Elektrodni procesi - FKIT

su koncentracije reaktanta i produkta na površini elektrode približno jednake njihovim koncentracijama u masi otopine dobiva se struja-prenapon ovisnost: ⎥. ⎥.

Elektrodni procesi - FKIT - Srodni dokumenti

Elektrodni procesi - FKIT

su koncentracije reaktanta i produkta na površini elektrode približno jednake njihovim koncentracijama u masi otopine dobiva se struja-prenapon ovisnost: ⎥. ⎥.

procesi prerade - FKIT

28 lis 2019 ... (izomeri heptana i oktana). 2. Oligomerizacija (Polimerizacija). Sirovina: plinska frakc. (topl. krek. FCC) → benzin visokog O.B. propen, buten.

9. PREDAVANJE Procesi krekiranja - FKIT

14 sij 2019 ... Izravno toplinsko krekiranje (engl. thermal cracking), nekad najvažniji postupak, danas se upotrebljava za pretvorbu manje vrijednih naftnih ...

procesi prerade nafte - FKIT

Ledište, °C. Destilacija, 50% predest. (101.3 kPa), °C. Razlika, 80%-20% predestiliranog, °C. 0.0±0.2. 0.68380±0.00015. 1.38770±0.00015. -90.710 min.

procesi prerade nafte procesi prerade nafte - FKIT

Osim zagrijavanja nafte prije atmosferske destilacije – cijevne peći služe i za zagrijavanje: - ostataka atmosferske destilacije - vakuum destilacija.

Slucajni procesi Homogeni, diskretno vredni Markovljevi procesi

specijalnim slucajevima. Procesi ra ¯danja i umiranja. Za Markovljev, homogen, diskretno vredan slucajni proces cija matrica brzina prelaza je oblika. Λ =.

Sorpcioni procesi u sedimentu kao procesi biodostupnosti ... - cecra

Ⅰ Sorpcija, prema tome, označava pojavu vezivanja nekog sastojka vodene faze na neku čvrstu fazu (suspendovane čestice, sediment). Sorpcija ...

1. Računala i procesi

U obrnutom smjeru, pri djelovanju računala na proces, sudjeluju sljedeći elementi ... (do trenutka narednog slanja izlazne veličine na izlazni kanal). ... Mjere koje se poduzimaju da bi elektronički uređaji bili otporni na smetnje, kao i mjere koje.

KULTURACIJSKI PROCESI

u Hrvatskoj 19. stoljeća. I te procese je ... verne Hrvatske, opustošeni turskim ratovima, mijenjaju u ... vanja tek će donekle secesija poništiti i afirmirati stil kao.

Stohastički procesi - PMF

Stohastički procesi. NASTAVNI PROGRAM. A. OPŠTI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Odsjek. Odsjek za matematiku.

padinski procesi - PMF

U prosječnoj godini, samo u SAD padinski procesi (najčešće klizanje) prouzroče štetu od preko 2 milijarde $ i 25-50 žrtava. U nerazvijenim državama su štete i ...

Stohastički procesi II - PMF

Naziv studijskog programa. Doktorski studij matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi. PREDMET. Naziv predmeta. Stohastički procesi II. Šifra predmeta.

računala i procesi - FER-a

26 sij 2003 ... brza serijska sabirnica razvijena kasnih 80-tih godina za potrebe auto-industrije - Robert Bosch GmbH. ☞ za brzine prijenosa od 1Mbit/s @ 40 ...

4. REDOKS PROCESI

otopljeni sulfidni ion (ili disulfidni ion), taložit će se Fe2 . • Samo kada se sav otopljeni sulfidni ion potroši, može koncentracija. Fe2 porasti dovoljno za ...

Globalizacijski procesi i kultura

Globalizacija je društvena, ekonomska, politička i kulturna činjenica ... društva. Ali ono što ljudi podrazumijevaju pod pojmom globalizacija često je zbunjujuće.

procesi programskog inženjerstva - Fer

Slika 5.4 Vodopadni model procesa programskog inženjerstva. U samoj ideji, ovaj pristup je strog na način da se očekuje visoka vremenska nezavisnost ...

