strojevi za zbrinjavanje rozgve u vinogradu

Loza u svom životnom ciklusu zahtijeva rez svake godine, od početka sadnje pa sve do uvenuća. ... Ručni rad je spor. Slika 1. Pila u ... je na velikim površinama trajao mjesecima, te se sakupljena masa spaljivala neposredno uz vinograde. ... sječno 0,435 kg po jednom trsu, odnosno 2.175 kg orezane rozgve po hektaru.

Izvanbolničko zbrinjavanje dišnoga puta - Dr Med | Repozitorij ...

Krikotiroidotomija ili konikotomija zadnja je opcija otvaranja i osiguravanja dišnog puta ako nije uspjela niti jedna već opisana tehnika te ako se bolesnika ne ...

KRATAK VODIČ ZA PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE AKUTNE ...

organskih sistema i respiratorna insuficijencija može biti posledica različitih bolesti i patoloških stanja. Lekari hitne medicinske pomoći moraju biti osposobljeni ...

Zbrinjavanje bolesnika s intrakranijskom aneurizmom - Digitalni ...

udove, naočale, kontaktne leće, periku, umjetne trepavice. • upozoriti na ... [45] O. Solheim, H. Eloqayli, T. B. Muller, G. Unsgaard: Quality of life after treatment for.

Hitno zbrinjavanje dišnog puta u djece

Heimlichov zahvat se primjenjuje u djece starije od jedne godine. Ukoliko dijete leži, potrebno je kleknuti kraj njega, a ako je u stojećem položaju potrebno je ...

4. IZVRŠNA LISTA PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje ...

DAVOR JURIĆ. 4. 300. VINKOVCI/MIRKOVCI. 2. DAMIR ZLATAR. 4. 260. VINKOVCI/MIRKOVCI. 3. MARINA ČEČURA. 5. 216. VINKOVCI/MIRKOVCI. 4.

PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE SINKOPE Marija RADULOVIĆ1 ...

posledicu ima prolazni gubitak svesti [5]. Ortostatska sinkopa je definisana kao posturalna hipotenzija koja rezultira sin- kopalnom epizodom. Ortostatska hipote-.

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na ...

Od 1. siječnja do 15. veljače 2018. godine otvoren je zakonski rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi ...

pristup i zbrinjavanje nedonoščeta s rds-om - Hrvatska proljetna ...

bijele tvari, tenzijski pneumotoraks, bron- hopulmonalna displazija, sepsa i novoro- đenačka smrt. Intrakranijalne komplika- cije povezuju se s hipoksemijom, ...

3. IZVRŠNA LISTA PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje ...

12. SANDRA TOKIĆ. 4. 281. VUKOVAR. 13. JOSIP JANKOVIĆ. 2. 281. VUKOVAR. 14. FRANJO GURABIĆ. 1. 280. VUKOVAR. 15. SANELA NIKOLIĆ. 2. 280.

zbrinjavanje djeteta s kardiomiopatijom - Hrvatska proljetna ...

dilatacijska;. ○ hipertrofična;. ○ restrikcijska;. ○ aritmogena kardiomiopatija/displazija desnog ventrikla;. ○ neklasificirane. Kardiomiopatije mogu biti asimp-.

5. IZVRŠNA LISTA PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje ...

MARIO MATIĆ. 5. 266. BABINA GREDA. 4. MARIJAN LUCIĆ. 4. 256. BABINA GREDA. 5. MARIO KNEŽEVIĆ. 5. 252. BABINA ... MARIO PAVIĆ. 4. 171. BABINA ...

Medicinsko zbrinjavanje u izvanrednim stanjima u području ...

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je dobrovoljna, stručna i humanitarna ... nalazi vođa saniteta odnosno liječnik koji uz to što pruža prvu pomoć ...

5.LISTA PRVENSTVA za stambeno zbrinjavanje darovanjem ...

MARIO PAVIĆ. 4. 181. BABINA GREDA. 32. ... MARIO MISIR. 4. 220. DRENOVCI. 7. TOMISLAV ... 3. 211. ILOK. 16. MARIO GRAHOVAC. 1. 210. ILOK. 17.