Mathcad - zadaci

Za funkcije f(x)=4x. 2 4x-15 i y= - ... Skiciraj grafik funkcije. f t( ). 340sin 50 ... Nađi površinu koja je omeđena krivom y=2x 3, x-osom i ordinatama x=1 i x=4. f x( ).

Mathcad - zadaci - Srodni dokumenti

Mathcad - zadaci

Za funkcije f(x)=4x. 2 4x-15 i y= - ... Skiciraj grafik funkcije. f t( ). 340sin 50 ... Nađi površinu koja je omeđena krivom y=2x 3, x-osom i ordinatama x=1 i x=4. f x( ).

Решение: Интерполяция функции в Mathcad - МатБюро

Составьте таблицу значений функции на отрезке с шагом h. В значениях функции сохраняйте три знака в дробной части. Вычисления проводить с ...

исследование функций и построение графиков в среде mathcad

Найти интервалы монотонности и точки экстремума функции. 5. Найти интервалы выпуклости и вогнутости графика функции и точки перегиба. 6. Найти ...

Скаляр, вектор, матрица и составной массив в среде Mathcad

Оператор же вычисления "настоящей" длины вектора (нормы вектора) ||v|| появился только в Mathcad Prime. Примечание. Мы воспользовались одним ...

06 zadaci za ponavljanje.indd - Element.hr Zadaci Index

6. Funkcije, programi i moduli www.element.hr. Zadaci za ponavljanje. RJEŠENJA. 1. Preporučuje se da duljina retka bude ograničena na najviše 80 znakova.

08 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 8. Osnove računalne grafike www.element.hr. Zadaci za vježbu.

07 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 7. Podatkovne zbirke www.element.hr. Zadaci za vježbu.

05 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

... Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 5. Struktura programa u Pythonu www.element.hr. Zadaci za vježbu. RJEŠENJA.

Zadaci 1 - TVZ

Osnovna je tablica integrala: . 2. = lnx c ... Derivacija nazivnika iznosi: 2x - 7. ... parcijalnu integraciju, uzevš1: ü = X"dv dx 1 integral dobijo oblik: I = 1.-3x* 6/ ...

zadaci 5

Kadić Neđad, 2016. 15. ZADATAK 7. • Potrebno je ispisati djelitelje odabranog prirodnog broja. Upisi prirodni broj: Djelitelji broja ... su:.

UML zadaci - FER-a

Web trgovina ........................................................................................................... 11. 2.2. Tvrtka za popravak informatičke opreme ............................................................... 11.

Zadaci

(D. I. Saharov, „Zbirka zadataka iz fizike“). Horizontalni hitac. 8) Telo se baci u horizontalnom pravcu sa visine m h 6. = u odnosu na horizontalno tle. Telo padne ...

zadaci 2

(Napomena: Mora se ponovo koristiti sqrt funkcija (za računanje korijena) iz biblioteke cmath). Testni primjer: Zadatak 3. Poluprečnik planete Zemlje je 6370 km.

Zadaci 1. – 8.

Brojevni sustav određen je skupom znamenki i pravilima za njihovo zapisivanje. Obzirom na način određivanja vrijednosti pojedine znamenke u broju, brojevni ...

Zadaci iz OM I deo.pdf

a) STATIČKI ODREĐENI ... zglobu A. Štapovi imaju površine poprečnih preseka A1=A3=A i A2=2A, ... Polarni moment inercije kružnog poprečnog preseka:.

Zadaci za vežbanje IF

Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara. NPR: 153 je Armstrongov jer je: 153= 1*1*1 5*5*5 3*3*3. 6. Napisati algoritam i kreirati aplikaciju, ...

Zadaci 2.4. 1) 1 cos sin cos cos sin 2) sin 1 sin sin cos ... - MIM-Sraga

Potpuno riješeni zadaci po školskoj zbirci Matematika -3-. Zadatke riješio: Mladen Sraga. (. ) (. ) 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

dodatni zadaci

Zadaci za samostalno rješavanje: Limes funkcije. Neprekidnost. Limes funkcije. Zadatak 1. Izracunajte limese: (a) lim x→−5 x2 3x − 10 x 5. Rj. −7. (b) lim.

UIS SSA DK zadaci 2019popularno!

menja i nova verzija se čuva u bazi. Nakon izmene ... kandidatu da je nova verzija uspešno sačuvana. ... Kreirati dijagram konteksta za proces prodaje knjižare.

2.Zadaci GIBANJE.pdf

da se giba jednoliko niz tok rijeke brzine 0,5 m/s, a koliki da se giba uzvodno uz isti tok rijeke? ... Na slici je prikazan v,t graf gibanja nekog tijela. a) Opiši gibanje ...

Hidrostatika 2. deo – ZADACI

Hidrostatika. 2. deo – ZADACI. Zadatak 1.1. Plovak, koji se sastoji od valjka (precnika dV = 0.10m i visine. hV = 0.10m) i cevcice (precnika dC = 0.02m i visine hC ...