Toplinski procesi u atmosferi

➢najhladniji Baffinov zaljev. ➢najtopliji Tihi ocean – 19,1°C – najširi u tropskom pojasu. ➢najhladnije Ohotsko i Beringovo more. ➢Indijski ocean – 17,0°C.

Procesi i elementi nabave

23 ruj 2016 ... voditelj obnove guma voditelji regija u prodaji. 4. Nabava. Potrebno je reorganizirati cijeli odjel nabave kako bi se postizali bolji rezultati u ...

1. Računala i procesi - Veleri

inkorporirani u tehnički proces, kabeli te ulazno/izlazne analogne i digitalne jedinice koje su sastavni dio procesnog računala. Procesno računalo, dakle ...

Slučajni procesi u sustavima - Fer

... filtra, optimalna karakteristika, primjeri. ○ Prilagođeni filtar. ○ model, odnos signal-šum, izrazi;. ○ odziv prilagođenog filtra;. ○ prilagođeni filtar za bijeli šum, ...

procesi programskog inženjerstva - FER-a

Slika 5.4 Vodopadni model procesa programskog inženjerstva. U samoj ideji, ovaj pristup je strog na način da se očekuje visoka vremenska nezavisnost ...

Vježbe - Slucajni procesi II. dio

Strogo i slabo stacionarni slučajni procesi. Definicija 2. Slučajni proces 1Xt, t ∈ Tl je slučajni proces sa stacionarnim prirastima ako vrijedi. Xt - Xs =d Xt h - Xs h ...

Vježbe - Slucajni procesi I. dio

Slučajni proces {Xt, t ∈ T} je familija slučajnih varijabli na istom vjerojatnosnom prostoru (Ω, F, P), pri čemu je t element parametarskog skupa ili skupa indeksa T ...

egzogeni procesi i oblici

RIJEČNI RELJEF. MEANDRI. Page 4. OBALNI RELJEF. STRMA OBALA. NISKA OBALA. Page 5. ABRAZIJSKA ... KRŠKI RELJEF. ŠKRAPE. Page 21. PONIKVE ...

Standardizacijski procesi u 20. stoljeću

čvrsto ugrađena i u suvremeni hrvatski standardni jezik. Upravo će stoga ... hrvatska književnojezična tradicija (u kojoj je književni jezik redovito bio konstrukt ...

procesi degradacije tla - VGUK

stanja između nastalog tla pedogenezom i njegove degradacije pretežno gubitkom. 1. Erozija tla vodom i vjetrom. Erozijski procesi se odnose na površinsku ...

Emocionalni ili čuvstveni procesi

DARWIN zapaţa da EMOCIJE predstavljaju FILOGENETSKI RUDIMENT. Emocije predstavljaju iskustva ranih adaptivnih procesa u kojima su emocionalne.

Slucajni procesi i primjene

2 sij 2015 ... Markovljevi lanci se vrlo jednostavno intuitivno definiraju. Imamo sustav koji se moze nalaziti u razlicitim stanjima. Stanja se mijenjaju u ...

STOHASTIČKI PROCESI - STROPOVI

Drveni stropovi najstarije su stropne konstrukcije. Njihova je izradba jednostavna i brza, lagani su i odmah nosivi. Mane su drvenih stropova: mala nosivost uz ...

Termodinamika (Kružni procesi)

To je općenita diferencijalna jednadžba izentropezabilo koji plin. Za idealne je plinove a ... 0 načinu izmjene topline između toplinskog spremnika i idealnog plina u cilindru, tako ... ključak: kružni se proces ostvaruje dovođenjem topline radnoj.

Stohasticki procesi - unizg

Markovljev lanac (proces) je stohasticki proces koji za- dovoljava tzv. Markovljevo svojstvo: ponašanje procesa u (neposrednoj) buducnosti i ponašanje u ...

Tehnički procesi sušenja - Fsb

Takvo svojstvo se naziva higroskopnost. Da li će doći do upijanja ili ispuštanja vlage ovisi o vlažnosti materijala i njegovoj temperaturi, vlažnosti i temperaturi ...