Zadaci - KTET

Statički elektricitet se javlja u mnogim industrijskim procesima, a samo u nekim od njih se koristi kao deo procesa. Statički elektricitet može biti uzrok požara i ...

PROBLEMSKI ZADACI

Osvrt - provjera rješenja, usporedba s nekim drugim zadatkom ... jedne jedinstvene jednadzbe. ... stualnih zadataka, koji se javljaju u nastavi matematike. 5 ... nanica. 4. Svedite sustav jednadzbi na jednu jednadzbu s jed- nom nepoznanicom koja se zatim rješava. 6 ... a) Od prvog razreda stalno dovoditi ucenike u dodir s ...

VEKTORI - Zadaci - TTF

VEKTORI - Zadaci. 1. a) Zbrojite sve zadane vektore na slici: b) Koliko iznosi zbroj svih vektora na slici: c) Zadan je paralelogram ABCD, pri čemu je točka O ...

Trokut - zadaci

Trokut - zadaci. 1. Jedna kateta pravokutnog trokuta je za 23 cm dulja od druge katete. Ako je duljina hipotenuze 37 cm, izračunaj površinu trokuta. 2. Duljina ...

Zadaci za vježbu - T-com

Koliki je obujam pravilne četverostrane piramide oplošja 3920 cm2 i duljine visine pobočke. 29 cm? 2. Odredite oplošje i obujam kocke ako je duljina dijagonale ...

Gustoca - zadaci.pdf

Kuglica termometra napunjena je živom mase 23.8 g. Koliki je obujam kuglice ako je gustoća žive 13,6 g/cm3 ? 2. Masa komada metala iznosi 1,25 kg, ...

ogledni zadaci

(3.19) Aritmetičko-logička jedinica: a) unosi podatke u računalo b) sprema podatke c) šalje upravljačke signale ostalim dijelovima računala d) izvodi aritmetičke i ...

Zadaci ALGORITAM

Dijagram toka (Blok dijagram) ... Zapisom puta do rješenja na način kako ga ... Zadaci. U rješavanju koristimo logiku, iskustva, znanja, intuiciju i osjećaje.

Zadaci - EFOS

Zadaci za pripremu za FMP: Dugoročno i kratkoročno financiranje ... Ona se radi tako da se projicirana prodaja množi s postocima u bilanci izračunatim u ...

ZADACI ZA VJEšBANJE 1 - PMF

26 нов. 2014 ... b) Izra£unati defekt mase i energiju veze jezgra deuterija 1D2. Masa jezgra je 2.01355 u. Zadatak 5: Energija veze po nukleonu u jezgru 8O18 ...

Elektrotehnika – zadaci

Kada se dva elektrona (naboj Q) kreću jednakim brzinama v, po pravocrtnim ... Pozitivni točkasti naboj Q1 i negativni točkasti naboj Q2 nalaze se od pozitivnog.

Zadaci i rješenja 5R OŠ

5 tra 2018 ... Odrediš li zajednički višekratnik brojeva 45, 36 i 120 te tom broju pribrojiš 1 599 dobit ćeš godinu kada se. Vindija razvila iz varaždinske ...

zadaci s rjesenjima

Derivacije. Kazemo da je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna u tocki x0 ∈ 〈a, ... funkcija f derivabilna u tocki x0, onda realan broj (1) zovemo derivacija funkcije f u.

Zadaci 1 - MIM-Sraga

Page 1. Zadaci. 1. Page 2. 2. Page 3. 3. Page 4. RJEŠENJA- kvadriranje i korjenovanje. 4. Page 5. RJEŠENJA- kvadriranje i korjenovanje. 5. Page 6. 6. Page 7 ...

Skupovi Zadaci

Zadaci. 1. Odredi skup X ako je {1,2,3} ∩ X = {2,3} i X ⊂ {2,3,4,5}. Naci sva rešenja! 2. Dati su skupovi ... Od 70 ucenika petog razreda njih 27 su clanovi dramske sekcije, 32 pevaju u horu a. 22 su sportisti. ... U školi matematike. '' Matematicki ...

Zadaci - FFRI

Odrediti odstupanja dužinskih izmjera osovine prikazane na slici. Rješenje. (a) Temeljna tolerancija osovine: ... Dinamički opterećeni zavareni rukavac vratila.

ZADACI: 1.SILE

Koja od navedenih sila omogućava odbacivanje skakača u vis?* sila otpora vazduha sila Zemljine teže elastična sila sila potiska. 8. . Naduvanu gumenu loptu ...

Zadaci 5.5. - MIM-Sraga

Detaljno riješeni zadaci po školskoj zbirci - Matematika 2 autor kompletnir ješenja : Mladen Sraga zbirka ovih rješenja pisana od 1995. pa do 2012. M-2- po ...

Kontrolni Zadaci

КОНТРОЛНE. BEЖБЕ. Са а Ра а. Љ а а В. А а а С а. MATEMATИKA а а. 1. ... Пред вама је збирка контролних задатака из математике за први разред ... Исто тако, контролни задаци не морају се радити оним редом којим су ...