STIRLINGOV MOTOR - STOHASTIČKI PROCESI

STOHASTIČKI PROCESI. 349. Osnovni pojmovi. Budući da se pod pojmom stohastičkog procesa razumijeva takav proces koji se događa u određenom.

PROCESI PISANJA KAO OBLIKOVANJA TEKSTA

23 svi 2008 ... ispravljanje usmjereno na značenje teksta, za razliku od loših autora koji se pri ispravljanju usmjeravaju na mehaničke pogreške (Flower i sur., ...

Preuzimanje kataloga - Automatika i procesi

Ugrađen RSO filtar i DC prigušnice za potiskivanje struja viših harmonika. • Standardno: ... Za zrak, vodu, ulje i paru. • Maksimalni diferencijalni tlak: (0-40) bar.

periapikalni procesi - Stomatološki fakultet

Radiologijska dijagnostika periapikalnih procesa. Lamina dura-uloga u analizi RTG. Periodontalni (membrana) prostor. Akutni upalni procesi. Kronični ...

PREOBLIKOVALNI PROCESI NA POBOČJIH DENUDACIJA ...

DENUDACIJA – razgaljanje površja: pomeni ploskovno odnašanje površja, ki je posledica površinskega spiranja. EROZIJA – dolbenje ali vrezovanje v ...

PVC STOLARIJA: PROCESI OD PROIZVODNJE DO UGRADNJE

utjecaj na okoliš, izvedba, cijena ... U industrijski razvijenim zemljama, povišenje cijene energije i starost ... TROHA-DIL http://www.troha-dil.hr/pvc-vrata/. 5.

korozijski procesi u termoenergetskim postrojenjima usled ...

postupci hemijske obrade vode su: deferizacija, dekarbonizaci- ja, filtracija, demineralizacija, degazacija i kondicioniranje, /3,6/. Rezultat uspešno izvedenih ...

DEMOGRAFSKO STANJE I PROCESI KATOLIKA U BOSNI ... - BK BiH

Mostarska biskupija. Statističko stanje 1996.-2012. Godina. Kršteni. Umrli. Priraštaj. Vjernika. 1996. 2.902. 1.774. 1128. 175.245. 1997. 2.981. 1.885. 1096.

Europski integracijski procesi i socijalna država

se ta razumna visina prijeñe, efekt visine poreznih stopa može imati pogubni utjecaj za ukupnu ekonomiju pojedine zemlje. Slika br. 22: Lafferova krivulja ...

Marija Grgić, apsolvent PROCESI FERMENTACIJA U ...

PROCESI FERMENTACIJA U PROIZVODNJI BIJELIH VINA. Diplomski rad ... mogućnost čuvanja u drvenim bačvama, u pravilu ne dobivaju na kvaliteti dugogodišnjim ... stanju. Ovakvim sumporenjem sprečava se početak fermentacije. ... Masulj se pužnim vijkom uvodi u koso postavljenu perforiranu inox cijev. Na vrhu.

neprofitne organizacije i procesi upravljanja - WordPress.com

Katedra za bibliotekarstvo i informatiku. Seminarski rad iz. Menadžmenta u bibliotekama. NEPROFITNE ORGANIZACIJE I PROCESI UPRAVLJANJA. Student:.

demografski procesi u hrvatskoj iu zapadnoeuropskim zemljama

prirodne promjene stanovništva koji obilježava smanjivanje stopa nataliteta/ ... prirodna promjena (prirodni prirast ili prirodno smanjenje) i migracijska pro-.

Veleučilište u Rijeci Procesi i dretve - Veleri

Latentna dretva (engl. idle thread). • Što ako nema niti jedne pripravne dretve? • Zbog takve mogućnosti u sustav se dodaje jedna neproduktivna dretva ...

Suvremena demografska obilježja i procesi u ... - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... negativnu sastavnicu kretanja stanovništva. Razlika između imigracije i emigracije naziva se migracijska bilanca (Wertheimer-Baletić, 1999).

Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja ...

kognitivno védenje, metakognitivno védenje in subjektivna oz. implicitna ... znanja. Za samoregulacijo pri učenju je zelo pomembno prav metakognitivno znanje,.

Procesi urbanizacije sela u Slavoniji i Vojvodini

Prikaz transformacija seoskih naselja u Slavoniji i Vojvodini — dobi ven na temelju analize nekih obilježja naselja1 — ima slijedeće ciljeve: — upoznavanje i ...

Sorpcioni, jonoizmenjivački i redox procesi u zemljištu.

Sorpcija organskih molekula. ISHODI PREDAVANJA. Na kraju predavanja student će biti osposobljen da: ▫ definiše proces retencije na osnovu tipa zemljišnog ...

MIKROBIOLOŠKI PROCESI U TOKU SILIRANJA KRMIVA, TE ...

kiselina, koja nastaje djelovanjem bakterija mliječno-kiselog vrenja, javlja se u si- laži kao konzervans jer onemogućuje razvoj štetnih mikroorganizama. Ako se ...

procesi polimerizacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

hladila. Zatim se kroz lijevak doda ftalni anhidrid, prethodno usitnjen u tarioniku. Neposredno nakon ... 4. lijevak za dokapavanje monomera. 5. pufer, (NaHCO3).

Procesi za upravljanje ljudskim potencijalima na FFRI

poboljšanja pojedinih procesa i sustava ULJP na FFRI. Uz svaki su ... kraju su sažeti ishodi provedenih koraka za razvoj LJP na FFRI. ... npr. izvedbeni program.

Poglavlje 3 PROCESI U STUPNJU PARNE TURBINE - ResearchGate

Energetske mašine. Parne turbine. 3.2 c2 w1 c1 u u w2 β2 α2 β1 α1 izlazni trougao brzina ulazni trougao brzina. 1. 2 promjena pritiska pare promjena apsolutne.

„Noć” Andrzeja Stasiuka – prijevodni procesi i ... - Repozitorij FFZG-a

4. Prijevodni procesi - prijevod kao komunikacijski čin . ... Mogu se malo pomaknuti. Ne, ovako je sasvim u redu. A poplun? Dovoljno? ... i formacije i datume i godišnja doba. Kada je netko dijete i još ne pamti mnogo, takva zaliha, rezervoar, ...

Uopšteni stohastički procesi - Prirodno-matematički fakultet ...

14 сеп 2011 ... U ovom odeljku nalaze se osnove stohastičke analize koje ćemo kasnije koristiti da bismo razvili naš stohastički aparat za rešavanje problema.

GEOLOŠKA PROŠLOST ZEMLJE , ENDOGENI PROCESI I OBLICI

NAVEDI OSNOVNE UNUTRAŠNJE ILI ENDOGENE PROCESE. 11. ŠTO JE GLOBALNA TEKTONIKA PLOČA. 12. KOJI SU DOKAZI GLOBALNE TEKTONIKE ...

Procesi očuvanja i popisivanja nematerijalnih kulturnih dobara u ...

Ključne riječi: nematerijalna kulturna baština, tradicija, očuvanje, popisi, UNESCO ... nu baštinu i Odsjeka za nematerijalna kulturna dobra Ministarstva kulture ...

suvremeni egzogeni procesi i uloga inženjerske geologije

2 ruj 2017 ... Oblik i intenzitet riječne erozije ovisi o području toka u kojem ... oblike reljefa čine riječna dolina, riječno korito i riječne terase. Pod te erozijske ...

Procesi za povišenje korozijske otpornosti nehrđajućih ... - IRT3000

Pored primjene dušične i fluorovodične kiseline, postoje i ... Dušična kiselina je snažna mineralna ... Koncentracija: 20 do 50 % volumena dušične kiseline. 3.3.

Inovacijsko tehnološki in raziskovalni procesi v predelovalni in lesni ...

tudi Evropska unija prek svojih programov namenja vedno večji pou- ... grame podjetništva, ki jih izvaja Kalmarska univerza, ki je regionalna univerza na ...