Riješeni zadaci: Uvod

(ii) induktivna pretpostavka (n = k): Pretpostavimo se da tvrdnja vrijedi za prirodan broj k,. (iii) korak indukcije (n = k 1): Koristeci induktivnu pretpostavku treba ...

Pitanja i zadaci za modul 5

Opiši Oerstedov pokus. 14. Razjasni (uz odgovarajuće relacije) magnetsko polje: ravnog vodiča, strujne petlje i zavojnice? 15. Električna struja I prolazi kroz ...

NIZOVI ‒ zadaci za rad u paru ‒ RM 8

Za koji negativan x je niz geometrijski? Zapiši prva tri člana niza. b. Izračunaj sumu prvih 100 članova geometrijskog niza ako je 2x. = . c. Koji član niza ,...18,6 ...

Nizovi-zadaci II deo - Matematiranje

U drugačijim situacijama ćemo koristiti neko trikče i neki od ova tri rezultata . Recimo: 2. 2. 2. 2. 1 2 3 ... ? n. = Podjimo od formulice za kub binoma: 3. 3. 2.

SPEKTROSKOPIJA – OSNOVE - zadaci λ c ν =

ε = molarni apsorpcijski koeficijent, molarna apsorptivnost (L mol-1 cm-1) (starija literatura) c = molarna koncentracija (mol L-1) stari način izražavanja: A = abc.

zadaci za kemiju 2007 - PMF-a

b) relativna atomska masa, Ar c) broj neutrona, N(n) d) nukleonski broj, A e) maseni broj, A. 2. Maksimalni broj elektrona koje je moguće smjestiti u 3d orbitale je:.

Zadaci za vježbu, Valovi

Navedi 2 primjera za transverzalni val i 2 primjera za longitudinalni val. 4. Što je valna duljina? 5. Što je frekvencija vala? Napiši formulu i objasni elemente. 6.

Razni zadaci.pdf Preuzmi

Zbirka zadataka iz fizike ... 10 m 6,5 m 5,2 m = 10 m 7 m 5 m = 22m ... s kretanje je sa stalnom brzinom, odnosno a = 0; od 3,5 s do 7 s kretanje je jednako ...

Zadaci kalorika, termodinamika

-1.158, 1.161- 1.163...upute i rješenja u Zbirci; po potrebi_konzultacije. 4. Horizontalni hitac: Skup zadataka iz „Žute zbirke“_ Zbirka zadataka iz fizike; B.Mikuličić ...

Zadaci i rješenja Husari

5 tra 2018 ... Stonoga je ušla u trgovinu cipela da kupi cipele. Prodavačica joj ... cijenama u trgovini Branka ako 1 kg jabuka iznosi 10 kn i 50 lipa, a prodaje ...

Prebrojavanje - zadaci za vjezbu

8 ožu 2018 ... Koliko dijagonala ima pravilni sedmerokut? A dvadeseterokut? Zadatak 3. Skupinu od n muškaraca i n zena treba poredati tako da nikad.

Pitanja i zadaci za modul 3

Što je relativna permitivnost? Objasni fizikalno značenje relativne električne permitivnosti. 18. Što je električno polje? Definiraj jakost električnog polja i ...

Aktuarska matematika II Zadaci

Aktuarska matematika II. Zadaci. Page 2. POGLAVLJE 1. 1. Kompanija razmatra uvodenje nove klase osiguranja. Svi rizici biti ce na jednom od cetiri moguca ...

Pitanja i zadaci za modul 2

Balmerova serija linija spektra vodika nastaje prijelazom elektrona iz viših energijskih stanja u prvo uzbuđeno stanje. Izračunajte valnu duljinu prve i zadnje ...

Zadaci iz linearne algebre

7 мај 2004 ... Zadaci iz linearne algebre / Zoran Stojaković, Ivica Bošnjak. – ... se skup svih linearnih kombinacija vektora iz S naziva lineal (ili linearni.

Integrali zadaci - Matematiranje

Ovo su osnovni tablični integrali. ... pogledamo i vidimo da ga ovaj integral nema u tablici osnovnih integrala. ... Na ovaj način se integral svede na najčešće.

SPEKTROSKOPIJA – OSNOVE - zadaci λ c ν - PMF

LAMBERT-BEEROV ZAKON → odnos apsorbancije i koncentracije. (duljine puta). A = apsorbancija (bezdimenzijska veličina) b = duljina puta zrake kroz uzorak ...

Zadaci (teorija i objašnjenja):

zadaci; rješenja su istaknuta (boldom), a ona koja nedostaju, pokušajte ih sami ... Kolika je vanjska sila čovjeka koja uzrokuje jednoliko ubrzano gibanje duž ...

Skupovi - zadaci - Matematiranje

Već smo rekli da se skupovi najčešće predstavljaju Venovim dijagramom. Da naučimo kako se popunjava Venov dijagram sa dva i sa tri skupa.... Primer 1.

Konceptualni zadaci (pdf) - Prirodopolis

Silu otpora zraka ne zanemarujemo. U toj situaciji sile na dizalo su takve da je: (Force Concept Inventory) o sila užeta prema gore veća nego sila gravitacije ...